Nafpenzal MC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Nafpenzal MC Intramamární suspenze
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Nafpenzal MC Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • krávy
 • Terapeutické oblasti:
 • Beta-laktamová antibiotika, peniciliny, kombinace s jinými antibakteriálními
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938164 - 1 x 4 aplikátor - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/251/92-C
 • Datum autorizace:
 • 26-03-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU = PI

krabička

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nafpenzal MC intramamární suspenze

2.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (3 g) obsahuje

Léčivé látky

Benzylpenicillinum natricum 300 000 IU,

Nafcillinum (ut Nafcillinum natricum monohydricum) 100 mg,

Dihydrostreptomycinum (ut Dihydrostreptomycinum sulfas) 100 mg

Přípravek je bílá až našedlá suspenze.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Intramamární suspenze

4.

VELIKOST BALENÍ

4 injektory po 3 g a 4 čistící ubrousky

20 injektorů po 3 g a 20 čistících ubrousků

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy v laktaci.

Indikace

Léčba mastitid vyvolaných bakteriemi citlivými na kombinaci benzylpenicilin, nafcilin a

dihydrostreptomycin u krav v laktaci.

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat alergických na penicilin, nafcilin nebo dihydrostreptomycin.

Nežádoucí účinky

Vzácně se mohou vyskytnout alergické reakce.

Interakce

Existuje synergismus s beta-laktamovými antibiotiky a aminoglykosidy.

Mezi přípravkem Nafpenzal MC a přípravky obsahujícími bakteriostatická antimikrobika se

může vyskytovat antagonismus.

Mohly by se objevit rezistentní bakterie vykazující zkříženou rezistenci i k ostatním beta-

laktamovým antibiotikům nebo aminoglykosidům.

6.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Dávkování

Celý obsah jednoho aplikátoru do postižené čtvrtě mléčné žlázy.

Způsob použití

Intramamární podání.

Léčbu je možné po 24 hodinách 1-2krát opakovat.

Před aplikací se postižená čtvrť mléčné žlázy úplně vydojí, struk se důkladně očistí a

vydezinfikuje. Částečně nebo úplně se odstraní čepička z aplikátoru, závisí na předpokládané

hloubce zasunutí aplikátoru do strukového kanálku, pomalu se vytlačí celý obsah aplikátoru a

čtvrť se jemně masíruje směrem k bázi mléčné žlázy.

7.

OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranné lhůty:

Maso: 7 dní

Mléko: 108 hodin

8.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Lidé se známou přecitlivělostí na penicilin, nafcilin nebo dihydrostreptomycin by se měli

vyhnout přímému kontaktu s přípravkem.

9.

DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

10.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

12.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ

TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

13.

OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

14.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

15.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/251/92-C

16.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot: {číslo}

Datum revize textu

březen 2012

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

etiketa injektoru

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nafpenzal MC

2.

MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

1 aplikátor (3 g) obsahuje :

Benzylpenicillinum natricum 300 000 IU,

Nafcillinum (ut Nafcillinum natricum monohydricum) 100 mg,

Dihydrostreptomycinum (ut Dihydrostreptomycinum sulfas) 100 mg

3.

OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

4.

CESTA(Y) PODÁNÍ

Intramamární podání.

5.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

6.

DATUM EXSPIRACE

7.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.