LOTAGEN injektor Vaginální roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Polykresulen
Dostupné s:
Bioveta, a.s.
ATC kód:
QG01AX
INN (Mezinárodní Name):
Policresulen (Policresulenum)
Léková forma:
Vaginální roztok
Terapeutické skupiny:
prasata, skot
Terapeutické oblasti:
Další antiinfectives a antiseptika
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935889 - 1 x 150 ml - lahvička
Registrační číslo:
96/027/05-C
Datum autorizace:
2005-05-20

LOTAGEN injektor sol. ad us. vet.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

LOTAGEN injektor sol. ad us. vet.

2.

SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Složení – 1 ml:

Policresulenum 14,4 mg

Aqua purificata

3.

LÉKOVÁ FORMA

vaginální roztok

4.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Mechanismus účinku a farmakodynamické vlastnosti:

Lotagen má široký rozsah použití vzhledem k řadě mechanismů účinku.

Protimikrobní účinnost: V testech "in vitro" bylo prokázáno, že Lotagen v koncentraci 0,15 až 0,20 mg/

ml usmrcuje řadu druhů bakterií a hub. Oproti antimikrobnímu účinku chemoterapeutických látek

(antibiotik, chemoterapeutik), které působí blokádu aktivity některých enzymů mikroorganismů,

Lotagen působí přímo na buněčnou stěnu bakterií, hub, kvasinek a protozoí, a je tedy použitelný jako

antiseptikum. Není dosud znám vznik resistence po léčbě Lotagenem.

Selektivní koagulační efekt: Lotagen má rozdílné účinky na patologicky změněnou a na zdravou kůži.

Funkčně poškozené buňky jsou Lotagenem koagulovány a tělem systematicky odlučovány (demarkace,

eliminace). Nepoškozené buňky jsou Lotagenem stimulovány k množení a k tvorbě nové mukózní

membrány, jsou tedy stimulovány k epitelizaci kůže.

Adstringenční efekt: Lotagen stimuluje kontrakce hladké svaloviny, což má za následek i kontrakci

arteriol. Tak může být zastaveno drobné krvácení.

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce aktivní látky po lokální aplikaci je velmi nízká. Bylo prokázáno, že po intravenózní aplikaci

je látka rychle vyloučena.

5.

KLINICKÉ ÚDAJE

5.1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata.

5.2. INDIKACE

Použití v gynekologii a v porodnictví, kde jsou využity jeho antimikrobiální, selektivní, koagulační a

adstringenční účinky.

Gynekologie - sterilita vyvolaná akutními infekcemi, cervicitidou, vaginitidou, vulvitidou,

trichomoniází genitálií a urovaginou.

Porodnictví - poranění vaginy, vaginální krvácení.

LOTAGEN injektor sol. ad us. vet.

5.3. KONTRAINDIKACE

Není známa.

5.4. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

5.5. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Při kontaktu přípravku s textiliemi nebo s koženými věcmi je třeba ihned je opláchnout vodou.

Přípravek se nesmí dostat do očí.

5.6. POUŽÍVÁNÍ V PRŮBĚHU GRAVIDITY A LAKTACE

Není znám negativní vliv na graviditu a laktaci.

5.7. INTERAKCE S JINÝMI VETERINÁRNÍMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY

Nejsou známy.

5.8. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ

Skot

Cervicitida, vaginitida a vulvitida jsou ošetřeny buď přikládáním tamponů namočených v roztoku

přípravku (tampony jsou po léčbě vyjmuty) nebo výplachem.

Prasata

MMM syndrom: výplach maximálně 300 ml přípravku intravaginálně.

Léčebný výplach musí být proveden během 12 hodin po porodu.

5.9. PŘEDÁVKOVÁNÍ

Vzhledem ke způsobu aplikace a indikaci nedochází k předávkování přípravku.

5.10.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO KAŽDÝ CÍLOVÝ DRUH

Přípravek se nesmí dostat do očí.

5.11.

OCHRANNÉ LHŮTY

Bez ochranných lhůt.

5.12.

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, která mají dodržovat osoby aplikující přípravek

Zamezte styku s očima.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

INKOMPATIBILITA

Není známa.

6.2.

DOBA POUŽITELNOSTI

5 let

6.3.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Při teplotě do 25 °C, chránit před světlem a mrazem.

6.4.

DRUH OBALU A VELIKOST BALENÍ

Přípravek je rozplněn po 150 ml v polyetylenových stlačovacích lahvičkách. Lahvičky jsou baleny

v kartónových krabičkách.

Ke každému balení se přikládá schválená Příbalová informace.

LOTAGEN injektor sol. ad us. vet.

6.5.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

6.6.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI nespotřebovaného přípravku nebo odpadového

materiálu

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle platných předpisů.

7.

DALŠÍ INFORMACE

7.1.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 96/027/05-C

7.2.

DATUM REGISTRACE: 20. 5. 2005

7.3.

DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE:

7.3.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: 19. 5. 2005

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace