Nelio 5 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Nelio 5 mg Tableta
 • Dávkování:
 • 5mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Nelio 5 mg Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • ACE inhibitory, prostý
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938799 - 1 x 10 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/004/10-C
 • Datum autorizace:
 • 18-03-2010
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

Nelio 5 mg tableta pro psy

ČÁST I B

B – PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Léková forma

Tableta

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Nelio 5 mg tableta pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastière

33500 Libourne

Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Santé Animale

Boulevard de la Communication

Zone Autoroutière

53950 Louverné

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nelio 5 mg tableta pro psy

Benazeprili hydrochloridum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Benazeprili hydrochloridum 5 mg

Béžová tableta ve tvaru jetelového listu s dělícími rýhami, dělitelná na poloviny nebo na čtvrtiny.

4.

INDIKACE

Přípravek patří do skupiny léčiv zvaných inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE).

Předepisuje jej veterinární lékař k léčbě městnavého srdečního selhání u psů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě hypotenze (nízký krevní tlak), hypovolemie (nízký objem krve) nebo akutního

selhání ledvin

Nepoužívat v případě snížení srdečního výdeje v důsledku aortální nebo pulmonální stenózy

Nepoužívat u březích nebo laktujících fen, protože bezpečnost benazepril hydrochloridu nebyla v

průběhu březosti a laktace stanovena.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U některých psů s městnavým srdečním selháním může v průběhu léčby dojít ke zvracení nebo k

únavě.

U psů s chronickým onemocněním ledvin může dojít k mírnému zvýšení hladin kreatininu v krvi, což

je ukazatel funkce ledvin. To je patrně způsobeno účinkem léku vedoucího ke snížení krevního tlaku v

ledvinách a nemusí to proto být nutně důvodem k zastavení léčby, pokud se u zvířete neprojevují jiné

nežádoucí účinky.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu

veterinárnímu lékaři.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL

elektronicky, nebo také přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

Mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek se podává perorálně jednou denně s krmivem nebo bez něho. Délka léčby není omezená.

Tablety přípravku jsou ochucené a většina psů je přijímá dobrovolně.

Psi:

Přípravek se podává perorálně v minimální dávce 0,25 mg (rozmezí 0,25–0,5) benazepril

hydrochloridu/kg živé hmotnosti jednou denně podle následující tabulky:

Hmotnost psa (kg)

Standardní dávka

Dvojitá dávka

2,5-5

0,25 tablety

0,5 tablety

>5-10

0,5 tablety

1 tableta

>10-15

0,75 tablety

1,5 tablety

>15-20

1 tableta

2 tablety

U psů s městnavým srdečním selháním lze dávku zdvojnásobit při zachování podávání jednou denně

na minimální dávku 0,5 mg (rozmezí 0,5 -1,0), pokud je tento krok posouzen jako klinicky nezbytný a

doporučí ho veterinární lékař.

Vždy dodržujte pokyny veterinárního lékaře k dávkování.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety přípravku jsou ochucené a psi je mohou přijímat dobrovolně, nicméně je lze v případě potřeby

podat psovi přímo do tlamy nebo v krmivu.

V případě používání čtvrtin nebo polovin tablet: Vložte zbývající část tablety zpět do pouzdra blistru a

použijte při dalším podávání.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Doba použitelnosti rozdělených tablet: 72 hodin.

Každou nepoužitou rozdělenou tabletu vraťte zpět do otevřeného blistru a spotřebujte do 72 hodin.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na

krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro psy

Účinnost a bezpečnost přípravku u psů s živou hmotností nižší než 2,5 kg nebyla stanovena.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě chronického onemocnění ledvin zkontroluje před zahájením léčby veterinární lékař stav

hydratace vašeho zvířete a může doporučit provádění pravidelných krevních testů v průběhu léčby pro

sledování koncentrací kreatininu v plasmě a počtu erytrocytů v krvi.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Těhotné ženy by měly dbát zvýšené opatrnosti, aby se vyhnuly náhodnému pozření přípravku, protože

bylo zjištěno, že ACE inhibitory mají vliv na lidský plod v průběhu těhotenství.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během březosti nebo laktace. Nebyla stanovena bezpečnost přípravku pro chovné, březí a

laktující feny.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Informujte veterinárního lékaře, pokud zvíře užívá či nedávno užívalo jakékoli jiné léky.

U psů s městnavým srdečním selháním byl přípravek podáván v kombinaci s digoxinem, diuretiky,

pimobendanem a antiarytmiky bez známek s tím spojených nežádoucích účinků.

U lidí může vést kombinace inhibitorů ACE s NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky) ke snížené

antihypertenzní účinnosti či k narušení funkce ledvin. Kombinace tohoto přípravku

a dalších

antihypertenzních léčiv (např. blokátorů kalciového kanálu, ß-blokátorů nebo diuretik), anestetik nebo

sedativ může vést k zvýšeným hypotenzním účinkům. Proto je zapotřebí pečlivě zvážit současné

podávání NSAID nebo jiných léčiv s hypotenzním účinkem.

Je možné, že veterinární lékař doporučí podrobné sledování funkce ledvin a příznaků nízkého

krevního tlaku (letargie, slabost atd.) a v případě potřeby je bude léčit.

Nelze vyloučit interakce s draslík šetřícími diuretiky jako je spironolakton, triamteren nebo amilorid.

Je možné, že veterinární lékař doporučí sledování koncentrací draslíku v plazmě při užívání přípravku

v kombinaci s draslík šetřícími diuretiky vzhledem k riziku hyperkalemie (vysoká koncentrace

draslíku v krvi).

Předávkování

V případech náhodného předávkování může dojít k přechodné vratné hypotenzi (nízký krevní tlak).

Léčba by měla spočívat v podání intravenózní infuze teplého fyziologického roztoku.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení:

Papírová krabička s 1 blistrem po 10 tabletách

Papírová krabička s 5 blistry po 10 tabletách

Papírová krabička s 10 blistry po 10 tabletách

Papírová krabička s 25 blistry po 10 tabletách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Farmakodynamické vlastnosti

Benazepril hydrochlorid je lékový prekurzor hydrolyzovaný in vivo na svůj aktivní metabolit

benazeprilát.

Benazeprilát je vysoce potentní selektivní inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), který

brání konverzi inaktivního angiotensinu I na aktivní angiotensin II a tím také snižuje syntézu

aldosteronu. Tak blokuje účinky zprostředkované angiotenzinem II a aldosteronem včetně

vazokonstrikce tepen i žil, retence sodíku a vody ledvinami a remodelačních účinků (včetně

patologické srdeční hypertrofie a degenerativních změn ledvin).

Přípravek způsobuje dlouhotrvající inhibici aktivity ACE v plazmě psů s vyšší než 95 % inhibicí při

maximálním účinku a významnou účinností (> 80 %) přetrvávající 24 hodin po dávce.

Přípravek snižuje krevní tlak a objemovou zátěž srdečního svalu u psů s městnavým srdečním

selháním.

Na rozdíl od jiných inhibitorů ACE se benazeprilát u psů vylučuje rovnoměrně žlučí a močí, proto

není zapotřebí úprava dávkování tohoto přípravku při léčbě případů s renální nedostatečností.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.