METFORMIN TEVA XR 1000MG Tableta s prodlouženým uvolňováním

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
METFORMIN-HYDROCHLORID (METFORMINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Teva B.V., Haarlem
ATC kód:
A10BA02
INN (Mezinárodní Name):
METFORMIN HYDROCHLORIDE (METFORMIN HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
1000MG
Léková forma:
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30; 60
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
METFORMIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
18/ 455/17-C
Datum autorizace:
2019-11-21

Přečtěte si celý dokument

Sp. Zn. sukls87537/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Metformin Teva XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Metformin Teva XR 1000 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

metformini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je přípravek Metformin Teva XR a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metformin Teva XR užívat

Jak se přípravek Metformin Teva XR užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Metformin Teva XR uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Metformin Teva XR a k

čemu se používá

Přípravek Metformin Teva XR tablety s prodlouženým uvolňováním obsahují léčivou látku metformin

hydrochlorid a patří ke skupině léků nazývaných biguanidy, používané při léčbě diabetu mellitu 2. typu

(nezávislý na inzulinu).

Přípravek Metformin Teva XR se používá k léčbě diabetu 2. typu, když se samotná dieta a fyzické

cvičení ukázaly jako nedostatečné pro kontrolu hladiny glukózy (krevního cukru). Inzulin je hormon,

který umožňuje, aby tělesné tkáně převzaly glukózu z krve a použily ji pro energii nebo k uložení pro

budoucí použití. Lidé s diabetem 2. typu nevytvářejí dostatek inzulinu ve slinivce břišní nebo jejich tělo

správně neodpovídá na inzulin, který vyrábí. To způsobuje zvyšování glukózy v krvi, což může způsobit

mnoho vážných dlouhodobých problémů. Proto je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání léku, i když

nemáte žádné zřejmé příznaky. Přípravek Metformin Teva XR činí tělo citlivější na inzulin a pomáhá k

návratu k normálnímu způsobu, jakým tělo využívá glukózu.

Přípravek Metformin Teva XR je spojován buď se stabilní tělesnou váhou, nebo mírnou ztrátou váhy.

Přípravek Metformin Teva XR tablety s prodlouženým uvolňováním jsou vyráběny speciálně pro

pomalé uvolnění léku do Vašeho těla, a proto jsou odlišné od mnoha dalších typů tablet obsahujících

metformin.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metf

ormin Teva

XR užívat

Neužívejte přípravek Metformin Teva

XR:

jestliže jste alergický(á) na metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6). Alergická reakce může způsobit vyrážku, svědění nebo obtíže s dýcháním.

jestliže máte problémy s játry

jestliže máte závažné zhoršení funkce ledvin

jestliže máte nekontrolovaný diabetes, například s těžkou hyperglykemií (vysoká hladina glukózy v

krvi), pocitem na zvracení, zvracením, průjmem, rychlým úbytkem tělesné hmotnosti, laktátovou

acidózou (viz „Riziko laktátové acidózy“ níže) nebo ketoacidózou. Ketoacidóza je onemocnění, při

kterém se látky označované „keto látky“ hromadí v krvi a které může vést k diabetickému

prekomatu. Příznaky zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo neobvyklý

ovocný zápach dechu.

jestliže

jste

ztratil(a)

příliš

mnoho

tělních

tekutin

(dehydratace).

Dehydratace

může

vést

ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz „Upozornění a

opatření“).

jestliže máte závažnou infekci, například infekci plic, průdušek nebo ledvin. Závažné infekce

mohou vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz

„Upozornění a opatření“).

jestliže podstupujete léčbu akutního srdečního selhání nebo jste nedávno prodělal(a) srdeční infarkt,

máte

vážné

problémy

krevním

oběhem

nebo

trpíte

dýchacími

obtížemi.

může

vést

nedostatečnému zásobování tkání kyslíkem, což pro Vás může znamenat riziko laktátové acidózy

(viz „Upozornění a opatření“).

jestliže konzumujete mnoho alkoholických nápojů

jestliže je Vám méně než 18 let

Upozornění a opatření

Riziko laktátové acidózy

Přípravek Metformin Teva XR může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek

označovaný jako laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Riziko vzniku

laktátové acidózy se také zvyšuje při nekontrolovaném diabetu, závažných infekcích, dlouhodobém

hladovění nebo

požívání alkoholu, dehydrataci (viz

další informace

níže),

onemocněních

jater a

jakýchkoli stavech, při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při

akutním závažném onemocnění srdce).

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, poraďte se se svým lékařem, který Vám poskytne

další pokyny.

Ukončete užívání přípravku Metformin Teva

XR na krátkou dobu, pokud máte onemocnění,

které může souviset s dehydratací

(významná ztráta tělesných tekutin), jako při silném zvracení,

průjmu, horečce, vystavení teplu nebo pokud pijete méně než normálně. Poraďte se se svým lékařem,

který Vám poskytne další pokyny.

Ukončete užívání přípravku Metformin Teva XR a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční

pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy

, protože tento stav může vést

ke kómatu.

Mezi příznaky laktátové acidózy patří:

zvracení

bolest žaludku (bolest břicha)

svalové křeče

celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou

problémy s dýcháním

snížení tělesné teploty a srdečního tepu.

Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčena v nemocnici.

Pokud budete podstupovat velkou operaci, musíte ukončit užívání přípravku Metformin Teva XR v

období během tohoto zákroku a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem

Metformin Teva XR ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit.

Samotný metformin nezpůsobuje hypoglykemii (hladiny cukru v krvi, které jsou příliš nízké). Nicméně

pokud

užívá

kombinaci

jinými

léky

používanými

léčbě

diabetu

(např.

deriváty

sulfonylmočoviny,

inzulin

nebo

meglitinidy),

existuje

riziko

hypoglykemie.

Pokud

zaznamenáte

příznaky hypoglykemie (jako jsou slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční rytmus, poruchy

vidění nebo potíže s koncentrací), snězte nebo vypijte něco s obsahem cukru.

Během

léčby

přípravkem

Metformin

Teva

bude

Váš

lékař

provádět

kontrolu

funkce

ledvin

minimálně jednou ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci

ledvin.

Ve stolici se mohou objevit zbytky tablet. Nemusíte se obávat, je to u tohoto typu tablet normální.

Dodržujte dietní opatření, které Vám doporučil lékař, a jezte sacharidy pravidelně během celého dne.

Nepřestávejte užívat tento přípravek bez porady s lékařem.

Děti a dospívající

Děti a dospívající nemají přípravek Metformin Teva XR užívat. Bezpečnost a účinnost přípravku

Metformin Teva XR u dětí a dospívajících pod 18 let není známa.

Další léčivé přípravky a přípravek Metformin Teva XR

Pokud Vám musí být podána injekce do žíly s kontrastní látkou, která obsahuje jód, například při

vyšetření pomocí RTG nebo skenu, musíte užívání přípravku Metformin Teva XR ukončit před nebo v

době podání injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Metformin Teva XR ukončit a

kdy ji můžete znovu zahájit.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukózy v krvi a funkce ledvin nebo

Váš lékař může upravit dávkování přípravku Metformin Teva XR. Je zvláště důležité uvést následující:

léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika (tablety na odvodnění organismu), jako je například

furosemid)

léky, které se používají k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky a inhibitory

COX-2, jako je ibuprofen a celekoxib)

určité

léky

k léčbě

vysokého

krevního

tlaku

(ACE

inhibitory

blokátory

receptoru

angiotenzin II)

steroidy, jako je prednisolon, mometason, beclometason

sympatomimetické léky, včetně epinefrinu a dopaminu, používané k léčbě infarktu a nízkého

krevního tlaku. Epinefrin je také součástí některých zubních anestetik.

léky, které mohou změnit množství přípravku Metformin Teva XR v krvi, zvláště pokud máte

sníženou

funkci

ledvin

(jako

verapamil,

rifampicin,

cimetidin,

dolutegravir,

ranolazin,

trimethoprim, vandetanib, isavukonazol, krizotinib, olaparib)

další léky používané k léčbě diabetu.

Přípravek Metformin Teva XR s alkoholem

Během užívání přípravku Metformin Teva XR se vyhněte nadměrné konzumaci alkoholu, protože to

může zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“).

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Metformin Teva XR, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, ještě před tím, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek

Metformin

Teva

užívaný

samostatně

nevyvolává

hypoglykemii

(mezi

příznaky

hypoglykemie patří mdloba, zmatenost, zvýšené pocení), to znamená, že neovlivňuje schopnost řídit a

obsluhovat stroje.

Dbejte však zvýšené opatrnosti, jestliže užíváte přípravek Metformin Teva XR společně s dalšími

přípravky na léčbu cukrovky, které mohou způsobovat hypoglykemii. V takovém případě dbejte zvláštní

opatrnosti při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů.

Přípravek Metformin Teva XR obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě "bez sodíku".

3.

Jak se

přípravek

Metformin Teva

XR užívá

Váš lékař Vám může předepsat přípravek Metformin Teva XR, abyste jej užívali samostatně nebo v

kombinaci s jinými perorálními antidiabetiky nebo inzulinem.

Vždy užívejte přípravek Metformin Teva XR přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka

Obvyklá zahajovací dávka je jedna 500 mg tableta metforminu s prodlouženým uvolňováním jednou

denně. Po přibližně 2 týdnech užívání metforminu Vám může lékař změřit hladinu krevního cukru a

upravit dávku. Maximální denní dávka tablet s prodlouženým uvolňováním metforminu je 2000 mg.

Pokud máte zhoršenou funkci ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku.

Jak tablety užívat

Měl(a) byste užívat tablety jednou denně večer při jídle.

V některých případech Vám může lékař doporučit užívat tablety dvakrát denně. Tablety vždy užívejte s

jídlem.

Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody. Tablety nežvýkejte, nelamte ani nedrťte.

Jestliže jste užil/a více přípravku Metformin Teva XR než jste měl/a

Jestliže jste omylem užil(a) tablety navíc, nedělejte si starosti, ale pokud se u Vás objeví neobvyklé

příznaky, kontaktujte svého lékaře. Pokud je předávkování velké, může dojít k laktátové acidóze.

Příznaky laktátové acidózy jsou nespecifické, jako je zvracení, bolest břicha, svalové křeče, celková

nevolnost se značnou únavou a dýchací obtíže. Dalšími příznaky jsou snížená tělesná teplota a snížený

tep. Jestliže se takové příznaky u Vás projeví, musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože

laktátová acidóza může vést ke kómatu. Okamžitě přestaňte užívat přípravek Metformin Teva XR a

ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Metformin Teva XR

Zapomenete-li si vzít tabletu, užijte ji s jídlem, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako

všechny

léky, může mít i

tento

přípravek

nežádoucí účinky, které

se ale

nemusí

vyskytnout u každého.

Přípravek Metformin Teva XR může způsobit velmi vzácný (může postihnout až 1 uživatele z 10 000),

ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová acidóza (viz bod „Upozornění a

opatření“). Pokud k tomu dojde, musíte okamžitě ukončit užívání přípravku Metformin Teva XR a

kontaktovat lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost, protože laktátová acidóza může vést ke

kómatu.

Přípravek Metfromin Teva XR může způsobit abnormální hodnoty jaterních testů a hepatitidu (zánět

jater), což může vést k žloutence (může postihnout až 1 uživatele z 10 000). Pokud se objeví zežloutnutí

očí a/nebo kůže, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Další nežádoucí účinky byly pozorovány v této četnosti:

Velmi časté (

mohou postihnout

více než 1 z

10 osob):

průjem, nevolnost, zvracení, bolest břicha nebo ztráta chuti k jídlu. Pokud se u Vás tyto příznaky

objeví, nepřestávejte tablety užívat, protože tyto příznaky obvykle za 2 týdny vymizí. Nežádoucí

účinky zmírníte, jestliže budete tablety užívat během jídla nebo bezprostředně po jídle.

Časté (

mohou postihnout

1 z 10 osob)

poruchy chuti.

Velmi vzácné (

mohou postihnout

1 z 10 000 osob):

snížení hladin vitamínu B12 v krvi

kožní vyrážky včetně zarudnutí, svědění kůže a kopřivky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Metformin Teva XR uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Metformin

Teva XR obsahuje

Léčivou látkou je metformini hydrochloridum.

Jedna tableta

s prodlouženým

uvolňováním

obsahuje

metformini hydrochloridum 750 mg nebo 1000 mg, což odpovídá metforminum 585 mg nebo 780 mg.

Pomocné

látky

jsou:

magnesium-stearát,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý,

sodná

sůl

karmelózy

hypromelóza.

Jak přípravek Metformin

Teva XR

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Metformin Teva XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé až téměř bílé

tablety ve tvaru tobolek, o délce 19,6 mm, šířce 9,3 mm a tloušťce 6,9 mm, na jedné straně vyraženo

„SR 750“, druhá strana je hladká.

Přípravek Metformin Teva XR 1000 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé až téměř bílé

tablety oválného tvaru, o délce 22 mm, šířce 10,5 mm a tloušťce 8,9 mm, na jedné straně vyraženo „SR

1000“, druhá strana je hladká.

Metformin Teva XR je k dispozici v blistrech obsahujících 30 nebo 60 tablet.

Na trhu nemusí být zastoupeny všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

Výrobce:

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Polsko

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa

Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Metformin Teva XR

Maďarsko

: Adimet XR 750 mg retard tabletta

Adimet XR 1000 mg retard tabletta

Polsko: Metformax SR 750

Metformax SR 1000

Slovensk

á republika

: Metformin Teva XR 750 mg

Metformin Teva XR 1000 mg

Velká Británie

: Metformin Teva SR 750 mg & 1000 mg Prolonged-release Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 13. 5. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls276470/2017, sukls276471/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Metformin Teva XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Metformin Teva XR 1000 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna

tableta

Metformin

Teva

s prodlouženým

uvolňováním

obsahuje

metformini

hydrochloridum 750 mg, což odpovídá metforminum 585 mg.

Jedna tableta Metformin Teva XR 1000 mg s prodlouženým uvolňováním obsahuje metformini

hydrochloridum 1000 mg, což odpovídá metforminum 780 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě s prodlouženým

uvolňováním.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Přípravek Metformin Teva XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé až téměř bílé

tablety ve tvaru tobolek, o délce 19,6 mm, šířce 9,3 mm a tloušťce 6,9 mm, na jedné straně vyraženo

"SR 750",

druhá strana tablety je hladká

Přípravek Metformin Teva XR 1000 mg jsou

tablety s prodlouženým uvolňováním

bílé až téměř

bílé tablety oválného tvaru, o délce 22,0 mm, šířce 10,5 mm a tloušťce 8,9 mm, na jedné straně

vyraženo "SR 1000", druhá strana tablety je hladká.

4.

KLINIC

KÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tento přípravek je indikován k léčbě diabetu mellitu 2. typu u dospělých, zejména u pacientů

s nadváhou, v případě, že dietní opatření a cvičení samy o sobě nevedou k adekvátnímu zvládnutí

glykemie. Přípravek Metformin Teva XR lze užívat jako monoterapii nebo v kombinaci s jinými

perorálními antidiabetiky nebo s inzulinem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí s normální funkcí ledvin (GFR ≥ 90 ml/min)

Monoterapie diabetu mellitu 2. typu a

kombinace s jinými perorálními antidiabetiky

Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta 500 mg metforminu s prodlouženým uvolňováním

jednou denně.

Po 10 až 15 dnech musí být dávka upravena na základě měření hladiny glukózy v krvi. Pomalé

zvyšování dávky může zlepšit gastrointestinální snášenlivost. Maximální doporučená dávka je

2 000 mg denně.

Zvyšování dávky má být prováděno v dávkových intervalech 500 mg každých 10-15 dní, až do

maximální dávky 2000 mg jednou denně večer při jídle. V případě, že požadovaná hladina

glykemie není dosažena při podání dávky 2000 mg jednou denně, má být zváženo podání dávky

1000 mg dvakrát denně, obě dávky mají být podány spolu s jídlem. Pokud není ani po tomto

opatření dosaženo požadované hladiny glykemie, pacienti mají být převedeni na standardní

tablety metforminu s maximální dávkou 3000 mg denně.

U pacientů, kteří jsou již léčeni metforminem ve formě tablet, má zahajovací dávka tablet

metforminu s prodlouženým uvolňováním odpovídat denní dávce metforminu s okamžitým

uvolňováním.

pacientů

léčených

metforminem

v dávce

vyšší

než

2000

denně,

převedení na tablety metforminu s prodlouženým uvolňováním nedoporučuje.

Pokud bude pacient převeden z jiného antidiabetického přípravku: je nutné přerušit užívání

tohoto přípravku a zahájit léčbu tabletami metforminu s prodlouženým uvolňováním podle

doporučení pro dávkování uvedené výše.

Přípravek Metformin Teva XR 750 mg a Metformin Teva XR 1000 mg tablety s prodlouženým

uvolňováním je určen pacientům, kteří jsou již léčeni tabletami metforminu (s prodlouženým

nebo okamžitým uvolňováním).

Dávka přípravku Metformin Teva XR 750 mg nebo přípravku Metformin Teva XR 1000 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním má být ekvivalentní denní dávce tablet metforminu

(prodloužené nebo okamžité uvolňování) až do maximální dávky 1500 mg nebo 2000 mg

podávané s večerním jídlem.

Kombinace s inzulinem

Metformin a inzulin lze podávat v kombinované terapii tak, aby se dosáhlo lepší regulace hladiny

glukózy v krvi. Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta s prodlouženým uvolňováním metforminu

500 mg jednou denně, zatímco dávka inzulinu se upravuje na základě měření hladiny glukózy v krvi.

U pacientů, kteří už jsou léčeni kombinovanou terapií metforminu a inzulinu, má být dávka přípravku

Metformin Teva XR 750 mg nebo přípravku Metformin Teva XR 1000 mg tablety s prodlouženým

uvolňováním ekvivalentem denní dávky tablet metforminu, až do maximální dávky 1 500 mg nebo 2

000 mg, podávané s večerním jídlem. Dávka inzulinu se upravuje na základě měření hladiny glukózy

v krvi.

Starší pacienti

Vzhledem k možnosti snížení renálních funkcí u pacientů vyššího věku má být dávkování metforminu

upraveno podle renálních funkcí. Je nutné provádět pravidelné hodnocení renálních funkcí (viz bod

4.4).

Porucha funkce ledvin

Rychlost

glomerulární

filtrace

být

vyšetřena

před

zahájením

léčby

přípravky

obsahem

metforminu a následně minimálně každý rok. U pacientů se zvýšeným rizikem další progrese poruchy

funkce ledvin a u starších pacientů má být renální funkce vyšetřována častěji, např. každých 3-6

měsíců.

GFR ml/min

Celková maximální denní dávka

Další skutečnosti ke zvážení

60-89

2 000 mg

V souvislosti se zhoršením funkce ledvin může

být zváženo snížení dávky.

45-59

2 000 mg

Před zahájením léčby metforminem mají být

znovu

vyhodnoceny

faktory,

které

mohou

zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod 4.4).

30-44

1 000 mg

Úvodní dávkou je nejvýše polovina maximální

dávky.

<30

Metformin je kontraindikován.

Pediatrická populace

Vzhledem k nedostatečným klinickým informacím, se přípravek Metformin Teva XR nedoporučuje

k použití u dětí.

Způsob podání

Přípravek Metformin Teva XR má být podáván s jídlem, celou tabletu zapít sklenicí vody.

Přípravek Metformin Teva XR má být podáván s večerním jídlem, pokud se podává jednou denně.

Tablety nemají být žvýkány, lámány nebo rozdrceny.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na metformin nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

-

Jakýkoli typ akutní metabolické acidózy (jako je laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza)

-

Diabetické prekoma

-

Závažné renální selhání (GFR < 30 ml/min)

-

Akutní onemocnění s možností narušení renálních funkcí, jako jsou:

- dehydratace,

- závažné infekce,

- šok.

-

Onemocnění, které může způsobit tkáňovou hypoxii (zejména akutní nebo zhoršující se chronické

onemocnění) jako jsou:

- dekompenzované srdeční selhání,

- respirační selhání,

- nedávný infarkt myokardu,

- šok.

-

Jaterní insuficience, akutní alkoholová intoxikace, alkoholismus

4.4

Zvláštní upozornění

a opatření pro použití

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je velmi vzácná, ale vážná metabolická komplikace, která se nejčastěji vyskytuje při

akutním zhoršení renální funkce nebo při kardiorespiračním onemocnění či sepsi. K akumulaci

metforminu dochází při akutním zhoršení renální funkce; tím se pak zvyšuje riziko laktátové acidózy.

V případě dehydratace (těžký průjem nebo zvracení, horečka nebo snížený příjem tekutin) má být

metformin dočasně vysazen a doporučuje se kontakt se zdravotnickým odborníkem.

Podávání léčivých přípravků, které mohou akutně narušit renální funkci (jako jsou antihypertenziva,

diuretika a NSAID), má být u pacientů léčených metforminem zahajováno s opatrností. Další rizikové

faktory

laktátové

acidózy

jsou

nadměrné

užívání

alkoholu,

jaterní

insuficience,

nedostatečně

kontrolovaný diabetes, ketóza, dlouhotrvající hladovění a jakékoli stavy související s hypoxií, stejně

jako souběžné užívání léčivých přípravků, které mohou způsobit laktátovou acidózu (viz body 4.3

a 4.5).

Pacienti a/nebo pečovatelé mají být informováni o riziku laktátové acidózy. Laktátová acidóza je

charakterizována

acidotickou

dušností,

bolestí

břicha,

svalovými

křečemi,

astenií

hypotermií

následovanou kómatem. V případě suspektních příznaků má pacient ukončit užívání metforminu

a vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Diagnostické laboratorní nálezy zahrnují snížené pH krve

(< 7,35), zvýšenou plazmatickou hladinu laktátu (> 5 mmol/l) a zvýšenou aniontovou mezeru a poměr

laktát/pyruvát.

Renální funkce

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby a následně v pravidelných

intervalech, viz bod 4.2. Metformin je kontraindikován u pacientů s GFR < 30 ml/min a má být

dočasně vysazen při výskytu stavů, které mění renální funkci, viz bod 4.3.

Srdeční funkce

U pacientů se srdečním selháním je větší riziko hypoxie a poruchy funkce ledvin. Pacienti se stabilním

chronickým

srdečním

selháním

mohou

užívat

metformin

pouze

tehdy,

jsou-li

pravidelně

monitorovány jejich srdeční a renální funkce.

U pacientů s akutním a nestabilním srdečním selháním je metformin kontraindikován (viz bod 4.3).

Podání jódových kontrastních látek

Intravaskulární podání jódových kontrastních látek může vést k nefropatii indukované kontrastní

látkou s následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové acidózy. Metformin má být

vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu

zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena

renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.5.

Operace

Podávání metforminu musí být ukončeno v době operace v celkové, spinální nebo epidurální anestezii.

Léčba může být znovu zahájena nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení perorální výživy a za

předpokladu, že renální funkce byla znovu vyhodnocena a bylo zjištěno, že je stabilní.

Jiná opatření

Všichni pacienti musí pokračovat v dietě s pravidelným rozložením příjmu uhlohydrátů v průběhu

dne. Pacienti s nadváhou musí pokračovat v dietě s omezením příjmu energie.

Pravidelně musí být prováděny obvyklé laboratorní testy, sloužící k monitorování diabetu.

Metformin sám nikdy nezpůsobuje hypoglykemii, i když při jeho použití v kombinaci s inzulinem

nebo

ostatními

perorálními antidiabetiky

(např.

deriváty

sulfonylmočoviny

nebo

meglitinidy) je

vhodná opatrnost.

Obal tablety se může objevit ve stolici. Pacienti mají být informováni, že je to normální.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě s prodlouženým

uvolňováním, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace, které se nedoporučují

Alkohol

Intoxikace

alkoholem

spojená

zvýšeným

rizikem

laktátové

acidózy,

zvláště

případech

hladovění nebo při malnutrici nebo poruše funkce jater.

Jódové kontrastní látky

Metformin musí být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání

nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu

vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.4.

Kombinace vyžadující opatrnost při použití

Některé léčivé přípravky mohou nepříznivě ovlivnit renální funkci, což může zvýšit riziko laktátové

acidózy; jsou

např.

NSAID,

včetně

selektivních

inhibitorů

cyklooxygenázy

(COX)

inhibitory, antagonisté receptoru pro angiotenzin II a diuretika, zvláště kličková. Při zahájení nebo

užívání takových přípravků v kombinaci s metforminem je nutné pečlivé monitorování renální funkce.

Léčivé přípravky s

vnitřní hyperglykemickou aktivitou (např.

g

lukokortikoidy (systémové a místní

podání)

a sympatomimetika)

Může být vyžadováno častější sledování hladiny glukózy v krvi, zejména na začátku léčby. V případě

potřeby upravte dávkování metforminu během léčby jiným přípravkem a po jeho vysazení.

Transportéry pro organické kationty (OCT)

Metformin je substrátem pro oba transportéry OCT1 a OCT2.

Souběžné podávání metforminu s

Inhibitory OCT1 (jako je verapamil) mohou snížit účinnost metforminu.

Induktory OCT1 (jako je rifampicin) mohou zvýšit gastrointestinální absorpci a účinnost

metforminu.

Inhibitory

OCT2

(jako

cimetidin,

dolutegravir,

ranolazin,

trimethoprim,

vandetanib,

isavukonazol)

mohou

snížit

eliminaci

metforminu

ledvinami

tím

zvýšit

koncentraci

metforminu v plazmě.

Inhibitory OCT1 a OCT2 (jako je krizotinib, olaparib) mohou měnit účinnost metforminu

a jeho eliminaci ledvinami.

Opatrnost je proto doporučována, a to zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin, kdy tyto léky jsou

podávány současně s metforminem, protože koncentrace metforminu v plazmě se může zvýšit. Jestliže

je to potřebné, může se zvážit úprava dávky metforminu, jelikož inhibitory/ induktory OCT mohou mít

vliv na účinnost metforminu.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Neregulovaný diabetes během těhotenství (gestační nebo stálý) způsobuje zvýšení výskytu vrozených

abnormalit a perinatální mortality.

Omezené

množství

údajů

při

užívání

metforminu u

těhotných

žen

nenaznačuje

zvýšené

riziko

vrozených

vad.

Studie

zvířatech

nenaznačují

škodlivé

účinky

průběh

těhotenství,

embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Léčba porušené kontroly glykemie nebo diabetu metforminem se nedoporučuje během těhotenství

nebo pokud plánuje pacientka otěhotnět. K udržování hladiny glukózy v krvi co nejblíže k normě má

být u diabetu používán inzulin, aby se snížilo riziko vzniku malformací plodu spojených s abnormální

hladinou glukózy v krvi.

Kojení

Metformin je vylučován do lidského mateřského mléka. U kojených novorozenců/dětí nebyly

pozorovány žádné nežádoucí účinky. Nicméně vzhledem k omezenému množství dat se léčba

metforminem během kojení nedoporučuje. Je nutné rozhodnout, zda ukončit kojení s přihlédnutím

k přínosu kojení a potenciálnímu riziku nežádoucích účinků na dítě.

Fertilita

Fertilita samců nebo samic potkanů nebyla metforminem ovlivněna, když byl podáván v dávkách 600

mg/kg/den, které jsou při srovnání plochy povrchu těla přibližně trojnásobkem maximální doporučené

denní dávky pro člověka.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Metformin v monoterapii nezpůsobuje hypoglykemii, a proto nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

Pacienti však musí být upozorněni na riziko hypoglykemie v případě, že je metformin užíván

v kombinaci s jinými antidiabetiky (např. deriváty sulfonylmočoviny, inzulin, meglitinidy).

4.8

Nežádoucí účinky

V publikovaných postmarketingových datech a v kontrolovaných klinických studiích byly

zaznamenané nežádoucí účinky u metforminu s prodlouženým uvolňováním podobné povahy

a závažnosti jako u pacientů léčených metforminem s okamžitým uvolňováním.

Nejčastější nežádoucí účinky během zahájení léčby jsou pocit na zvracení, zvracení, průjem, bolest

břicha a ztráta chuti k jídlu, které spontánně ve většině případů vymizí.

Při

léčbě

metforminem

tablet

s prodlouženým

uvolňováním

mohou

vyskytnout

následující

nežádoucí účinky.

Frekvence výskytu je rozlišena následovně: velmi časté ( ≥1/10), časté (≥1/100 <1/10), méně časté

(≥1/1 000 <1/100), vzácné ( ≥1/10 000 <1/1 000), velmi vzácné ( <1/10 000).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné:

Laktátová acidóza (viz bod 4.4).

Snížená absorpce vitamínu B12 a pokles sérových hladin během dlouhodobého podávání

metforminu.

Doporučuje

vzít

úvahu

tato

etiologie,

pokud

pacienta

vyskytne

megaloplastická anemie.

Poruchy nervového systému

Časté:

Poruchy chuti.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

Gastrointestinální poruchy jako pocit na zvracení, zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti

k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se nejčastěji vyskytují na začátku léčby a ve většině případů

samovolně vymizí. Pomalé zvyšování dávky rovněž může zlepšit gastrointestinální snášenlivost.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné:

Jednotlivě hlášené případy abnormalit jaterních funkčních testů nebo hepatitida, které se upraví

po vysazení metforminu.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné:

Kožní reakce jako je erytém, pruritus, kopřivka.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Hypoglykemie nebyla při dávce metforminu do 85 g pozorována, ačkoli laktátová acidóza se za

uvedených okolností vyskytla. Vysoké předávkování nebo doprovodná rizika mohou vést k laktátové

acidóze.

Laktátovou

acidózu

třeba

považovat

náhlou

příhodu

léčit

hospitalizace.

Nejúčinnější metodou pro odstranění laktátu a metforminu je hemodialýza.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VL

ASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva snižující hladinu krevní glukózy, kromě inzulinů, biguanidy.

ATC kód: A10BA02.

Metformin je biguanid s antihyperglykemickými účinky, který snižuje bazální i postprandiální hladinu

glukózy v krevní plasmě. Nestimuluje sekreci inzulinu, a proto nezpůsobuje hypoglykemii.

Mechanismus účinku

Metformin může účinkovat třemi mechanismy:

inhibicí glukoneogenezy a glykogenolýzy snižuje produkci glukózy v játrech,

zlepšením periferního vychytávání glukózy a využití glukózy ve svalech zvýšením citlivosti na

inzulin

a zpožděním absorpce glukózy ve střevech.

Metformin stimuluje intracelulární syntézu glykogenu účinkem na glykogensyntázu.

Metformin zvyšuje transportní kapacitu všech typů membránových transportérů glukózy (GLUT).

Farmakodynamické účinky

V klinických studiích bylo užívání metforminu spojeno se stabilní tělesnou hmotností nebo s mírným

váhovým úbytkem.

U lidí, má metformin s okamžitým uvolňováním příznivé účinky na metabolismus lipidů, nezávislé na

jeho účinku na glykemii. Tyto účinky byly prokázány v terapeutických dávkách v kontrolovaných

střednědobých nebo dlouhodobých klinických studiích: metformin s okamžitým uvolňováním snižuje

hladinu celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů. Podobný účinek nebyl prokázán

u metforminu s prodlouženým uvolňováním, pravděpodobně v důsledku podání dávky večer. Může se

vyskytnout vzestup hladiny triglyceridů.

Klinická účinnost

Léčba diabetu mellitu

2. typu

Výsledky prospektivní randomizované studie (UKPDS) potvrdily dlouhodobý účinek při kontrole

hodnot glykemie u obézních pacientů s diabetem mellitem 2. typu. V této studii byl použit metformin

s okamžitým uvolňováním jako lék první volby kde pouze předepsaná dieta nestačí. Analýza výsledků

studie

obézních

pacientů

léčených

metforminem,

pouze

předepsaná

dieta

nestačí

udržet

glykemii, prokázala:

signifikantní snížení absolutního rizika komplikací souvisejících s diabetem ve skupině, které byl

podáván metformin (29,8 případů/ 1000 pacientů, léčených po dobu 1 roku) oproti skupině se

samotnou dietou (43,3 případů/1000 pacientů, léčených po dobu 1 roku), p=0,0023, a oproti

skupinám s podáváním kombinované terapie deriváty sulfonylmočoviny a s podáváním inzulinu

v monoterapii (40,1 případů/1000 pacientů, léčených po dobu 1 roku), p=0,0034;

signifikantní

snížení

absolutního

rizika

úmrtnosti

spojené

diabetem:

metformin

případů/1000 pacientů, léčených po dobu 1 roku, pouze dieta: 12,7 případů/1000 pacientů,

léčených po dobu 1 roku, p=0,017;

signifikantní snížení absolutního rizika celkové úmrtnosti: metformin 13,5 případů/1000 pacientů,

léčených po dobu 1 roku oproti samostatné dietě 20,6 případů/1000 pacientů, léčených po dobu 1

roku (p=0,011) a oproti skupinám s podáváním kombinované terapie deriváty sulfonylmočoviny

a s podáváním inzulinu v monoterapii 18,9 případů/1000 pacientů, léčených po dobu 1 roku

(p=0,021);

signifikantní snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin 11 případů/1000 pacientů,

léčených po dobu 1 roku, pouze dieta: 18 případů/1000 pacientů, léčených po dobu 1 roku,

(p=0,01).

Při používání metforminu jako terapie druhé řady v kombinaci s deriváty sulfonylmočoviny nebyl

prokázán příznivý účinek na klinické výstupy.

U diabetu 1. typu byla kombinace metforminu a inzulinu použita u vybraných pacientů, klinický

význam této kombinace však dosud nebyl formálně stanoven.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání tablety s

prodlouženým

uvolňováním

je absorpce

metforminu významně

prodloužena ve srovnání s tabletami s okamžitým uvolňováním účinné látky. T

je dosaženo za 7

hodin (T

u tablety s okamžitým uvolňováním je 2,5 hodiny).

Při

ustáleném

stavu,

podobně

jako

tablety

okamžitým

uvolněním

účinné

látky,

nedochází

k úměrnému zvýšení hodnoty C

a AUC v závislosti na podané dávce. AUC je po jednorázovém

perorálním podání dávky 2 000 mg metforminu u tablet s prodlouženým uvolňováním účinné látky

podobné jako při podání dávky 1 000 mg metforminu u tablet s okamžitým uvolňováním účinné látky

dvakrát denně.

Individuální variabilita C

a AUC u tablet metforminu s prodlouženým uvolňováním účinné látky je

srovnatelná s variabilitou u tablet metforminu s okamžitým uvolňováním účinné látky.

Ačkoli AUC je snížená o 30 % při podání tablety s prodlouženým uvolňováním účinné látky nalačno,

nedochází k ovlivnění ani C

ani T

Průměrná absorpce metforminu z tablety s prodlouženým uvolňováním účinné látky není ovlivněna

složením potravy.

Po opakovaném podávání dávky 2 000 mg metforminu v tabletách s prodlouženým uvolňováním

nebyla pozorována akumulace.

jednorázovém

perorálním

podání

metforminu

formě

tablet

prodlouženým

uvolňováním 750 mg, je dosaženo průměrné maximální plazmatické koncentrace 1 193 ng / ml

v průměru za 5 hodin s rozpětím od

4 do 12 hodin.

Bylo prokázáno, že metformin s prodlouženým uvolňováním 750 mg je bioekvivalentní

s metforminem s prodlouženým uvolňováním 500 mg v dávce 1 500 mg vzhledem k C

a AUC

u pacientů, kteří se zdravě stravovali nebo byli nalačno.

Po jednorázovém perorálním podání jedné tablety metforminu s prodlouženým uvolňováním 1 000 mg

po jídle je dosaženo průměrné maximální plazmatické koncentrace 1214 ng / ml

v průměru za 5

hodin

(rozsah 4 až 10 hodin.)

Bylo prokázáno, že metformin s prodlouženým uvolňováním 1000 mg je bioekvivalentní

s metforminem s prodlouženým uvolňováním 500 mg při dávce 1 000 mg vzhledem k C

a AUC

u pacientů, kteří se zdravě stravovali nebo byli nalačno.

Při podání tablety metforminu s prodlouženým uvolňováním 1 000 mg po jídle se AUC zvýšila asi

o 77 % (C

se zvýšila o 26 % a T

se mírně prodloužil asi o 1 hodinu).

Distribuce

Vazba na plazmatické proteiny je zanedbatelná. Metformin přechází do erytrocytů. Maximální hladiny

v krvi jsou nižší než maximální hladiny v plazmě a objevují se přibližně ve stejnou dobu. Erytrocyty

představují

největší

pravděpodobností

sekundární

distribuční

kompartment.

Střední

distribuční

objem Vd se pohybuje od 63 do 276 l.

Metabolismus

Metformin je vylučován v nezměněné formě do moči. U člověka nebyly identifikovány žádné

metabolity.

Eliminace

Renální

clearance

metforminu

>

ml/min,

což

naznačuje,

metformin

vylučován

glomerulární filtrací a tubulární sekrecí. Po perorálním podání je zřejmý konečný eliminační poločas

přibližně 6,5 hodiny.

Při poruše funkce ledvin je snížená renální clearance v poměru ke kreatininu, a proto je eliminační

poločas prodloužený, což vede ke zvýšeným hladinám metforminu v plazmě.

Charakteristiky u zvláštních skupin pacientů

Porucha funkce ledvin

Dostupné údaje týkající se pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin jsou vzácné a v této

podskupině

nelze

spolehlivě

určit

systémovou

expozici

metforminu

rozdíl

subjektů

s normálními renálními funkcemi. Proto je třeba přizpůsobit dávkování s přihlédnutím ke klinické

účinnosti/snášenlivosti (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných

látek

Magnesium-stearát

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Sodná sůl karmelózy

Hypromelóza

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Al/PVC blistry

Velikosti balení: 30 a 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován

v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

Metformin Teva XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 18/454/17-C

Metformin Teva XR 1000 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 18/455/17-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 30. 1. 2019

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30. 1. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace