Porcilis Ery + Parvo

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Porcilis Ery + Parvo Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Porcilis Ery + Parvo Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové a inaktivované bakteriální vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937450 - 1 x 50 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/608/97-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Porcilis Ery + Parvo injekční suspenze pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Porcilis Ery + Parvo injekční suspenze pro prasata

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Dávka (2 ml) obsahuje:

Léčivé látky

Erysipelothrix rhusiopathiae (phyl. M2) inac. .min. 50 IU

Parvovirus suis (phyl. 014) inac. .≥ 552 EU

dle testu účinnosti

stanoveno v konečném přípravku ELISA testem detekujícím množství antigenu

Adjuvans

150 mg dl-

-tokoferol acetátu

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace prasnic a prasniček proti července a k ochraně embryí a fétů před úmrtím

způsobeném infekcí parvovirem prasat.

E. rhusiopathiae: Nástup imunity: 3 týdny

Trvání imunity: 6 měsíců

PPV: Jedna dávka nejpozději 2 týdny před prvním připuštěním dostatečně chrání po následující

dvě březosti před poškozením způsobeným parvovirem prasat.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Postvakcinační reakce se mohou projevit jako lehký, přechodný nárůst tělesné teploty a

příležitostný mírný přechodný otok v místě vpichu popř. nechuť k pohybu u určitého počtu

zvířat.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (prasnice a prasničky)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikuje se 2 ml hluboko intramuskulárně v krajině za uchem.

Základní vakcinace:

Chráněnosti proti července a parvoviróze prasat se musí dosáhnout u prasniček před prvním

připouštěním.

Jedna dávka nejpozději 2 týdny před připuštěním dostatečně chrání po

následující dvě březosti před poškozením způsobeným parvovirem prasat. K navození ochrany

proti července je nezbytná dvojí vakcinace jako základ. Toho lze dosáhnout jednou aplikací

vakcíny proti července Porcilis Ery buď 4 týdny před nebo 4 týdny po aplikaci kombinované

vakcíny Porcilis Ery+Parvo.

Revakcinace:

Revakcinuje se jedenkrát ročně, v průběhu laktace, 2-4 týdny před připuštěním, doplněno o

aplikaci vakcíny proti července Porcilis Ery za 6 měsíců po každé aplikaci vakcíny Porcilis

Ery+Parvo.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím nechat vakcínu pomalu ohřát na pokojovou teplotu (15-25°C).

Před a během použití řádně promíchat.

Používejte sterilní injekční jehly a stříkačky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat lze pouze zdravá zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Pokud u Vás došlo k náhodné injekci veterinárního léčivého přípravku, vyhledejte lékařskou

pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte sebou příbalovou informaci.

Březost a laktace:

Nepoužívá se během březosti. Revakcinace se provádí v průběhu laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po

jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení

jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Bez vedlejších příznaků po aplikaci dvojnásobné dávky.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro zvířata.

Velikost balení

Lékovka s propichovací zátkou o objemu 50 ml (25 dávek).