Nobilis Gumboro 228E Lyofilizát pro podání v pitné vodě

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Ptačí infekční burzitidě drůbeže virus vakcíny (nemoc Gumboro)
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QI01AD
INN (Mezinárodní Name):
Avian infectious bursal disease virus vaccine (Gumboro disease) (Virus bursitidis infectiosae avium (228E))
Léková forma:
Lyofilizát pro podání v pitné vodě
Terapeutické skupiny:
kur domácí
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938974 - 1 x 1000 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/1183/94-C
Datum autorizace:
1994-11-23

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis Gumboro 228E

Lyofilizát pro přípravu orální suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium (228E)………………..10

- 10

* EID

– 50% infekční dávka pro kuřecí embrya

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu orální suspenze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílový druh zvířat

Kur domácí

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace drůbeže proti infekční burzitidě drůbeže (nemoci Gumboro). Vakcínu lze aplikovat

kuřatům v závislosti na vakcinačním programu rodičů od věku 7-14, 14-17, 14-21 a 21-28 dní (dále

viz. bod 4.9).

První příznaky protilátkové odezvy jsou patrné během jednoho týdne po vakcinaci, dostatečné chráněnosti

se dosahuje asi 2 týdny po vakcinaci.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

Nepoužívat u nosnic ve snášce.

4.4

Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcínu nepoužívat u drůbeže bez mateřských protilátek. Šíření viru mezi takovou drůbež je nutno

zabránit.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí a dýchacích cest.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Vakcína může způsobit přechodnou lymfocytární depleci Fabriciovy burzy. Toto nemá za následek

signifikantní imunosupresivní účinek pokud byla vakcína podána drůbeži s mateřskými protilátkami.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u nosnic ve snášce.

4.8

Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Aplikuje se v pitné vodě nejméně 10

na kus, tj. podle balení 1 lékovka pro 1000 nebo 2500

kusů. Vakcína se rozpouští v takovém množství vody, které vakcinovaná drůbež vypije během 2

hodin.

Orientační schéma:

Brojleři, pocházející od rodičů vakcinovaných pouze živými vakcínami proti nemoci Gumboro,

mohou být vakcinováni od 7.- 14 dne věku.

2. Brojleři od rodičů vakcinovaných inaktivovanými vakcínami proti nemoci Gumboro, mohou být

vakcinováni od 14.-17. dne věku.

3. Vakcinace budoucích nosnic pocházejících z rodičovského hejna vakcinovaného pouze živými

vakcínami proti nemoci Gumboro se provádí po 14.-21. dnu věku.

4. Vakcinace budoucích nosnic pocházejících z rodičů vakcinovaných živými a inaktivovanými

vakcínami proti nemoci Gumboro se provádí po 21.-28. dnu věku.

Toto schéma je založeno na skutečnosti, že ve zmíněných časových obdobích dostatečně poklesnou

hladiny mateřských protilátek u jednotlivých typů potomstva (tzn. VN titr (log

) je přibližně mezi 7,0 a

8,5) tak, aby bylo možné úspěšně vakcinovat vakcínou Nobilis Gumboro 228E, ale zároveň jsou tyto

hladiny i dostatečně vysoké, aby chránily toto potomstvo proti infekci terénním virem.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Bez vedlejších příznaků.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: živá virová vakcína pro drůbež

ATCvet kód: QI01AD09

Živá lyofilizovaná vakcína k aktivní imunizaci drůbeže proti infekční burzitidě drůbeže (nemoci

Gumboro) obsahující méně atenuovaný intermediální kmen 228E viru infekční burzitidy drůbeže,

který je schopen překonat dříve mateřské protilátky a který se lépe šíří vakcinovaným hejnem.

Po aplikaci vakcíny do těla vakcinovaného jedince se aktivuje celá řada obranných mechanismů

organismu zabraňujících následnému rozvinutí infekce po nakažení terénním virem infekční burzitidy

drůbeže. První příznaky protilátkové odezvy jsou patrné během jednoho týdne po vakcinaci.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Sacharóza, hovězí sérový albumin, dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan sodný

dihydrát, glutamát sodný,

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Pro ředění lyofilizátu použijte čistou a chladnou vodu, prostou chlóru a železa.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 24 měsíců

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 2 hodiny.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2-8°C.

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Lékovka z hydrolytického skla typu I uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou zajištěnou

kódovanou hliníkovou pertlí.

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

1 x 1000 dávek, 1 x 2500 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 2500 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu ržitel

rozhodnutí o registraci

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/1183/94-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.11.1994, 15.3.2000, 10.9.2004, 17.12.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Květen 2018

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace