Nekro Veyxym Injekční suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Kolagenázu, kombinace
Dostupné s:
Veyx-Pharma GmbH
ATC kód:
QD03BA
INN (Mezinárodní Name):
Collagenase, combinations (Chymotrypsinum, Trypsinum, Papainum)
Léková forma:
Injekční suspenze
Terapeutické skupiny:
kozy, ovce, prasata, skot, psi
Terapeutické oblasti:
Proteolytické enzymy
Přehled produktů:
Kódy balení: 9939827 - 1 x 50 ml - lahvička
Registrační číslo:
96/118/04-C
Datum autorizace:
2004-04-29

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Nekro Veyxym

injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, D-34639 Schwarzenborn, Spolková Republika Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nekro Veyxym injekční suspenze

Chymotrypsin

Trypsin

Papain

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Nekro Veyxym je světle žlutá suspenze obsahující v 1 ml:

Léčivé látky :

Chymotrypsin 1´200 FIP - jednotek (4 mg)

Trypsin

120 FIP - jednotek (4 mg)

Papain

15 FIP - jednotek (10 mg)

4.

INDIKACE

Doplňková léčba bakteriálních infekcí spojených s nahromaděním exudátu, např. infekce plic,

mléčné žlázy nebo pupku, artritidy, puerperální onemocnění, flegmóny, panaritia,

aktinomykóza, papilomatóza a maligní nádory (předoperační i pooperační léčba).

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Aplikace přípravků s obsahem enzymů může vyvolat větší nebo menší otok v místě aplikace.

Tento efekt je neškodný a může být charakterizován jako silná reakce tkáně na substanci.

Otok zmizí bez následků.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata, ovce, kozy, psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka pro všechny druhy zvířat je 48 FIP-jednotek chymotrypsinu, 4,8 FIP-jednotek trypsinu

a 0,6 FIP-jednotek papainu na 1 kg živé hmotnosti - t.j. 0,4 ml přípravku na 10 kg ž. hm.,

intramuskulárně.

Uvedená dávka je i maximálními denní dávkou.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Ošetření se opakuje 1 - 3x v intervalu 24 hodin, při aktinomykóze a papilomatóze se ošetření

opakuje 3x po 8-10 dnech.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso a mléko bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním obalu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 4 týdny

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při eventuální kontaminaci kůže a sliznic umýt postižené místa mýdlem a vodou.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

POUZE PRO ZVÍŘATA.

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS.

Velikosti balení

50 ml; 100 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nekro Veyxym injekční suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Chymotrypsinum

1 200 FIP - jednotek (přibližně 4 mg)

Trypsinum

120 FIP - jednotek (přibližně 4 mg)

Papainum

15 FIP - jednotek (přibližně 10 mg)

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.

Světležlutá, snadno roztřepatelná suspenze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Cílové druhy zvířat

Skot, prasata, ovce, kozy, psi.

4.2Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Doplňková léčba bakteriálních infekcí spojených s nahromaděním exudátu, např. infekce plic, mléčné

žlázy

nebo

pupku,

artritidy,

puerperální

onemocnění,

flegmóny,

panaritia,

aktinomykóza,

papilomatóza a maligní nádory (předoperační i pooperační léčba).

4.3Kontraindikace

Nejsou

4.4Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

V případě zasažení pokožky umyjte exponovaná místa mýdlem a vodou.

4.6Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Aplikace přípravků s obsahem enzymů může vyvolat větší nebo menší otok v místě injekčního podání.

Tento efekt je neškodný a může být charakterizován jako silná reakce tkáně na substanci. Otok zmizí

bez následků.

4.7Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

4.8Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární podání.

Dávka pro všechny druhy zvířat je 48 FIP-jedn. chymotrypsinu, 4,8 FIP-jedn. trypsinu a 0,6 FIP-jedn.

papainu na 1 kg živé hmotnosti - t.j. 0,4 ml přípravku na 10 kg ž. hm.

Uvedená dávka je i maximálními denní dávkou.

Ošetření se opakuje 1 - 3x v intervalu 24 hodin, při aktinomykóze a papilomatóze se ošetření opakuje

3 x po 8-10 dnech.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nebylo popsáno.

4.11

Ochranné lhůty

Maso a mléko: Bez ochranných lhůt.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Proteolytické enzymy

ATC-vet. kód: QD03BA

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Proteolytické enzymy jsou schopny rozkládat hnis, exudáty,částečně fibrin, a nekrotické tkáně,

přičemž zdravá tkáň je chráněna před jejich účinkem díky antienzymům a α2-makroglobulinům.

Proteolytické enzymy rovněž podněcují rozklad tkání vykazujících nekontrolovatelný růst. Narušují

fibrinový povlak rakovinových buněk čímž působí jako prevence vzniku metastáz. Štěpí

imunokomplexy hrající roli v patologii metastáz.

Enzymy chymotrypsin, trypsin a papain patří do skupiny fyziologických proteáz, které štěpí bílkoviny

a peptidy hydrolytickou katalyzací peptidových vazeb. Pokud tyto enzymy štěpí vazby na

polypeptidových řetězcích, ve většině případů aminokyselinového charakteru, jsou nazývány

endopeptidázami. Chymotripsin, trypsin a papain jsou přírodními substancemi a jejich přítomnost

v organizmu je přirozená.

5.2Farmakokinetické údaje

Chymotripsin, trypsin a papain jsou přírodními substancemi a jejich přítomnost v organizmu je

přirozená.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Alkalický, hydrofobní gel

Střední nasycené triacylglyceroly

6.2Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky v jedné stříkačce.

6.3Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:

28 dnů.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

6.5Druh a složení vnitřního obalu

Injekční lahvička z tmavého skla s propichovací zátkou a hliníkovým uzávěrem o obsahu 50 ml nebo

100 ml v papírové skládačce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, D-34639 Schwarzenborn, SRN.

tel. +49-(0)5686-9986-0

fax +49-(0)5686-9986-1489

e-mail: zentrale@veyx.de

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/118/04-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.04.2004 / 17.10.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace