PARICALCITOL XANTIS Injekční roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PARIKALCITOL (PARICALCITOLUM)
Dostupné s:
Xantis Pharma Limited, Nicosia
ATC kód:
H05BX02
INN (Mezinárodní Name):
PARICALCITOL (PARICALCITOLUM)
Dávkování:
2MCG/ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
5X2ML; 5X1ML
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PARIKALCITOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 093/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls159828/2018, sukls159829/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Paricalcitol Xantis 2 mikrogramy/ml injekční roztok

Paricalcitol Xantis 5 mikrogramy/ml injekční roztok

paricalcitolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Paricalcitol Xantis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Paricalcitol Xantis podán

Jak se přípravek Paricalcitol Xantis používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Paricalcitol Xantis uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Paricalcitol Xantis a k čemu se používá

Přípravek Paricalcitol Xantis obsahuje léčivou látku parikalcitol, což je syntetická forma aktivního

vitaminu D.

Aktivní vitamin D je potřebný pro normální funkci mnoha tkání organismu, včetně příštítných tělísek

a kostí. U lidí, kteří mají normální funkci ledvin, se tato aktivní forma vitaminu D tvoří přirozeně v

ledvinách, avšak v případě selhání ledvin je tvorba aktivního vitaminu D značně omezena. Přípravek

Paricalcitol Xantis proto představuje zdroj aktivního vitaminu D v případě, kdy si jej tělo nedokáže

vyrobit dostatečné množství, a pomáhá předejít důsledkům nízké hladiny aktivního vitaminu D u

pacientů s chronickým onemocněním ledvin, zejména vysokým hladinám parathyroidního hormonu,

které mohou způsobovat kostní obtíže.

Přípravek Paricalcitol Xantis se používá u dospělých pacientů s onemocněním ledvin stadia 5.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Paricalcitol Xantis

podán

Přípravek Paricalcitol Xantis Vám nesmí být podán:

jestliže jste alergický(á) na parikalcitol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte v krvi velmi vysoké hladiny vápníku nebo vitaminu D.

Lékař Vám sdělí, zda se Vás tato upozornění týkají.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Paricalcitol Xantis se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Před zahájením léčby je důležité snížit množství fosforu ve stravě. Příklady potravin s vysokou

hladinou fosforu zahrnují čaj, sodovou vodu, pivo, sýr, mléko, smetanu, ryby, kuřecí nebo

hovězí játra, fazole, hrášek, cereálie, oříšky a obilniny.

K ovlivnění hladin fosforu mohou být zapotřebí léky vázající fosfát, které zabraňují vstřebávání

fosforu z potravy, kterou požíváte.

Pokud užíváte léky vázající fosfát na bázi vápníku, může lékař upravit jejich dávku.

Lékař bude provádět krevní testy, aby mohl sledovat průběh Vaší léčby.

Další léčivé přípravky a přípravek Paricalcitol Xantis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou ovlivnit účinek tohoto přípravku nebo mohou zvýšit pravděpodobnost

nežádoucích účinků. Je zejména důležité oznámit lékaři, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

k léčbě plísňových infekcí, jako jsou kvasinkové záněty nebo moučnivka (například

ketokonazol).

k léčbě srdečních problémů nebo vysokého krevního tlaku (například digoxin, diuretika nebo

močopudné léky).

obsahující zdroj fosfátu (např. léky na snížení hladiny vápníku v krvi).

obsahující vápník nebo vitamin D, včetně doplňků stravy a multivitaminů, které lze koupit bez

lékařského předpisu.

obsahující hořčík nebo hliník, například některé druhy léčiv užívaných k léčbě zažívacích obtíží

(antacida) a léky vázající fosfát.

k léčbě vysokých hladin cholesterolu (například kolestyramin).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Není známo, zda je používání tohoto přípravku pro těhotnou ženu bezpečné, proto se jeho používání

během těhotenství, nebo pokud plánujete otěhotnět, nedoporučuje.

Není známo, zda parikalcitol přechází do lidského mateřského mléka. Pokud používáte tento

přípravek, oznamte to svému lékaři dříve, než začnete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Paricalcitol Xantis může vyvolat závratě, což může ovlivnit schopnost řídit bezpečně nebo

pracovat s těžkou technikou.

Pokud pociťujete závrať, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Paricalcitol Xantis obsahuje ethanol (alkohol)

Tento léčivý přípravek obsahuje 20 obj. % ethanolu (alkoholu), tj. do 1,3 g v jedné dávce, což

odpovídá až 33,2 ml piva, 13,8 ml vína.

Je škodlivý pro alkoholiky.

Toto je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou

pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

3.

Jak se přípravek Paricalcitol Xantis používá

Lékař použije výsledky laboratorních testů, aby určil správnou úvodní dávku. Jakmile začnete

přípravek Paricalcitol Xantis používat, bude pravděpodobně nutné dávku upravit v závislosti na

výsledcích pravidelných laboratorních testů. Použití laboratorních výsledků pomůže lékaři určit

správnou dávku přípravku Paricalcitol Xantis.

Přípravek Paricalcitol Xantis Vám bude podáván lékařem nebo zdravotní sestrou v průběhu

léčby na dialyzačním přístroji.

Přípravek Vám bude podáván prostřednictvím hadičky (krevní

linky), která se používá k připojení na dialyzační přístroj. Nebude nutné vpíchnout Vám injekci,

protože přípravek Paricalcitol Xantis může být podán přímo do hadičky, která se při léčbě běžně

používá. Přípravek Paricalcitol Xantis Vám nebude podáván častěji než každý druhý den, a ne více

než třikrát týdně.

Jestliže Vám byla podána příliš velká dávka přípravku

Paricalcitol Xantis

Příliš vysoké dávky přípravku Paricalcitol Xantis mohou způsobit vysoké hladiny vápníku v krvi,

které mohou být škodlivé. Příznaky, které se mohou objevit brzy po podání příliš vysoké dávky

přípravku Paricalcitol Xantis, mohou zahrnovat pocit slabosti a/nebo ospalosti, bolest hlavy, pocit na

zvracení nebo zvracení, sucho v ústech, zácpu, bolesti ve svalech nebo kostech a kovovou chuť v

ústech.

Pokud se u Vás objeví vysoká hladina vápníku v krvi po podání přípravku Paricalcitol Xantis, lékař

zajistí vhodnou léčbu tak, aby se hladina vápníku vrátila k normálním hodnotám. Jakmile se hladina

vápníku vrátí k normálním hodnotám, může Vám být podán přípravek Paricalcitol Xantis v nižší

dávce.

Lékař Vám bude kontrolovat hladiny látek v krvi. Pokud zaznamenáte některý z výše uvedených

účinků, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Příznaky, které se mohou vyvinout až po delší době od použití příliš vysoké dávky přípravku

Paricalcitol Xantis, zahrnují ztrátu chuti k jídlu, ospalost, úbytek tělesné hmotnosti, bolestivost očí,

příznaky rýmy, svědění kůže, pocity horka a zimnice, ztrátu sexuální touhy, silnou bolest břicha (v

důsledku zánětu slinivky břišní) a ledvinové kameny. Krevní tlak může kolísat a může se objevit

nepravidelnost srdečního rytmu (palpitace). Výsledky testů z krve a moči mohou ukázat vysoký

cholesterol, močovinu, dusík a zvýšené hladiny jaterních enzymů. Přípravek Paricalcitol Xantis může

vzácně způsobit psychické poruchy, jako je zmatenost, ospalost, nespavost nebo nervozita.

Pokud Vám bude podána příliš velká dávka přípravku Paricalcitol Xantis nebo zaznamenáte některý z

výše uvedených účinků, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

U parikalcitolu byly pozorovány různé typy alergických reakcí.

Důležité: pokud zaznamenáte

kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, oznamte to neprodleně svému lékaři nebo

zdravotní sestře:

Méně časté

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

zkrácení dechu (dušnost)

obtížné dýchání nebo polykání

sípot

vyrážka, svědění kůže, nebo kopřivka

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla.

Oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud zaznamenáte některý z následujících

nežádoucích účinků:

Časté

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

nízké hladiny parathyroidního hormonu

vysoké hladiny vápníku (pocit na zvracení nebo zvracení, zácpa nebo zmatenost) či fosforu v

krvi (pravděpodobně bez příznaků, ale může se zvyšovat pravděpodobnost zlomení kostí)

bolest hlavy

neobvyklá chuť v ústech

svědění kůže

Méně časté

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

krevní infekce, zápal plic (plicní infekce), bolest v krku, infekce v pochvě, chřipka

rakovina prsu

snížení počtu červených krvinek (chudokrevnost – pocit slabosti, zkrácení dechu (dušnost),

bledost); snížení počtu bílých krvinek (větší pravděpodobnost onemocnění infekcemi); zduřelé

uzliny na krku, v podpaždích a/nebo tříslech

vysoké hladiny parathyroidních hormonů

vysoké hladiny draslíku v krvi, nízké hladiny vápníku v krvi, ztráta chuti k jídlu

zmatenost, která může být někdy i závažná (delirium), poruchy osobnosti (depresivní pocity),

rozrušení (pocit neklidu, úzkosti), potíže se spaním, nervozita

kóma (stav hlubokého bezvědomí, během kterého osoba nereaguje na okolí), mozková mrtvice,

mdloby, svalové křeče v rukou a nohou, i v průběhu spánku, pokles dotekového vnímání, brnění

nebo znecitlivění, závrať

zvýšený nitrooční tlak, zarudnutí oka (svědění/šupinatá víčka)

bolest v uchu

srdeční příhoda (infarkt), nepravidelný/rychlý srdeční tep

nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak

tekutina na plicích, astma, sípot, obtížné dýchání, krvácení z nosu, kašel

krvácení z konečníku, zánět tlustého střeva, průjem, bolest žaludku, potíže s polykáním, zácpa,

pocit na zvracení, zvracení, sucho v ústech

kožní vyrážka se svědivými puchýřkami, vypadávání vlasů/chlupů; nadměrný růst

vlasů/ochlupení, nadměrné a nepředvídatelné pocení

bolest kloubů, ztuhlost kloubů, bolest zad, svalové záškuby, bolest svalů

bolest prsou, obtíže s dosažením erekce

neobvyklý způsob chůze, celkový otok nebo lokalizovaný otok kotníků, chodidel a nohou

(edém); bolest v místě injekčního vpichu, horečka, bolesti na hrudi, neobvyklá únava, slabost,

celkový pocit nepohody, pocit žízně

prodloužení doby krvácení (krev se nesráží tak rychle), zvýšení jaterních enzymů, změny

hodnot laboratorních testů, ztráta tělesné hmotnosti

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, které mohou způsobit obtíže s polykáním nebo

dýcháním; svědění kůže (kopřivka). Krvácení do žaludku.

Pokud zaznamenáte tyto příznaky,

ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Je možné, že nebudete moci posoudit, zdali se u Vás některé z výše uvedených nežádoucích účinků

vyskytují, dokud Vás na ně neupozorní lékař.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Paricalcitol Xantis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Pouze pro jednorázové použití.

Po otevření přípravek Paricalcitol Xantis ihned spotřebujte.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a ampulce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete částic v roztoku nebo změny zbarvení.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Paricalcitol Xantis obsahuje

Léčivou látkou je paricalcitolum. Jeden ml roztoku obsahuje paricalcitolum 2 mikrogramy nebo 5

mikrogramů.

Dalšími složkami jsou bezvodý ethanol (alkohol), macrogol- 15- hydroxystearát a voda pro

injekci.

Jak přípravek Paricalcitol Xantis vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Paricalcitol Xantis injekční roztok je vodný, čirý a bezbarvý roztok bez viditelných částic.

Je dodáván v krabičkách obsahujících 5 ampulek ze skla třídy I o objemu 1 ml nebo 2 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

XANTIS PHARMA LIMITED

Lemesou 5, EUROSURE TOWER,

1st floor, Flat/Office 101

2112, Nicosia, Kypr

Výrobce

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini Attiki

15351 Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Paricalcitol Xantis

Slovenská republika: Paricalcitol Xantis 2 mikrogramy/ml, Paricalcitol Xantis 5 mikrogramov/

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

19. 6. 2019

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Paricalcitol Xantis 2 mikrogramy/ml injekční roztok

Paricalcitol Xantis 5 mikrogramů/ml injekční roztok

Příprava roztoku pro injekci

Paricalcitol Xantis 2 mikrogramy/ml a 5 mikrogramů/ml injekční roztok je určen pouze k

jednorázovému použití. Tak jako u všech léčivých přípravků určených k injekčnímu podání, má být

rozpuštěný roztok před podáním prohlédnut kvůli možné přítomnosti částeček či změny zabarvení.

Uchovávání a doba použitelnosti

Parenterální léčivé přípravky mají být před podáním vizuálně zkontrolovány z důvodu možné

přítomnosti částeček nebo změn zabarvení. Roztok je čirý a bezbarvý.

Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Doba použitelnosti tohoto léčivého přípravku jsou 2 roky.

Přípravek Paricalcitol Xantis má být použit ihned po otevření

Dávkování a způsob podání

Přípravek Paricalcitol Xantis 2 mikrogramy/ml a 5 mikrogramů/ml injekční roztok je podáván žilním

katétrem při hemodialýze.

Dospělí

Úvodní dávka má být vypočítána na základě výchozích hladin parathormonu (PTH):

Úvodní dávka parikalcitolu se vypočte dle následujícího vzorce:

Úvodní dávka (mikrogramy) = výchozí hladina intaktního PTH v pmol/l

NEBO

= výchozí hladina intaktního PTH v pg/ml

a podá se jako intravenózní (i.v.) bolus, ne častěji než každý druhý den kdykoli během dialýzy.

Maximální dávka, jejíž bezpečnost potvrdily klinické studie, je 40 mikrogramů.

Titrační dávka:

V současné době akceptovaný cílový rozptyl hladin PTH u pacientů na dialýze v konečném stadiu

selhání ledvin jsou hladiny maximálně 1,5 až 3x vyšší, než je horní hranice normální hodnoty u

neuremických pacientů, tj. 15,9 až 31,8 pmol/l (150-300 pg/ml) pro intaktní PTH. K dosažení

příslušných fyziologických výsledných parametrů je nutné pečlivé sledování a individuální titrace

dávek. Pokud je zjištěna hyperkalcemie nebo přetrvává zvýšení upraveného kalcio-fosfátového

součinu Ca x P nad 5,2 mmol

(65 mg

), je nutné snížit dávku nebo léčbu parikalcitolem přerušit

do doby, než dojde k normalizaci těchto parametrů. Poté se opět zahájí podávání parikalcitolu, a to

nižší dávkou. Může být nezbytné dávky snížit v souladu s poklesem hladin PTH jako odpověď na

léčbu.

V tabulce je uveden navrhovaný postup pro titraci dávky:

Navrhované dávkovací doporučení

(Úprava dávkování ve 2 až 4týdenních intervalech)

Hladina iPTH ve vztahu k výchozím hodnotám

Úprava dávky parikalcitolu

Stejná nebo zvýšená

Zvýšení o 2 až 4 mikrogramy

Snížení o < 30 %

Snížení o ≥30 %, ≤60 %

Beze změny

Snížení o > 60 %

Snížení o 2 až 4 mikrogramy

iPTH <15,9 pmol/l (150 pg/ml)

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls159828/2018, sukls159829/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Paricalcitol Xantis 2 mikrogramy/ml injekční roztok

Paricalcitol Xantis 5 mikrogramů/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ

2 mikrogramy/ml:

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje paricalcitolum 2 mikrogramy.

Jedna 1ml ampulka obsahuje paricalcitolum 2 mikrogramy.

Jedna 2ml ampulka obsahuje paricalcitolum 4 mikrogramy.

5 mikrogramů/ml:

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje paricalcitolum 5 mikrogramů.

Jedna 1ml ampulka obsahuje paricalcitolum 5 mikrogramů.

Jedna 2ml ampulka obsahuje paricalcitolum 10 mikrogramů.

Pomocné látky se známým účinkem: bezvodý ethanol (157,8 mg/ml).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý a bezbarvý vodný roztok bez viditelných částic

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Parikalcitol Xantis je indikován u dospělých k prevenci a léčbě sekundárního

hyperparathyroidismu u hemodialyzovaných pacientů s onemocněním ledvin stadia 5.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Úvodní dávka se vypočítá podle výchozích hladin parathormonu (PTH):

Úvodní dávka parikalcitolu se vypočítá podle vzorce:

Úvodní dávka (mikrogramy) = výchozí hladina intaktního PTH v pmol/l

nebo

= výchozí hladina intaktního PTH v pg/ml

a podá se intravenózním (i.v.) bolusem ne častěji než obden kdykoli během dialýzy.

V klinických studiích byla maximální bezpečně podaná dávka až 40 mikrogramů.

Titrační dávka:

V současné době akceptovaný cílový rozptyl hladin PTH u pacientů na dialýze v konečném stadiu

selhání ledvin jsou hladiny maximálně 1,5 až 3x vyšší, než je horní hranice normální hodnoty u

neuremických pacientů, tj. 15,9 až 31,8 pmol/l (150-300 pg/ml) pro intaktní PTH. K dosažení

příslušných fyziologických výsledných parametrů je nutné pečlivé sledování a individuální titrace

dávek. Pokud je zjištěna hyperkalcemie nebo přetrvává zvýšení upraveného kalcio-fosfátového

součinu Ca x P nad 5,2 mmol

(65 mg

), je nutné snížit dávku nebo léčbu přerušit do doby, než

dojde k normalizaci těchto parametrů. Poté se opět zahájí podávání parikalcitolu, a to nižší dávkou.

Může být nezbytné dávky snížit v souladu s poklesem hladin PTH jako odpověď na léčbu.

V tabulce je uveden navrhovaný postup pro titraci dávky:

Navrhované dávkovací doporučení

(Úprava dávkování ve 2 až 4týdenních intervalech)

Hladina iPTH ve vztahu k výchozím hodnotám

Úprava dávky parikalcitolu

Stejná nebo zvýšená

Zvýšení o 2 až 4 mikrogramy

Snížení o < 30 %

Snížení o ≥30 %, ≤60 %

Beze změny

Snížení o > 60 %

Snížení o 2 až 4 mikrogramy

iPTH <15,9 pmol/l (150 pg/ml)

Po stanovení dávky, je nutné měřit hladiny kalcia a fosfátů v séru minimálně jednou za měsíc. Měření

intaktního PTH v séru se doporučuje každé 3 měsíce. Během úpravy dávky parikalcitolu může být

potřeba provádět častější laboratorní vyšetření.

Porucha funkce jater

Koncentrace nevázaného parikalcitolu u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater

jsou obdobné jako u zdravých osob. U této populace pacientů není zapotřebí provádět úpravu dávky.

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater nejsou s léčbou parikalcitolem žádné zkušenosti.

Pediatrická populace (0-18 let)

Bezpečnost a účinnost parikalcitolu u dětí nebyly dosud stanoveny. Nejsou dostupné žádné zkušenosti

s podáváním u dětí do 5 let věku. V současnosti dostupné údaje o použití přípravku u pediatrických

pacientů jsou uvedeny v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně

dávkování.

Starší pacienti (> 65let)

U pacientů ve věku 65 let a starších jsou jenom omezené zkušenosti s používáním parikalcitolu v

klinických studií fáze III. V těchto studiích nebyl pozorován žádný celkový rozdíl v účinnosti nebo

bezpečnosti mezi pacienty ve věku 65 let a staršími a mladšími pacienty.

Způsob podání

Přípravek Paricalcitol Xantis je podáván centrálním žilním katétrem během hemodialýzy.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Intoxikace vitaminem D.

Hyperkalcemie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nadměrná suprese parathormonu může mít za následek zvýšení hladin kalcia v séru a může vést k

metabolickému kostnímu onemocnění. Pro dosažení potřebných fyziologických výsledků je nutné

monitorování pacienta a individuální titrace dávky.

Pokud dojde k rozvoji klinicky významné hyperkalcemie u pacientů užívajících vazače fosfátů na bázi

kalcia, je

vhodné dávku kalciového vazače fosfátů snížit nebo jeho podávání přerušit.

Chronická hyperkalcemie může být spojena s generalizovanou cévní kalcifikací a kalcifikací jiných

měkkých tkání.

Fosfát nebo léčivé přípravky příbuzné vitaminu D se nesmí podávat společně s parikalcitolem

vzhledem ke zvýšenému riziku hyperkalcemie a zvýšení součinu Ca x P (viz bod 4.5).

Toxicita digitalisu je potencována hyperkalcemií jakékoliv příčiny, proto je při podávání digitalisu

souběžně s parikalcitolem nutná opatrnost (viz bod 4.5).

Opatrnosti je zapotřebí při současném používání parikalcitolu spolu s ketokonazolem (viz bod 4.5).

Upozornění týkající se pomocných látek

Tento léčivý přípravek obsahuje 20 % v/v ethanolu (alkoholu). Jedna dávka může obsahovat až 1,3 g

ethanolu, který může být škodlivý u pacientů s alkoholismem (viz body 2 a 4.2).

Obsah ethanolu je nutné vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin,

jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí s parikalcitolem v injekční formě. Nicméně interakční studie

zaměřená na současné používání ketokonazolu a parikalcitolu byla provedena u lékové formy tobolek.

Ketokonazol je známým nespecifickým inhibitorem několika enzymů cytochromu P450. Dostupné

in vivo

in vitro

údaje naznačují, že ketokonazol může interagovat s enzymy, které jsou odpovědné

za metabolismus parikalcitolu a jiných analogů vitaminu D. Při podávání parikalcitolu spolu s

ketokonazolem je zapotřebí opatrnosti (viz bod 4.4). U zdravých jedinců byl sledován vliv

vícenásobného podání ketokonazolu v dávce 200 mg dvakrát denně po dobu 5 dní na farmakokinetiku

parikalcitolu ve formě tobolek. V přítomnosti ketokonazolu byla C

parikalcitolu ovlivněna jen

minimálně, zato AUC

0- ∞

se přibližně zdvojnásobila. Průměrný poločas parikalcitolu v přítomnosti

ketokonazolu byl 17 hodin v porovnání s 9,8 hodinami, kdy byl parikalcitol podáván samostatně.

Výsledky této studie naznačují, že po perorálním podáním parikalcitolu maximální zvýšení AUC

parikalcitolu, pravděpodobně vycházející z jeho interakce s ketokonazolem, nebude vyšší než

dvojnásobné.

Specifické interakční studie nebyly provedeny. Toxicita digitalisu je potencována hyperkalcemii

jakéhokoliv příčiny, proto je třeba opatrnosti, je-li digitalis předepsán současně s parikalcitolem (viz

bod 4.4).

Fosfát nebo léčivé přípravky příbuzné vitaminu D se nesmí podávat společně s parikalcitolem

vzhledem ke zvýšenému riziku hyperkalcemie a zvýšení součinu Ca x P (viz bod 4.4).

Vysoké dávky přípravků s obsahem kalcia nebo thiazidová diuretika mohou zvyšovat riziko

hyperkalcemie.

Přípravky s obsahem hořčíku (např. antacida) se nesmí používat současně s přípravky s obsahem

vitaminu D, protože může dojít k hypermagnesemii.

Přípravky s obsahem hliníku (např. antacida, léky vázající fosfáty) se nesmí dlouhodobě podávat s

léčivými přípravky s obsahem vitaminu D, protože se mohou vyskytovat zvýšené hladiny hliníku v

krvi a může dojít k hliníkové kostní toxicitě.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání parikalcitolu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Podávání parikalcitolu se v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci,

nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se parikalcitol/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné

farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování parikalcitolu/metabolitů do

mléka (pro více informací viz bod 5.3).

Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit.

Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno

rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání parikalcitolu.

Fertilita

Studie na zvířatech neukázaly žádný vliv parikalcitolu na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po podání parikalcitolu se mohou vyskytnout závratě, které mohou mít malý vliv na schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Parikalcitolem bylo ve fázi II/III/IV klinických studií léčeno přibližně 600 pacientů. Celkově hlásilo

nežádoucí účinky 6 % pacientů léčených parikalcitolem.

Nejčastějším nežádoucím účinkem souvisejícím s léčbou parikalcitolem byla u 4,7 % pacientů

hyperkalcemie. Hyperkalcemie je závislá na nadměrném snížení hladiny PTH a lze ji minimalizovat

správnou titrací dávky.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Klinické a laboratorní nežádoucí účinky, jejichž výskyt v souvislosti s parikalcitolem je přinejmenším

možný, jsou uvedeny dle tříd orgánových systémů MedDRA, nežádoucích účinků a frekvence. Jsou

používány tyto kategorie frekvencí: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1

000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z

dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

Vyšetření

Prodloužená doba

krvácivosti, zvýšení

aspartátaminotransferázy,

abnormality v

laboratorních výsledcích,

Méně časté

úbytek tělesné hmotnosti

Srdeční poruchy

Srdeční zástava, arytmie,

flutter síní

Méně časté

Poruchy krve a lymfatického systému

Anemie, leukopenie,

lymfadenopatie

Méně časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, dysgeuzie

Časté

Kóma, cévní mozková

příhoda, tranzitorní

ischemická ataka,

synkopa, myoklonus,

hypestezie, parestezie,

závrať

Méně časté

Poruchy oka

Glaukom, konjunktivitida

Méně časté

Poruchy ucha a labyrintu

Poruchy ucha

Méně časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Plicní edém, astma,

dyspnoe, epistaxe, kašel

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Krvácení z rekta, kolitida,

průjem, gastritida,

dyspepsie, dysfagie, bolest

břicha, zácpa, nauzea,

zvracení, sucho v ústech,

gastrointestinální poruchy

Méně časté

Gastrointestinální

krvácení

Není známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pruritus

Časté

Bulózní dermatitida,

alopecie, hirsutismus,

vyrážka, hyperhidróza

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Artralgie, ztuhlost kloubů,

bolest zad, myoklonie,,

myalgie

Méně časté

Endokrinní poruchy

Hypoparatyreóza

Časté

Hyperparatyreóza

Méně časté

Poruchy metabolismu a výživy

Hyperkalcemie,

hyperfosfatemie

Časté

Hyperkalemie,

hypokalcemie, anorexie

Méně časté

Infekce a infestace

Sepse, pneumonie,

infekční faryngitida,

vaginální infekce, chřipka

Méně časté

Novotvary benigní, maligní a blíže

neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Karcinom prsu

Méně časté

Cévní poruchy

Hypertenze, hypotenze

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Poruchy chůze, edém,

periferní edém, bolest,

bolest v místě vpichu

injekce, pyrexie, bolest na

hrudi, celkové zhoršení

Méně časté

stavu, astenie, malátnost,

žízeň

Poruchy imunitního systému

Hypersensitivita

Méně časté

Laryngeální edém,

angioedém, urtikarie

Není známo

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Bolest prsou, erektilní

dysfunkce

Méně časté

Psychiatrické poruchy

Stav zmatenosti, delirium,

depersonalizace,

agitovanost, nespavost,

nervozita

Méně časté

Frekvence nežádoucích účinků z postmarketingových zkušeností nelze určit a byly hlášeny jako „Není

známo“.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Předávkování parikalcitolem může vést k hyperkalcemii, hyperkalciurii, hyperfosfatemii a nadměrné

supresi PTH (viz bod 4.4).

V případě předávkování je třeba známky a příznaky hyperkalcemie (hladiny sérového kalcia)

monitorovat a hlásit lékaři. Je třeba zahájit vhodnou léčbu.

Parikalcitol není při dialýze významně eliminován. Léčba pacientů s klinicky významnou

hyperkalcemií zahrnuje okamžitou redukci dávek nebo přerušení léčby parikalcitolem a dále dietu s

nízkým obsahem kalcia, vysazení kalciových suplementů, mobilizaci pacienta, pozorné sledování

vodních či elektrolytových dysbalancí, analýzu elektrokardiografických abnormalit (především u

pacientů užívajících digitalis) a hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu s využitím dialyzátu bez

obsahu kalcia, jak je doporučováno.

Jakmile se hladiny sérového kalcia vrátí do normálních hodnot, může být znovu zahájena léčba

parikalcitolem v nižší dávce. Pokud přetrvávají výrazně zvýšené hladiny sérového kalcia, je možné

zvážit další terapeutické možnosti, které spočívají v použití léčivých přípravků, jako jsou fosfáty a

kortikosteroidy, stejně jako opatření k podpoře diurézy.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparathyreoidální léčiva, ATC kód: H05BX02

Mechanismus účinku

Parikalcitol je syntetický, biologicky aktivní analog vitaminu D kalcitriolu s úpravou na postranním

řetězci (D

) a kruhu A (19-nor). Na rozdíl od kalcitriolu je parikalcitol selektivní aktivátor receptoru

vitaminu D (VDR). Parikalcitol selektivně zvyšuje aktivaci VDR v příštítných tělíscích, aniž by

zvyšoval VDR ve střevě, a je méně účinný na kostní resorpci. Parikalcitol rovněž zvyšuje regulaci

receptoru citlivého na kalcium (CaSR) v příštítných tělíscích. Výsledkem této regulace je snížení

hladin parathormonu (PTH) parikalcitolem inhibicí proliferace příštítných tělísek a snížením syntézy a

sekrece PTH s minimálním dopadem na hladiny kalcia a fosforu. Parikalcitol může také působit přímo

na kostní buňky s cílem zachovat kostní objem a zlepšit mineralizační povrchy. Úprava patologických

hladin PTH s normalizací homeostázy kalcia a fosforu může zabránit vzniku metabolického kostního

onemocnění při chronickém renálním onemocnění nebo ho léčit.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost parikalcitolu v injekční formě byly zkoumány v 12týdenní randomizované,

dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii s 29 pediatrickými pacienty ve věku 5–19 let v

posledním stadiu onemocnění ledvin na dialýze. Šest nejmladších pacientů léčených parikalcitolem

bylo ve věku 5-12 let. Počáteční dávka při hodnotách iPTH pod 500 pg/ml činila 0,04 mikrogramů/kg

parikalcitolu 3x týdně a při hodnotách iPTH ≥ 500 pg/ml byla dávka 0,08 mikrogramů/kg 3x týdně.

Dávky parikalcitolu byly zvyšovány po přírůstcích 0,04 mikrogramů/kg v závislosti na sérových

hladinách iPTH, kalcia a poměru Ca x P v séru. Studii dokončilo 67 % pacientů léčených

parikalcitolem a 14 % pacientů léčených placebem. Ve skupině léčené parikalcitolem byly u 60 %

pacientů zaznamenány 2 po sobě jdoucí poklesy hladin iPTH o 30 % oproti výchozím hladinám iPTH

ve srovnání s 21 % pacientů ve skupině léčené placebem. 71 % pacientů ze skupiny léčené placebem

léčbu přerušilo z důvodu excesivní elevace hladin iPTH. Jak ve skupině léčené parikalcitolem, tak i ve

skupině léčené placebem se nevyskytl žádný případ rozvoje hyperkalcemie. Údaje o podávání

pacientům pod věkovou hranici 5 let nejsou k dispozici.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Farmakokinetika parikalcitolu byla studována u pacientů s chronickou renální insuficiencí (ChRI), u

kterých byla nutná hemodialýza. Parikalcitol se podává jako intravenózní bolus. Za dvě hodiny po

podání dávek v rozmezí od 0,04 do 0,24 mikrogramů/kg koncentrace parikalcitolu výrazně poklesly a

poté klesaly logaritmicko-lineárně s průměrným poločasem asi 15 hodin. Při opakovaném podání

parikalcitolu nebyla pozorována jeho akumulace. Plazmatická vazba parikalcitolu na bílkoviny

in vitro

byla velmi výrazná (> 99,9 %) a nesaturovatelná v koncentračním rozmezí 1-100 ng/ml.

Biotransformace

V moči a ve stolici bylo detekováno několik neznámých metabolitů, přičemž v moči nebyl detekován

žádný parikalcitol. Nebyla prováděna charakterizace a identifikace těchto metabolitů. Tyto metabolity

představovaly dohromady 51 % radioaktivity v moči a 59 % radioaktivity ve stolici.

Farmakokinetická charakteristika parikalcitolu u pacientů s ChRI (dávka 0,24 μg/kg)

Parametr

N

Hodnoty (průměr ± SD)

(5 minut po podání bolusu)

1850± 664 (pg/ml)

AUCo-∞

27382 ± 8230 (pghod/ml)

0.72 ± 0.24 (l/hod)

6 ± 2 (l)

Eliminace

V klinické studii u zdravých osob se plazmatická radioaktivita po jednorázovém intravenózním podání

0,16 mikrogramů/kg bolusové dávky

H-parikalcitolu (n=4) přičítala mateřské látce. Parikalcitol byl

vylučován primárně hepatobiliárně, protože 74 % podané radioaktivní dávky bylo vylučováno stolicí a

pouze 16 % bylo zjištěno v moči.

Zvláštní skupiny pacientů

Pohlaví, rasa a věk:

U dospělých sledovaných pacientů nebyly pozorovány žádné farmakokinetické

rozdíly z hlediska věku nebo pohlaví. Nebyly zjištěny farmakokinetické rozdíly z hlediska rasy.

Porucha funkce jater:

Koncentrace nevázaného parikalcitolu u pacientů s lehkou až středně těžkou

poruchou funkce jater jsou obdobné jako u zdravých osob. U těchto pacientů není tedy zapotřebí

žádná úprava dávek. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater nejsou s léčbou parikalcitolem žádné

zkušenosti.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Charakteristické nálezy ve studiích toxicity s opakovanými dávkami u hlodavců a psů se obecně

připisovaly kalcemické aktivitě parikalcitolu. K účinkům nejednoznačně související s hyperkalcemií

patřilo snížení počtu leukocytů a atrofie thymu u psů a změny hodnot APTT (zvýšení u psů a snížení u

potkanů). Změny bílého krevního obrazu nebyly pozorovány v klinických studiích s parikalcitolem.

Parikalcitol neovlivňoval fertilitu samců nebo samic potkanů a nebyly zjištěny důkazy jeho

teratogenní aktivity u potkanů nebo králíků. Vysoké dávky jiných přípravků s vitaminem D

podávaných během březosti u zvířat vedly k teratogenezi. Bylo prokázáno, že parikalcitol při podání v

dávkách toxických pro matku ovlivňuje životaschopnost plodů a podporuje významný vzestup

perinatální a postnatální mortality novorozených potkanů.

V souboru analýz genotoxicity

in vitro

in vivo

nebyl zjištěn genotoxický potenciál parikalcitolu.

Studie kancerogenity u hlodavců neukázaly na žádná speciální rizika při používání u lidí.

Podávané dávky parikalcitolu a/nebo jeho systémová expozice byly mírně vyšší než terapeutické

dávky nebo systémová expozice parikalcitolu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Makrogol -15- hydroxystearát

Bezvodý ethanol

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými

léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Po otevření ihned spotřebujte.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Jedna ampulka ze skla třídy I obsahuje 1 ml nebo 2 ml injekčního roztoku.

Typy balení přípravku jsou:

Balení obsahující 5 ampulek po 1 ml injekčního roztoku.

Balení obsahující 5 ampulek po 2 ml injekčního roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Parenterální léčivé přípravky je zapotřebí před podáním vizuálně zkontrolovat na obsah cizorodých

látek a změnu barvy. Roztok je čirý a bezbarvý.

Pouze pro jednorázové použití. Veškerý nespotřebovaný roztok musí být znehodnocen.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

XANTIS PHARMA LIMITED

Lemesou 5, EUROSURE TOWER,

1st floor, Flat/Office 101

2112, Nicosia, Kypr

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Paricalcitol Xantis 2 mikrogramy/ml injekční roztok:

56/093/18-C

Paricalcitol Xantis 5 mikrogramů/ml injekční roztok: 56/094/18-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. 6. 2019

10.

DATUM REVIZE TEXTU

19. 6. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace