MARBOCYL 100 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • MARBOCYL 100 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 100mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • MARBOCYL 100 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, prasnice
 • Terapeutické oblasti:
 • Fluorochinolony
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939784 - 1 x 20 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/022/03-C
 • Datum autorizace:
 • 20-03-2003
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalováinformace:

MARBOCYL 10 %

inj.

adus.vet.

Přípravek sindikačnímomezením

Držitelrozhodnutío registraci

Vétoquinols.r.o.,Zámečnická411,28802 Nymburk,Českárepublika

Výrobceodpovědný zauvolněníšarže

VétoquinolS.A.,Magny-Vernois, 70200 Lure, Francie

VétoquinolBiowetSp. zo.o.,ul. KosynnieroówGdynskych 13/14,66-400 GorzówWlkp.

Polsko

Složení

Účinná látka v1 mlinj.roztoku:

Marbofloxacinum 100,0 mg

Pomocnélátky:

Gluconolactonum,Dinatriiedetasdihydricus,Thioglycerolum, Metacresolum,Aquapro

iniectione.

Indikačnískupina

Fluorochinolon

Popispřípravku

Žlutohnědýroztok.

Charakteristika

Marbofloxacinjesyntetickébaktericidníantiinfektivumpatřícídoskupinyfluorochinolonů.

MechanismemjehoúčinkujeinhibiceDNA-gyrásy.Jehoširokéspektrumúčinkuzahrnují

grampozitivníbakterie(předevšímStaphylococcusspp.),gramnegativníbakterie(Escherichia

coli,Pasteurellaspp.)amykoplasmata(Mycoplasmabovis).Ustreptokokůsemůže

vyskytovatrezistence.

Farmakokinetickéúdaje

Marbofloxacinseuskotuaprasatposubkutánnínebointramuskulárníaplikacivdoporučené

dávce2mg/kgž.hm.rychleresorbujeaužpoménějak1hodinědosahujemaximální

koncentracevplasmě1,5μg/ml.Jehobiologickávyužitelnostjebezmála100%.

Pouzenepatrnáčástmarbofloxacinuseváženaproteinyvplasmě(<10%uprasata<30%u

skotu).Velmidobřepronikádovšechtělníchtkání.Vhlavníchtkáních–orgánech(játra,

ledviny,kůže,plíce,močovýměchýř,děloha)jekoncentracemarbofloxacinuvyššínež-li

vplasmě.

Marbofloxacinseeliminujepomalejiutelatsnevyvinutýmbachorem(t

½ =5-9hodin)au

prasat(t

½ =8-10hodin)anaopakrychlejiuskotusvyvinutýmbachorem(t

=4-7hodin).

Vylučovánjehlavněvúčinnéforměmočíafaeces.

Indikace

Skot:

-infekčníonemocněnídýchacíhoaparátuzpůsobenázárodkycitlivýminamarbofloxacin

(Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica a Mycoplasma bovis)

-akutnímastitidyzpůsobenéEscherichiacoli

Prasnice:

-MMAsyndromu prasnic,kdy původcionemocněníjsoucitlivínamarbofloxacin

Cílový druhzvířat

Skotaprasnice.

Kontraindikace

Bakteriálníonemocněnízpůsobenázárodky,kterénejsoucitlivénafluorochinolony(křížová

rezistence).

Nežádoucíúčinky

Přiintramuskulárníaplikacimůžepřechodnědojítklokálníreakcivmístěvpichujakojeotok

abolest,kterépřetrvávajínejméně12dní.Lepšílokálnísnášenlivostuskotujepři

subkutánníchaplikacíchnež-liuintramuskulárních.Prointamuskulárníaplikacijeuskotua

prasatdoporučenasvalovinakrku.

Interakce

Nejsouznámy.

Upozornění

Přípravekmáindikačníomezenítzn.,žesmíbýtaplikovánpouzenazákladědiagnostikování

původceonemocněníatopozjištěníjehocitlivostikdanéúčinnélátcearezistencekběžným

antibiotikům.

Dávkování

Obecnádávka: 2 mg marbofloxacinuna 1 kg ž.hm.

toodpovídádávce 1 mlinj.roztoku Marbocyl 10% na50 kgž.hm. 1x denně

Způsobpodávání

Prasnice: i.m. podobu3 dnů

Skota telata: s.c. neboi.m. podobu3-5 dnů, prvníaplikacemůžebýttéži.v.

Uchovávání

Přiteplotě15-25° C,chránitpřed světlem.

Zvláštníupozornění

Přípravek nesmíbýtpoužívánpo uplynutídobyvyznačenénaobalu.

Přípravek ukládatmimodosahdětí.

Jennapředpisveterinárníholékaře.

Balení

Lahvičkao obsahu20 ml,50 mla100 ml.

Ochrannélhůty

mléko 36 hodin

masotelataskotu 6 dnů

masoprasat 4 dny

Doba použitelnosti

36 měsíců

Doba použitelnostipo prvnímodběru z orig. balení:28 dnů

Datumposlednírevizetextupříbalovéinformace:

Září2011

Document Outline