LOGEST 0,075MG/0,02MG Obalená tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ETHINYLESTRADIOL (ETHINYLESTRADIOLUM) ; GESTODEN (GESTODENUM)
Dostupné s:
Bayer AG, Leverkusen
ATC kód:
G03AA10
INN (Mezinárodní Name):
ETHINYL ESTRADIOL (ETHINYL ESTRADIOL) ; GESTODENE (GESTODENUM)
Dávkování:
0,075MG/0,02MG
Léková forma:
Obalená tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
3X21; 21 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
GESTODEN A ETHINYLESTRADIOL
Přehled produktů:
LOGEST
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
17/ 530/96-C
Datum autorizace:
2020-02-25
EAN kód:
4057598000550

Přečtěte si celý dokument

1/19

sp. zn. sukls104686/2022

Příbalová informace: informace pro uživat

elku

Logest

0,075 mg/0,02 mg obalené tablety

gestoden/ethinylestradiol

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek

užívat,

prot

ože obsahuje pro Vás dů

l

ežité údaj

e.

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Důležité

v

ěci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní metody antikoncepce, pokud jsou používány

správně.

Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při

znovuzahájení kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo

déle.

Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Co naleznete v

tét

o

příbalové informaci

Co je Logest a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Logest užívat

Jak se Logest užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Logest uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je Logest a k

čemu se používá

Logest je perorální antikoncepční pilulka (hormonální přípravek proti početí užívaný

ústy ve formě obalených tablet).

Každá

z 21

obalených

tablet

obsahuje

malé

množství

dvou

různých

ženských

hormonů. Jsou to gestoden (progestagen) a ethinylestradiol (estrogen).

2/19

Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají „kombinované pilulky“

nebo kombinované perorální kontraceptivum.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Logest

užívat

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat Logest, máte si přečíst informace o krevních sraženinách v

bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – (viz bod 2 „Krevní

sraženiny“).

Než začnete užívat přípravek Logest, lékař Vám položí několik otázek ohledně zdravotního

stavu vašeho i vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést

ještě další vyšetření, v závislosti na vaší osobní situaci.

V této informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přerušit, nebo za

kterých může být spolehlivost pilulky snížena. V takových případech se vyhněte pohlavnímu

styku nebo používejte ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom

nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření

teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot

a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Loges

t, stejně jako ostatní an

tikon

cepční pilulky, nechrá

n

í před

infekc

í

virem HIV

(AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Neužívejte přípravek

Logest

Nesmíte užívat Logest, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže

uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná

antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná.

pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní

trombóza, DVT), plících (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;

pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit

proteinu C, deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky

proti fosfolipidu;

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny “);

pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;

pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na

hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku

[TIA – dočasné příznaky cévní mozkové příhody]);

pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách,

jako je:

těžká cukrovka s poškozením krevních cév;

3/19

velmi vysoký krevní tlak;

velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triacylglyceroly);

onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie;

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“;

pokud máte (nebo jste někdy měla) onemocnění jater (projevující se příznaky jako je

žloutenka nebo svědění celého těla) a játra do této doby nepracují správně;

pokud máte nebo jste měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony

(například prsu nebo pohlavních orgánů);

pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater;

pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna;

pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být;

jestliže jste alergická na ethinylestradiol a gestoden nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergie se může projevit například svěděním, vyrážkou

nebo otokem.

Nepoužívejte přípravek Logest, pokud máte hepatitidu C (zánět jater) a užíváte léčivé

přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir nebo

glekaprevir/pibrentasvir (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Logest).

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u Vás objeví během užívání pilulky

poprvé, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Během této doby používejte

nehormonální antikoncepční metody. Viz také odstavec „Obecné poznámky“ v části 2.

Kdy máte kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

1/20

sp. zn. sukls104686/2022

SOUHRN

ÚDAJŮ

O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Logest

0,075 mg/0,02 mg obalené tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Jedna obalená tableta obsahuje: 0,075 mg gestodenu a 0,02 mg ethinylestradiolu

Pomocné látky se známým účinkem: laktosa, sacharosa

Jedna obalená tableta obsahuje 35 mg laktosy a sacharosu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ F

ORMA

Obalené tablety.

Obalené tablety bílé barvy.

4. KLI

NICKÉ ÚDAJE

4.1 Ter

apeutické

indikace

Kontracepce.

Rozhodnutí předepsat přípravek Logest má být provedeno po zvážení jednotlivých

současných rizikových faktorů ženy, zvláště rizikových faktorů pro žilní tromboembolismus

(VTE), a toho, jaké je riziko VTE u přípravku Logest v porovnání s dalšími přípravky CHC

(viz body 4.3 a 4.4).

4.2 Dávkování a způsob podání

Způsob podání

Perorální podání.

Dávkování

Jak užívat přípr

avek Logest

2/20

Při správném užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv se jejich selhání pohybuje

okolo 1% za rok. Pokud dojde k zapomenutí užití tablety nebo se tablety užívají nesprávným

způsobem, četnost selhání se může zvýšit.

Tablety se užívají v naznačeném pořadí každý den přibližně ve stejnou dobu. Zapíjejí se

podle potřeby tekutinou. Během 21 po sobě následujících dnů se užívá jedna tableta denně.

Užívání z nového balení začíná po sedmidenním intervalu bez užívání tablet, během kterého

dojde ke krvácení z vysazení, které se objeví zhruba za 2 - 3 dny po užití poslední tablety a

nemusí být ukončeno před zahájením užívání z dalšího balení.

Jak zahájit užívání přípravku Logest

Nepředcházelo-li užívání hormonální kontracepce (v předchozím měsíci)

Užívání

tablet

zahájí

první

přirozeného

cyklu

ženy

(tzn.

první

jejího

menstruačního krvácení). Zahájit lze i během 2. - 5. dne, ale doporučuje se použít navíc

během prvních 7 dnů prvního cyklu bariérovou metodu kontracepce.

Přechod z jiného kombinovaného hormonálního kontraceptiva (kombinované perorální

kontraceptivum/COC), vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti

Žena má zahájit užívání přípravku Logest nejlépe hned následující den po užití poslední

aktivní

tablety

(poslední

tableta

obsahující

hormony)

předchozího

kombinovaného

perorálního kontraceptiva. Nejpozději však v den následující po obvyklém intervalu bez

užívání tablet nebo po období užívání placebo-tablet (tablety bez hormonů) předchozího

COC. V případě transdermální náplasti má žena začít užívat Logest nejlépe v den jejího

odstranění a nejpozději v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci.

Přechod

z kontracepční

metody

obsahující

pouze

progestagen

(minipilulka,

injekce,

implantát) nebo z nitroděložního systému uvolňujícího progestagen (IUS)

Žena může být převedena z minipilulky kdykoliv (z implantátu nebo z IUS v den jeho

vyjmutí, z injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech těchto

případech je třeba doporučit použít navíc po dobu prvních 7 dnů užívání tablet bariérovou

metodu kontracepce.

Užívání po potratu v prvním trimestru

Žena může zahájit užívání okamžitě. Pokud tak učiní, nepotřebuje další kontracepční opatření.

Užívání po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru

Kojící ženy viz bod 4.6.

Ženě je třeba doporučit, aby zahájila užívání mezi 21. až 28. dnem po porodu nebo po potratu

ve druhém trimestru. Pokud zahájí užívání později, je třeba doporučit, aby použila navíc

bariérovou metodu kontracepce po dobu prvních 7 dnů užívání tablet. Pokud však již předtím

došlo

k pohlavnímu

styku,

třeba

před

skutečným

zahájením

užívání

vyloučit

těhotenství nebo musí žena vyčkat na první menstruační krvácení.

3/20

Postup při vynechání tablet

Pokud se užití tablety opozdí o

méně než 12 hodin

, není kontracepční ochrana narušena.

Žena

musí

užít

tabletu

okamžitě,

jakmile

chybu

uvědomí

další

tabletu

užije

v obvyklou dobu.

Je-li užití tablety opožděno o

více než 12 hodin

, kontracepční ochrana může být snížena.

Další opatření se pak mohou řídit následujícími základními pravidly:

Užívání tablet nesmí být nikdy přerušeno na dobu delší než 7 dnů.

K dosažení odpovídající suprese hypothalamo-hypofyzo-ovariální osy je třeba 7 dnů

nepřerušeného užívání tablet.

V souladu s těmito pravidly lze v běžné praxi poskytnout následující doporučení:

1. týden

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i

kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou

dobu. Navíc je třeba používat v následujících 7 dnech bariérovou metodu kontracepce jako

např. kondom. Pokud došlo v předchozích 7 dnech k pohlavnímu styku, je třeba uvážit

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace