Neparvis

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
sacubitril, valsartan
Dostupné s:
Novartis Europharm Limited
ATC kód:
C09DX04
INN (Mezinárodní Name):
sacubitril, valsartan
Terapeutické skupiny:
Agens působící na systém renin-angiotenzin
Terapeutické oblasti:
Srdeční selhání
Terapeutické indikace:
Neparvis je indikován u dospělých pacientů k léčbě symptomatického chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí.
Přehled produktů:
Revision: 14
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004343
Datum autorizace:
2016-05-26
EMEA kód:
EMEA/H/C/004343

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

13-06-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

13-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

13-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

13-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

13-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

13-06-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Neparvis 24 mg/26 mg potahované tablety

Neparvis 49 mg/51 mg potahované tablety

Neparvis 97 mg/103 mg potahované tablety

sacubitrilum/valsartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Neparvis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neparvis užívat

Jak se Neparvis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Neparvis uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Neparvis a k čemu se používá

Neparvis je lék obsahující inhibitor angiotenzinového receptoru a neprilysinu. Dodává dvě léčivé

látky, sakubitril a valsartan.

Neparvis se používá k léčbě dlouhodobého typu srdečního selhání u dospělých.

Tento typ srdečního selhání se objevuje, když je srdce oslabené a nemůže pumpovat dostatek krve

do plic a do zbytku těla. Nejčastější příznaky srdečního selhání jsou dušnost, vyčerpanost, únava

a otoky kotníků.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Neparvis užívat

Neužívejte Neparvis

jestliže jste alergický(á) na sakubitril, valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).Neparvis

pokud užíváte jiný typ léku zvaný inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitor)

(například enalapril, lisinopril nebo ramipril). ACE inhibitory se užívají k léčbě vysokého

krevního tlaku nebo srdečního selhání. Pokud jste užil(a) ACE inhibitor, počkejte 36 hodin

po užití poslední dávky, než začnete užívat přípravek Neparvis (viz „Další léčivé přípravky a

Neparvis“).

pokud se u Vás nebo u člena Vaší rodiny v minulosti objevila reakce zvaná angioedém (otok

obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrtanu, potíže s dýcháním), když jste užil(a) ACE inhibitor nebo

blokátor receptoru angiotenzinu (ARB) (jako je valsartan, telmisartan nebo irbesartan).

pokud máte cukrovku nebo trpíte poruchou funkce ledvin a jste v současné době léčeni lékem,

který snižuje krevní tlak obsahujícím aliskiren (viz „Další léčivé přípravky a Neparvis“).

pokud trpíte závažným onemocněním jater.

pokud jste těhotná více než 3 měsíce (rovněž je lepší se vyhnout tomuto léku v časném

těhotenství, viz „Těhotenství a kojení“).

Pokud se Vás jakákoliv z výše uvedených informací týká, neužívejte přípravek Neparvis

a poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím nebo během užívání přípravku Neparvis se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou

pokud jste v současné době léčen(a) blokátorem receptoru angiotenzinu (ARB) nebo

aliskirenem (viz „Neužívejte Neparvis“).

pokud se u Vás někdy v minulosti objevil angioedém (viz „Neužívejte Neparvis“ a bod 4

„Možné nežádoucí účinky“).

pokud máte nízký krevní tlak nebo užíváte jiné léčivé přípravky, které snižují krevní tlak

(například močopudný lék) nebo trpíte zvracením nebo průjmem, zvláště pokud je Vám 65 let

a více nebo pokud máte onemocnění ledvin a nízký krevní tlak.

pokud máte těžké onemocnění ledvin.

pokud trpíte dehydratací.

pokud máte zúženou ledvinnou tepnu.

pokud máte onemocnění jater.

pokud se u vás objeví halucinace, paranoia nebo změny spánkového vzorce.

Pokud se Vás jakákoliv z výše uvedených informací týká, poraďte se se svým lékařem,

lékárníkem nebo zdravotní sestrou předtím, než začnete užívat přípravek Neparvis.

Váš lékař může během léčby přípravkem Neparvis v pravidelných intervalech kontrolovat množství

draslíku ve Vaší krvi.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem (ve věku do 18 let), protože nebyl studován u této věkové

skupiny.

Další léčivé přípravky a Neparvis

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Může být nutné změnit dávku, přijmout jiná

opatření nebo dokonce přestat užívat některý z těchto léků. Je to zvláště důležité u následujících léků:

ACE inhibitory. Neužívejte přípravek Neparvis s ACE inhibitory. Pokud jste užil(a)

ACE inhibitor, počkejte 36 hodin po užití poslední dávkyACE inhibitoru předtím, než začnete

užívat přípravek Neparvis (viz „Neužívejte Neparvis“). Pokud přestanete užívat přípravek

Neparvis, počkejte 36 hodin po užití poslední dávky přípravku Neparvis předtím, než začnete

užívat ACE inhibitor.

jiné léky užívané k léčbě srdečního selhání nebo ke snížení krevního tlaku, jako jsou blokátory

receptoru angiotenzinu nebo aliskiren (viz „Neužívejte Neparvis“).

některé léky známé jako statiny, které se užívají ke snížení vysokých hladin cholesterolu

(například atorvastatin).

sildenafil, lék užívaný k léčbě poruch erekce nebo plicní hypertenze.

léky, které zvyšují množství draslíku v krvi. Tyto zahrnují doplňky draslíku, náhrady solí

obsahující draslík, draslík šetřící léky a heparin.

léky proti bolesti zvané nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) nebo selektivní inhibitory

cyklooxygenázy-2 (Cox-2 inhibitory). Když zahajujete nebo upravujete léčbu a užíváte některý

z těchto léků, Váš lékař může chtít překontrolovat funkci Vašich ledvin (viz „Upozornění a

opatření“).

lithium, lék užívaný k léčbě některých typů psychiatrických onemocnění.

furosemid, lék patřící k typům léčiv známých jako diuretika (léky na odvodnění), které se

užívají k produkci zvýšeného množství moči.

nitroglycerin, lék užívaný k léčbě anginy pectoris.

některé typy antibiotik (ze skupiny rifamycinu), cyklosporin (používaný v prevenci odmítnutí

transplantovaných orgánů) nebo antivirotika jako je ritonavir (užívaný k léčbě HIV/AIDS).

metformin, lék užívaný k léčbě diabetu.

Pokud se Vás jakákoliv z výše uvedených informací týká, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem předtím, než začnete užívat přípravek Neparvis.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Svému lékaři musíte sdělit, pokud si myslíte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Váš lékař Vám

obyčejně poradí, abyste přestala užívat tento lék předtím, než otěhotníte nebo jakmile se dozvíte, že

jste těhotná, a doporučí Vám užívat jiný lék namísto přípravku Neparvis.

Tento lék se nedoporučuje užívat v časném těhotenství a nesmí být užíván, pokud jste těhotná více než

3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá po třetím měsíci

těhotenství.

Kojení

Neparvis se nedoporučuje u matek v době kojení. Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo plánujete

kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Předtím, než budete řídit automobil, používat nástroje nebo obsluhovat stroje, nebo provádět aktivity,

které vyžadují pozornost, ujistěte se, že víte, jak Vás přípravek Neparvis ovlivňuje. Pokud při užívání

tohoto léku trpíte závratí nebo velkou únavou, neřiďte motorové vozidlo, nejezděte na kole ani

nepracujte se žádnými nástroji nebo neobsluhujte stroje.

3.

Jak se Neparvis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle začnete užívat 24 mg/26 mg nebo 49 mg/51 mg dvakrát denně (jednu tabletu ráno a jednu

tabletu večer). Váš lékař rozhodne o přesné zahajovací dávce na základě léků, které jste užíval(a)

předtím. Váš lékař poté dávku upraví na pro Vás nejoptimálnější dávku v závislosti na tom, jak

odpovídáte na léčbu.

Obvyklá doporučená cílová dávka je 97 mg/103 mg dvakrát denně (jedna tableta ráno a jedna tableta

večer).

U pacientů užívajících přípravek Neparvis se může objevit nízký krevní tlak (závrať, omámení),

vysoká hladina draslíku v krvi (která by byla detekována, pokud by Váš lékař provedl krevní test)

nebo zhoršená funkce ledvin. Pokud k tomu dojde, Váš lékař může snížit dávku jakéhokoliv jiného

léku, který užíváte, dočasně snížit dávku přípravku Neparvis nebo úplně vysadit léčbu přípravkem

Neparvis.

Tabletu zapijte sklenicí vody. Přípravek Neparvis můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Dělení nebo

drcení tablet se nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neparvis, než jste měl(a)

Pokud jste náhodně užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Neparvis nebo pokud někdo jiný užil Vaše

tablety, ihned kontaktujte svého lékaře. Pokud pocítíte silnou závrať a/nebo mdlobu, informujte svého

lékaře tak rychle, jak je to možné a lehněte si.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neparvis

Tento lék je vhodné užívat každý den ve stejnou dobu. Pokud jste ale zapomněl(a) užít dávku, měl(a)

byste jednoduše užít další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Neparvis

Ukončení léčby přípravkem Neparvis může způsobit zhoršení Vašeho zdravotního stavu.

Nepřestávejte užívat tento lék, dokud Vám to nesdělí Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.

Ukončete užívání přípravku Neparvis a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud

zaznamenáte jakýkoliv otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrtanu, který může způsobit potíže

s dýcháním nebo polykáním. Toto mohou být příznaky angioedému (méně častého nežádoucího

účinku, který může postihnout až 1 ze 100 lidí).

Ostatní možné nežádoucí účinky:

Pokud se stupeň závažnosti kteréhokoliv z níže uvedených nežádoucích účinků změní na závažný,

oznamte to lékaři nebo lékárníkovi.

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

nízký krevní tlak (závrať, omámení)

vysoká hladina draslíku v krvi (patrná z krevního testu)

snížená funkce ledvin (porucha funkce ledvin)

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

kašel

závrať

průjem

nízká hladina červených krvinek (patrná z krevního testu)

únava

(akutní) selhání ledvin (závažná porucha funkce ledvin)

nízká hladina draslíku v krvi (patrná z krevního testu)

bolest hlavy

mdloba

slabost

pocit na zvracení (nauzea)

nízký krevní tlak (závrať, omámení) při změně polohy těla ze sedu nebo lehu do stoje

zánět žaludku (bolest žaludku, nevolnost)

pocit motání se

nízká hladina cukru v krvi (patrná z krevního testu)

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

alergická reakce s vyrážkou a svěděním

závrať při změně polohy ze sedu do stoje

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 lidí)

halucinace

změny spánkového vzorce

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí)

paranoia

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Neparvis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že balení je poškozené nebo vykazuje známky

manipulace.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit

s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Neparvis obsahuje

Léčivými látkami jsou sacubitrilum a valsartanum.

Jedna 24 mg/26 mg potahovaná tableta obsahuje sacubitrilum 24,3 mg a valsartanum

25,7 mg (jako sacubitrili et valsartani natrii complexus).

Jedna 49 mg/51 mg potahovaná tableta obsahuje sacubitrilum 48,6 mg a valsartanum

51,4 mg (jako sacubitrili et valsartani natrii complexus).

Jedna 97 mg/103 mg potahovaná tableta obsahuje sacubitrilum 97,2 mg a valsartanum

102,8 mg (jako sacubitrili et valsartani natrii complexus).

Dalšími složkami jádra tablety jsou mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná

hyprolosa, krospovidon typ A, magnesium-stearát, mastek a koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potahy 24 mg/26 mg a 97 mg/103 mg tablety obsahují hypromelosu 2910/3, oxid titaničitý

(E171), makrogol (4000), mastek, červený oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).

Potah 49 mg/51 mg tablety obsahuje hypromelosu 2910/3, oxid titaničitý (E171), makrogol

(4000), mastek, červený oxid železitý (E172) a žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Neparvis vypadá a co obsahuje toto balení

Neparvis 24 mg/26 mg potahované tablety jsou nafialovělé oválné tablety s vyraženým „NVR“

na jedné straně a „LZ“ na druhé straně. Přibližné rozměry tablety 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 49 mg/51 mg potahované tablety jsou světle žluté oválné tablety s vyraženým „NVR“

na jedné straně a „L1“ na druhé straně. Přibližné rozměry tablety 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 97 mg/103 mg potahované tablety jsou světle růžové oválné tablety s vyraženým „NVR“

na jedné straně a „L11“ na druhé straně. Přibližné rozměry tablety 15,1 mm x 6,0 mm.

Tablety jsou dodávány v baleních obsahujících 14, 20, 28 nebo 56 tablet a ve vícečetných baleních

skládajících se ze 7 balení, každé obsahuje 28 tablet. Tablety 49 mg/51 mg a 97 mg/103 mg jsou též

dodávány ve vícečetných baleních skládajících se ze 3 balení, každé obsahuje 56 tablet).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irsko

Výrobce

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

80058 Torre Annunziata (NA)

Italy

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nuremberg

Germany

LEK farmacevtska družba d. d., Poslovna enota PROIZVODNJA LENDAVA

Trimlini 2D

Lendava, 9220

Slovenia

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Neparvis 24 mg/26 mg potahované tablety

Neparvis 49 mg/51 mg potahované tablety

Neparvis 97 mg/103 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Neparvis 24 mg/26 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje sacubitrilum 24,3 mg a valsartanum 25,7 mg (jako sacubitrili et

valsartani natrii complexus).

Neparvis 49 mg/51 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje sacubitrilum 48,6 mg a valsartanum 51,4 mg (jako sacubitrili et

valsartani natrii complexus).

Neparvis 97 mg/103 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje sacubitrilum 97,2 mg a valsartanum 102,8 mg (jako sacubitrili et

valsartani natrii complexus).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tablety)

Neparvis 24 mg/26 mg potahované tablety

Nafialovělá oválná bikonvexní potahovaná tableta se zkosenými hranami, bez půlicí rýhy,

s vyraženým „NVR“ na jedné straně a „LZ“ na druhé straně. Přibližné rozměry tablety 13,1 mm x

5,2 mm.

Neparvis 49 mg/51 mg potahované tablety

Světle žlutá oválná bikonvexní potahovaná tableta se zkosenými hranami, bez půlicí rýhy,

s vyraženým „NVR“ na jedné straně a „L1“ na druhé straně. Přibližné rozměry tablety 13,1 mm x

5,2 mm.

Neparvis 97 mg/103 mg potahované tablety

Světle růžová oválná bikonvexní potahovaná tableta se zkosenými hranami, bez půlicí rýhy,

s vyraženým „NVR“ na jedné straně a „L11“ na druhé straně. Přibližné rozměry tablety 15,1 mm x

6,0 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Neparvis je indikován k léčbě symptomatického chronického srdečního selhání

s redukovanou ejekční frakcí u dospělých pacientů (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená zahajovací dávka je jedna tableta 49 mg/51 mg dvakrát denně, kromě stavů popsaných

níže. Dávka by měla být zdvojnásobena za 2-4 týdny do dosažení cílové dávky jedna tableta

97 mg/103 mg dvakrát denně, podle tolerance pacienta (viz bod 5.1).

Pokud se u pacienta objeví problémy s tolerancí (systolický krevní tlak [STK] ≤95 mmHg,

symptomatická hypotenze, hyperkalemie, renální dysfunkce), doporučuje se úprava dávek souběžných

léčivých přípravků, přechodná titrace dávek směrem dolů nebo vysazení přípravku (viz bod 4.4).

Ve studii PARADIGM-HF byl přípravek Neparvis podáván společně s ostatními terapiemi na srdeční

selhání, místo ACE inhibitoru nebo jiných blokátorů receptoru pro angiotenzin II (ARB) (viz bod 5.1).

K dispozici je omezená zkušenost u pacientů, kteří v současné době neužívají ACE inhibitor nebo

ARB nebo kteří užívají malé dávky těchto léčivých přípravků, proto se u těchto pacientů doporučuje

zahajovací dávka 24 mg/26 mg dvakrát denně a pomalá titrace dávek (zdvojnásobení každé 3-4 týdny)

(viz „

TITRATION

“ v bodě 5.1).

Léčba se nemá zahajovat u pacientů se sérovou hladinou draslíku >5,4 mmol/l nebo s STK

<100 mmHg (viz bod 4.4). U pacientů s STK ≥100 až 110 mmHg se má zvážit zahajovací dávka

24 mg/26 mg dvakrát denně.

Přípravek Neparvis nemá být podáván společně s ACE inhibitorem nebo ARB. Kvůli potenciálnímu

riziku angioedému při současném užívání s ACE inhibitorem nesmí být léčba tímto přípravkem

zahájena nejméně 36 hodin po ukončení léčby ACE inhibitorem (viz body 4.3, 4.4 a 4.5).

Valsartan obsažený v přípravku Neparvis je více biologicky dostupný než valsartan v jiných formách

tablet na trhu (viz bod 5.2).

Pokud je vynechána dávka, pacient by měl užít další dávku v pravidelný čas. Dělení nebo drcení tablet

se nedoporučuje.

Speciální populace

Starší populace

Dávka u starších pacientů má být nastavena dle jejich renálních funkcí.

Porucha funkce ledvin

Úprava dávky se nevyžaduje u pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin (odhadovaná rychlost

glomerulární filtrace [eGFR] 60-90 ml/min/1,73 m

). U pacientů se středně těžkou poruchou funkce

ledvin (eGFR 30-60 ml/min/1,73 m

) má být zvážena zahajovací dávka 24 mg/26 mg dvakrát denně.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (eGFR <30 ml/min/1,73 m

) je k dispozici velmi omezená

klinická zkušenost (viz bod 5.1), proto má být přípravek Neparvis podáván s opatrností a doporučená

zahajovací dávka je 24 mg/26 mg dvakrát denně. K dispozici nejsou žádné zkušenosti u pacientů

v terminálním stádiu renálního onemocnění a přípravek Neparvis se v těchto případech nedoporučuje.

Porucha funkce jater

Úprava dávky se nevyžaduje při podávání přípravku Neparvis pacientům s lehkou poruchou funkce

jater (Child-Pugh klasifikace A). K dispozici je omezená klinická zkušenost u pacientů se středně

těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh klasifikace B) nebo s hodnotami AST/ALT více než

dvojnásobek horní hranice normálního rozmezí. Přípravek Neparvis je třeba u těchto pacientů podávat

s opatrností a doporučená zahajovací dávka je 24 mg/26 mg dvakrát denně (viz body 4.4 a 5.2).

Přípravek Neparvis je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater, biliární cirhózou

nebo cholestázou (Child-Pugh klasifikace C) (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Neparvis u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Neparvis se může podávat s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). Tablety se musí spolknout a

zapít sklenicí vody.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné užívání s ACE inhibitory (viz body 4.4 a 4.5). Přípravek Neparvis nesmí být podán

do 36 hodin po ukončení léčby ACE inhibitorem.

Angioedém související s předchozí léčbou ACE inhibitory nebo s léčbou ARB v anamnéze (viz

bod 4.4).

Dědičný nebo idiopatický angioedém (viz bod 4.4).

Současné užívání s léčivými přípravky obsahujícími aliskiren u pacientů s diabetes mellitus

nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin (eGFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.4 a 4.5).

Závažná porucha funkce jater, biliární cirhóza a cholestáza (viz bod 4.2).

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Duální blokáda renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS)

Kombinace sakubitril/valsartan s ACE inhibitorem je kontraindikována kvůli zvýšenému riziku

vzniku angioedému (viz bod 4.3). Léčba kombinací sakubitril/valsartan nesmí být zahájena

do 36 hodin po užití poslední dávky ACE inhibitoru. Pokud je léčba kombinací

sakubitril/valsartanukončena, léčba ACE inhibitorem nesmí být zahájena do 36 hodin po podání

poslední dávky kombinace sakubitril/valsartan (viz body 4.2, 4.3 a 4.5).

Kombinace sakubitril/valsartan s přímými inhibitory reninu jako je aliskiren se nedoporučuje

(viz bod 4.5). Kombinace sakubitril/valsartans léčivými přípravky obsahujícími aliskiren je

kontraindikovaná u pacientů s diabetes mellitus nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin

(eGFR <60 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.3 a 4.5).

Přípravek Neparvis obsahuje valsartan, a proto nemá být podáván současně s jiným ARB

obsahujícím léčivým přípravkem (viz body 4.2 a 4.5).

Hypotenze

Léčba nemá být zahájena, dokud STK není ≥100 mmHg. Pacienti s STK <100 mmHg nebyli

studováni (viz bod 5.1). U pacientů léčených kombinací sakubitril/valsartanběhem klinických studií

byly hlášeny případy symptomatické hypotenze (viz bod 4.8), zejména u pacientů ve věku ≥65 let,

pacientů s renálním onemocněním a pacientů s nízkým STK (<112 mmHg). Při zahajování léčby

kombinací sakubitril/valsartannebo během titrace dávek je třeba rutinně monitorovat krevní tlak.

Pokud se objeví hypotenze, doporučuje se přechodná titrace směrem dolů nebo vysazení kombinace

sakubitril/valsartan(viz bod 4.2). Má být zvážena úprava dávky diuretik, současně podávaných

antihypertenziv a léčba jiných příčin hypotenze (např. hypovolemie).. Symptomatická hypotenze se

objeví pravděpodobněji, pokud byl pacient v objemové depleci, např. při léčbě diuretiky, dietním

omezení soli, průjmu nebo zvracení. Deplece sodíku a/nebo objemová deplece mají být korigovány

před zahájením léčby kombinací sakubitril/valsartan, ale tato korektivní akce musí být pečlivě

vyvážena oproti riziku objemového přetížení.

Porucha funkce ledvin

Vyšetření pacientů se srdečním selháním má vždy zahrnovat zhodnocení renálních funkcí. Pacienti

s lehkou a středně těžkou poruchou funkce ledvin podléhají většímu riziku rozvoje hypotenze (viz

bod 4.2). U pacientů s těžkou poruchou renálních funkcí (odhadovaná GFR <30 ml/min/1,73m

) je

velmi omezená klinická zkušenost a tito pacienti mohou být v největším riziku rozvoje hypotenze (viz

bod 4.2). K dispozici nejsou žádné zkušenosti u pacientů v terminálním stádiu renálního onemocnění a

kombinace sakubitril/valsartanse v těchto případech nedoporučuje.

Zhoršení renálních funkcí

Užívání kombinace sakubitril/valsartanmůže být spojeno se sníženou funkcí ledvin. Riziko může být

dále zvýšeno dehydratací nebo současným užíváním nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) (viz

bod 4.5). U pacientů, u kterých dojde ke klinicky významnému snížení funkce ledvin by měla být

zvážena titrace směrem dolů.

Hyperkalemie

Léčba nemá být zahájena, pokud je sérová hladina draslíku >5,4 mmol/l. Užívání kombinace

sakubitril/valsartanmůže být spojeno se zvýšeným rizikem hyperkalemie, i když hypokalemie se může

také vyskytnout (viz bod 4.8). Doporučuje se sledovat hladiny draslíku v séru, zvláště u pacientů, kteří

mají rizikové faktory jako je porucha funkce ledvin, diabetes mellitus nebo hypoaldosteronismus, nebo

kteří jsou na dietě s vysokým obsahem draslíku nebo užívají antagonisty mineralokortikoidního

receptoru (viz bod 4.2). Pokud se u pacientů objeví klinicky významná hyperkalemie, doporučuje se

úprava dávek souběžně podávaných léčivých přípravků nebo přechodná titrace směrem dolů nebo

vysazení. Pokud je sérová hladina draslíku >5,4 mmol/l, je třeba zvážit vysazení.

Angioedém

U pacientů léčených kombinací sakubitril/valsartanbyl hlášen angioedém (viz bod 4.8). Pokud se

objeví angioedém, má být podávání kombinace sakubitril/valsartanihned ukončeno a má být

poskytnuta vhodná léčba a sledování až do doby kompletního a trvalého ústupu známek a příznaků.

Přípravek nesmí být znovu podán. V případech potvrzeného angioedému, při kterém byl otok omezen

na obličej a rty se stav obvykle upravil bez léčby, ačkoli antihistaminika byla vhodná ke zmírnění

příznaků.

Angioedém spojený s otokem laryngu může být fatální. Pokud je pravděpodobné, že je obstrukce

dýchacích cest způsobena otokem jazyka, glottis nebo hrtanu, je třeba nasadit rychle vhodnou terapii,

např. roztok adrenalinu 1 mg/1 ml (0,3-0,5 ml) a/nebo přijmout opatření nutná k zajištění průchodných

dýchacích cest.

Pacienti s výskytem angioedému v anamnéze nebyli studováni. Protože mohou mít vyšší riziko vzniku

angioedému, doporučuje se dbát opatrnosti, pokud je kombinace sakubitril/valsartanužívána těmito

pacienty. Kombinace sakubitril/valsartanje kontraindikována u pacientů se známým výskytem

angioedému spojeného s předchozí léčbou ACE inhibitorem nebo ARB v anamnéze nebo s dědičným

nebo idiopatickým angioedémem (viz bod 4.3).

Pacienti černošské rasy mají zvýšenou vnímavost k rozvoji angioedému (viz bod 4.8).

Pacienti se stenózou renální arterie

Kombinace sakubitril/valsartanmůže zvyšovat hladinu urey v krvi a kreatininu v séru u pacientů

s bilaterální nebo unilaterální stenózou renální arterie. U pacientů se stenózou renální arterie je třeba

dbát opatrnosti a doporučuje se sledovat renální funkce.

Pacienti s funkční klasifikací NYHA IV

Při zahajování léčby kombinací sakubitril/valsartanu pacientů s funkční klasifikací NYHA IV je třeba

dbát opatrnosti z důvodu omezené klinické zkušenosti u této populace.

Natriuretický peptid typu B (BNP)

BNP není vhodný biomarker srdečního selhání u pacientů léčených kombinací sakubitril/valsartan,

protože je substrátem neprilysinu (viz bod 5.1).

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh klasifikace B) nebo s hodnotami

AST/ALT více než dvojnásobek horní hranice normálního rozmezí je k dispozici omezená klinická

zkušenost. U těchto pacientů může být expozice zvýšena a bezpečnost není stanovena. Pokud se

přípravek používá u těchto pacientů, doporučuje se dbát opatrnosti (viz body 4.2 a 5.2). Kombinace

sakubitril/valsartanje kontraindikována u pacientů s těžkou poruchou funkce jater, biliární cirhózou

nebo cholestázou (Child-Pugh klasifikace C) (viz bod 4.3).

Psychiatrické poruchy

Psychiatrické příhody jako jsou halucinace, paranoia a poruchy spánku byly v kontextu psychotických

příhod spojeny s užíváním kombinace sakubitril/valsartan. Pokud se u pacienta vyskytnou takové

příhody, má se zvážit přerušení léčby kombinací sakubitril/valsartan.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce mající za následek kontraindikaci

ACE inhibitory

Současné užívání kombinace sakubitril/valsartans ACE inhibitory je kontraindikováno, protože

současná inhibice neprilysinu (NEP) a ACE může zvyšovat riziko angioedému. Léčba kombinací

sakubitril/valsartannesmí být zahájena do 36 hodin po užití poslední dávky ACE inhibitoru. Léčba

ACE inhibitorem nesmí být zahájena do 36 hodin po podání poslední dávky kombinace

sakubitril/valsartan(viz body 4.2 a 4.3).

Aliskiren

Současné užívání kombinace sakubitril/valsartans léčivými přípravky obsahujícími aliskiren je

kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus nebo u pacientů s poruchou funkce ledvin (eGFR

<60 ml/min/1,73 m

) (viz bod 4.3). Kombinace sakubitril/valsartans přímými inhibitory reninu jako je

aliskiren se nedoporučuje (viz bod 4.4). Kombinace sakubitril/valsartans aliskirenem je potenciálně

spojena s vyšším výskytem nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížení renálních

funkcí (včetně akutního renálního selhání) (viz body 4.3 a 4.4).

Interakce mající za následek nedoporučení současného užívání

Kombinace sakubitril/valsartanobsahuje valsartan, a proto se nemá podávat současně s jiným léčivým

přípravkem obsahujícím ARB (viz bod 4.4).

Interakce vyžadující opatrnost

OATP1B1 a OATP1B3 substráty, např. statiny

Údaje

in vitro

ukazují, že sakubitril inhibuje transportéry OATP1B1 a OATP1B3. Přípravek Neparvis

může proto zvyšovat systémovou expozici substrátů OATP1B1 a OATP1B3 jako jsou statiny.

Současné podávání kombinace sakubitril/valsartanzvyšovalo C

atorvastatinu a jeho metabolitů

na dvojnásobek a AUC na 1,3-násobek. Při současném podávání kombinace

sakubitril/valsartanse statiny je třeba dbát opatrnosti. Při současném podávání přípravku Neparvis a

simvastatinu nebyly relevantní interakce pozorovány.

Inhibitory PDE5 včetně sildenafilu

Přidání jedné dávky sildenafilu ke kombinaci sakubitril/valsartanNeparvis v rovnovážném stavu

u pacientů s hypertenzí bylo spojeno s významně vyšším snížením krevního tlaku v porovnání

s podáním samotné kombinace sakubitril/valsartanNeparvis. Proto je třeba dbát opatrnosti, pokud je

zahajována léčba sildenafilem nebo jiným PDE5 inhibitorem u pacientů léčených kombinací

sakubitril/valsartanNeparvis.

Draslík

Současné užívání draslík šetřících diuretik (triamteren, amilorid), mineralokortikoidních antagonistů

(např. spironolakton, eplerenon), přípravků k suplementaci draslíku, náhrad solí obsahujících draslík

nebo jiných přípravků (jako je heparin) může vést ke zvýšení draslíku v séru a ke zvýšení kreatininu

v séru. Pokud je kombinace sakubitril/valsartanpodávána současně s těmito přípravky, doporučuje se

sledovat hladiny draslíku v séru (viz bod 4.4).

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs), včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (COX-2

inhibitorů)

U starších pacientů, pacientů v objemové depleci (včetně pacientů na diuretické léčbě) nebo pacientů

s oslabenou funkcí ledvin může současné užívání kombinace sakubitril/valsartana NSAIDs vést

ke zvýšení rizika zhoršení funkce ledvin. Pokud je zahajována nebo měněna léčba u pacientů

užívajících kombinaci sakubitril/valsartan, kteří současně užívají NSAIDs, doporučuje se sledovat

funkce ledvin (viz bod 4.4).

Lithium

Při současném podávání lithia s ACE inhibitory nebo blokátory receptorů pro angiotenzin II, včetně

kombinace sakubitril/valsartan, bylo popsáno reverzibilní zvýšení koncentrací lithia v séru a jeho

toxicity. Proto se tato kombinace nedoporučuje. Pokud se tato kombinace ukáže jako nezbytná,

doporučuje se pečlivě monitorovat hladiny lithia v séru. Riziko toxicity lithia se může dále zvětšovat,

jestliže je současně užíváno diuretikum.

Furosemid

Současné podávání kombinace sakubitril/valsartana furosemidu nemělo žádný vliv na farmakokinetiku

kombinace sakubitril/valsartan, ale snižovalo C

furosemidu o 50 % a AUC furosemidu o 28 %.

Zatímco nebyla žádná relevantní změna v objemu moči, vylučování sodíku močí bylo sníženo za

4 hodiny a 24 hodin po současném podání. U pacientů léčených kombinací sakubitril/valsartanbyla

průměrná denní dávka furosemidu nezměněna od výchozí hodnoty až do konce studie PARADIGM-

Nitráty, např. nitroglycerin

Nevyskytla se žádná interakce mezi kombinací sakubitril/valsartana intravenózně podaným

nitroglycerinem, s ohledem na snížení krevního tlaku. Současné podání nitroglycerinu a kombinace

sakubitril/valsartanNeparvis bylo spojeno s léčebným rozdílem 5 tepů za minutu v srdeční frekvenci

v porovnání s podáním samotného nitroglycerinu. Podobný účinek na srdeční frekvenci se může

objevit, pokud se kombinace sakubitril/valsartanpodává společně se sublingválními, perorálními nebo

transdermálními nitráty. Úprava dávky se obvykle nevyžaduje.

OATP a MRP2 transportéry

Aktivní metabolit sakubitrilu (LBQ657) a valsartanu jsou substráty OATP1B1, OATP1B3, OAT1 a

OAT3; valsartan je také substrátem MRP2. Proto současné podávání kombinace

sakubitril/valsartans inhibitory OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (např. rifampicinem, cyklosporinem),

OAT1 (např. tenofovirem, cidofovirem) nebo MRP2 (např. ritonavirem) může navzájem zvyšovat

systémovou expozici LBQ657 nebo valsartanu. Pokud zahajujete nebo ukončujete současnou léčbu

s těmito léčivými přípravky, měla by tomu být věnována patřičná péče.

Metformin

Současné podávání kombinace sakubitril/valsartans metforminem snižovalo C

a AUC metforminu

o 23 %. Klinický význam těchto nálezů není znám. Proto když se zahajuje léčba kombinací

sakubitril/valsartanu pacientů užívajících metformin, měl by být zhodnocen klinický stav pacienta.

Nevýznamné interakce

Při současném podávání kombinace sakubitril/valsartans digoxinem, warfarinem,

hydrochlorothiazidem, amlodipinem, omeprazolem, karvedilolem nebo kombinací

levonorgestrelu/ethinylestradiolu nebyla pozorována žádná klinicky významná interakce.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Užívání kombinace sakubitril/valsartanse nedoporučuje během prvního trimestru těhotenství a je

kontraindikováno během druhého a třetího trimestru těhotenství (viz bod 4.3).

Valsartan

Epidemiologická fakta s ohledem na riziko teratogenity následně po expozici ACE inhibitorům během

prvního trimestru těhotenství nebyla průkazná; nicméně malé zvýšení rizika nelze vyloučit. Zatímco

nejsou k dispozici kontrolovaná epidemiologická data ohledně rizika s ARB, může existovat podobné

riziko pro tuto třídu léčivých přípravků. Pokud je pokračující léčba ARB považována za nezbytnou, je

třeba u pacientek plánujících těhotenství změnit léčbu na alternativní antihypertenzní léčbu, která má

stanovený bezpečnostní profil pro užívání v těhotenství. Pokud je diagnostikováno těhotenství, léčba

ARB má být ihned ukončena a případně zahájena alternativní léčba. Je známo, že expozice léčbě ARB

během druhého a třetího trimestru indukuje u lidí fetotoxicitu (zhoršení renálních funkcí,

oligohydramnion, retardace osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenze,

hyperkalemie).

Pokud dojde k expozici ARB od druhého trimestru těhotenství, doporučuje se kontrola renálních

funkcí a lebky ultrazvukem. Kojenci, jejichž matky užívaly ARB, by měli být podrobně sledováni

pro hypotenzi (viz bod 4.3).

Sakubitril

Údaje o podávání sakubitrilu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Kombinace sakubitril/valsartan

Údaje o užívání kombinace sakubitril/valsartanu těhotných žen nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

s kombinací sakubitril/valsartanprokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Kojení

Není známo, zda se kombinací sakubitril/valsartanvylučuje do lidského mateřského mléka. Složky

přípravku Neparvis, sakubitril a valsartan, byly vylučovány do mléka kojících potkanů (viz bod 5.3).

Kvůli možnému riziku nežádoucích reakcí u kojených novorozenců/dětí se přípravek nedoporučuje

během kojení. Je třeba se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo v době kojení ukončit podávání

přípravku Neparvis, přičemž je třeba vzít v úvahu důležitost podávání kombinace

sakubitril/valsartanpro matku.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku kombinace sakubitril/valsartanna lidskou fertilitu. Ve studiích

s tímto přípravkem se neprokázalo žádné zhoršení fertility u potkaních samců a samic (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Kombinace sakubitril/valsartanmá malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud řídíte

vozidla nebo obsluhujete stroje, je třeba vzít v úvahu, že se občas může objevit závrať nebo únava.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastější hlášené nežádoucí účinky během léčby kombinací sakubitril/valsartanbyly hypotenze

(17,6 %), hyperkalemie (11,6 %) a porucha funkce ledvin (10,1 %) (viz bod 4.4). U pacientů léčených

kombinací sakubitril/valsartan (0,5 %)byl hlášen angioedém (viz popis vybraných nežádoucích

účinků).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle systému orgánových tříd a dále podle četnosti, nejčastější je

uveden na prvním místě, s použitím následující konvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až

<1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000).

V rámci každé skupiny četností jsou nežádoucí účinky řazeny v pořadí se snižující se závažností.

Tabulka 1

Seznam nežádoucích účinků

Systém orgánových tříd

Preferovaný termín

Kategorie četností

Poruchy krve a lymfatického systému

Anemie

Časté

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita

Méně časté

Poruchy metabolismu a výživy

Hyperkalemie*

Velmi časté

Hypokalemie

Časté

Hypoglykemie

Časté

Poruchy nervového systému

Závrať

Časté

Bolest hlavy

Časté

Synkopa

Časté

Posturální závrať

Méně časté

Poruchy ucha a labyrintu

Závrať

Časté

Cévní poruchy

Hypotenze*

Velmi časté

Ortostatická hypotenze

Časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Kašel

Časté

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Časté

Nauzea

Časté

Gastritida

Časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Svědění

Méně časté

Vyrážka

Méně časté

Angioedém*

Méně časté

Poruchy ledvin a močových cest

Porucha funkce ledvin*

Velmi časté

Selhání ledvin (selhání

ledvin, akutní selhání

ledvin)

Časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava

Časté

Astenie

Časté

Psychiatrické poruchy

Halucinace**

Vzácné

Poruchy spánku

Vzácné

Paranoia

Velmi vzácné

*Viz popis vybraných nežádoucích účinků.

**Včetně sluchových a zrakových halucinací

Popis vybraných nežádoucích účinků

Angioedém

U pacientů léčených kombinací sakubitril/valsartanbyl hlášen angioedém. Ve studii PARADIGM-HF

byl angioedém hlášen u 0,5 % pacientů léčených kombinací sakubitril/valsartan, v porovnání s 0,2 %

pacientů léčených enalaprilem. Vyšší incidence angioedému byla pozorována u pacientů černé rasy

léčených kombinací sakubitril/valsartan(2,4 %) a enalaprilem (0,5 %) (viz bod 4.4).

Hyperkalemie a sérový draslík

Ve studii PARADIGM-HF byly hlášeny hyperkalemie a koncentrace sérového draslíku >5,4 mmol/l

v 11,6 % a 19,7 % u pacientů léčených kombinací sakubitril/valsartan, a ve 14,0 % a 21,1 %

u pacientů léčených enalaprilem, v uvedeném pořadí.

Krevní tlak

Ve studii PARADIGM-HF byly hypotenze a klinicky významný nízký systolický krevní tlak

(<90 mmHg a snížení z výchozí hodnoty o >20 mmHg) hlášeny v 17,6 % a 4,76 % u pacientů

léčených kombinací sakubitril/valsartanv porovnání s 11,9 % a 2,67 % u pacientů léčených

enalaprilem, v uvedeném pořadí.

Porucha funkce ledvin

Ve studii PARADIGM-HF byla porucha funkce ledvin hlášena v 10,1 % u pacientů léčených

kombinací sakubitril/valsartana u 11,5 % pacientů léčených enalaprilem.

Přečtěte si celý dokument

EMA/262203/2016

EMEA/H/C/004343

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Neparvis

sacubitrilum/valsartanum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Neparvis. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Neparvis

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Neparvis, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Neparvis a k čemu se používá?

Neparvis je léčivý přípravek na léčbu srdce, který obsahuje léčivé látky sakubitril a valsartan. Používá

se u dospělých s chronickým srdečním selháním, kteří mají příznaky tohoto onemocnění. Srdeční

selhání je neschopnost srdce pumpovat dostatečné množství krve do těla.

Tento léčivý přípravek je shodný s přípravkem Entresto, který je v Evropské unii již registrován.

Výrobce přípravku Entresto souhlasil s použitím vědeckých údajů o tomto přípravku pro přípravek

Neparvis („informovaný souhlas“).

Jak se přípravek Neparvis používá?

Přípravek Neparvis je k dispozici ve formě tablet (24 mg sakubitrilu / 26 mg valsartanu, 49 mg

sakubitrilu / 51 mg valsartanu a 97 mg sakubitrilu / 103 mg valsartanu). Výdej přípravku Neparvis je

vázán na lékařský předpis.

Tablety přípravku Neparvis se užívají dvakrát denně. Doporučená zahajovací dávka je jedna tableta

přípravku Naparvis 49 mg/51 mg dvakrát denně a po 2 až 4 týdnech se pak tato dávka zdvojnásobí na

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

97 mg/103 mg dvakrát denně. U některých pacientů může lékař zvolit nižší dávky. Další informace

naleznete v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Jak přípravek Neparvis působí?

Dvě léčivé látky v přípravku Neparvis, sakubitril a valsartan, působí odlišným způsobem. Sakubitril

zabraňuje rozkladu natriuretických peptidů vytvářených v těle. Natriuretické peptidy způsobují, že se

sodík a voda vylučují do moči, a snižují tak zátěž kladenou na srdce. Natriuretické peptidy rovněž

snižují krevní tlak a chrání srdce před rozvojem fibrózy (jizevnaté tkáně), ke které při srdečním selhání

dochází.

Valsartan je „blokátorem receptorů pro angiotenzin II“, což znamená, že v těle zabraňuje působení

hormonu zvaného angiotenzin II. Účinky angiotenzinu II mohou být u pacientů se srdečním selháním

škodlivé. Blokováním receptorů, na které se angiotenzin II za běžných okolností váže, zabraňuje

valsartan škodlivým účinkům tohoto hormonu na srdce a rovněž snižuje krevní tlak tím, že umožňuje

rozšíření krevních cév.

Jaké přínosy přípravku Neparvis byly prokázány v průběhu studií?

Účinnost přípravku Neparvis v léčbě srdečního selhání byla prokázána v jedné hlavní studii. V této

studii byl přípravek Neparvis srovnáván s enalaprilem, jiným léčivým přípravkem používaným při

srdečním selhání. Pacienti v této studii trpěli chronickým srdečním selháním s příznaky tohoto

onemocnění a redukovanou (sníženou) ejekční frakcí (podílem krve, který je vypuzován ze srdce). Ve

skupině léčené přípravkem Neparvis 21,8 % (914 z 4 187) pacientů buď zemřelo v důsledku srdečních

a oběhových problémů, nebo bylo přijato do nemocnice se srdečním selháním, v porovnání s 26,5 %

(1 117 ze 4 212) pacientů léčených enalaprilem. Celkově byli pacienti sledováni po dobu přibližně

27 měsíců, během nichž užívali léčivý přípravek v průměru přibližně 24 měsíců. Studie byla ukončena

předčasně, protože se vyskytly přesvědčivé důkazy o tom, že přípravek Neparvis je účinnější než

enalapril.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Neparvis?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Neparvis (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou vysoké hladiny draslíku v krvi, nízký krevní tlak a zhoršená funkce ledvin. Méně často (postihuje

méně než 1 osobu ze 100) se může vyskytnout potenciálně závažný nežádoucí účinek – angioedém

(rychlý otok hlubších vrstev kožní tkáně a rovněž tkání v oblasti krku vedoucí k dechovým potížím).

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Neparvis je uveden v příbalové

informaci.

Přípravek Neparvis se nesmí užívat společně s léčivými přípravky známými jako ACE inhibitory (které

se používají k léčbě srdečního selhání a vysokého krevního tlaku). Nesmějí ho užívat pacienti, kteří

v minulosti trpěli angioedémem, pacienti se závažným jaterním onemocněním a těhotné ženy. Úplný

seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Neparvis schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Neparvis převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. V hlavní studii bylo zjištěno, že

přípravek Neparvis snížil počet úmrtí v důsledku srdečních a oběhových problémů nebo přijetí do

nemocnice kvůli srdečnímu selhání.

Neparvis

EMA/262203/2016

strana 2/3

Závažné nežádoucí účinky přípravku Neparvis v hlavní studii byly podobné jako u enalaprilu, který je

již schválen k použití u srdečního selhání. Valsartan, jedna z léčivých látek v tomto léčivém přípravku,

je v léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání dobře zaveden, jeho nežádoucí účinky jsou

dobře známy.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Neparvis?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Neparvis byl vypracován plán řízení rizik. Na

základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Neparvis

zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci i pacienti.

Další informace o přípravku Neparvis

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Neparvis je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Neparvis naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Neparvis

EMA/262203/2016

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace