MEDITEK CTC 150 mg/g Perorální prášek

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Chlortetracyklin
Dostupné s:
Tekro spol. s r.o.
ATC kód:
QJ01AA
INN (Mezinárodní Name):
Chlortetracycline (Chlortetracyclini hydrochloridum)
Dávkování:
150mg/g
Léková forma:
Perorální prášek
Terapeutické skupiny:
prasata, brojleři
Terapeutické oblasti:
Tetracykliny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935100 - 1 x 5 kg - vak
Registrační číslo:
96/136/04-C
Datum autorizace:
2004-09-22

KOMBINOVANÁ ETIKETA A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

přípravku

MEDITEK CTC 150 mg/g perorální prášek

1.

Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě odpovědného

za uvolnění šarže, pokud se neshoduje

Držitel rozhodnutí o registraci:

Tekro, spol. s r.o.

Višňová 484/2

140 00 Praha 4

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Tekro, spol. s r.o.

provoz Nová Dědina

783 91 Uničov

2.

Název veterinárního léčivého přípravku

MEDITEK CTC 150 mg/g perorální prášek

Chlortetracyclini hydrochloridum

3.

Obsah léčivých a ostatních látek

1 g přípravku obsahuje:

Léčivá látka:

Chlortetracyclini hydrochloridum

150 mg

(odpovídá 139,4 mg chlortetracyclinum)

Žlutý prášek

4.

Léková forma

Perorální prášek

5.

Velikost balení

5 kg / 10 kg

6.

Indikace

Léčba infekčních onemocnění vyvolaných mikroorganismy citlivými k chlortetracyklinu.

Prasata: gastritida, enteritida, bronchitida, pneumonie, pleuritida, peritonitida

Brojleři: pasteurelóza, salmonelóza

7.

Kontraindikace

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Nepodávat zvířatům se závažným poškozením jater nebo nedostatečnou funkcí ledvin.

Nepodávat v případě přecitlivělosti na tetracykliny.

8.

Nežádoucí účinky

Tetracykliny obecně vykazují nízkou toxicitu. Po perorálním podání může docházet k iritaci žaludeční

sliznice a k projevům zahrnujícím nevolnost nebo zvracení, indigesci a průjem. Tetracykliny mohou

u citlivých jedinců vyvolat hypersenzitivní reakce včetně fotosenzitivity. Svým antimikrobním působením

v gastrointestinálním traktu mohou vyvolat superinfekci zárodky, které nejsou k tetracyklinům citlivé.

Vzhledem k vlastnosti tetracyklinů vázat kalcium, může podávání přípravku v první polovině gravidity

vést k poruchám vývoje skeletu u plodu.

Nežádoucí účinky můžete hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ÚSKVBL

elektronicky, nebo také přímo na adresu:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno

Mail: adr@uskvbl.cz

Webové stránky: http://www.uskvbl.cz/cs/farmakovigilance

9.

Cílový druh zvířat

Prasata, brojleři kura domácího

10.

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

Perorální podání.

Prasata a brojleři kura domácího:

45 mg chlortetracyklinu hydrochloridu/kg ž. hm./den, což odpovídá 0,3 g přípravku/kg ž. hm./den.

Přípravek podávat po dobu 5–7 po sobě jdoucích dnů.

Přepočet dávky přípravku na 1 kg krmiva:

0,3 g přípravku/

kg živé hmotnosti

průměrná živá hmotnost

(kg) zvířete

= ... g přípravku na kg krmiva

průměrná denní spotřeba krmiva (kg) pro toto

11.

Pokyny pro správné podání

Pro dosažení správné dávky musí být nastavena správná koncentrace v krmivu a stanovena co možná

nejpřesněji živá hmotnost zvířat, aby se předešlo poddávkování.

Příjem medikovaného krmiva závisí na klinickém stavu zvířat. K zajištění správného dávkování je nutné

vypočíst pro zamíchání do krmiva koncentraci přípravku tak, aby odpovídala léčebné dávce.

12.

Ochranná(é) lhůta(y):

Prasata: Maso: 10 dní

Kur domácí (brojleři): Maso: 5 dní

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

13.

Zvláštní podmínky pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP.

14.

