OLANZAPIN SANDOZ 10 MG DISTAB, POR TBL DIS 35X10MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
OLANZAPIN (OLANZAPINUM)
Dostupné s:
SANDOZ s.r.o., Praha
ATC kód:
N05AH03
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Tableta dispergovatelná v ústech
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
35, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
68/ 649/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 krozhodnutío změně registrace sp.zn. sukls167456/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Olanzapin Sandoz 5 mg DISTAB

Olanzapin Sandoz 10 mg DISTAB

Olanzapin Sandoz 15 mg DISTAB

Olanzapin Sandoz 20 mg DISTAB

tablety dispergovatelné v ústech

(olanzapinum)

Přečtětesi pozorně celoupříbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jejžádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svémulékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravekOlanzapin Sandoz DISTABak čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekOlanzapin Sandoz DISTABužívat

3. Jak se přípravekOlanzapin Sandoz DISTABužívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravekOlanzapin Sandoz DISTABuchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEKOLANZAPIN SANDOZ DISTABA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PřípravekOlanzapin Sandoz DISTABpatří do skupiny léků nazývaných antipsychotika.

PřípravekOlanzapin Sandoz DISTABse používá k léčbě nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte,

vidíte nebo vnímáte věci, kteréneexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do

sebe. Lidé trpící touto nemocíse rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí.

PřípravekOlanzapin Sandoz DISTABse taképoužívá k léčbě stavu, jehož příznaky jsou pocit

povznesené nálady, pocit nadměrnéhomnožství energie, mnohem menší potřeba spánku než obvykle,

překotná řeč amyšlenky,a někdy výraznápodrážděnost. Je také stabilizátoremnálady, který zabraňuje

znovuobjevení zneschopňujících extrémůnálady ve smyslu povznesené nebo pokleslé (depresivní)

nálady, které tento stav provázejí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽZAČNETE PŘÍPRAVEKOLANZAPIN

SANDOZ DISTABUŽÍVAT

Neužívejte přípravekOlanzapin Sandoz DISTAB:

jestliže jste alergický/á(přecitlivělý/á)na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složkupřípravku

Olanzapin Sandoz DISTAB. Přecitlivělost se projeví jako vyrážka, svědění, opuchlý obličej, oteklé

rty nebo dušnost.Dojde-li k tomu, oznamte tosvémulékaři.

jestliže trpíte očními problémy, jako je určitý typ glaukomu (zvýšenýnitroočnítlak).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuOlanzapin Sandoz DISTABjezapotřebí:

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami

(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou

krevních sraženin v cévách.

upacientů užívajících Olanzapin Sandoz DISTAB bylo pozorovánozvýšení tělesné hmotnosti.Vy a

Váš lékařbysteměliVašiváhupravidelněkontrolovat

u pacientů užívajících Olanzapin Sandoz DISTAB byly pozoroványvysokáhladina cukru v krvia

zvýšené hladinytuků(triglyceridů acholesterolu).Váš lékař by mělprovést vyšetření krvepro

kontroluhladiny cukru v krvianěkterýchtuků vkrvipředtím, než začneteužívat Olanzapin Sandoz

DISTAB apakpravidelněběhem léčby.

jestliže jeVám známo, že máte rizikové faktory mrtvice, jako je vysoký krevní tlak nebo oběhové

poruchy vmozku.

léky tohoto typu mohou způsobovatneobvyklépohyby, předevšímobličeje nebo jazyka. Dojde-li k

tomu popodání přípravkuOlanzapin Sandoz DISTAB, oznamtetosvémulékaři.

velmivzácněmohou léky tohoto typu způsobovat kombinaci horečky, zrychleného dýchání, pocení,

svalové ztuhlosti a otupělosti nebo ospalosti. Dojde-li k tomu,ihned se obraťte na svéholékaře.

užití lékuOlanzapin Sandoz DISTABu starších pacientů s demencí se nedoporučuje, protože může

mít vážné nežádoucíúčinky: u pacientů užívajících antipsychotikabylo hlášeno mírné zvýšení počtu

úmrtíve srovnáníspacientyantipsychotika neužívajícími.

Trpíte-li některou z následujícíchonemocnění, oznamte to co nejdřívesvémuošetřujícímu lékaři:

cukrovka

srdeční onemocnění

onemocnění jater nebo ledvin

Parkinsonova nemoc

epilepsie

potíže s prostatou

střevní neprůchodnost (paralytický ileus)

onemocnění krve

mozková mrtvice nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky mrtvice).

Pokud trpíte demencí,musíte(Vy nebo osoba o Váspečující/příbuzný)sdělit Vašemu lékaři,jestliže jste

někdy vminulosti měl/a mrtvici nebomalou mozkovou příhodu.

Je-li vám více než 65 let, může lékař jako běžné opatřenísledovatVáš krevní tlak.

PřípravekOlanzapin Sandoz DISTABnení určen pacientům do 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a vnedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Svého lékaře informujte, jestliže:

užíváte léky naParkinsonovu chorobu(agonistydopaminu).

užíváte antidepresiva nebo léky proti úzkosti nebo na spaní(trankvilizéry).Mohl/abyste pociťovat

otupělost, pokud byste užíval/a přípravekOlanzapin Sandoz DISTABvkombinaci stěmito léky.

užívátefluvoxamin (antidepresivum), ciprofloxacin (antibiotikum)nebokarbamazepin

(antiepileptikum),protože může být potřeba změnit dávku přípravkuOlanzapin Sandoz DISTAB

užíváte aktivní uhlí,protože jej musíte užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití přípravku

Olanzapin Sandoz DISTAB.

Užívání přípravkuOlanzapin Sandoz DISTABs jídlem a pitím

PřípravekOlanzapin Sandoz DISTABlze užívat sjídlem nebo nalačno.

Během léčby přípravkemOlanzapin Sandoz DISTABnepijtežádný alkohol, neboť kombinace přípravku

Olanzapin Sandoz DISTABsalkoholem může způsobovat otupělost.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebomáte za to, že byste mohla být těhotná,informujteo tomco nejdřívesvého

lékaře. Během těhotenstvítento lék nesmíte užívat, pokud jsteseo tom neporadilase svýmlékařem.

U novorozenců, jejichž matky užívalyOlanzapin Sandoz DISTABvposledním trimestru (poslední tři

měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost,

neklid, problémy sdýcháním a potíže spříjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv

ztěchto příznaků, prosím, kontaktujtedětského lékaře.

Tento lék byVám neměl být podán, kdyžkojíte, jelikož se malé množství přípravkuOlanzapin Sandoz

DISTABmůže dostat do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Existuje riziko, že během léčbypřípravkemOlanzapin Sandoz DISTABbudetepociťovatotupělost.

Vtakovémpřípadě neřiďte motorová vozidlaani nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje.

Uvědomte svého lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravkuOlanzapin Sandoz DISTAB

PřípravekOlanzapin Sandoz DISTABobsahuje laktosu. Jestliže Vás lékař dříve informoval, že trpíte

nesnášenlivostí některýchcukrů,sdělte topřed užívánímtohoto léčivého přípravkusvému lékaři.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKOLANZAPIN SANDOZ DISTABUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravekOlanzapin Sandoz DISTABpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste

jistý/á, poraďte se sesvým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, kolik tablet přípravkuOlanzapin Sandoz DISTABbrát a jak dlouho je užívat. Denní dávka

přípravkuOlanzapin Sandoz DISTABsepohybuje mezi 5až 20 mg.

Objeví-li se znovu příznaky nemoci, oznamte to lékaři, ale nepřestávejtepřípravekOlanzapin Sandoz

DISTABužívat, pokud taknerozhodneVáš lékař.

Tablety přípravkuOlanzapin Sandoz DISTABbyste měli užívat jednou denně dle radyVašeholékaře.

Snažtese tablety užívatvždy ve stejnou denní dobu. Není důležité, zda během jídla či nalačno.Přípravek

Olanzapin Sandoz DISTABjeurčen k podáníústy.

PřípravekOlanzapin Sandoz DISTABse snadno poškodí, zacházejte s nímproto opatrně. Neberte tablety

mokrýma rukama,mohly byse rozpadnout.

1.a 2.Uchopte blistr za rohy

3.Tabletujemně vymáčkněte

4. Vložte tabletu do úst. Tableta se v ústech rozpustí,takžeji můžete jednoduše polknout.

Tabletu také můžetevhoditdoplné sklenice nebo šálku vody, pomerančového džusu, jablečného džusu,

mléka nebo kávy,azamíchat. S některými nápoji může tableta změnit jejich barvu,popřípadě způsobit

zákal. Tekutinu ihned vypijte.

Jestliže jste užil/a více přípravkuOlanzapin SandozDISTAB,než jste měl/a

U pacientů, kteří užili větší množství přípravkuOlanzapin Sandoz DISTAB,než měli, se projevily

následující příznaky:zrychlení srdečního tepu,pohybový neklid/agresivita, problémy s řečí, nezvyklé

pohyby (zvláště tváře nebojazyka) a snížená úroveň vnímání. Dalšími příznakymohou být: náhlá

zmatenost, křeče(epileptické), kóma,kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a

otupělostičiospalosti, zpomalenédýchání, aspirace, vysoký nebo nízký krevní tlak, abnormálnísrdeční

rytmus. Uvědomte ihned svého lékaře nebo nemocnici. Ukažte lékařisvébalení přípravku.

Jestliže jste zapomněl/aužít přípravekOlanzapin Sandoz DISTAB

Vezměte si lék ihned, jak si to uvědomíte. Neberte si dvě dávky během jednoho dne.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravekOlanzapin Sandoz DISTAB

Nepřestávejte užívat přípravek pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravekOlanzapin

Sandoz DISTABužíval/atak dlouho, jak určil Váš lékař.

Pokud ukončíte užívání přípravkuOlanzapin Sandoz DISTABnáhle, mohou se uVás objevit příznaky

jako je pocení,neschopnost spát, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení. Váš lékař Vám může navrhnout

před ukončenímléčby snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravekOlanzapin Sandoz DISTABnežádoucíúčinky, které se

ale nemusívyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky(postihujívíce než1 pacienta z 10)

přibývání na váze

ospalost

zvýšení hodnot hormonu prolaktinu v krvi.

Časté nežádoucí účinky(postihují1 až 10 pacientů ze 100)

změny hladinněkterých krvinek a tuků v krvi

zvýšení hladiny cukrů v krvi a moči

zvýšený pocit hladu

závratě

neklid

třes

svalová ztuhlost nebo křeče (včetně pohybůočí)

problémy s řečí

neobvyklé pohyby (obzvlášť obličeje ajazyka)

zácpa

sucho v ústech

vyrážka

slabost

silná únava

hromadění vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou

někteřínemocní mohou na počátku léčby pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení(s pomalou

srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samyzmizí, v opačném

případě to oznamte svému lékaři.

sexuální dysfunkce, jako je sníženélibido u mužů a žen,nebo erektilní dysfunkce u mužů.

Méně časté nežádoucí účinky(postihují1 až10 pacientů z 1 000)

pomalá srdeční činnost

přecitlivělost na sluneční světlo

problémy s udržením moči

padání vlasů

nepřítomnost nebo pokles počtu menstruací

změny v prsechu mužů a žen, jako je abnormální tvorba mléka nebo jejich abnormální růst

krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní

končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Další možné nežádoucíúčinky(četnost nelze zdostupných údajů určit)

alergické reakce (např. otok v ústech a krku, svědění, vyrážka)

vývojcukrovky nebo zhoršení stavu cukrovky, občas spojené s ketoacidózou (ketony v krvinebo

moči) nebo bezvědomím

snížení normální tělesné teploty

záchvaty křečí, obvykle spojené s jejichpředchozím výskytem (epilepsie)

kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a otupělosti nebo ospalosti

křeče svalů ovládajících pohybyočí, způsobující protáčení očí

abnormální srdeční rytmus

náhlé nevysvětlitelné úmrtí

zánět slinivkybřišnízpůsobující silné bolestibřicha,zvýšenou teplotu a nevolnost

jaterní onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí

svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu

potíže při močení

prodloužená a/nebo bolestivá erekce.

Během užívání olanzapinu se může ustarších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal

plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota,

zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí.

U pacientů s ParkinsonovounemocímůžepřípravekOlanzapin Sandoz DISTABzhoršovat její příznaky.

Užívání léků tohoto typu po delší dobu vzácně vyvolává u některých žen tvorbu mléka, vynechání či

nepravidelnost menstruačního cyklu.Pokud tytoúčinkypřetrvávají,oznamte tuto skutečnostsvému

lékaři.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEKOLANZAPIN SANDOZ DISTABUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

PřípravekOlanzapin Sandoz DISTABnepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu a

blistru za zkratkou„Použitelné do:“ nebo „EXP:“. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni

uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.Tato opatřenípomáhají chránit životní

prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekOlanzapin Sandoz DISTABobsahuje

Léčivou látkou je olanzapinum. Jedna tableta přípravkuOlanzapin Sandoz DISTABobsahuje 5mg,

10mg, 15mg nebo 20mgléčivé látky.

Pomocnýmilátkamijsoukrospovidon(typA),monohydrátlaktosy,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,

hyprolosa,mátovéaromavprášku(sestávajícízmátovésilice,deterpenovémátovésilice,cineolu,

menthonu,isomenthonu,methylen-acetátu,mentholu),mastek,magnesium-stearát.

Jak přípravekOlanzapin SandozDISTABvypadáa co obsahuje toto balení

PřípravekOlanzapinSandozDISTABjsoužlutétabletydispergovatelnévústech.Tableta

dispergovatelnávústechjenázevprotablety,kteréserozpouštějípřímovústech,takžejelzesnadno

polknout.

PřípravekOlanzapinSandozDISTABjekdispozicivpapírovýchkrabičkách obsahujících7, 10, 14,20,

28, 30,35, 50, 56, 60,70, 98, 100nebo500tablet.

Natrhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d, Ljubljana, Slovinsko

Lek Pharmaceuticals d.d, Lendava, Slovinsko

LEK S.A., Stryków(výrobní místoWarszawa), Polsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

S.C. Sandoz S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko

Tatopříbalováinformace byla naposledy schválena:21.9.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls167456/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Olanzapin Sandoz 5 mg DISTAB

Olanzapin Sandoz 10 mg DISTAB

Olanzapin Sandoz 15 mg DISTAB

Olanzapin Sandoz 20 mg DISTAB

tablety dispergovatelné v ústech

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Olanzapin Sandoz 5 mg DISTAB:

Jedna tableta dispergovatelná v ústechobsahuje5mg olanzapinum.

Pomocné látky:

60,60 mgmonohydrátu laktosy odpovídající57,57anhydrátu laktosy.

Olanzapin Sandoz 10 mg DISTAB:

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje10 mg olanzapinum.

Pomocné látky:

121,20 mgmonohydrátu laktosy odpovídající115,14anhydrátu laktosy.

Olanzapin Sandoz 15 mg DISTAB:

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje15 mg olanzapinum.

Pomocné látky:

181,80 mgmonohydrátu laktosy odpovídající172,71anhydrátu laktosy.

Olanzapin Sandoz 20 mg DISTAB:

Jedna tableta dispergovatelná v ústechobsahuje20 mg olanzapinum.

Pomocné látky:

242,40 mgmonohydrátu laktosy odpovídající230,28 anhydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Olanzapin Sandoz 5 mg DISTAB:

Tableta dispergovatelná v ústech

Žlutá, kulatá,bikonvexnítableta o průměru6,0mm±0,1mma tloušťce2,6mm±0,2mm.

Olanzapin Sandoz 10 mg DISTAB:

Tableta dispergovatelná v ústech

Žlutá, kulatá,plochátableta o průměru8,2mm±0,1mma tloušťce2,4mm±0,2mm.

Olanzapin Sandoz 15 mg DISTAB:

Tableta dispergovatelná v ústech

Žlutá, kulatá,bikonvexnítableta o průměru10,0mm±0,1mmatloušťce3,1mm±0,2mm.

Olanzapin Sandoz 20 mg DISTAB:

Tableta dispergovatelná v ústech

Žlutá, kulatá,plochátableta o průměru11,2mm±0,1mmatloušťce2,7mm±0,2mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Dospělí

Olanzapin je indikován k léčbě schizofrenie.

Olanzapin je účinný při udržováníklinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na

začátku léčby odpověděli zlepšením.

Olanzapin je indikován k léčbě střednězávažnýchažzávažnýchmanických epizod.

Olanzapin je indikován k prevenci recidivy u pacientů s bipolární afektivní poruchou, u kterýchbyla

léčbamanické epizody olanzapinem účinná (viz bod 5.1).

4.2 Dávkováníazpůsob podání

Dospělí

Schizofrenie:doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den.

Manická epizoda:počáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně v

kombinaci (viz bod 5.1).

Prevence recidivy bipolární afektivní poruchy:doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů,

kteří byli v manické epizodě léčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou

dávkou. Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla

pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznakůporuchy náladypodle

klinické indikace.

Během léčby schizofrenie, manických epizod apřiprevencirecidivy bipolární afektivní poruchy může

být denní dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 5až

20 mg/den. Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku je vhodné jen po patřičném opětovném

klinickém vyšetření a nemělo by se zpravidla provádět v intervalech kratších než 24 hodin.Olanzapinse

může podávatbez ohledu na jídlo, protože absorpce není potravouovlivněna. Přivysazování olanzapinu

jenutno zvážit postupné snižování dávky.

Tabletudispergovatelnou v ústechpřípravkuOlanzapin Sandoz DISTABje třeba vložit do úst, kde se

slinami rychle disperguje, takže sedá snadnospolknout. Odstranit neporušenou dispergovatelnou tabletu

z úst je obtížné. Jelikož jsoudispergovatelné tablety velmi křehké, je třeba je užít ihned po otevření

blistru. Rovněž je možné jebezprostředně před použitím rozpustit ve sklenici vody nebo jiném vhodném

nápoji (pomerančovýnebo jablečný džus, mléko nebo káva).

Tableta dispergovatelná v ústechsolanzapinemje bioekvivalentní potahované tabletě solanzapinem,s

podobnou rychlostí arozsahem vstřebávání léčivé látky. Dávkování a frekvence podávání jsou stejné jako

u potahovanýchtablet. Tablety dispergovatelné v ústech je možné užívat místo potahovaných tablets

olanzapinem.

Pediatrická populace

Podávání olanzapinu dětem adospívajícímdo 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u dospívajících pacientů byly hlášeny

ve srovnání se studiemi u dospělých vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidů a prolaktinu (viz

body 4.4,4.8, 5.1 a5.2).

Starší pacienti

U pacientů starších 65 let není běžně nižší počáteční dávka (5 mg/den) nutná,ale měla by být v

odůvodněných případech zvážena (viz také bod4.4).

Poškození ledvin a/nebo jater

U těchto pacientů jenutné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg). V případě středně závažného

poškození jater (cirhóza, Child-Pughova třída A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a

zvyšována by měla být opatrně.

Pohlaví

Ženám není třebave srovnání s mužiupravovatpočáteční dávku a dávkové rozmezí.

Kuřáci

Nekuřákům ve srovnání s kuřáky není třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který zpomaluje metabolismus (ženské pohlaví, vyšší věk,

nekuřák) by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek u těchto pacientů by mělo být

obezřetné, i když je indikováno.

V případech nutnosti zvýšení dávkyo 2,5 mgby měly býtpoužity potahované tablety s obsahem

olanzapinu.

(Viz body 4.5 a 5.2)

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo jiné složky přípravku. Pacienti se známým rizikem glaukomu

suzavřenýmúhlem.

4.4 Zvláštní upozornění aopatření pro použití

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu

pacienta. Po tuto dobuje nutnopacientypečlivěsledovat.

Psychózy a/nebo poruchy chování související s demencí

Olanzapin není schválenpro léčbu psychózy a/neboporuch chování souvisejících s demencí a není

doporučen k podávání u této skupiny pacientů z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného

rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem kontrolovaných studiích (v trvání 6až12 týdnů) u

starších pacientů (střední hodnotavěku78 let) s psychózou a/neboporuchami chování souvisejícími s

demencí byla u pacientů léčených olanzapinem dvojnásobná incidence úmrtí ve srovnání s pacienty

užívajícími placebo (3,5% vs. 1,5%, v daném pořadí). Vyšší incidence úmrtí nesouvisela s dávkou

olanzapinu (střední hodnotadenní dávky4,4 mg) nebo s délkou léčby. Rizikovými faktory, které se

mohoupodílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 65 let, dysfagie, sedace,

malnutriceadehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, s aspirací i bez aspirace) nebo současné

užíváníbenzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených olanzapinem ve srovnání s pacienty

užívajícími placebo byla však na uvedených rizikových faktorechnezávislá.

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucípříhody (CVAE, např.

iktus, tranzitorní ischemické ataky), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo

zaznamenáno trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s

placebem (1,3% vs. 0,4%, v daném pořadí). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u

nichž se cerebrovaskulární příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly

zjištěny jako rizikové upacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo

smíšená demence. Účinnost olanzapinu nebyla v těchto studiích stanovena.

Parkinsonova choroba

Použití olanzapinu k léčbě psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů s

Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinací (viz bod 4.8), přičemž

olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích museli mít

pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminovýagonista) a

měli být udržováni na stejné dávce tohoto antiparkinsonika po celou zbývající dobu studie. Počáteční

dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální dávky 15

mg/den.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)

NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Vzácné případy

označené jako NMS byly rovněžhlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou

hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovanýpsychický stav a autonomní nestabilita (nepravidelný pulz

anebo tlak krve, tachykardie, pocení a srdeční arytmie). Další příznaky mohou zahrnovat zvýšenou

hladinu kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Pokud se u

pacienta objeví příznaky podezřelé ze spojení s NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká

horečka i bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu

vysazena.

Hyperglykémie adiabetes

Vzácněbyly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně s ketoacidózou

nebokómatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech tomu

předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. V souladu s

používanými pravidly antipsychotické léčbyse doporučujepříslušné klinické monitorování, např. měření

hladiny glukosy vkrvi na začátku, 12 týdnů po zahájení léčby olanzapinem a poté každý rok. Upacientů

léčených jakýmikoli antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by měly býtsledovány známky a

příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, polyfagie a slabost) apacienti s diabetem nebo s

rizikovými faktory pro rozvoj diabetu musíbýt pravidelně monitorovánis ohledem na zhoršení kontroly

hladiny glukosy. Pravidelně by měla být kontrolována tělesnáhmotnost, např. na počátku léčby, 4, 8 a 12

týdnů pozahájení léčby olanzapinem a poté každého čtvrt roku.

Změny hladin lipidů

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány

nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle

klinické potřeby, obzvláště u pacientůs dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj

poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by v

souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny

lipidů, např. na počátku, 12 týdnůpo zahájení léčby olanzapinem a poté každých 5 let.

Anticholinergní aktivita

Ačkoliv bylain vitroprokázána anticholinergní aktivita olanzapinu, zkušenosti během klinických

studií ukázaly nízký výskyt souvisejících příhod. Protožejsouklinické zkušenosti s podáváním

olanzapinuu pacientů s jiným souběžným onemocněním omezené, doporučuje se zvýšená pozornost,

pokudse olanzapin předepisujepacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými

stavy.

Jaternífunkce

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorovánopřechodné asymptomatické zvýšení hladinyjaterních

aminotransferáz, alaninaminotransferázy (ALT) a aspartátaminotransferázy (AST). U pacientů s

vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a příznakypoškození jater, se sníženou funkcí jater v

anamnéze a u pacientů léčených potenciálně hepatotoxickými přípravky je třebapostupovatopatrně a

zařídit pozorování. Je-li upacientů diagnostikována hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického

nebo kombinovanéhopoškození jater), je třeba léčbu olanzapinem ukončit.

Neutropenie

Opatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u

pacientů užívajících léčivé přípravky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového

útlumunebo toxického poškozeníkostní dřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným

onemocněním, radiačníterapií nebo chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo smyeloprolifera-

tivní chorobou.Neutropenie byla běžně hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod

4.8).

Ukončeníléčby

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly velmivzácně(<0,01%) hlášeny akutní příznaky jako

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.

QT interval

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF]≥500 milisekund [ms] kdykoli po vstupním vyšetření

u pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms)pozorováno sčetnostíméně časté (0,1až 1%), bez

významnýchrozdílů vprůvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem.Jako u ostatních

antipsychotikje však třebazvýšené opatrnosti,pokud seolanzapin předepisujes přípravkem

prodlužujícímQTcinterval, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů s vrozeným prodloužením QT

intervalu, městnavýmsrdečním selháním, srdeční hypertrofií, hypokalémií nebo hypomagnesémií.

Tromboembolismus

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášenaméně častě(>0.1% a

<1%).Příčinná souvislostmezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyla

stanovena.Jelikož se však u pacientů se schizofrenií často vyskytují získané rizikové faktory venózního

tromboembolismu, je nutno identifikovat všechny možné rizikové faktory venózního tromboembolismu,

např. imobilizaci pacienta,a přijmout preventivní opatření.

CelkováaktivitaCNS

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti při

současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působíinvitro

jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu.

Záchvaty křečí

Olanzapin musíbýt používán u pacientů se záchvatykřečív anamnéze, anebo u těch, kteříjsou pod

vlivem faktorů snižujících práh pro vznik záchvatů,opatrně. U pacientů léčených olanzapinem byly

záchvatykřečíhlášenyvzácně. Ve většině těchtopřípadů byly hlášenyzáchvatykřečív anamnéze či jiné

rizikové faktory.

Tardivnídyskineze

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen s

náhlou dyskinezí. Přesto rizikotardivnídyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto by se u

pacienta léčeného olanzapinem se symptomytardivnídyskineze mělo zvážit snížení dávky anebo

přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit neboiobjevit po přerušení léčby.

Posturální hypotenze

V klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientů

starších 65letse jako u ostatních antipsychotik doporučujepravidelně měřit krevní tlak.

Náhlá srdeční smrt

V postmarketingovém sledování olanzapinu byly u pacientů léčených olanzapinem nahlášeny případy

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studii bylo riziko předpokládané náhlé srdeční

smrti u pacientů léčených olanzapinem přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali

antipsychotika. V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné s rizikem užívání atypických

antipsychotik spojených do jedné analýzy.

Pediatrická populace

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u

pacientů ve věkovém rozmezí 13až17 letprokázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné

hmotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. Dlouhodobé důsledky

spojené s těmito příhodami nebyly studovány a zůstávají neznámy (viz body 4.8 a 5.1).

Laktosa

Tentoléčivýpřípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy snesnášenlivostí

galaktosy, svrozeným deficitemlaktázynebo smalabsorpcí glukosy-galaktosy nesmějí tentoléčivý

přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Pediatrická populace

Studie interakcí bylyprovedeny pouze u dospělých.

Potenciální interakce ovlivňující olanzapin

Vzhledem k tomu, žeseolanzapin metabolizujeizoenzymem CYP1A2, mohou látky, které

specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu.

Indukce CYP1A2

Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolismus olanzapinu, což může vést ke snížení

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearance

olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučujese klinické monitorování

a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).

Inhibice CYP1A2

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolismus

olanzapinu.Střední hodnotazvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem byla54% u žen

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Střední hodnotazvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčivé látky

(AUC) byla52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor

CYP1A2, jako např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení

léčby inhibitorem CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu.

Snížení biologické dostupnosti

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50až 60%, proto by se

mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu.

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly

na farmakokinetiku olanzapinuvýznamný vliv.

Potenciál olanzapinuovlivnitúčinkyjinýchléčivýchpřípravků

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu.

Olanzapininvitroneinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 (např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4).

Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují iin vivostudie, které neprokázaly inhibici

metabolismu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně CYP2D6

cestu metabolizace, warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam (CYP3A4 a 2C19).

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podávaným lithiem nebo biperidenem.

Terapeutické monitorování plasmatických hladin valproátu neukázalo, že by při zahájení přídatné

léčbyolanzapinem byla nutná úprava dávkování.

Celkováaktivita CNS

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky

působící tlumivě na CNS. Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravkůpro léčbu Parkinsonovy

choroby a demencesenedoporučuje(viz bod 4.4).

IntervalQTc

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterých

je známo, že prodlužujíintervalQTc(viz bod 4.4).

4.6Fertilita, těhotenstvíakojení

Těhotenství

Neexistují žádnéodpovídajícíadobře kontrolované studie u gravidních žen. Pacientky by měly být

poučeny, aby lékařeběhem léčby olanzapineminformovaly o graviditě nebo plánované graviditě.

Kvůli nedostatku zkušeností byse všakolanzapin měl v graviditě podávatpouze tehdy, kdyjeho

potenciální přínos vyváží potenciální riziko pro plod.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně

olanzapinu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků

zvysazení. Tyto příznaky se mohoulišit vdélce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti,

hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by

novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

Kojení

Ve studii u kojících zdravých ženseolanzapin vylučovaldo mateřského mléka. Průměrná expozice

dítěte (mg/kg) vrovnovážném stavubyla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce

(mg/kg). Pacientky je třebapoučit, aby během užívání olanzapinu nekojily.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Jelikož olanzapin

může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízenímotorových

vozidel.

4.8 Nežádoucí účinky

Dospělí

Nejčastěji hlášenými (pozorované u≥1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užíváním

olanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny

prolaktinu, cholesterolu, glukosy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu,

závratě, akatizie, parkinsonismus (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická hypotenze, anticholinergní

účinky, přechodné asymptomatické zvýšení jaterníchaminotransferáz(viz bod 4.4), vyrážka,astenie,

únava aotoky.

Následující tabulkaobsahujeseznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve

spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četnostijsou nežádoucí účinky

seřazeny podle klesající závažnosti. Ohodnocení četnostivýskytuje definováno následovně: velmi časté

(≥ 10%), časté (≥ 1% až< 10%), méně časté (≥ 0,1% až < 1%), vzácné (≥ 0,01% až < 0,1%), velmi

vzácné (< 0,01%) a neníznámo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových

systémů Velmi časté Časté Méně časté Není známo

Poruchykrve a

lymfatického

systému Eozinofilie Leukopenie

Neutropenie Trombocytopenie

Poruchy

imunitního

systému Alergická reakce

Poruchy

metabolismu a

výživy Přibývání

na váze 1 Zvýšené hladiny

cholesterolu 2,3

Zvýšenéhladiny

glukosy 4

Zvýšené hladiny

triglyceridů 2,5

Glykosurie

Zvýšená chuť k Vznik nebo

exacerbace diabetu,

spojenépříležitostně

s ketoacidózou nebo

kómatem, včetně

několika fatálních

případů (viz bod 4.4)

Hypotermie

jídlu

Poruchy

nervového

systému Ospalost Závratě

Akatizie 6

Parkinsonismus 6

Dyskineze 6 Záchvaty křečí, kdy

vevětšině případů

bylyhlášeny

záchvatykřečív

anamnéze či jiné

rizikové faktory pro

vznik křečí

Neuroleptický

maligní syndrom

(viz bod 4.4)

Dystonie (včetně

okulogyrické krize)

Tardivnídyskineze

Abstinenční

příznaky 7

Srdeční poruchy Bradykardie

Prodloužení

intervaluQTc(viz

bod4.4) Komorové

tachykardie/fibrilace,

náhlá smrt (viz bod

4.4)

Cévní poruchy Ortostatická

hypotenze Tromboembolismus

(včetně pulmonální

embolie ahluboké

žilní trombózy, viz

bod4.4)

Gastrointestinální

poruchy Mírnépřechodné

anticholinergní

účinky včetně

obstipace asucho

vústech Pankreatitida

Poruchyjater a

žlučových cest Přechodné

asymptomatické

zvýšení hladiny

jaterních

aminotransferáz

(ALT, AST)

obzvlášť na

počátku léčby

(viz bod 4.4) Hepatitida (včetně

hepatocelulárního,

cholestatického nebo

kombinovaného

poškození jater)

Poruchykůže a

podkožní tkáně Vyrážka Fotosenzitivní

reakce

Alopecie

Poruchysvalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně Rhabdomyolýza

Poruchyledvin a Inkontinence moči Oddálené zahájení

močových cest močení

Stavy spojené s

těhotenstvím,

šestinedělím a

perinatálním

obdobím Syndrom zvysazení

léku u novorozenců

(viz bod 4.6)

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu Priapismus

Celkové poruchy

a reakcevmístě

aplikace Astenie

Únava

Otok

Vyšetření Vysokéhladiny

prolaktinu

vplasmě 8 Vysoká hladina

kreatinfosfokinázy

Zvýšená hodnota

celkového

bilirubinu Zvýšené hodnoty

alkalické fosfatázy

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorováno napříč všemi základními kategoriemi

dle BMI (Body Mass Index). Po krátkodobé léčbě (medián trvání47 dnů) bylo zvýšení tělesné

hmotnosti o≥ 7% proti počáteční hmotnosti velmi časté (22,2%), o≥15% časté (4,2 %) a o≥ 25 %

méně časté (0,8 %). Při dlouhodobém užívání (nejméně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné

hmotnosti velmi časté, a to o≥ 7 % u 64,4 %, o ≥ 15 % u 31,7% a o ≥ 25 % u 12,3 % pacientů.

Střední hodnotazvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby.

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin na

vysoké(≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥5,17

až< 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmičasté.

Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukosy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l).Změny počátečních hodnot glukosy nalačno z hraničních (≥ 5,56až< 7

mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmičasté.

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 2,26

mmol/l).Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/laž< 2,26

mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté.

V klinických studiích bylaincidenceparkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně

vyšší, ale statisticky sevýznamněnelišilaod placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se

vyskytlysnižší incidencípři užívání olanzapinu než při užívání titrovaných dávek haloperidolu.

Vzhledem knedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v

anamnézenení možné rozhodnout, zda olanzapin způsobujepozdnídyskinezi a/nebo další pozdní

extrapyramidové příznakysmenší četností.

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes,

úzkost, nevolnost a zvracení.

V klinických hodnoceních trvajících až 12 týdnů přesahovaly plasmatické koncentrace prolaktinu horní

hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem snormálními výchozími

hodnotami.U většinytěchto pacientů byla zvýšení obecně mírná a zůstala pod dvojnásobkem horní

hranice normálního rozmezí. Obecně seklinické projevypotenciálně související sprsy a menstruačním

cyklem(napříkladamenorhea, zvětšení prsů, galaktorhea u žen agynekomastie/zvětšení prsů u mužů)u

pacientů léčených olanzapinem vyskytovaly sčetností méně časté.Potenciálně související nežádoucí

účinky postihující sexuální funkce (např. erektilní dysfunkce u mužů a pokles libida u obou pohlaví) byly

pozorovány často.

Dlouhodobéužívání (nejméně 48 týdnů)

Podílpacientůsnežádoucími, klinicky významnými změnamivzestuputělesnéhmotnosti, glukosy,

celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů se v průběhu času zvyšoval.U dospělých pacientů,

kteří dokončili léčbutrvající9až12 měsíců,se stupeň nárůstu hladiny glukosy vkrvi zpomalil přibližně

po 6 měsících.

Další informace týkající sezvláštníchpopulací

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšší incidencí

úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání splacebem (viz takébod4.4). Velmi

častýminežádoucímiúčinky spojenýmis užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální

chůze apády. Často byly pozorovány pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erytém, zrakové

halucinacea inkontinence moči.

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním

dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení

parkinsonské symptomatiky a halucinace.

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární afektivní poruchy měla léčba valproátem v

kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím faktorem

by mohly být vysoké plazmatickéhladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem nebo

valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (≥10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu a

přibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci s lithiem

nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné hmotnosti o

≥7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (až 12 měsíců) pro prevenci recidivy u

pacientů s bipolární afektivní poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o≥7% u 39,9%

pacientů.

Pediatrická populace

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly

provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých.

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů

(ve věku 13až17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze v

průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Zdá se, že se klinickyvýznamné

zvýšení tělesné hmotnosti (≥ 7%) ve srovnání s dospělou populacíse srovnatelnou expozicívyskytuje u

dospívajících pacientů s vyššíčetností. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, ukterých

došlo ke klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání(nejméně

24 týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.Pojmy četnosti jsou

definovány následovně: velmi časté (≥ 1/10),časté (≥1/100až < 1/10).

Poruchymetabolismu a výživy

Velmi časté:přibývání na váze 9 , zvýšené hladiny triglyceridů 10 , zvýšená chuť k jídlu.

Časté:zvýšené hladiny cholesterolu 11

Poruchynervového systému

Velmi časté:sedace (zahrnující: hypersomnie, letargie, ospalost).

Gastrointestinální poruchy

Časté:sucho vústech

Poruchyjater a žlučových cest

Velmi časté:zvýšeníjaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4).

Vyšetření

Velmi časté:poklescelkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GGT,zvýšení plazmatických

hladin prolaktinu 12 .

Po krátkodobé léčbě (medián trvání22 dnů) zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o≥ 7%bylovelmi

časté (40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o≥ 15% bylo časté (7,1 %) a zvýšení tělesné hmotnosti o≥

25 % bylo časté (2,5 %). Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo k nárůstu tělesné

hmotnosti u 89,4% adolescentů o≥ 7 %, u 55,3 % o ≥ 15 % a u 29,1 %o≥ 25% oproti počáteční

tělesné hmotnosti.

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké

(≥1,467mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥1,016mmol/l

až<1,467mmol/l) na vysoké (≥1,467mmol/l).

Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥5,17 mmol/l), byly pozoroványčasto. Změny počátečních

hodnot celkového cholesterolu nalačno zhraničních (≥ 4,39-< 5,17 mmol/l) na vysoké (≥5,17

mmol/l) byly velmi časté.

Zvýšení plasmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů.

4.9 Předávkování

Známky a příznaky

Mezi velmi častépříznaky (výskyt > 10%) předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita,

dysartrie, různé extrapyramidové příznaky asníženýstupeň vědomína úroveňmezi sedací akómatem.

Další zdravotně významné důsledky předávkování zahrnují delirium, křeče,kóma, možnýneuroleptický

maligní syndrom, útlum dýchání, aspiraci, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmie(<2% případů

předávkování) akardiopulmonární arest. Smrtelné případy se vyskytly už poakutním předávkování

dávkou 450 mg,nicméněrovněž bylo popsáno přežitípo akutním předávkovánídávkoupřibližně2g

perorálního olanzapinu.

Léčba předávkování

Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou

být indikovány jiné standardní postupy používanépři léčbě předávkování (např. výplach žaludku,

podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současnépodání aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost

olanzapinupo perorálním podání o 50až60%.

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí,

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsu a podporurespiračníchfunkcí. Nesmí být používán

adrenalin, dopamin nebo jináβ-sympatomimetika, protože stimulace beta-adrenergních receptorů

může prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice

možnýchporuch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a

musí být sledovány jeho vitální funkce.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, diazepiny, oxazepiny a thiazepiny.

ATC kód: N05AH03

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široké

farmakologické působení na řadu receptorových systémů.

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (Ki<100 nM) pro

serotonin 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6, dopamin D1, D2, D3, D4, D5, cholinergní muskarinové receptory

m1-m5,α1adrenergní a histaminové H1 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly

antagonisticképůsobení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory, což odpovídá

receptorovémuprofilu. Olanzapin vykazoval většíin vitroafinitu k serotoninovým 5HT2 receptorům

než k dopaminovým D2 a vyšší 5HT2 než D2 aktivitu nain vivomodelech. Elektrofyziologické studie

ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez

výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou

vyhýbací odpověď v předpovědném testu antipsychotické aktivity v dávkách nižších než jsou ty, které

vyvolávají katalepsii, tj. v předpovědním testu motorických nežádoucích účinků. Narozdíl od

typických antipsychotik olanzapin zesiluje odpověď v“anxiolytickém testu”.

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých

dobrovolníků obsazoval olanzapin více 5HT2A receptory než dopaminové D2 receptory. Navíc

SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) zobrazovací studie odhalila, že obsazenost

D2 receptorů uschizofrenních pacientů odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů

odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla

srovnatelná.

Vobou ze dvouplacebemkontrolovaných avedvou ze tří srovnávacích studií s aktivním komparátorem s

více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivními i negativními symptomy vykazoval olanzapin

statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních symptomů.

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií,

schizoafektními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů

(výchozí hodnota 16,6 nastupnici depreseMontgomeryho-Asbergové) prokázala prospektivní sekundární

analýzamnožstvízměn nálady mezi výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení

(p=0,001) ve prospěch olanzapinu (-6,0)oproti haloperidolu (-3,1).

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární afektivní poruchy vykázal olanzapin ve

snížení manických symptomů za 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium

(divalproex). Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu

pacientů v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientů léčených

lithiem nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s

lithiem nebo valproátem) k větší redukci symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v

monoterapii za 6 týdnů.

Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě

olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči

placebu v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu.

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodupřiprevenci recidivybuď

mánienebodeprese.

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při

léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo

lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární afektivní poruchy statisticky noninferiorní

vůči lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p=0,055).

V 18-měsíční studii s kombinovanou léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli

stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla

dlouhodobá kombinovaná léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně

superiorní vůči léčbě samotným lithiem nebo valproátem v prodloužení doby do recidivy bipolární

afektivní poruchy definované podle syndromových (diagnostických) kritérií.

Pediatrická populace

Zkušenosti s používáním u dospívajících (od13 do 17 let věku) jsou omezeny na krátkodobá data

účinnosti u schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnující

méně než 200 dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až

po20 mg/den. V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu

tělesné hmotnosti ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin nalačno v celkovém cholesterolu,

LDL cholesterolu, triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8)byla u dospívajících větší než u

dospělých. Údaje o přetrváváníúčinku nejsou k dispozici a jsou pouze omezené údaje o dlouhodobé

bezpečnosti (viz body 4.4 a4.8).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Olanzapin v tabletědispergovatelnév ústech je bioekvivalentníolanzapinu vpotahované tabletě, přičemž

mápodobnou rychlost arozsahabsorpce. Tablety dispergovatelné v ústech je možné užívat místo

potahovaných tablet olanzapinu.

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentracev plazmě za 5

až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno potravou. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažená

k intravenóznímu podání nebyla stanovena.

Olanzapin je metabolizován v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se z metabolitů objeví

hlavně 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy P450-

CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů,vykazujících

významně nižšíin vivofarmakologickou aktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech.Převážná část

farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem. Po perorálním podání sestřední hodnota

poločasuvylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišilapodle věku a pohlaví.

U zdravých staršíchsubjektů(65 let a více)byla střední hodnotapoločasuvylučování prodloužena

vporovnáníse zdravými jedinci mladšími 65 let (51,8 h versus 33,8h) a clearance byla snížena (17,5

versus 18,2l/h). Farmakokinetickávariabilitapozorovaná u starších jedinců je v mezích odchylek

mladšíchjedinců. U 44 schizofrenických pacientů starších 65 let nebyl při dávkách 5až20 mg/den

pozorovánžádný zvláštní výskyt nežádoucích účinků.

U žen oproti mužům bylastřední hodnotapoločasuvylučování poněkud prodloužena(36,7 versus 32,3h)

aclearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přesto vykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný

bezpečnostní profil u žen (n=467) jako u mužů (n=869).

U pacientů s renální insuficiencí(clearancekreatininu<10 ml/min) ve srovnání se zdravýmisubjekty

nebyl pozorovánvýznamný rozdíl poločasu eliminace (37,7versus 32,4 h) nebo clearance (21,2 versus

25,0 l/h). Studie rovnováhy ukázala, že přibližně 57% radioaktivně značeného olanzapinu se objevilo

v moči převážně ve formě metabolitů.

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný poločas(39,3 h)vylučování prodloužen a clearance

(18,0 l/h)sníženaanalogicky ke zdravým nekuřákům(48,8 h a 14,1l/h).

U nekuřáků oproti kuřákům (ženy i muži) byla střední hodnotapoločasuvylučování prodloužena(38,6vs

30,4h) a clearance snížena (18,6 vs27,7 l/h).

Plasmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů a u

nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas vylučování

olanzapinu je maláv porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci.

Ve studii na bělošských, japonských a čínských subjektech hodnocení nebyly mezi těmito třemi

populacemi ve farmakokinetických parametrech žádné rozdíly.

Při plasmatické koncentraci 7 až 1000 ng/mlse olanzapin váže přibližně z93% na plasmatickébílkoviny,

především na albumin a kyselýα1-glykoprotein.

Pediatrická populace

Dospívající (od 13 do 17 let věku):farmakokinetika olanzapinu je u dospívajících idospělýchpodobná.

V klinických hodnoceních byla u dospívajících průměrná expozice olanzapinu vyššípřibližně o 27%.

Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnoutělesnou hmotnost a

menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají kvyššíprůměrné expozici u

dospívajících.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita (po jednorázové dávce)

Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcůmvykazovaly charakteristikysilnéneuroleptickésložky:

hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti.Mediánletální

dávkybyl přibližně 210 mg/kg(myši)a 175 mg/kg(potkani). Psi tolerovali jednorázovou perorální

dávku 100 mg/kgbezmortality. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlenýpuls, dušnost,

mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kgvyčerpanost a vyšší

dávky částečné bezvědomí.

Toxicita po opakovaném podání

Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky

deprese CNS, anticholinergní účinky a periferní hematologické poruchy. K depresi CNS se vyvinula

tolerance. Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se

zvýšenou hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru a morfologické

změny vaginálního epitelu a prsní žlázy.

Hematologická toxicita

U všech druhů byly pozoroványúčinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu

počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů,hematotoxický

účinek na kostní dřeňvšak nebyl prokázán. U několika psů, kterým bylo podáváno8až 10mg/kg/den

(celková expozice olanzapinu[AUC] je 12až15krát vyšší, nežučlověka, kterému se podá12mgdávka),

se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. U psů scytopenií nebyly pozorovány

žádné nepříznivéúčinky na progenitorové a proliferující buňky kostnídřeně.

Reprodukční toxicita

Olanzapin nemá žádnéteratogenní účinky. U potkaníchsamců sedace ovlivnila páření. Estrální cykly

byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je 3násobek maximální dávky pro člověka) a reprodukční

parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9násobek maximální dávky pročlověka).

U potomstva potkanů, kterým byl podáván olanzapin, bylo pozorováno opoždění fetálníhovývoje a

přechodný pokles aktivity.

Mutagenita

Olanzapin se neukázal jako mutagenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které

zahrnovaly bakteriální testy mutagenityainvitroiin vivotesty u savců.

Kancerogenita

Na základě výsledků studií na myších a potkanechse dospělo k závěru, že olanzapin není kancerogenní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Krospovidon(typ A)

monohydrát laktosy

koloidní bezvodýoxid křemičitý

hyprolosa

mátové aromavprášku sestávajícíz:

mátovésilice

deterpenové mátovésilice

cineolu

menthonu

isomenthonu

methylen-acetátu

mentholu

mastek

magnesium-stearát.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3roky.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte vpůvodním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5Druh obalu a velikost balení

Papírová krabička obsahující blistry zPA/Al/PVC–Alfólie se7,10, 14, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 70, 98,

100nebo500tabletamidispergovatelnými v ústech.

Natrhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Olanzapin Sandoz 5 mg DISTAB: 68/648/11-C

Olanzapin Sandoz 10 mg DISTAB: 68/649/11-C

Olanzapin Sandoz 15 mg DISTAB: 68/650/11-C

Olanzapin Sandoz 20 mg DISTAB: 68/651/11-C

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.10.2011

10.DATUM REVIZE TEXTU

21.9.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace