MEDITEK CTC 150 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MEDITEK CTC 150 mg/ g Perorální prášek
 • Dávkování:
 • 150mg/ g
 • Léková forma:
 • Perorální prášek
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MEDITEK CTC 150 mg/g Perorální prášek
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, brojleři
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935100 - 1 x 5 kg - vak

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/136/04-C
 • Datum autorizace:
 • 22-09-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalová informace = etiketa

Držitel rozhodnutí o registraci:

Tekro spol. s r.o.

Višňová 2/484

140 00 Praha 4

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Tekro spol. s r.o.

Provoz Nová Dědina

783 91 Uničov

MEDITEK CTC 150 plv. ad us. vet.

Chlortetracyclini hydrochloridum

Obsah léčivých a ostatních látek

1 gram obsahuje_

Léčivá látka:

Chlortetracyclini hydrochloridum 150 mg

Léková forma: Perorální prášek.

Indikace: Používá se při infekčních chorobách a septických stavech prasat a brojlerů

vyvolaných původci citlivými na chlortetracyclin. U selat při výskytu septikémie, gastritidy,

enteritidy, bronchitidy, pneumonie, pleuritidy, peritonitidy, u drůbeže při pasteurelóze,

salmonelóze apod.

Kontraindikace:

Nepoužívat u ruminujících zvířat a nekombinovat s úzkospektrálními

antibiotiky. Nepoužívat při těžkých chorobách jater a ledvin. Nepodávat současně

s amoxicillinem.

Nežádoucí účinky: U prasat přechází po 5 dnech podávání chlortetracyclinu per os

povzbuzení motoriky a sekrece žaludku v útlum. Při předávkování se může u postižených

zvířat vyskytnout nausea nebo vomitus. Dochází k hypersenzitivním reakcím, poruchám

činnosti GIT (diarhea, poruchy trávení).

Cílové druhy zvířat: Prasata, brojleři

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání:

preventivní koncentrace:

prasata:

25 mg Chlortetracyclinu HCl na 1kg ž.hm. (0,17 g přípravku na 1kg ž.hm.)

brojleři:

25 mg Chlortetracyclinu HCl na 1kg ž.hm. (0,17 g přípravku na 1kg ž.hm.)

Přípravek podávat max. po dobu 28 dnů.

léčebná koncentrace:

prasata:

45 mg Chlortetracyclinu HCl na 1kg ž.hm. (0,3 g přípravku na 1kg ž.hm.)

brojleři:

45 mg Chlortetracyclinu HCl na 1kg ž.hm. (0,3 g přípravku na 1kg ž.hm.)

Podávat po dobu 5 – 7 dnů.

Přípravek se podává per os.

Pokyny pro správné podání:

Přípravek lze použít k individuální léčbě formou zamíchání do krmiva k okamžité spotřebě.

Vzhledem k možnosti výskytu získaných rezistencí doporučujeme používat přípravek na

základě vyšetření citlivosti původce.

Nedodržení doporučeného dávkování, doby nebo způsobu podávání léčiva může mít vliv na

nižší účinnost léčby a zvýšení rizik výskytu rezistence u původce onemocnění.

V době gravidity podávat jen se zvýšenou opatrností. Použít pouze po zvážení

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Ochranná lhůta: Maso prasat 10 dnů, maso brojlerů 3 dny.

Zvláštní opatření pro uchování: ¨

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Zvláštní upozornění:

Přípravek je zcela bezpečný, pokud je používán podle návodu.

Pokožku potřísněnou tímto přípravkem omýt vodou a mýdlem. Při náhodném proniknutí do

očí intenzivně vyplachovat tekoucí vodou (10 min) a vyhledat lékaře. Při náhodném požití

vypláchnout dutinu ústní vodou, vypít větší množství vody, vyvolat zvracení a vyhledat

lékaře.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je

jich

třeba:

Likvidace

nespotřebovaného

přípravku

nebo

odpadového

materiálu

pocházejícího z přípravku provádět podle platných legislativních předpisů.

Přípravek při rozsypání mechanicky odstranit a zajistit odbornou likvidaci.

Při dodržení následujících doporučení pro aplikaci množství kejdy léčených prasat na 1 ha

orné půdy je přípravek za všech okolností ekologicky bezpečný: období předvýkrmu -

aplikace maximálně 222 kg/ha, výkrm do 50 kg – max. 545 kg/ha, výkrm do 85 kg – max.

320 kg/ha.

Další informace:

Interakce: K nežádoucím interakcím dochází při styku s polyvaletními kationty. Nepodávat

současně s laktamovými antibiotiky, cefalosporiny a aminoglykosidy. Je známo potencování

účinku tiamulinem a valnemulinem.

Velikosti balení: 5 kg (10 kg)

Datum expirace:

Pouze pro zvířata.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Registrační číslo: 96/136/04-C

Číslo šarže od výrobce:

Datum poslední revize textu:

duben 2010

Tekro, spol. s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4, Česká republika, tel.: 241 022 111, fax.:

241 022 222, e-mail: leciva@tekro.cz