OTIBIOVIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • OTIBIOVIN Ušní kapky, roztok
 • Léková forma:
 • Ušní kapky, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • OTIBIOVIN Ušní kapky, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Kortikosteroidy a antiinfectives v kombinaci
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937872 - 1 x 15 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/131/96-C
 • Datum autorizace:
 • 14-02-1996
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

OTIBIOVIN ušní kapky, roztok

Přípravek s indikačním omezením.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OTIBIOVIN ušní kapky, roztok

Přípravek s indikačním omezením.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml:

Léčivé látky:

Triamcinoloni acetonidum 0,5 mg

Acidum salicylicum

5 mg

Gentamicini sulfas 2 mg

Carbethopendecinii bromidum 0,125 mg

4.

INDIKACE

Otitis externa vyvolané mikroorganismy citlivými na účinné látky přípravku.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě ruptury bubínku. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na

některou z pomocných látek a na kortikosteroidy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek se vkapává do zvukovodu na počátku léčby 3 – 4 x denně, po 3 dnech 2 – 3 x denně

v množství 4 – 5 kapek.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Po vkapání se doporučuje jemná masáž okolí ucha, aby přípravek lépe pronikl do tkání.

U zanedbaných, krustózních stavů se doporučuje předchozí změkčení tkáně a odstranění krust

pinzetou.

Léčba trvá zpravidla 5 – 7 dní, maximálně však 12 dní (3 dny po vymizení klinických příznaků

onemocnění).

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 12 dnů

Skladováním může dojít k slabému zakalení, popř. vytvoření sedimentu, který se po protřepání rozptýlí.

Tento zákal neovlivňuje účinnost přípravku.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek má indikační omezení tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na

základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištění jeho

citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům.

Otitidy způsobené bakteriemi i mikromycetami jsou ve skutečnosti často sekundární. Měla by být

identifikována a léčena základní příčina.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte

exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který

je v přímém kontaktu s pokožkou. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud dojde

k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití přípravku vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři

příbalovou informaci nebo etiketu.

Lidé se známou přecitlivělostí na triamcinolon, kyselinu salicylovou, gentamicin nebo

karbetopendecinium bromid by měli přípravek podávat obezřetně.

V průběhu aplikace přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.