Zvláštní opatření

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

V případě sníženého příjmu krmiva je třeba adekvátně zvýšit koncentraci léčiva v krmivu, aby bylo

dosaženo cílového dávkování. U akutních případů a vážně nemocných zvířat s výrazně sníženým příjmem

krmiva by měl být konzultován veterinární lékař a měla by být zvážena léčba jinými způsoby podání

(medikovanou pitnou vodou, či v závažných případech injekčními léčivy).

Bezprostředně před podáváním

přípravku se nedoporučuje podávání mléčného krmiva a antacid.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky. Kvůli

pravděpodobné variabilitě (čas, zeměpisné faktory) v citlivosti bakterií k chlortetracyklinu se důrazně

doporučuje provést odběr bakteriologických vzorků a testování citlivosti mikroorganismů získaných

z nemocných zvířat v chovu. Pokud to není možné, je nutné založit terapii na místních (regionálních, na

úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.

Byla zaznamenána vysoká prevalence rezistence u E. coli, izolované z kura domácího, k tetracyklinům.

Rezistence k tetracyklinům byla také hlášena v některých zemích EU u respiračních patogenů prasat

(A. pleuropneumoniae, S. suis) a patogenů drůbeže (Ornithobacterium rhinotracheale). Proto by tento

přípravek měl být používán až po testování citlivosti.

Podání přípravku by nemělo sloužit jako metoda kontroly neklinických salmonelových infekcí. Je přísně

doporučeno, že by přípravek neměl být používán jako nástroj programů pro tlumení salmonelových

infekcí.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může

zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k chlortetracyklinu a snížit účinnost terapie ostatními tetracykliny

z důvodu možné zkřížené rezistence/ko-selekce rezistence.

Protože nemusí být dosaženo eradikace cílových patogenů, je zapotřebí léčbu kombinovat s dobrou

zoohygienickou praxí, např. dobrou hygienou, správným větráním a dostatkem prostoru pro zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Přípravek používejte v dobře větraných prostorách a zamezte vytváření prachu a vdechování prachových

částic.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z ochranného pláště, nepropustných rukavic, brýlí a respirátoru. Použijte buď jednorázový

respirátor vyhovující normě EN149 nebo respirátor pro více použití vyhovující normě EN140 vybavený

filtrem podle normy EN143.

V případě náhodného potřísnění kůže nebo kontaktu se sliznicemi opláchněte ihned zasažené místo

velkým množstvím vody.

V případě náhodného kontaktu s očima je ihned vypláchněte velkým množstvím čisté vody. Dojde-li

k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění.

V případě náhodného pozření, nebo pokud se u vás projeví příznaky jako například kožní vyrážka,

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v

průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Laboratorní studie nepodaly důkaz o teratogenním a fetotoxickém účinku, ani o maternální toxicitě.

U březích a laktujících zvířat podávat jen se zvýšenou opatrností. Použít pouze po zvážení poměru

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

K nežádoucím interakcím dochází při styku s polyvalentními kationty – absorpce přípravku může být

snížena za přítomnosti velkého množství vápníku, železa, hořčíku a hliníku v krmivu.

Nepodávat současně s úzkospektrými a/nebo baktericidními antibiotiky (např. s amoxicilinem a dalšími

beta-laktamovými antibiotiky či aminoglykosidy).

Je známo potencování účinku tiamulinem a valnemulinem.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Při předávkování se může projevit tuková dystrofie ledvin. U zvířat se slabší pigmentací se může

působením silného světla v důsledku fototoxického potenciálu tetracyklinů projevit dermatitida. Objevit se

může nauzea a vomitus.

15.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

16.

Datum poslední revize

příbalové informace

Září 2019

17.

Další informace

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného

místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Balení: třívrstvý metalizovaný vak - 5 kg, 10 kg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tekro, spol. s r.o.

Višňová 484/2, 140 00 Praha 4 – Krč

Česká republika

Tel.: +420 585 004 366

Fax.: +420 585 004 303

E-mail: leciva@tekro.cz

18.

Označení “Pouze pro zvířata” a podmínky nebo omezení týkající se výdeje a použití, pokud je

jich třeba

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

19.

Označení “Uchovávat mimo dohled a dosah dětí”

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

20.

Datum exspirace

EXP:

21.

Registrační číslo

96/136/04-C

22.

Číslo šarže od výrobce

Č.š.:

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MEDITEK CTC 150 mg/g perorální prášek

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g přípravku obsahuje:

Léčivá látka:

Chlortetracyclini hydrochloridum 150 mg

(odpovídá 139,4 mg chlortetracyclinum)

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální prášek

Žlutý prášek

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Prasata, brojleři kura domácího

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba infekčních onemocnění vyvolaných mikroorganismy citlivými k chlortetracyklinu.

Prasata: gastritida, enteritida, bronchitida, pneumonie, pleuritida, peritonitida

Brojleři: pasteurelóza, salmonelóza

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Nepodávat zvířatům se závažným poškozením jater nebo nedostatečnou funkcí ledvin.

Nepodávat v případě přecitlivělosti na tetracykliny.

4.4

Zvláštní upozornění

V případě sníženého příjmu krmiva je třeba adekvátně zvýšit koncentraci léčiva v krmivu,

aby bylo dosaženo doporučeného dávkování. U akutních případů a u vážně nemocných

zvířat s výrazně sníženým příjmem krmiva by měl být konzultován veterinární lékař a měla

by být zvážena léčba jinými způsoby podání (medikovanou pitnou vodou, či v závažných

případech injekčními léčivy). Bezprostředně před podáváním přípravku se nedoporučuje

podávání mléčného krmiva a antacid.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky. Kvůli

pravděpodobné variabilitě (čas, zeměpisné faktory) v citlivosti bakterií k chlortetracyklinu se

důrazně

doporučuje

provést

odběr

bakteriologických

vzorků

a testování

citlivosti

mikroorganismů získaných z nemocných zvířat v chovu. Pokud to není možné, je nutné

založit terapii na místních (regionálních, na úrovni farmy) epizootologických informacích o

citlivosti cílové bakterie.

SPC 1/6

Byla zaznamenána vysoká prevalence rezistence u E. coli, izolované z kura domácího, k

tetracyklinům. Rezistence k tetracyklinům byla také hlášena v některých zemích EU u

respiračních patogenů prasat (A. pleuropneumoniae,

S. suis) a patogenů drůbeže

(Ornithobacterium rhinotracheale). Proto by tento přípravek měl být používán až po testování

citlivosti.

Podání přípravku by nemělo sloužit jako metoda kontroly neklinických salmonelových

infekcí. Je přísně doporučeno, že by přípravek neměl být používán jako nástroj programů

pro tlumení salmonelových infekcí.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku

(SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k chlortetracyklinu a snížit účinnost

terapie ostatními tetracykliny z důvodu možné zkřížené rezistence/ko-selekce rezistence.

Protože nemusí být dosaženo eradikace cílových patogenů, je zapotřebí léčbu kombinovat s

dobrou zoohygienickou praxí, např. dobrou hygienou, správným větráním a dostatkem

prostoru pro zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Přípravek používejte v dobře větraných prostorách a zamezte vytváření prachu

a vdechování prachových částic.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné

prostředky skládající se z ochranného pláště, nepropustných rukavic, brýlí a respirátoru.

Použijte buď jednorázový respirátor vyhovující normě EN149 nebo respirátor pro více použití

vyhovující normě EN140 vybavený filtrem podle normy EN143.

V případě náhodného potřísnění kůže nebo kontaktu se sliznicemi opláchněte ihned

zasažené místo velkým množstvím vody.

V případě náhodného kontaktu s očima je ihned vypláchněte velkým množstvím čisté vody.

Dojde-li k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění.

V případě náhodného pozření, nebo pokud se u vás projeví příznaky jako například kožní

vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění.

Po použití si umyjte ruce.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Tetracykliny obecně vykazují nízkou toxicitu. Po perorálním podání může docházet k iritaci

žaludeční sliznice a k projevům zahrnujícím nevolnost nebo zvracení, indigesci a průjem.

Tetracykliny mohou u citlivých jedinců vyvolat hypersenzitivní reakce včetně fotosenzitivity.

Svým antimikrobním působením v gastrointestinálním traktu mohou vyvolat superinfekci

zárodky, které nejsou k tetracyklinům citlivé. Vzhledem k vlastnosti tetracyklinů vázat

kalcium, může podávání přípravku v první polovině gravidity vést k poruchám vývoje skeletu

u plodu.

SPC 2/6

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost a laktace:

Laboratorní studie nepodaly důkaz o teratogenním a fetotoxickém účinku, ani o maternální

toxicitě.

U březích a laktujících zvířat podávat jen se zvýšenou opatrností. Použít pouze po zvážení

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Nosnice:

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

K nežádoucím interakcím dochází při styku s polyvalentními kationty – absorpce přípravku

může být snížena za přítomnosti velkého množství vápníku, železa, hořčíku a hliníku v

krmivu.

Nepodávat současně s úzkospektrými a/nebo baktericidními antibiotiky (např. s amoxicilinem

a dalšími beta-laktamovými antibiotiky či aminoglykosidy).

Je známo potencování účinku tiamulinem a valnemulinem.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

Prasata a brojleři kura domácího:

45 mg chlortetracyklinu hydrochloridu/kg ž. hm./den, což odpovídá 0,3 g přípravku/

kg ž. hm./den.

Přípravek podávat po dobu 5–7 po sobě jdoucích dnů.

Přepočet dávky přípravku na 1 kg krmiva:

0,3 g přípravku/

kg živé hmotnosti

průměrná živá

hmotnost (kg) zvířete

= ... g přípravku na kg krmiva

průměrná denní spotřeba krmiva (kg) pro

toto

Pro dosažení správné dávky musí být nastavena správná koncentrace v krmivu

a stanovena co možná nejpřesněji živá hmotnost zvířat, aby se předešlo

poddávkování.

Příjem medikovaného krmiva závisí na klinickém stavu zvířat.

K zajištění správného dávkování je nutné vypočíst pro zamíchání do krmiva

koncentraci přípravku tak, aby odpovídala léčebné dávce.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při předávkování se může projevit tuková dystrofie ledvin. U zvířat se slabší pigmentací se

může působením silného světla v důsledku fototoxického potenciálu tetracyklinů projevit

dermatitida. Objevit se může nauzea a vomitus.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Prasata: Maso: 10 dní

Kur domácí (brojleři): Maso: 5 dní

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

SPC 3/6

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina:

antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, tetracykliny,

chlortetracyklin.

ATCvet kód: QJ01AA03.

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Mechanismus účinku

Chlortetracyklin působí převážně bakteriostaticky inhibicí proteosyntézy bakterií. Do

bakteriální

buňky

dostává

energeticky

dependentním

transportním

systémem,

v cytoplasmě

váže

ribosomální

podjednotku

zabraňuje

vazbě

aminoacyl-tRNA na komplex tvořený ribosomem a mRNA. Tato vazba brání syntéze

peptidového řetězce, čímž je dočasně narušena syntéza bakteriálních bílkovin.

Spektrum působení

Chlortetracyklin je širokospektré antibiotikum. Působí bakteriostaticky a ve vyšších dávkách

baktericidně na gram-pozitivní i gram-negativní zárodky, na rickettsie a některá protozoa.

Přirozenou rezistenci vykazují Pseudomonas spp., Aeromonas spp. a Mycobacterium spp.

Velmi časté jsou rezistence u E. coli, Salmonella spp., beta-hemolytických streptokoků,

Streptococcus suis, S. uberis, S. agalactiae. Vzhledem k vysoké frekvenci výskytu získaných

rezistencí doporučujeme přípravek používat na základě vyšetření citlivosti původce.

V tabulkách níže jsou prezentovány hodnoty MIC tetracyklinu (popř. doxycyklinu) pro

vybrané patogeny izolované z klinicky nemocných zvířat. Hodnoty reflektují stav v čase a

geografické lokalitě, a proto použití přípravku by mělo být vždy, když je to možné, založeno

na výsledku testu citlivosti.

druh původce onemocnění (počet

izolátů)

MIC

50

[μg/ml]

MIC

90

[μg/ml]

původ izolátů,

rok sběru

Prase domácí

Actinobacillus pleuropneumoniae (27)

≤0,5

ČR, 2017

Bordetella bronchiseptica (90)

DE, 2015

Escherichia coli (108)

>64

ČR, 2017

Pasteurella multocida (31)

≤0,5

ČR, 2017

Streptococcus suis (52)

ČR, 2017

Streptococcus hyicus (19)

>32

ČR, 2017

Brojler kura domácího

Bordetella avium (19)

0,06*

HU, 2014

Escherichia coli (145)

>64

ČR, 2017

Enterococcus faecalis (140)

>32

ČR, 2017

Enterococcus faecium (40)

>32

ČR, 2017

Enterococcus gallinarum (13)

>32

ČR, 2017

Enterococcus hirae (16)

≤0,5

>32

ČR, 2017

Enterobacter spp. (26)

ČR, 2016

Staphylococcus aureus (11)

≤0,25

ČR, 2017

* hodnoty platné pro doxycyklin

Rezistence

Rezistence k tetracyklinům je častá. Byly zaznamenány čtyři mechanismy získané

rezistence mikroorganismů k tetracyklinům obecně: snížená akumulace tetracyklinů (snížená

propustnost bakteriální buněčné stěny a aktivní eflux), ochrana bakteriálního ribozomu

specifickými proteiny, enzymatická inaktivace antibiotik a změna primární struktury

ribozomální rRNA v důsledku mutací (brání tetracyklinu navázat se na ribozom).

Rezistence k tetracyklinu je obvykle přenášena prostřednictvím plazmidů nebo jiných

mobilních elementů (např. konjugativních transpozonů). Byla rovněž popsána zkřížená

rezistence mezi tetracykliny.

SPC 4/6

5.2

Farmakokinetické údaje

Chlortetracyklin se z trávicího traktu velmi dobře vstřebává. Tetracykliny velmi snadno

vytváří cheláty s polyvalentními kationty, čímž se výrazně snižuje jejich absorpce. Takto

účinkují zejména ionty: Ca

- obsažené především v mléčných produktech, Mg

- obsažené

v některých laxativech, Fe

, Al

, kaolin/pektinové preparáty a antacida. Chlortetracyklin po

vstřebání dosahuje maximálních plazmatických koncentrací (C

) za 4 hodiny. Po

perorálním podání chlortetracyklin dosahuje vysokých koncentrací v ledvinách, játrech,

slezině a v plicích a v místech aktivní osifikace. Přestupuje do mléka. Je distribuován do

většiny tělních tekutin, jako jsou extracelulární tekutina, žluč, synoviální a pleurální tekutina.

Chlortetracyklin prostupuje placentární bariérou, hematoencefalickou bariérou však jen

nepatrně. Koncentrace v cerebrospinální tekutině dosahují jen 10–25 % plasmatických

koncentrací. Z tohoto důvodu se tetracykliny nedoporučují k terapii infekcí CNS. Sérum, krev

a hnis neinaktivují jeho účinky. Chlortetracyklin se z organismu vylučuje z přibližně 60 %

ledvinami do moči, avšak jen 5–10 % vylučovaného chlortetracyklinu je metabolicky

aktivních. Ledvinami se vylučuje glomerulární filtrací. Eliminační poločas kolísá mezi 6–11

hodinami; při anurii se prodlužuje až na 57–108 hodin. Při snížené funkci ledvin se tedy

eliminace značně snižuje a zvyšuje se tak riziko toxického působení tetracyklinů. Asi 40 %

chlortetracyklinu se vylučuje žlučí a částečně se zpětně vstřebává ze střeva. Tímto

enterohepatálním cyklem se prodlužuje účinek chlortetracyklinu v organismu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát glukosy

6.2

Hlavní inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Třívrstvý metalizovaný vak polyester/polyester s vrstvou Al/polyethylen (vnitřní vrstva) se

zipem.

Velikost balení: 5 kg, 10 kg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tekro, spol. s r.o.

Višňová 484/2

140 00 Praha 4 – Krč

Tel.: +420 585 004 366

Fax.: +420 585 004 303

e-mail: leciva@tekro.cz

SPC 5/6

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/136/04-C

9.

DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 22. 9. 2004

Datum posledního prodloužení: 9. 9. 2019

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Září 2019

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

SPC 6/6

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace