PEMETREXED GENERICS Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DIHEMIHYDRÁT DISODNÉ SOLI PEMETREXEDU (PEMETREXEDUM DINATRICUM DIHEMIHYDRICUM)
Dostupné s:
Mylan Ireland Limited, Dublin
ATC kód:
L01BA04
INN (Mezinárodní Name):
DIHEMIHYDRÁT DISODIUM SALT OF PEMETREXED (PEMETREXED DISODIUM DIHEMIHYDRICUM)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1 Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PEMETREXED
Přehled produktů:
PEMETREXED GENERICS
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 425/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls232634/2020

Příbalová informace:

Informace pro pacienta

Pemetrexed Generics

100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Pemetrexed Generics

500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Pemetrexed Generics

1000 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

pemetrexedum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

dostávat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Pemetrexed Generics a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pemetrexed Generics používat

Jak se přípravek Pemetrexed Generics používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Pemetrexed Generics uchovávat

Obsah balení s další informace

1.

Co je Pemetrexed Generics a k

čemu se používá

Pemetrexed Generics je léčivý přípravek používaný k léčbě zhoubných nádorů.

Přípravek Pemetrexed Generics je podáván pacientům bez předchozí chemoterapie v kombinaci

s dalším protinádorovým lékem cisplatinou k léčbě zhoubného mezoteliomu pleury, což je forma

nádoru postihující pleuru (výstelku dutiny hrudní a pokrývající plíce).

Přípravek Pemetrexed Generics se v kombinaci s cisplatinou podává také jako počáteční léčba u

pacientů s pokročilým stadiem rakoviny plic.

Přípravek Pemetrexed Generics Vám může být předepsán i pokud máte rakovinu plic v pokročilém

stadiu a pokud Vaše onemocnění příznivě reagovalo na léčbu nebo zůstalo po počáteční chemoterapii

převážně nezměněno.

Pemetrexed Generics je rovněž lék určený k léčbě pacientů s pokročilým stadiem rakoviny plic, u

kterých došlo k dalšímu rozvoji onemocnění poté, co byla použita jiná úvodní chemoterapie.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Pemetrexed Generics

používat

Nepoužívejte přípravek

Pemetrexed Generics:

jestliže jste alergický(á) na pemetrexed nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

pokud kojíte, musíte během léčby přípravkem Pemetrexed Generics přestat kojit.

pokud jste nedávno byl nebo máte být očkován(a) vakcínou proti žluté zimnici.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Pemetrexed Generics se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

pokud máte nebo jste měl(a) problémy s ledvinami, protože by nemuselo být vhodné, abyste

dostával(a) přípravek Pemetrexed Generics. Před každou infuzí Vám bude odebrána krev k

vyšetření, zda máte v pořádku funkci ledvin a jater a ke kontrole, zda máte dostatečný počet

krvinek, abyste mohl(a) dostat přípravek Pemetrexed Generics . Váš lékař se může rozhodnout

změnit dávku nebo odložit léčbu v závislosti na Vašem celkovém zdravotním stavu a v případě,

že máte příliš nízký počet krvinek. Pokud je Vám podávána rovněž cisplatina, Váš lékař

zkontroluje, zda jste dostatečně hydratován(a) a před léčbou cisplatinou a po ní dostanete

vhodné léky, které zabrání zvracení.

pokud jste podstoupil(a) nebo máte podstoupit léčbu ozařováním, protože může dojít k časné

nebo opožděné reakci na ozařování při používání přípravku Pemetrexed Generics.

jestliže jste byl(a) nedávno očkován, protože pak může při používání přípravku Pemetrexed

Generics dojít nežádoucím účinkům.

jestliže máte nebo jste měl(a) srdeční onemocnění.

pokud u Vás došlo k nahromadění tekutiny kolem plic, může se lékař e rozhodnout před

podáním přípravku Pemetrexed Generics tuto tekutinu odstranit.

Děti

a

dospívající

Použití přípravku Pemetrexed Generics u dětí a dospívajících není relevantní.

Další léčivé přípravky a přípravek

Pemetrexed Generics

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte nějaké léky proti bolesti nebo zánětu (otokům), jako jsou tzv.

nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), včetně léků, které jsou volně prodejné bez lékařského předpisu

(jako je např. ibuprofen). Existuje mnoho druhů protizánětlivých přípravků s různou dobou účinnosti.

Na základě plánovaného data infuze přípravku Pemetrexed Generics a/nebo stavu funkce ledvin Vám

lékař doporučí, které léky můžete užívat a kdy je můžete užívat. Pokud si nejste jist(a), zeptejte se

svého lékaře nebo lékárníka, zda některý z Vašich léků není NSA.

Těhotenství, kojení a

plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravku

Pemetrexed Generics je třeba se v těhotenství vyvarovat. Lékař s Vámi probere možná rizika

používání přípravku Pemetrexed Generics během těhotenství. Během léčby přípravkem Pemetrexed

Generics musejí ženy používat vhodnou antikoncepci.

Během léčby přípravkem Pemetrexed Generics se musí kojení přerušit. Poraďte se se svým lékařem,

kdy po ukončení léčby je bezpečné opět začít kojit.

Muži nemají počít dítě během léčby a po dobu 6 měsíců po skončení léčby přípravkem Pemetrexed

Generics a z těchto důvodů musí během léčby přípravkem Pemetrexed Generics a po dobu 6 měsíců

po jejím skončení používat účinnou antikoncepci. Pokud během léčby tímto přípravkem nebo během 6

měsíců po ukončení této léčby chcete počít dítě, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Můžete

vyhledat konzultaci ohledně uchování spermií před zahájením léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Pemetrexed Generics může vyvolat únavu. Při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů

buďte opatrný(á).

P

říprav

ek Pemetrexed Generics

obsahuje sodík

Pemetrexed Generics 100 mg obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) v jedné injekční lahvičce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Pemetrexed Generics 500 mg obsahuje přibližně 54 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné

injekční lahvičce. To odpovídá 2,7 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro

dospělého.

Pemetrexed Generics 1000 mg obsahuje přibližně 108 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v

jedné injekční lahvičce. To odpovídá 5,4 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku

potravou pro dospělého.

3.

Jak se přípravek

Pemetrexed Generics

používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka Pemetrexed Generics je 500 mg na jeden metr čtvereční plochy povrchu těla. Tato

plocha se vypočítá z Vaší výšky a tělesné hmotnosti. Lékař poté z tohoto údaje vypočte potřebnou

dávku. Tato dávka může být upravena, případně léčba může být oddálena v závislosti na počtu krvinek

a celkovém zdravotním stavu. Než Vám přípravek bude podán, nemocniční lékárník, zdravotní sestra

nebo lékař smísí přípravek Pemetrexed Generics v prášku se sterilním 0,9% injekčním roztokem

chloridu sodného (0,9 mg/ml).

Přípravek Pemetrexed Generics dostanete vždy v infuzi do žíly. Tato infuze bude trvat přibližně 10

minut.

Pokud

je Vám podán

přípravek

Pemetrexed Generics s cisplatinou

Lékař nebo nemocniční lékárník vypočítá potřebnou dávku na základě Vaší výšky a tělesné hmotnosti.

Cisplatina se podává rovněž do žíly a podává se přibližně 30 minut po ukončení infuze přípravku

Pemetrexed Generics . Infuze cisplatiny bude trvat přibližně 2 hodiny.

Infuze se obvykle podává 1x za 3 týdny.

Další léky

Kortikosteroidy

Lékař Vám předepíše tablety se steroidem (v dávce odpovídající 4 mg dexamethasonu dvakrát denně),

které budete užívat den před léčbou přípravkem Pemetrexed Generics, v den jeho podání a následující

den po jeho podání. Tento lék budete dostávat ke snížení frekvence a závažnosti kožních reakcí, které

lze předpokládat během protinádorové léčby.

Doplňování léčby o vitaminy

Během léčby přípravkem Pemetrexed Generics Vám lékař předepíše užívat kyselinu listovou (vitamin)

nebo multivitamin s obsahem kyseliny listové (350 až 1000 mikrogramů), který musíte užívat 1x

denně. Během sedmi dní před první dávkou přípravku Pemetrexed Generics si musíte vzít nejméně 5

dávek kyseliny listové. Po poslední dávce přípravku Pemetrexed Generics musíte pokračovat 21 dní v

užívání kyseliny listové. Dostanete rovněž injekci vitaminu B

(1000 mikrogramů), a to v týdnu před

podáním přípravku Pemetrexed Generics a dále přibližně každých 9 týdnů (což odpovídá 3 cyklům

léčby přípravkem Pemetrexed Generics ). Vitamin B

a kyselinu listovou dostanete ke snížení

možných toxických účinků protinádorové léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv z níže uvedených nežádoucích účinků, musíte ihned kontaktovat svého

lékaře:

horečka nebo infekce (časté): pokud máte teplotu 38 °C nebo vyšší, pocení nebo jiné známky

infekce (protože můžete mít méně bílých krvinek, než jich je obvykle, což je velmi časté).

Infekce (sepse) může mít závažný průběh a může vést k úmrtí.

pokud začnete pociťovat bolest na hrudi (časté) nebo máte rychlou srdeční frekvenci (méně

časté).

pokud máte bolest, zarudnutí, otok nebo vředy v ústech (velmi časté).

alergické reakce: pokud se vyvine kožní vyrážka (velmi časté), pocity pálení nebo brnění

(časté), případně horečka (časté). Ve vzácných případech může být kožní reakce závažná a

může vést k úmrtí. Obraťte se na svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne závažná vyrážka nebo

svědění nebo puchýře (Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza).

pokud pozorujete únavu, slabost, snadnější zadýchávání nebo jste bledý(á) (protože můžete mít

méně krevního barviva hemoglobinu, než je obvyklé, což je velmi časté).

pokud pozorujete krvácení z dásní, nosu nebo úst, případně jiné krvácení, které nejde zastavit,

načervenalou nebo narůžovělou moč, neočekávanou tvorbu modřin (protože můžete mít nižší

počet krevních destiček, než je obvyklé, což je velmi časté).

pokud pozorujete náhlou dušnost, intenzivní bolest na hrudi nebo kašel s vykašláváním krve

(méně časté) (může to znamenat přítomnost krevní sraženiny v plicních cévách).

Při léčbě pemetrexedem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)

Snížení počtu bílých krvinek Nízké hladiny hemoglobinu (anémie) Snížení počtu krevních

destiček Průjem Zvracení Bolest, zarudnutí, otok nebo vředy v ústech Pocit na zvracení

Ztráta chuti k jídlu Únava Kožní vyrážka Vypadávání vlasů Zácpa Ztráta hmatového citu

Ledviny: abnormální nálezy při vyšetření krve

Časté

nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

Alergické reakce: kožní vyrážka/pocity pálení nebo brnění Infekce včetně sepse Horečka

Dehydratace (nedostatek tekutin) Selhání ledvin Podráždění kůže a svědění Bolest na hrudi

Svalová slabost Zánět očních spojivek Žaludeční nevolnost Bolest břicha Změny vnímání

chuti Játra: abnormální nálezy při vyšetření krve Zvýšené slzení Zvýšená pigmentace

Méně časté

nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

Náhlé selhání ledvin Zrychlení srdečního tepu Zánět výstelky jícnu byl zaznamenán při kombinaci

přípravku Pemetrexed Generics a ozařování Kolitida (zánět tlustého střeva, který může být

doprovázen střevním krvácením nebo krvácením z konečníku) Intersticiální pneumonitida (zjizvení

plicních sklípků) Otoky (hromadění tekutiny v tělesných tkáních vedoucím k otokům) U

některých pacientů se při používání přípravku Pemetrexed Generics vyskytla náhlá srdeční příhoda,

cévní mozková příhoda nebo malá cévní mozková příhoda, obvykle při používání v kombinaci s další

protinádorovou terapií Pancytopenie - kombinované nízké počty bílých krvinek, červených krvinek

a destiček U některých pacientů, kteří podstoupili před léčbou, v průběhu nebo po léčbě přípravkem

Pemetrexed Generics ozařování, se může vyskytnout postradiační pneumonitida (zjizvení plicních

sklípků v souvislosti s léčbou ozařováním) Byly hlášeny případy bolesti, snížené teploty a změny

zbarvení končetin Krevní sraženiny v plicních cévách (plicní embolie)

Vzácné

nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů)

Reakce zvaná „radiation recall“

(kožní vyrážka podobná výraznému spálení od sluníčka), která se objeví na

kůži, která byla před delší dobou vystavena záření,

kdy se po podání cytostatika objevují na kůži změny v

oblasti ozařované před delší dobou – před dny až roky Výskyt puchýřů (zpuchýřující onemocnění

kůže)-včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy Hemolytická anemie

vyvolaná imunitní reakcí (chudokrevnost způsobená rozpadem červených krvinek vyvolaný

protilátkami) Hepatitida (zánět jater) Anafylaktický šok (těžká alergická reakce)

Není známo

: frekvenci nelze z dostupných údajů určit

Otok dolní končetiny s bolestí a zarudnutím. Zvýšené vylučování moči Žízeň a zvýšený příjem

vody Hypernatremie – zvýšená hladina sodíku v krvi Zánět kůže, především na dolní končetině

s otokem, bolestí a zarudnutím

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

Pemetrexed Generics

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Rekonstituované a infuzní roztoky: přípravek se musí použít okamžitě. Pokud je připraven podle

návodu, pak chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím připraveného rekonstituovaného

a infuzního roztoku pemetrexedu byla prokázána na dobu 24 hodin při uchování v chladničce (2 °C - 8

°C).

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro jednorázové podání, jakýkoliv nespotřebovaný roztok je

nutné zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Pemetrexed Generics obsahuje

Léčivou látkou je pemetrexedum.

Pemetrexed Generics 100 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje pemetrexedum 100 mg (jako

pemetrexedum dinatricum dihemihydricum).

Pemetrexed Generics 500 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje pemetrexedum 500 mg (jako

pemetrexedum dinatricum dihemihydricum).

Pemetrexed Generics 1000 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje pemetrexedum 1000 mg (jako

pemetrexedum dinatricum dihemihydricum).

Po rekonstituci obsahuje roztok pemetrexedum 25 mg/ml. Před podáním je nutné další naředění, které

provede zdravotnický pracovník.

Pomocnými látkami jsou mannitol, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH) a hydroxid sodný (k

úpravě pH).

Jak

přípravek

Pemetrexed Generics

vypadá a co obsahuje toto balení

Pemetrexed Generics je prášek pro koncentrát pro infuzní roztok v injekční lahvičce.

Je to bílý až světle žlutý prášek.

10ml injekční lahvička ze skla třídy I obsahující pemetrexedum 100 mg, uzavřená bromobutylovou

nebo chlorobutylovou pryžovou zátkou potaženou např. teflonem, hliníkový uzávěr a témeř bílý

odtrhovací kryt.

25ml injekční lahvička ze skla třídy I obsahující pemetrexedum 500 mg, uzavřená bromobutylovou

nebo chlorobutylovou pryžovou zátkou potaženou např. teflonem, hliníkový uzávěr a modrý

odtrhovací kryt.

50ml injekční lahvička ze skla třídy I obsahující pemetrexedum 1000 mg uzavřená bromobutylovou

nebo chlorobutylovou pryžovou zátkou potaženou např. teflonem, hliníkový uzávěr a zelený

odtrhovací kryt.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irsko

Výrobce

Synthon Hispania SL, C/Castelló no.1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de llobregat, 08830 Barcelona,

Španělsko

Synthon, s.r.o., Brněnská 32/597, 678 01 Blansko, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy

:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 12. 11. 2020

Nizozemsko

Pemetrexed Mylan 100/500/1000 mg,

poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Bulharsko

Pemetrexed Mylan 100 mg, 500 mg, 1000 mg, powder for

concentrate for solution for infusion

Norsko

Pemetrexed Mylan

Čeká republika

Pemetrexed Generics

Chorvatsko

Pemetreksed Mylan

Estonsko

Pemetrexed Mylan Pharma

Maďarsko

Pemetrexed Mylan 100/500/1000 mg

por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz

Litva

Pemetrexed Mylan Pharma

Polsko

Pemetrexed Generics

Slovenská republika

Pemetrexed Mylan 100/500/1000 mg

Slovinsko

Pemetreksed Mylan Pharma 100/500/1000 mg prašek za koncentrat

za raztopino za infundiranje

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci:

Při rekonstituci a dalším ředění pemetrexedu pro podání intravenózní infuzí používejte

aseptickou techniku.

Vypočtěte dávku a

potřebný počet

lahviček přípravku Pemetrexed Generics . Každá lahvička

obsahuje větší množství pemetrexedu zajišťující podání dané dávky.

Pemetrexed Generics 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok:

Rekonstituujte obsah 100mg lahvičky se 4,2 ml 0,9 % injekčního roztoku chloridu sodného (9

mg/ml) bez konzervačních látek, čímž vznikne roztok pemetrexedum 25 mg/ml.

Pemetrexed Generics 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok:

Rekonstituujte obsah 500mg lahvičky s 20 ml 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9

mg/ml) bez konzervačních látek, čímž vznikne roztok pemetrexedum 25 mg/ml.

Pemetrexed Generics 1000 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok:

Rekonstituujte obsah 1000mg lahvičky se 40 ml 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9

mg/ml) bez konzervačních látek, čímž vznikne roztok pemetrexedum 25 mg/ml.

Pohybujte jemným krouživým pohybem každou lahvičkou, dokud se prášek zcela nerozpustí.

Výsledný roztok je čirý a jeho barva kolísá od bezbarvé po žlutou nebo zelenožlutou, aniž by

byla narušena jeho kvalita. pH rekonstituovaného roztoku se pohybuje mezi 6,6 až 7,8.

Potřebné je další ředění.

Náležitý objem rekonstituovaného roztoku pemetrexedu musí být dále naředěn na 100 ml

roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) pro injekci bez konzervačních látek a podá se

intravenózní infuzí po dobu 10 minut.

Infuzní roztoky pemetrexedu, připravené podle návodu, jsou kompatibilní

s polyvinylchloridovými a polyolefinovými infuzními sety a infuzními vaky. Pemetrexed je

inkompatibilní s ředidly obsahujícími kalcium, jako je laktátový Ringerův roztok a Ringerův

roztok.

Léčivé přípravky pro parenterální použití se musí před podáním vizuálně prohlédnout, zda

neobsahují částečky a nedošlo ke změně barvy. Pokud zpozorujete částečky, přípravek

nepodávejte.

Roztok pemetrexedu je určen pouze na jedno použití. Všechen nepoužitý přípravek nebo

odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky pro cytotoxické látky.

Bezpečnostní opatření při přípravě a podání přípravku:

Tak jako i u jiných potenciálně toxických

cytostatických látek je nutné udržovat pozornost při zacházení s infuzním roztokem pemetrexedu a při

jeho přípravě. Doporučuje se používat ochranné rukavice. Pokud dojde ke kontaktu roztoku

pemetrexedu s kůží, umyjte ihned a důkladně kůži mýdlem a vodou. Pokud dojde ke kontaktu roztoku

pemetrexedu se sliznicemi, opláchněte je důkladně vodou. Pemetrexed není zpuchýřující látka. V

případě podání mimo žílu neexistuje specifické antidotum. Bylo popsáno několik případů podání

pemetrexedu mimo žílu, které hodnotící lékař nepovažoval za závažné. Únik pemetrexedu mimo žílu

se léčí místními standardními postupy jako u jiných nezpuchýřujících látek.

Přečtěte si celý dokument

1/23

Sp.zn. sukls232634/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Pemetrexed Generics 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Pemetrexed Generics 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Pemetrexed Generics 1000 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje pemetrexedum 100, 500 nebo 1000 mg (jako pemetrexedum

dinatricum dihemihydricum)

Po rekonstituci (viz bod 6.6) obsahuje jedna injekční lahvička pemetrexedum 25 mg/ml.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna 100mg injekční lahvička obsahuje přibližně 11 mg sodíku v jedné injekční lahvičce.

Jedna 500mg injekční lahvička obsahuje přibližně 54 mg sodíku v jedné injekční lahvičce.

Jedna 1000mg injekční lahvička obsahuje přibližně 108 mg sodíku v jedné injekční lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Bílý až světle žlutý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Maligní mezoteliom pleury

Přípravek Pemetrexed Generics je v kombinaci s cisplatinou indikován k léčbě pacientů bez předchozí

chemoterapie s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury.

Nemalobuněčný karcinom plic

Přípravek Pemetrexed Generics je v kombinaci s cisplatinou indikován v první linii k léčbě pacientů

s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného histologického

typu, než predominantně z dlaždicových buněk (viz bod 5.1).

Přípravek Pemetrexed Generics je indikován jako monoterapie k udržovací léčbě lokálně pokročilého

nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic jiného histologického typu, než

predominantně z dlaždicových buněk u pacientů, u kterých po chemoterapii založené na platině

nedošlo k bezprostřední progresi onemocnění. (viz bod 5.1).

Přípravek Pemetrexed Generics je indikován ve druhé linii jako monoterapie k léčbě pacientů s

lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného histologického

typu, než predominantně z dlaždicových buněk (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

2/23

Dávkování

Pemetrexed Generics se smí podávat pouze pod dohledem lékaře s kvalifikací pro podávání

protinádorové chemoterapie.

Pemetrexed Generics v kombinaci s cisplatinou

Doporučená dávka přípravku Pemetrexed Generics je 500 mg/m

tělesného povrchu (body surface

area - BSA) podávaná jako intravenózní infuze po dobu 10 minut první den každého 21denního cyklu.

Doporučená dávka cisplatiny je 75 mg/m

BSA, podaná infuzí během dvou hodin přibližně 30 minut

po ukončení infuze pemetrexedu první den každého 21denního cyklu. Pacienti musejí dostávat

přiměřenou antiemetickou terapii a hydrataci před podáním cisplatiny, případně i po jejím podání

(informace o dávkování cisplatiny - viz rovněž souhrn údajů o přípravku pro přípravky s obsahem

cisplatiny).

Pemetrexed Generics v monoterapii

U pacientů léčených pro nemalobuněčný karcinom plic po předcházející chemoterapii je doporučená

dávka přípravku Pemetrexed Generics 500 mg/m

BSA podávaná jako intravenózní infuze (i.v.) po

dobu 10 minut první den každého 21denního cyklu.

Režim premedikace

Ke snížení incidence a závažnosti kožních reakcí se podá kortikosteroid den před podáním

pemetrexedu, v den jeho podání a v den po jeho podání. Kortikoid má být ekvivalentní 4 mg

dexamethasonu podávanému perorálně 2x denně (viz bod 4.4).

Ke snížení toxicity musí pacienti léčení pemetrexedem dostávat rovněž vitaminovou suplementaci (viz

bod 4.4). Pacienti musí denně užívat kyselinu listovou perorálně nebo multivitaminy s obsahem

kyseliny listové (350–1 000 mikrogramů). Během sedmi dnů před první dávkou pemetrexedu se musí

podat nejméně pět dávek kyseliny listové a její podávání musí pokračovat v průběhu celé léčby a po

dobu 21 dní po poslední dávce pemetrexedu. Pacienti musejí rovněž dostat intramuskulární injekci

vitaminu B

(1000 mikrogramů) v týdnu před první dávkou pemetrexedu a poté jednou za každé tři

cykly. Další injekce vitaminu B

se mohou podávat ve stejný den jako pemetrexed.

Monitorování

Pacienti dostávající pemetrexed musejí mít před každou dávkou monitorovaný celý krevní obraz,

včetně diferenciálu a počtu trombocytů. Před každým podáním chemoterapie musí být provedeno

biochemické vyšetření za účelem vyhodnocení funkce ledvin a jater. Před zahájením každého cyklu

chemoterapie je nutné, aby pacienti měli následující výsledky vyšetření: absolutní počet neutrofilů

musí být ≥ 1500 buněk/mm

a počet trombocytů musí být ≥ 100 000 buněk/mm

. Clearance kreatininu

musí být ≥ 45 ml/min.

Celkový bilirubin musí být ≤ 1,5násobek horní hranice normálních hodnot. Alkalická fosfatáza (ALP),

aspartátaminotransferáza (AST neboli SGOT) a alaninaminotransferáza (ALT neboli SGPT) musejí

být ≤ 3násobek horní hranice normálních hodnot. V případě postižení jater tumorem jsou

akceptovatelné hodnoty alkalické fosfatázy, AST a ALT ≤ 5násobek horní hranice normálních hodnot.

Úprava dávek

Úprava dávky při zahájení následného cyklu se provede na základě krevního obrazu v době

nejhlubšího poklesu nebo na základě maximální nehematologické toxicity zjištěné v předchozím cyklu

terapie. Léčbu lze odložit, aby byl dostatek času k úpravě. Po úpravě se pacienti léčí podle pokynů

uvedených v tabulce 1, 2 a 3, které se použijí v případě podávání přípravku Pemetrexed Generics v

monoterapii nebo v kombinaci s cisplatinou.

Tabulka 1

úprav

a

dávek

pemetrexedu (v monoterapii nebo v kombinaci ) a cisplatiny

hematologické toxicity

Absolutní počet neutrofilů v době nejhlubšího

poklesu < 500 /mm3 a počet trombocytů v době

nejhlubšího poklesu ≥50 000 /mm

75 % předchozí dávky (pemetrexedu i

cisplatiny)

3/23

Počet trombocytů v době nejhlubšího poklesu <

50 000 /mm

bez ohledu na absolutní počet

neutrofilů v době nejhlubšího poklesu

75 % předchozí dávky (pemetrexedu i

cisplatiny)

Počet trombocytů v době nejhlubšího poklesu <

50 000 /mm

s krvácením

bez ohledu na

absolutní počet neutrofilů v době nejhlubšího

poklesu

50 % předchozí dávky (pemetrexedu i

cisplatiny)

dle obecných kritérií toxicity (CTC) podle National Cancer Institute (v2.0, NCI 1998) definice

CTC krvácení ≥ stupeň 2.

Pokud u pacientů dojde k rozvoji nehematologické toxicity ≥ 3. stupně (s výjimkou neurotoxicity),

musí se pemetrexed vysadit až do úpravy na hodnoty nižší nebo stejné, jako byly hodnoty před léčbou.

Léčba se zahájí podle pokynů uvedených v tabulce 2.

Tabulka 2

–úprav

a

dávek

pemetrexedu (v monoterapii nebo v kombinaci ) a cisplatiny

nehematologické toxicity

a, b

Dávka

pemetrexedu (mg/m

2

)

Dávka cisplatiny

(mg/m

2

)

Jakákoli toxicita stupně 3 nebo

4 s výjimkou mukozitidy

75 % předchozí dávky

75 % předchozí dávky

Jakýkoli průjem s nutností

hospitalizace (bez ohledu na

stupeň) nebo průjem stupně 3

nebo 4

75 % předchozí dávky

75 % předchozí dávky

Mukozitida stupně 3 nebo 4

50 % předchozí dávky

100 % předchozí dávky

Obecná kritéria toxicity podle National Cancer Institute (CTC v2.0; NCI 1998)

S výjimkou neurotoxicity

V případě neurotoxicity je doporučená úprava dávky pemetrexedu a cisplatiny uvedena v tabulce 3.

Pokud se vyskytnou projevy neurotoxicity stupně 3 nebo 4, musejí pacienti léčbu přerušit.

Tabulka 3

–úprav

a

dávek

pemetrexedu (v monoterapii nebo v kombinaci ) a cisplatiny

neurotoxicita

Stupeň toxicity

dle CTC

a

Dávka

pemetrexedu (mg/m

2

)

Dávka cisplatiny (mg/m

2

)

0 – 1

100 % předchozí dávky

100 % předchozí dávky

100 % předchozí dávky

50 % předchozí dávky

Obecná kritéria toxicity podle National Cancer Institute (CTC v2.0, NCI 1998)

Léčba pemetrexedem musí být přerušena, pokud se u pacienta vyskytnou jakékoli projevy

hematologické nebo nehematologické toxicity stupně 3 nebo 4 po 2 sníženích dávky nebo ihned,

pokud se vyskytnou projevy neurotoxicity stupně 3 nebo 4.

Zvláštní populace

Starší pacienti

V klinických studiích nebyly pozorovány žádné známky, že by se u pacientů ve věku 65 let nebo

starších zvýšilo riziko nežádoucích účinků v porovnání s pacienty mladšími 65 let. Není nutné žádné

snížení dávky, kromě případů, kdy je toto snížení nezbytné pro všechny pacienty.

Pediatrická populace

Použití přípravku Pemetrexed Generics u maligního mezoteliomu pleury a nemalobuněčného

karcinomu plic není u pediatrické populace relevantní.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

(Standardní Cockroftův a Gaultův vzorec nebo rychlost glomerulární filtrace měřená metodou

clearance Tc99m-DPTA v séru): pemetrexed se primárně vylučuje v nezměněné formě ledvinami. V

4/23

klinických studiích nebyla u pacientů s clearance kreatininu ≥ 45 ml/min. zapotřebí žádná úprava

dávky, kromě úprav doporučovaných pro všechny pacienty. Údaje o použití pemetrexedu u pacientů s

clearance kreatininu pod 45 ml/min jsou nedostatečné, a proto se u těchto pacientů používání

pemetrexedu nedoporučuje (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

Nebyl zjištěn žádný vztah mezi AST (SGOT), ALT (SGPT) nebo celkovým bilirubinem a

farmakokinetikou pemetrexedu. Nicméně, pacienti s poruchou funkce jater a bilirubinem > 1,5x

vyšším, než je horní hranice normální hodnoty nebo aminotransferázami > 3,0x vyššími, než je horní

hranice normálních hodnot (při absenci metastáz v játrech) nebo > 5,0x vyššími, než je horní hranice

normálních hodnot (při přítomnosti metastáz v játrech), nebyli specificky studováni.

Způsob podání

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem Pemetrexed Generics nebo před

jeho podáním, naleznete v bodě 6.6.

Pemetrexed má být podáván jako intravenózní infuze po dobu 10 minut první den každého 21denního

cyklu. Pokyny pro rekonstituci a naředění přípravku Pemetrexed Generics před podáním naleznete v

bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kojení (viz bod 4.6).

Současné podávání vakcíny proti žluté zimnici (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pemetrexed může potlačit funkci kostní dřeně, která se manifestuje jako neutropenie, trombocytopenie

a anémie (nebo pancytopenie) (viz bod 4.8). Myelosuprese představuje obvykle toxicitu, která limituje

velikost použité dávky. Pacienti musejí být během léčby sledováni z hlediska myelosuprese a

pemetrexed se nemá podat do doby, než se absolutní počet neutrofilů nevrátí na hodnoty ≥ 1500

buněk/mm

a počet trombocytů se nevrátí na hodnoty ≥ 100 000 buněk/mm

. Úprava dávek v

následujících cyklech je dána hodnotami absolutního počtu neutrofilů v době nejhlubšího poklesu,

počtem trombocytů a maximální nehematologickou toxicitou pozorovanou v předchozím cyklu (viz

bod 4.2).

Pokud byla před léčbou podávána kyselina listová a vitamin B

, byla hlášena menší toxicita a snížení

hematologické a nehematologické toxicity stupně 3 nebo 4, jako je neutropenie, febrilní neutropenie a

infekce s neutropenií stupně 3 nebo 4. Proto musejí být všichni pacienti léčení pemetrexedem poučeni,

aby užívali kyselinu listovou a vitamin B

jako profylaktické opatření ke snížení toxicity související

s léčbou (viz bod 4.2).

U pacientů, kteří nedostávali před léčbou kortikosteroid, byly popsány kožní reakce. Podávání

dexamethasonu (nebo ekvivalentního kortikosteroidu) před léčbou pemetrexedem může snížit výskyt a

závažnost kožních reakcí (viz bod 4.2).

Nebyl studován dostatečný počet pacientů s clearance kreatininu pod 45 ml/min.. Proto se

nedoporučuje používání pemetrexedu u pacientů s clearance kreatininu < 45 ml/min. (viz bod 4.2).

Pacienti s lehkou až středně těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu 45-79 ml/min) se mají

vyvarovat užívání nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), jako je ibuprofen a kyselina

acetylsalicylová (> 1,3 g denně) dva dny před podáním pemetrexedu, v den jeho podání a dva dny po

podání pemetrexedu (viz bod 4.5).

5/23

U pacientů s lehkou až středně těžkou renální insuficiencí, u kterých je terapie pemetrexedem vhodná,

má být prerušeno užívání NSAID s dlouhým eliminačním poločasem nejméně pět dnů před podáním

pemetrexedu, v den jeho podání a nejméně dva dny po podání pemetrexedu. (viz bod 4.5).

V souvislosti s podáváním pemetrexedu samotného nebo v kombinaci s jinými chemoterapeutickými

přípravky byly hlášeny závažné renální příhody, včetně akutního selhání ledvin. U mnoha pacientů, u

kterých k renálním příhodám došlo, existovaly rizikové faktory pro rozvoj těchto příhod, včetně

dehydratace, preexistující hypertenze nebo diabetu mellitu. Po uvedení přípravku na trh byly při

podávání pemetrexedu samostatně nebo společně s jinými chemoterapeutickými přípravky hlášeny

také nefrogenní diabetes insipidus a renální tubulární nekróza. Většina těchto příhod odezněla po

vysazení pemetrexedu. Pacienty je třeba pravidelně kontrolovat s ohledem na možnou tubulární

nekrózu, pokles renálních funkcí a známky a příznaky nefrogenního diabetu insipidu (např.

hypernatremii).

Efekt tekutiny ve třetím prostoru, jako je pleurální výpotek nebo ascites, na pemetrexed není zcela

stanoven. Klinická studie fáze 2 s pemetrexedem u 31 pacienta se solidním tumorem a se stabilním

výpotkem ve třetím prostoru neprokázala žádný rozdíl v plazmatických koncentracích

normalizovaných podle dávky a v clearance pemetrexedu oproti pacientům bez přítomnosti tekutiny v

třetím prostoru. Proto je vhodné před začátkem léčby pemetrexedem zvážit drenáž tekutiny z třetího

prostoru, ale nemusí to být nutné.

V důsledku gastrointestinální toxicity pemetrexedu podávaného v kombinaci s cisplatinou byly

popsány případy vážné dehydratace. Proto mají pacienti dostávat přiměřenou antiemetickou terapii a

odpovídající hydrataci před podáním a případně i po podání medikace.

V průběhu klinických studií s pemetrexedem byly méně často hlášeny závažné kardiovaskulární

příhody, zahrnující infarkt myokardu a cerebrovaskulární příhody, obvykle když byl pemetrexed

podáván v kombinaci s dalšími cytostatiky. Většina pacientů, u kterých byly tyto příhody pozorovány,

měla preexistující kardiovaskulární rizikové faktory (viz bod 4.8).

Pokles imunity je častým jevem u pacientů s onkologickým onemocněním. Proto současné používání

živých oslabených vakcín není doporučeno (viz body 4.3 a 4.5).

Pemetrexed může mít geneticky škodlivé účinky. Pohlavně zralým mužům se doporučuje, aby během

léčby a až 6 měsíců po jejím ukončení nepočali dítě. Doporučuje se používání antikoncepčních metod

nebo abstinence. Vzhledem k možnosti, že by pemetrexed způsobil ireverzibilní infertilitu, se mužům

doporučuje, aby před zahájením léčby vyhledali konzultaci o možnosti uchování spermií.

Ženy ve fertilním věku musejí během léčby pemetrexedem používat účinnou antikoncepční metodu

(viz bod 4.6).

U pacientů léčených ozařováním před léčbou, v průběhu nebo následovně po léčbě pemetrexedem

byly hlášeny případy postradiační pneumonitidy. Těmto pacientům má být věnována zvýšená

pozornost a opatrnost je také zapotřebí při použití dalších radiosenzibilizujících látek.

Byly hlášeny případy kožní reakce v místě předchozího ozařování (radiation recall) u pacientů

ozařovaných před delší dobou – před týdny až roky.

Pemetrexed Generics 100 mg obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Pemetrexed Generics 500 mg obsahuje přibližně 54 mg sodíku v jedné injekční lahvičce, což odpovídá

2,7 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který

činí 2 g sodíku.

Pemetrexed Generics 1000 mg obsahuje přibližně 108 mg sodíku v jedné injekční lahvičce, což

odpovídá 5,4 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro

dospělého, který činí 2 g sodíku.

6/23

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Pemetrexed se vylučuje hlavně ledvinami v nezměněné formě, a to tubulární sekrecí a v menším

rozsahu glomerulární filtrací. Souběžné podávání nefrotoxických léků (např. aminoglykosidy,

kličková diuretika, sloučeniny platiny, cyklosporin) může vést k opožděné clearance pemetrexedu.

Tato kombinace se musí používat s opatrností. Pokud je to nutné, má být pečlivě monitorována

clearance kreatininu.

Souběžné podávání látek, které se rovněž vylučují tubulární sekrecí (např. probenecid, penicilin),

může vést k opožděné clearance pemetrexedu. Při kombinaci těchto látek je zapotřebí zvýšené

opatrnosti. Pokud je to nutné, má být pečlivě monitorována clearance kreatininu.

U pacientů s normální renální funkcí (clearance kreatininu ≥ 80 ml/min) mohou vysoké dávky

nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID, jako je ibuprofen > 1600 mg denně) a vysoké dávky

kyseliny acetylsalicylové (> 1,3 g denně) snížit eliminaci pemetrexedu, a tím zvýšit výskyt

nežádoucích účinků. Proto je zapotřebí při současném podávání vyšších dávek NSAID nebo kyseliny

acetylsalicylové společně s pemetrexedem u pacientů s normální renální funkcí (clearance kreatininu ≥

80 ml/min) zvýšené opatrnosti.

Pacienti s lehkou až středně těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu od 45 do 79 ml/min) se

mají vyvarovat současného používání pemetrexedu s NSAID (např.ibuprofen) nebo s vyššími dávkami

kyseliny acetylsalicylové 2 dny před podáním pemetrexedu, v den jeho podání a 2 dny po podání

pemetrexedu ( viz bod 4.4).

Jelikož nejsou k dispozici údaje o potenciální interakci mezi pemetrexedem a NSAID s delším

poločasem, jako je piroxikam a rofekoxib, je potřebné jejich podávání u pacientů s lehkou až středně

těžkou renální insuficiencí přerušit nejméně 5 dní před podáním pemetrexedu, v den jeho podání a

nejméně 2 dny po podání pemetrexedu (viz bod 4.4). Pokud je současné podávání NSAID nezbytné,

mají být pacienti důkladně monitorováni z hlediska toxicity, zejména myelosuprese a

gastrointestinální toxicity.

Pemetrexed prochází omezeným jaterním metabolismem. Výsledky studií in vitro s lidskými jaterními

mikrozomy ukázaly, že nelze předpovědět, zda pemetrexed způsobí klinicky významnou inhibici

metabolické clearance léků metabolizovaných CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 a CYP1A2.

Interakce běžné u všech cytotoxických látek:

Vzhledem ke zvýšenému riziku trombózy u pacientů s maligním onemocněním je časté používání

antikoagulační léčby. Vysoká intraindividuální variabilita koagulačního stavu při těchto chorobách a

možnost interakce mezi perorálními antikoagulancii a protinádorovou chemoterapií vyžaduje

zvýšenou frekvenci monitorování INR (International Normalised Ratio), pokud se rozhodneme léčit

pacienta perorálními antikoagulancii.

Kontraindikované souběžné používání: vakcína proti žluté zimnici: riziko fatálního generalizovaného

vakcinačního onemocnění (viz bod 4.3).

Nedoporučené současné používání: živé oslabené vakcíny (vyjma žluté zimnice, kdy je současné

používání kontraindikováno): riziko systémové reakce , případně i fatální. Toto riziko je zvýšeno u

osob s již existujícím poklesem imunity způsobeným základním onemocněním. Kde je to možné

použijte inaktivované vakcíny (poliomyelitida) (viz bod.4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a u žen

Ženy ve fertilním věku musí v průběhu léčby pemetrexedem používat účinnou antikoncepci.

Pemetrexed může mít geneticky škodlivé účinky. Pohlavně zralým mužům se doporučuje, aby během

7/23

léčby a až 6 měsíců po jejím ukončení nepočali dítě. Doporučuje se používání antikoncepčních metod

nebo abstinence.

Těhotenství

Neexistují údaje o použití pemetrexedu u těhotných žen, avšak je podezření, že pemetrexed tak jako

ostatní antimetabolity způsobuje vážné kongenitální vady, pokud je podáván v těhotenství. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Pemetrexed se nemá používat v těhotenství,

pokud to není jednoznačně nezbytné a po pečlivém zvážení potřeby léčby u matky a rizika pro plod

(viz bod 4.4).

Kojení

Není známo, zda se pemetrexed vylučuje do lidského mateřského mléka a nežádoucí účinky u

kojeného dítěte nelze vyloučit. Při léčbě pemetrexedem musí být kojení přerušeno (viz bod 4.3).

Fertilita

Vzhledem k možnosti způsobit léčbou pemetrexedem ireverzibilní infertilitu, se mužům doporučuje,

aby před zahájením léčby vyhledali konzultaci o možnosti uchování spermií.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Bylo však popsáno,

že pemetrexed může způsobovat únavu. Pacienti proto mají být upozorněni, aby neřídili nebo

neobsluhovali stroje v případě, že se tyto nežádoucí účinky objeví.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky v souvislosti s pemetrexedem používaným ať už

v monoterapii nebo v kombinaci jsou myelosuprese, manifestující se jako anemie, neutropenie,

leukopenie, trombocytopenie; a gastrointestinální toxicita, manifestující se jako anorexie, nauzea,

zvracení, průjem, zácpa, faryngitida, mukozitida a stomatitida. Další nežádoucí účinky zahrnují renální

toxicitu, zvýšení hladin aminotransferáz, alopecii, únavu, dehydrataci, vyrážku, infekci/sepsi a

neuropatii. Mezi vzácné nežádoucí účinky patří Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální

nekrolýza.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

V tabulce níže je uvedena frekvence a závažnost nežádoucích účinků, které byly hlášeny u více než 5

% ze 168 pacientů s mezoteliomem, kteří byli randomizováni k léčbě cisplatinou a pemetrexedem a u

163 pacientů s mezoteliomem, kteří byli randomizováni k léčbě cisplatinou v monoterapii. V obou

léčebných ramenech byla pacientům, u kterých dosud nebyla prováděna chemoterapie, přidána

kyselina listová a vitamin B

Nežádoucí účinky

Frekvence nežádoucích účinků je definována: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté

(≥ 1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo

(z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tříd

y

orgánových

systémů

Frekvence

Nežádoucí

účinky

*

pemetrexed/cisplatina

cisplatina

n = 168

n = 163

Všechny

stupně

toxicity (%)

Toxicita

stupně

3-4

(%)

Všechny

stupně

toxicity (%)

Toxicita

stupně

3-4

(%)

8/23

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Velmi časté

Snížení počtu

neutrofilů/

granulocytů

56,0

23,2

13,5

Snížení počtu

leukocytů –

53,0

14,9

16,6

Snížení

hladiny

hemoglobinu

26,2

10,4

Snížení počtu

trombocytů

23,2

Poruchy

metabolismu a

výživy

Časté

Dehydratace

Poruchy

nervového

systému

Velmi časté

Senzorická

neuropatie -

10,1

Časté

Porucha chuti

0,0***

0,0***

Poruchy oka

Časté

Konjunkti

vitida

Gastrointestinál

ní poruchy

Velmi časté

Průjem

16,7

Zvracení

56,5

10,7

49,7

Stomatitida/

faryngitida

23,2

Nauzea

82,1

11,9

76,7

Anorexie

20,2

14,1

Zácpa

11,9

Časté

Dyspepsie

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Velmi časté

Vyrážka

16,1

Alopecie

11,3

0,0***

0,0***

Poruchy ledvin

a močových cest

Velmi časté

Zvýšení

sérové hladiny

kreatininu

10,7

Snížení

clearance

kreatininu**

16,1

17,8

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Únava

47,6

10,1

42,3

Viz obecná kritéria toxicity podle National Cancer Institute, verze 2 pro každý stupeň toxicity

s výjimkou termínu „snížení clearance kreatininu“

, který je odvozen z termínu „renální/urogenitální, jiné“

*** V souladu s National Cancer Institute CTC (v2.0, NCI 1998), mají být případy poruchy chuti a

alopecie hlášeny pouze jako stupeň 1 nebo 2.

Pro účely této tabulky byla použita hraniční hodnota 5 % pro zařazení všech příhod, kdy hlásící osoba

považovala příhodu za možnou souvislost s léčbou pemetrexedem a cisplatinou.

Klinicky relevantní projevy toxicity (dle CTC), které byly hlášeny ve ≥ 1 % a < 5 % u pacientů

náhodným výběrem přidělených k léčbě cisplatinou a pemetrexedem, jsou: renální selhání, infekce,

horečka, febrilní neutropenie, zvýšení AST, ALT a GGT, kopřivka a bolest na hrudi.

Klinicky relevantní projevy toxicity (dle CTC), které byly hlášeny v < 1 % pacientů náhodným

výběrem přidělených k léčbě cisplatinou a pemetrexedem, jsou: arytmie a motorická neuropatie.

9/23

V tabulce níže je uvedena frekvence a závažnost nežádoucích účinků, které byly hlášeny u více než 5

% z 265 pacientů, kteří byli randomizováni k léčbě pemetrexedem v monoterapii se suplementací

kyselinou listovou a vitaminem B

a u 276 pacientů, kteří byli náhodně randomizováni k léčbě

docetaxelem v monoterapii. U všech pacientů byla stanovena diagnóza lokálně pokročilého nebo

metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic a předtím byli léčeni chemoterapií.

Tříd

y

orgánových

systémů

Frekvence

Nežádoucí

účink

y*

pemetrexed

docetaxel

n = 265

n = 276

Všechny

stupně

toxicity

(%)

Toxicita

stupně

3-4

(%)

Všechny

stupně

toxicity

(%)

Toxicita

stupně

3-4

(%)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Velmi časté

Snížení počtu

neutrofilů/

granulocytů

10,9

45,3

40,2

Snížení počtu

leukocytů

12,1

34,1

27,2

Snížení

hladiny

hemoglobinu

19,2

22,1

Časté

Snížení počtu

trombocytů

Gastrointestinál

ní poruchy

Velmi časté

Průjem

12,8

24,3

Zvracení

16,2

12,0

Stomatitida/

faryngitida

14,7

17,4

Nauzea

30,9

16,7

Anorexie

21,9

23,9

Časté

Zácpa

Poruchy jater a

žlučových cest

Časté

Zvýšení

hladiny ALT

Zvýšení

hladiny AST

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Velmi časté

Vyrážka/

deskvamace

14,0

Časté

Pruritus

Alopecie

0,4**

37,7

2,2**

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Únava

34,0

35,9

Časté

Horečka

Viz obecná kritéria toxicity podle National Cancer Institute, verze 2 pro každý stupeň toxicity.

** V souladu s National Cancer Institute CTC (v2.0, NCI 1998), mají být případy alopecie hlášeny

pouze jako stupeň 1 nebo 2.

Pro účely této tabulky byla použita hraniční hodnota 5 % pro zařazení všech příhod, kdy hlásící osoba

považovala příhodu za možnou souvislost s léčbou pemetrexedem.

Klinicky relevantní projevy toxicity (dle CTC), které byly hlášeny ve ≥ 1 % a <5 % u pacientů

náhodným výběrem přidělených k léčbě pemetrexedem, jsou: infekce bez neutropenie, febrilní

neutropenie, alergická reakce/hypersenzitivita, zvýšení kreatininu, motorická neuropatie, senzorická

neuropatie, erythema multiforme a bolest břicha.

10/23

Klinicky relevantní projevy toxicity (dle CTC), které byly hlášeny v < 1 % pacientů náhodným

výběrem přidělených k léčbě pemetrexedem, jsou: supraventrikulární arytmie.

Klinicky relevantní laboratorní projevy toxicity stupně 3 a 4 byly obdobné při hodnocení

integrovaných výsledků 3 studií fáze 2 sledujících monoterapii pemetrexedem (n = 164) a studie fáze

3 sledující monoterapii pemetrexedem (popsána výše), s výjimkou neutropenie (12,8 % oproti 5,3 %)

a zvýšení alaninaminotransferázy (15,2 % oproti 1,9 %). Tyto rozdíly byly pravděpodobně dány

rozdíly v populaci pacientů, protože do studií fáze 2 byli zařazeni pacienti dosud neléčení

chemoterapií a pacientky s karcinomem prsu, předem intenzivně léčené s již existujícími metastázami

do jater a/nebo s patologickými výchozími funkčními jaterními testy.

V tabulce níže je uvedena frekvence a závažnost nežádoucích účinků pravděpodobně souvisejících se

studovanou medikací, které byly hlášeny u více než 5 % z 839 pacientů s NSCLC, kteří byli

randomizováni k léčbě cisplatinou v kombinaci s pemetrexedem a z 830 pacientů s NSCLC, kteří byli

randomizováni k léčbě cisplatinou v kombinaci s gemcitabinem. Všichni pacienti obdrželi studovanou

léčbu jako zahajovací léčbu lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu

plic a pacienti v obou skupinách byli plně suplementováni kyselinou listovou a vitamínem B12.

Tříd

y

orgánových

systémů

Frekvence

Nežádoucí

účink

y**

pemetrexed/cisplatina

gemcitabin/cisplatina

n = 839

n = 830

Všechny

stupně

toxicity

(%)

Toxicita

stupně

3-4

(%)

Všechny

stupně

toxicity

(%)

Toxicita

stupně

3-4

(%)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Velmi časté

Snížení

hladiny

hemoglobinu

33,0*

5,6*

45,7*

9,9*

Snížení počtu

neutrofilů/

granulocytů

29,0*

15,1*

38,4*

26,7*

Snížení počtu

leukocytů

17,8

4,8*

20,6

7,6*

Snížení počtu

trombocytů

10,1*

4,1*

26,6*

12,7*

Poruchy

nervového

systému

Časté

Senzorická

neuropatie

8,5*

0,0*

12,4*

0,6*

Porucha chuti

0,0***

0,0***

Gastrointestinál

ní poruchy

Velmi časté

Nauzea

56,1

7,2*

53,4

3,9*

Zvracení

39,7

35,5

Anorexie

26,6

2,4*

24,2

0,7*

Zácpa

21,0

19,5

Stomatitida/

faryngitida

13,5

12,4

Průjem bez

kolostomie

12,4

12,8

Časté

Dyspepsie/

pyróza

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Velmi časté

Alopecie

11,9*

0***

21,4*

0,5***

Časté

Vyrážka/

deskvamace

Poruchy ledvin

a močových cest

Velmi časté

Zvýšení

sérové hladiny

kreatininu

10,1*

6,9*

Celkové

poruchy a

Velmi časté

Únava

42,7

44,9

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace