OTOPET

Základní informace

 • Název přípravku:
 • OTOPET Ušní kapky, roztok
 • Léková forma:
 • Ušní kapky, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • OTOPET Ušní kapky, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Analgetika a anestetika
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938773 - 1 x 130 g - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/090/00-C
 • Datum autorizace:
 • 15-12-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

OTOPET ušní kapky, roztok pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Fatro S.p.A. Ozzano Emilia (Bologna), Itálie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OTOPET ušní kapky, roztok pro psy

Niaouli etheroleum

Lidocainum (ut hydrochloridum)

Zinci hydroxybesilas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Čirý, bezbarvý roztok obsahující v 1 g:

Léčivé látky:

Niaouli etheroleum 1,20 mg

Lidocainum 15,00 mg

(ut hydrochloridum)

Zinci hydroxybesilas 23,00 mg

4.

INDIKACE

Akutní a chronická otitis externa u psů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě perforace ušního bubínku.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Ušní podání.

Množství aplikovaného přípravku závisí na velikosti psa; přípravek by měl naplnit ušní kanál,

a proto u malých psů postačuje stisknout lahvičku 1x, u středních psů 2-3x a u velkých psů

4-5x.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Při aplikaci je vhodné položit zvíře na bok tak, aby ošetřované ucho bylo lehce přístupné.

Přidržet špičku ucha kolmo vzhůru a aplikovat dostatečné množství léku do vnějšího

zvukovodu.

Po aplikaci přípravku masírovat okolí ucha tak, aby se docílilo vypuzení nežádoucího obsahu

z ušního kanálu. Poté vatou vysušit vnitřek boltce bez ohledu na to, zda v uchu zůstane malé

množství tekutiny.

Zprvu by se ošetření mělo provádět ráno a večer, ale jakmile pes přestane potřásat hlavou,

postačuje jedna aplikace denně. Po 3-4 dnech léčby se zvíře zpravidla zklidní a zmizí

nepříjemný zápach. Po klinickém uzdravení se doporučuje pokračovat v léčbě každé 2-3 dny.

Přípravek je vhodný rovněž k prevenci recidiv a k pravidelnému čištění uší: k tomu postačuje

čistit uši každých 7 až 8 dní.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

krabičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před použitím důkladně protřepat.

Lze použít v průběhu březosti a laktace.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo ke

kontaktu léčiva s kůží. Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Zamezte styku přípravku s kůží a jeho vniknutí do očí, protože přípravek může způsobit jejich

podráždění. Zasažená místa opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se rozvinou

postexpoziční příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis

Balení: 1 x 130 g.

Registrační číslo:

96/090/00-C