LEVETIRACETAM ORION 750 MG, POR TBL FLM 30X750MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
Orion Corporation, Espoo
ATC kód:
N03AX14
Dávkování:
750MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30, Obal na tablety
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 850/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutío registraci sp.zn. sukls197104-7/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Levetiracetam Orion 250 mg

Levetiracetam Orion 500 mg

Levetiracetam Orion 750 mg

Levetiracetam Orion 1000 mg

potahované tablety

levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tentopřípravek byl předepsánVám.Nedávejte jej žádnédalšíosobě. Mohl byjíublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Levetiracetam Orion a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levetiracetam Orion užívat

3.Jak se přípravek Levetiracetam Orion užívá

4.Možnénežádoucí účinky

5.Jak přípravek Levetiracetam Orion uchovávat

6.Další informace

1. CO JE LEVETIRACETAM ORION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Levetiracetam Orion je lék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocných s epilepsií).

Levetiracetam Orion se užívá:

samostatně u pacientůvevěku od 16 let s novědiagnostikovanouepilepsiíkléčbě parciálních

(ohraničených) epileptických záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní;

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:

parciálníchzáchvatůsesekundárnígeneralizacínebobezníupacientůvevěkuod1

měsíce věku,

myoklonickýchzáchvatůupacientůod12letvěkusjuvenilnímyoklonickou

epilepsií,

primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůupacientůod12lets

idiopatickou generalizovanou epilepsií.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

LEVETIRACETAM ORION UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Levetiracetam Orion

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nalevetiracetamnebonakteroukolidalšísložku

přípravku Levetiracetam Orion.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku LevetiracetamOrion je zapotřebí

Jestližemátepotížesledvinami,dbejtepokynůlékaře.Lékařmůžerozhodnoutopřípadné

úpravě dávkování.

JestližezpozorujetejakékolizpomalenírůstuneboneočekávanýrozvojpubertyuVašeho

dítěte, prosím, kontaktujte svého lékaře.

PokudbyuVásdošlokezhoršenízáchvatů(např.zvýšenípočtu),prosím,kontaktujtesvého

lékaře.

Uněkolikaosobléčenýchantiepileptiky,jakojeLevetiracetamOrion,sevyskytlymyšlenky

nasebepoškozeníčisebevraždu.PokudseuVásobjevíjakýkolipříznakdepresea/nebo

sebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku LevetiracetamOrion s jídlemapitím

PřípravekLevetiracetamOrionmůžeteužívatnezávislenajídle,tj.spolusjídlemnebobezněj.Pro

maximální bezpečnost léčby nepožívejte během užívání přípravku Levetiracetam Orion alkohol.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokudjstetěhotnánebosimyslíte,žebystemohlabýttěhotná,informujte,prosím,svéholékaře.

PřípravekLevetiracetamOrionbysenemělužívatběhemtěhotenství,pokudtonenínaprosto

nezbytné. Není známomožné riziko pro Vaše nenarozenédítě. Ve studiíchna zvířatechmělpřípravek

LevetiracetamOrionnežádoucíreprodukčníúčinky,avšakvevyššíchdávkáchnežbudetepotřebovat

kekontrole svých záchvatů.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekLevetiracetamOrionmůženarušitVašischopnostříditvozidloaobsluhovatstrojea

zařízení,protožemůžezpůsobitospalost.Ktomudocházíspíšenazačátkuléčbynebopozvýšení

dávky.Neměl(a)bysteříditneboobsluhovatstroje,dokudsenezjistí,zdaVašeschopnostvykonávat

tyto činnosti není negativně ovlivněna.

Důležité informace o některých složkách přípravku Levetiracetam Orion

LevetiracetamOrion750mgpotahovanétabletyobsahujebarvivohlinitýlakoranžovéžluti(E110),

kterémůže způsobit alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LEVETIRACETAM ORION UŽÍVÁ

Vždyužívejtepřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý(á),poraďtesese

svým lékařem.

PřípravekLevetiracetamOrionsemusíužívat2xdenně,jednouránoajednouvečer,každýden

přibližně ve stejnou dobu.

Vždy užívejte tolik tablet, kolik Vám určí lékař.

Monoterapie

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

Jestliže začínáte poprvé užívat přípravek Levetiracetam Orion, lékař Vámpředepíše po dobu prvních 2

týdnůnižší dávkupřed podáním obvyklé nejnižší dávky.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

Dávka prokojence (6-23měsíců),děti (2-11let)adospívající (12-17let) shmotnostínižšínež 50

kg:

Obvyklá dávka: mezi 20 a 60 mg/kg/den.

PřípravekLevetiracetamOrionmusíbýtužíván2xdenně,jednouránoajednouvečer,každýden

přibližně ve stejnou dobu.

Lékař Vám předepíšenejvhodnější lékovou formu levetiracetamu podle tělesné hmotnosti a dávky.

Způsob podání

TabletyLevetiracetamOrionsepolykajísdostatečnýmmnožstvímtekutiny(např.zapijtesklenicí

vody).

Délka léčby

PřípravekLevetiracetamOrionjeurčenkdlouhodobéléčbě.Jetřebapokračovatvléčběpřípravkem

Levetiracetam Orion tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Levetiracetam Orion, než jste měl(a)

MožnénežádoucíúčinkypřipředávkovánípřípravkemLevetiracetamOrionjsouospalost,pohybový

neklid, agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání a kóma(bezvědomí).

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře. Váš lékař určí nejlepší možnou

léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levetiracetam Orion

PokudsizapomenetevzítjednunebovícedávekpřípravkuLevetiracetamOrion,kontaktujtesvého

lékaře. Nezdvojujte následující dávku, abystenahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a)užívat přípravek Levetiracetam Orion

Neukončujteléčbunáhlebezporadysesvýmlékařem,takovéukončeníléčbybymohlovéstke

zvýšenémuvýskytuzáchvatů.PokudseVášlékařrozhodnekukončeníléčbypřípravkem

Levetiracetam Orion, doporučí Vám, jak přípravek Levetiracetam Orion postupně vysadit.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

PodobnějakovšechnylékymůžemítiLevetiracetamOrionnežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutukaždého.Sděltesvémulékaři,pokudseuVásvyskytnouněkteréznásledujících

nežádoucích účinků.

Některéznežádoucíchúčinkůjakoospalost,únavanebozávratěsemohouvyskytovatčastějina

začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít.

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10).

somnolence (ospalost)

astenie (slabost) / únava

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100).

infekce, nazofaryngitida (zánět nosohltanu)

snížený počet krevních destiček

anorexie (ztráta chuti k jídlu),nárůst tělesné hmotnosti

agitovanost(pohybový neklid), deprese, emočnínestabilita / výkyvynálady, nepřátelství nebo

útočnost(agresivita),nespavost,nervozitanebopodrážděnost,poruchyosobnosti(problémys

chováním), abnormální myšlení (pomalé myšlení, neschopnost se soustředit),

závrať(poruchyrovnováhy),křeče,bolesthlavy,hyperkineze(zvýšenápohybováaktivita),

ataxie(zhoršenákoordinacepohybů),třes(mimovolníchvění),amnézie(ztrátapaměti),poruchy

rovnováhy(poruchaschopnostiudržetrovnováhutěla),poruchysoustředění(ztrátaschopnosti

soustředit se), poruchy paměti (zapomnětlivost)

diplopie (dvojité vidění), rozostřené vidění

vertigo (pocit otáčeníse)

kašel (zhoršení existujícího kašle)

bolesti břicha, pocit na zvracení, dyspepsie (zažívací potíže), průjem, zvracení

vyrážka, ekzém, svědění

myalgie (bolest svalů)

náhodná poranění

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit).

snížený počet červených a/nebo bílých krvinek

úbytek tělesné hmotnosti

abnormální chování, hněv, úzkost, zmatenost, halucinace, duševní poruchy, sebevražda, pokus

o sebevraždu a sebevražedné myšlenky

parestezie (brnění)

zánětslinivkybřišní,selháníjaterníchfunkcí,zánětjater,abnormálníhodnotytestůjaterních

funkcí

vypadávánívlasů,puchýřenakůži,vústech,vokolíočíanapohlavníchorgánech,kožní

vyrážka

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK LEVETIRACETAM ORION UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénapapírovékrabičce,kontejnerua na blistruza

"Použitelné do:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Levetiracetam Orion obsahuje

Léčivou látkou je levetiracetamum.

250 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

500 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg.

750 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg.

1 000 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Pomocnými látkamijsou:

Jádrotablety:kukuřičnýškrob,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,povidon(K-30),mastek,

magnesium-stearát

Potah tablety:

250 mg:hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 4000, hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

500 mg:hypromelosa, makrogol 4000, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172)

750mg:hypromelosa,makrogol4000,oxidtitaničitý(E171),hlinitýlakindigokarmínu(E132),

hlinitý lak oranžové žluti (E 110), červený oxid železitý (E 172)

1 000 mg: hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E 171)

Jak přípravek LevetiracetamOrion vypadá a co obsahuje toto balení

250mg:Modráoválnábikonvexnípotahovanátabletashlubokoupůlícírýhoudělícívyražení„E“a

„10“ na jedné straně a hladká na straně druhé. Průměrnávelikost je 14,7 x 6,9 mm.Tabletu lze dělit na

dvě stejné poloviny.

500mg:Žlutáoválnábikonvexnípotahovanátabletashlubokoupůlícírýhoudělícívyražení„E“a

„11“ na jedné straně a hladká na straně druhé. Průměrnávelikost je 18,3 x 8,0 mm.Tabletu lze dělit na

dvě stejné poloviny.

750 mg:Oranžováoválnábikonvexní potahovaná tableta shlubokou půlící rýhoudělící vyražení„E“ a

„12“ na jedné straně a hladká na straně druhé. Průměrnávelikost je 19,8 x 9,2 mm.Tabletu lze dělit na

dvě stejné poloviny.

1 000 mg:Bílá až téměř bíláoválnábikonvexní potahovaná tableta s půlící rýhoudělící vyražení„E“ a

„13“najednéstraněa hladkánastranědruhé.Průměrnávelikostje22,5x10,7mm.Tabletulzedělit

na dvě stejné poloviny.

Velikost balení:

Průhledný PVC/PE/PVdC–Al blistr: 20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet

HDPEnádobka: 30, 100, 200 a 500 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Výrobce

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

21.12.2011

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 3 krozhodnutío registraci sp.zn. sukls197104-7/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Levetiracetam Orion 250 mg

Levetiracetam Orion 500 mg

Levetiracetam Orion 750 mg

Levetiracetam Orion 1000 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

250 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

500 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg.

750 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg.

1000 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Úplný seznam pomocných látekviz bod 6.1.

750 mg:Pomocná látka:

Hlinitý lakoranžové žluti (E 110) 0,117 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

250mg:Modráoválnábikonvexnípotahovanátabletashlubokoupůlícírýhoudělícívyražení„E“a

„10“ na jedné straně a hladká na straně druhé. Průměrnávelikost je 14,7 x 6,9 mm.Tabletu lze dělit na

dvě stejné poloviny.

500mg:Žlutáoválnábikonvexnípotahovanátabletashlubokoupůlícírýhoudělícívyražení„E“a

„11“ na jedné straně a hladká na straně druhé. Průměrnávelikost je 18,3 x 8,0 mm.Tabletu lze dělit na

dvě stejné poloviny.

750mg:Oranžováoválnábikonvexnípotahovanátabletashlubokoupůlícírýhoudělícívyražení

označení„E“a„12“najednéstraněahladkánastranědruhé.Průměrnávelikostje19,8x9,2mm.

Tabletu lzedělit na dvě stejné poloviny.

1000 mg:Bílá až téměř bíláoválnábikonvexní potahovaná tableta s půlící rýhoudělící vyražení„E“ a

„13“najednéstraněa hladkánastranědruhé.Průměrnávelikostje22,5x10,7mm.Tabletulzedělit

na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

PřípravekLevetiracetamOrionjeindikovánjakomonoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůsnebo

bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií.

Přípravek Levetiracetam Orion je indikován jako přídatná terapie

při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundárnígeneralizace udospělých,dětí a kojenců

od 1 měsíce s epilepsií,

přiléčběmyoklonickýchzáchvatůujuvenilnímyoklonickéepilepsieudospělýcha

dospívajících od 12 let,

při léčbě primárně generalizovanýchtonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let

Doporučená počátečnídávkaje 250mgdvakrát denně. Podvou týdnech užívání bymělabýt zvýšena

napočátečníterapeutickoudávku500mgdvakrátdenně.Dávkamůžebýtdálezvyšovánao250mg

dvakrátdenněkaždédvatýdnyvzávislostinaklinickéodpovědi.Maximálnídávkaje1500mg

dvakrát denně.

Přídatná terapie pro dospělé (≥ 18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby.

Podleklinickéodpovědia snášenlivostilzedennídávkuzvýšitažna1500mgdvakrátdenně.Dávku

lze zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti (65 let a starší)

Ustaršíchpacientůsporuchourenálníchfunkcí(viz"Pacientisporuchourenálníchfunkcí"níže)se

doporučuje dávku upravit.

Porucha renálních funkcí

Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí.

Prodospělépacientypoužijtenásledujícítabulkuadávkuupravteodpovídajícímzpůsobem.Při

použitítétotabulkydávkováníjenutnonejprvestanovitpacientovuclearancekreatininu(CLcr)v

ml/min.Udospělýchadospívajícíchohmotnosti50kgavícelzehodnotuCLcrvml/minzjistitz

hladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice:

CLcr(ml/min)= [140-věk (roky)] xtělesná hmotnost (kg)

72 xkreatinin v séru (mg/dl) (x 0,85pro ženy)

CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla ("body surface area", BSA):

CLcr (ml/min/1,73 m 2 )= CLcr (ml/min)

BSA pacienta (m 2 ) x 1,73

Úpravadávkyudospělýchadospívajícíchpacientůshmotnostíalespoň50kgsporuchourenálních

funkcí

Stupeň nedostatečnosti funkce ledvin Clearance kreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávka a frekvence podávání

Normální > 80 500-1500 mg dvakrát denně

Mírný 50-79 500-1000 mg dvakrát denně

Středně těžký 30-49 250-750 mg dvakrát denně

Těžký < 30 250-500 mg dvakrát denně

Dialyzovaní nemocní v konečném stadiu

onemocnění ledvin (1) - 500-1000 mg jednou denně (2)

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat úvodnídávku 750 mg.

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg.

Udětí s poruchou funkceledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálníchfunkcí, protože

clearancelevetiracetamuzávisínarenálníchfunkcích.Totodoporučeníjezaloženonastudiis

dospělými s poruchou funkce ledvin.

CLcrvml/min/1,73m 2 můžebýtodhadnutazestanovenísérovéhokreatininu(mg/dl)promladé

dospívajícíaděti s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

CLcr (ml/min/1,73 m 2 )= Výška (cm) x ks

sérový kreatinin (mg/dl)

ks=0,45 pro donošené kojence do 1 roku věku;

ks=0,55 pro děti mladší než 13 let;

ks=0,7 pro dospívající chlapce

Úpravadávkováníprokojence,dětiadospívajícípacientyshmotnostínižšínež50kgsporuchou

renálních funkcí

Stupeň

nedostatečnosti

funkce ledvin Clearance

kreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávka a frekvence podávání

Kojenci od 1 do méně než 6

měsíců Kojenci 6-23 měsíců, děti a

dospívající s hmotností pod 50kg

Normální > 80 7-21 mg/kg dvakrát denně 10-30mg/kg dvakrát denně

Mírný 50-79 7-14 mg/kg dvakrát denně 10-20 mg/kg dvakrát denně

Středně těžký 30-49 3,5-10,5 ml/kg dvakrát denně5-15 mg/kg dvakrát denně

Těžký < 30 3,5-7 mg/kg dvakrát denně 5-10 mg/kg dvakrát denně

Dialyzovaní

pacienti v

konečnémstadiu

onemocnění

ledvin 7-14 mg/kg jednou denně (1) (3) 10-20 mg/kg jednou denně (2) (4)

První den léčby levetiracetamemsedoporučuje úvodní dávka 10,5 mg/kg.

První den léčby levetiracetamemsedoporučuje úvodní dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg).

Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7 mg/kg.

Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg.

Porucha funkce jater

Upacientůsmírnouažstřednětěžkouporuchoujaterníchfunkcínenítřebadávkunijakupravovat.U

nemocnýchstěžkouporuchoujaterníchfunkcímůžehodnotaclearancekreatininupodhodnocovat

renálnínedostatečnost.Protosepřihodnotěclearancekreatininu<60ml/min/1,73m 2 doporučuje

snížit denní udržovací dávku o 50%.

Pediatrická populace

Lékař bymělpředepsat nejvhodnější lékovou formu a sílu přípravkuvzhledemkhmotnosti pacienta a

dávce.

Monoterapie

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamuudětíadospívajícíchdo16letnebylyumonoterapieještě

stanoveny. Nejsou k dispozici žádné údaje.

Přídatnáterapieprokojencevevěku6-23měsíců,děti(2-11let)a dospívající(12-17let)shmotností

nižší než 50 kg

Počátečníterapeutickádávkaje10mg/kgdvakrátdenně.Podleklinickéodpovědiasnášenlivostilze

dávku zvýšit až na 30 mg/kg dvakrát denně. Změna dávky by neměla překročit zvýšení nebo snížení o

10mg/kgdvakrátdenněkaždé2týdny.Mělabybýtpoužitanejnižšíúčinnádávka.Dávkaudětís

hmotností 50 kg a vyšší je stejná jako u dospělých.

Doporučené dávky pro kojence od 6 měsíců, děti a dospívající:

Hmotnost Počáteční dávka:

10 mg/kg 2x denně Maximální dávka:

30 mg/kg 2x denně

6 kg (1) 60 mg 2x denně 180 mg 2x denně

10 kg (1) 100 mg 2x denně 300 mg 2x denně

15 kg (1) 150 mg 2x denně 450 mg 2x denně

20 kg (1) 200 mg 2x denně 600 mg 2x denně

25 kg 250 mg 2x denně 750 mg 2x denně

Od 50 kg (2) 500 mg 2x denně 1 500 mg 2x denně

Dětem o hmotnosti 20 kg a méně by měla léčba začínat perorálním roztokem.

Dávky u dětí a dospívajících shmotností 50 kg a více jsou stejné jako u dospělých.

Přídatná terapie prokojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců

Lékováformatabletynenívhodnápropodáváníkojencůmmladšímnež6měsíců.Ukojencůse

používá léková forma perorální roztok.

Prodávky<250mg/dennenípřípravekLevetiracetamOrionvhodný.Kdispozicijsoujinépřípravky

slevetiracetamem vperorálním roztoku.

Způsob podání

Potahovanétabletyjenutnoužívatperorálně,zapíjetdostatečnýmmnožstvítekutiny,lzejeužívat

spolu s jídlem nebo bez něj. Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na levetiracetam, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto

přípravku.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby

Pokudjenutnoukončitléčbulevetiracetamem,doporučujesenazákladěsoučasnéklinicképraxe

vysazovat jej postupně (tj. u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg

dvakrátdenněkaždédvaažčtyřitýdny;udětíadospívajícíchshmotnostínižšínež50kg:snížení

dávky by nemělo překročit 10 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny.

Renální insuficience

Podávánílevetiracetamupacientůmsporuchourenálníchfunkcísimůževyžádatúpravudávky.

Unemocnýchstěžkouporuchoufunkcejaterjevhodnépředzvolenímdávkyprovéstzhodnocení

renálních funkcí (viz bod 4.2).

Sebevražda

U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu o

sebevraždu,sebevražednýchpředstavachování.Metaanalýzarandomizovanýchplacebem

kontrolovanýchstudiísantiepileptikyprokázalamírnězvýšenérizikosebevražednýchmyšleneka

chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a

chováníapřípadněbymělabýtzvolenavhodnáléčba.Pacientům(ajejichošetřujícímosobám)by

mělobýtdoporučeno,abyokamžitěvyhledalilékařskoupomoc,pokudseu pacientůprojevíznámky

deprese a/nebo sebevražedných představ či chování.

Pediatrická populace

Léková forma tablety nenívhodná pro kojence do 6 měsíců.

Dostupnéúdajeudětínenaznačujívlivnarůstapubertu.Avšakdlouhodobýúčinekudětínaučení,

inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám.

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamunebylydostatečněověřenyudětísepilepsiído1roku.

Klinických studií se účastnilo pouze 35 kojencůmladšíchnež1 rok s parciálnímizáchvaty a pouze 13

z nich bylo ve věku < 6 měsíců.

LevetiracetamOrion750mgpotahovanétabletyobsahujebarvivohlinitýlakoranžovéžluti(E110),

kterémůže způsobit alergické reakce.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antiepileptika

Datazpremarketingovýchklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchukazují,želevetiracetam

neovlivňujesérovékoncentracejižpodávanýchantiepileptik(fenytoin,karbamazepin,kyselina

valproová,fenobarbital,lamotrigin,gabapentinaprimidon)ažetatoantiepileptikaneovlivňují

farmakokinetiku levetiracetamu.

Stejně jako u dospělých není u dětí užívajících levetiracetam do dávky 60 mg/kg/den důkaz o klinicky

významných interakcích léčivého přípravku.

Retrospektivníhodnocenífarmakokinetickýchinterakcíudětíadospívajícíchsepilepsií(4-17let)

potvrdilo,žepřídatnáléčbaperorálněužívanýmlevetiracetamemneovliňujesérovékoncentrace

současněpodávanéhokarbamazepinuavalproátuvustálenémstavu.Ikdyžúdajenaznačují,že

antiepileptikaindukujícíenzymyzvyšujíclearancelevetiracetamuudětío20%,dávkunenítřeba

upravovat.

Probenecid

Bylozjištěno,žeprobenecid(500mgčtyřikrátdenně),blokátorrenálnítubulárnísekrece,inhibuje

renálníclearanceprimárníhometabolitu,nevšaklevetiracetamu.Koncentraceuvedenéhometabolitu

všakzůstávánízká.Lzeočekávat,žeostatníléčivépřípravkyvylučovanéaktivnítubulárnísekrecíby

takémohlysnižovatrenálníclearancemetabolitu.Účineklevetiracetamunaprobenecidnebyl

studovánaúčineklevetiracetamunadalšíaktivněvylučovanéléčivépřípravky,např.NSA,

sulfonamidy a methotrexát, není znám.

Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce

Levetiracetamvdávce1000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikuperorálníchkontraceptiv

(ethinylestradiolalevonorgestrel);endokrinníparametry(luteinizačníhormonaprogesteron)se

nezměnily.Levetiracetamvdávce2000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikudigoxinuani

warfarinu.Protrombinovéčasysenezměnily.Současnépodávánídigoxinu,perorálníchkontraceptiv

ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacida

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu antacid na vstřebávání levetiracetamu.

Jídlo a alkohol

Rozsahvstřebávánílevetiracetamunebyljídlemovlivněn,alerychlostvstřebávánísemírněsnížila.

Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostatečnéúdajeopodávánílevetiracetamutěhotnýmženámnejsoukdispozici.Studienazvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Podávání levetiracetamu se v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci,

nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné.

Fyziologickézměnyběhemgraviditymohoustejnějakoujinýchantiepileptikovlivnitkoncentraci

levetiracetamu.Běhemgraviditybylyzaznamenánypřípadysníženékoncentracelevetiracetamuv

plazmě.Kvýraznějšímupoklesudocházeloběhemtřetíhotrimestrugravidity(až60%výchozích

koncentracípředzačátkemgravidity).Protojetřebapřiléčbělevetiracetamemzajistitvprůběhu

gravidityvhodnoumodifikacidávkování.Vysazeníantiepileptickéléčbymůževéstkexacerbaci

onemocnění, které může poškodit matku i plod.

Kojení

Levetiracetamsevylučujedomateřskéhomléka.Protosekojenínedoporučuje.Pokudvšakjeléčba

levetiracetamemběhemkojenínezbytná,jetřebavzhledemkvýznamukojenízvážitpoměrrizikaa

přínosu léčby.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné

údaje z klinické praxe, potenciální riziko u člověka není známo.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Vzhledem k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti pociťovat ospalost nebo jiné

příznaky související s centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby nebo po zvýšení

dávky. Proto se u těchto pacientůdoporučujeopatrnost při prováděnínáročnějších aktivit, např. řízení

vozidelneboobsluhovánístrojů.Pacientůmsenedoporučujeříditneboobsluhovatstroje,dokudse

nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

4.8. Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Souhrnnéúdajeobezpečnostizklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchsparciálnímizáchvaty

léčenýchperorálnímilékovýmiformamilevetiracetamuukázaly,žesenežádoucíúčinkyvyskytlyu

46,4%pacientůléčenýchlevetiracetamemau42,2%nemocných,jimžbylopodávánoplacebo.

Závažnénežádoucíúčinkysevyskytlyu2,4%pacientůveskupiněslevetiracetamemau2,0%

nemocnýchvplacebovéskupině.Nejčastějiuváděnýminežádoucímiúčinkybylyospalost,asteniea

závrať.Přianalýzesouhrnnýchdatnebylzjištěnžádnýjednoznačnývztahkdávce,aleincidencea

závažnost nežádoucích účinků souvisejících s centrálním nervovým systémem se časem snižovala.

Přimonoterapiiseu49,8%pacientůvyskytlynežádoucíúčinkyvsouvislostispodávanýmlékem.

Nejčastěji se vyskytujícími nežádoucími účinky byly únava a ospalost.

Studieprovedenáudospělýchadospívajících(12-65let)smyoklonickýmizáchvatyukázala,žeu

33,3%pacientůveskupiněslevetiracetamemau30,0%pacientůveskupiněsplacebemsevyskytly

nežádoucíúčinkysouvisejícísléčbou.Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkybylybolesthlavya

somnolence.Incidencenežádoucíchúčinkůupacientůsmyoklonickýmizáchvatybylanižšínežu

dospělých pacientů s parciálními záchvaty (33,3% proti 46,4%).

Studieprovedenáudospělýchadětí(4-65let)sidiopatickougeneralizovanouepilepsiísprimárně

generalizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatyukázala,žeu39,2%pacientůveskupiněs

levetiracetamema u 29,8% pacientůveskupiněsplacebemsevyskytlynežádoucíúčinky,kterébyly

hodnoceny jako související s léčbou. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla únava.

Zvýšenífrekvencezáchvatůovícenež25%bylohlášenou14%dospělýchadětskýchpacientů(ve

věku4-16let)léčenýchlevetiracetamemsparciálnímizáchvaty,au26%dospělýcha21%dětí,

kterým bylo podáváno placebo. Při použití levetiracetamu v léčbě primárně generalizovaných tonicko-

klonickýchzáchvatůudospělýchadospívajícíchsidiopatickougeneralizovanouepilepsiínebyl

pozorován žádný účinek na frekvenci absencí.

Seznam nežádoucích účinků

Nežádoucíúčinkyhlášenézklinickýchstudií(udospělých,dospívajícíchadětí)az

postmarketingovýchzkušenostíjsouuvedenynížepodletřídorgánovýchsystémůapodlefrekvence.

Pro klinické studie je frekvence definována takto: velmi časté (≥ 1/10),časté (≥ 1/100 až <1/10), méně

časté(≥1/1000až<1/100),vzácné(≥1/10000až<1/1000),velmivzácné(<1/10000),neníznámo

(zdostupnýchúdajůnelzeurčit).Údajezískanépouvedenípřípravkunatrhnejsoudostatečnépro

odhad frekvence nežádoucích účinků v léčené populaci.

Infekce a infestace

Časté:infekce, nazofaryngitida.

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté:trombocytopenie.

Neníznámo:leukopenie,neutropenie,pancytopenie(vněkterýchztěchtopřípadůbylapopsána

suprese kostní dřeně).

Poruchy metabolismu a výživy

Časté:anorexie, přírůstek tělesné hmotnosti.

Není známo:snížení tělesné hmotnosti.

Psychiatrické poruchy

Časté:agitovanost, deprese,emoční labilita / výkyvynálady, hostilita / agresivita, insomnie,nervozita

/ podrážděnost,poruchy osobnosti, abnormální myšlení.

Neníznámo:abnormálníchování,hněv,anxieta,zmatenost,halucinace,psychotickáporucha,

sebevražda, sebevražedný pokus a sebevražedné představy.

Poruchy nervového systému

Velmi časté:somnolence.

Časté:amnézie,ataxie,konvulze,závratě,bolesthlavy,hyperkineze,třes,porucharovnováhy,

porucha pozornosti, porucha paměti.

Není známo:parestezie.

Poruchy oka

Časté:diplopie, rozostřené vidění.

Poruchy ucha a labyrintu

Časté:vertigo.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:zhoršení kašle.

Gastrointestinální poruchy

Časté:bolesti břicha, průjem, dyspepsie, nauzea, zvracení.

Není známo:pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo:jaterní selhání, hepatitida, abnormální výsledky jaterních funkčních testů.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:vyrážka, ekzém, svědění.

Neníznámo:toxickáepidermálnínekrolýza,Stevens-Johnsonůvsyndrom,multiformníerytéma

alopecie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:myalgie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:astenie / únava.

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté:náhodné poranění.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Rizikoanorexiejevyššípřisoučasnémpodávánílevetiracetamuatopiramátu.Vněkolikapřípadech

alopecie byla po vysazení levetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu.

Pediatrická populace

Studie provedená u dětských pacientů (4-16 let) s parciálními záchvaty ukázala, že u 55,4% pacientů

veskupiněléčenélevetiracetamemau40,2%pacientůveskupiněsplacebemsevyskytlynežádoucí

účinky. Závažné nežádoucí účinky se vyskytly u 0,0% pacientů ve skupině léčené levetiracetamem a u

1,0%pacientůveskupiněléčenéplacebem.Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkyudětských

pacientůbylysomnolence,hostilita,nervozita,emočnílabilita,agitovanost,anorexie,asteniea bolest

hlavy.Výsledkybezpečnostiudětskýchpacientůbylykonzistentnísbezpečnostnímprofilem

levetiracetamuudospělých,svýjimkoubehaviorálníchapsychiatrickýchnežádoucíchúčinků,které

byly častější u dětí než u dospělých (38,6% proti 18,6%). Relativní riziko však bylo u dětí ve srovnání

s dospělými podobné.

Studieprovedenáudětí(vevěku1měsícažméněnež4roky)sparciálnímizáchvatyukázala,žeu

21,7%pacientůveskupiněléčenélevetiracetamema7,1%pacientůveskupiněléčenéplacebemse

vyskytlynežádoucíúčinky.Žádnézávažnénežádoucíúčinkyupacientůseneobjevilyaniveskupině

léčenélevetiracetamemaniveskupiněléčenéplacebem.Běhemdlouhodobépokračovacístudie

N01148vevěkovéskupině1měsícaž<4rokybylynejčastějšímislékemspojenýminežádoucími

účinky,kteréseprojevilyvprůběhuléčby,podrážděnost(7,9%),konvulze(7,2%),somnolence

(6,6%),psychomotorickáhyperaktivita(3,3%),poruchyspánku(3,3%)a agresivita(3,3%).Výsledky

týkající se bezpečnosti u dětských pacientů bylyvsouladu s bezpečnostním profilemlevetiracetamu u

starších dětí ve věku 4-16 let.

Dvojitězaslepenáplacebemkontrolovanábezpečnostnípediatrickástudiesuspořádánímpro

hodnocenínon-inferioritysledovalakognitivníaneuropsychologickéúčinkylevetiracetamuu4-

16letýchdětítrpícíchparciálnímizáchvaty.Zestudievyplývá,ževpopulacisplňujícípodmínky

protokolu("per-protocol"populace)selevetiracetamneodlišoval(nebylinferiorní)odplacebas

ohledemnazměnuodvýchozíhostavuvesloženémskórekhodnocenípamětiLeiter-Rzahrnujícím

pozornostapaměť(Leiter-RAttentionandMemory,MemoryScreenCompositescore).Výsledky

týkající se chování a emočního fungovánínaznačovaly u pacientůléčenýchlevetiracetamem zhoršení,

pokudjdeoagresivníchování,cožbyloměřenostandardizovanýmasystematickýmzpůsobemza

použitíověřenéhonástroje(CBCL-AchenbachChildBehaviorChecklist).Avšakujedinců,kteří

užívali levetiracetam vdlouhodobéotevřenénásledné studii, nedošlo v průměru ke zhoršení chování a

emočního fungování; zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti výchozímu stavu.

4.9. Předávkování

Symptomy

Připředávkovánílevetiracetamembylapozorovánasomnolence,agitovanost,agresivita,poruchy

vědomí, respirační útlum a kóma.

Léčba předávkování

Poakutnímpředávkováníjetřebažaludekvyprázdnitvýplachemnebovyvolánímzvracení.Žádné

specifickéantidotumlevetiracetamuneníkdispozici.Léčbapředávkováníjesymptomatickáamůže

zahrnovatihemodialýzu.Účinnostvylučovánílevetiracetamudialýzouje60%aprimárního

metabolitu 74%.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antiepileptika, jiná antiepileptika.

ATC kód:N03AX14.

Léčiválátka,levetiracetam,jepyrrolidonovýderivát(S-enantiomeralfa-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamid),chemickynesouvisejícísléčivýmilátkamiobsaženýmivsoučasnýchantiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismusúčinkulevetiracetamustáleještěneníplněobjasněn,zdásevšak,žejeodlišnýod

ostatníchvsoučasnostiužívanýchantiepileptik.Pokusyinvitroainvivonasvědčujítomu,že

levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos nervových vzruchů.

Invitrostudieukazují,želevetiracetamovlivňujehladinuCa 2+ vneuronechčástečnouinhibicí

kalciovýchkanálů typu N a snížením uvolňování Ca 2+ zintraneuronálních zásob. Levetiracetamnavíc

částečněantagonizujesníženíaktivityGABA-aglycinovýchkanálůzpůsobenézinkema

betakarboliny.Mimotoselevetiracetamvinvitrostudiíchváženaspecifickévazebnémístov

mozkovétkánihlodavců.Specifickýmvazebnýmmístemjesynaptickývezikulárníprotein2A,který

jepovažovánzasoučástprocesůfúzevezikulůaexocytózyneurotransmiterů.Levetiracetamajeho

analogymajírůznouafinitukvazběnasynaptickývezikulárníprotein2A.Afinitakvazběna

synaptickývezikulární protein 2Akoreluje sjejich potencí k zábraněvznikuzáchvatů v audiogenních

modelechepilepsieumyší.Uvedenénálezynaznačují,žeinterakcemezilevetiracetamema

synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetamposkytujeochranupředzáchvatyvevelkémpočtuzvířecíchmodelůparciálnícha

primárněgeneralizovanýchzáchvatů,anižbymělpro-konvulzivníúčinky.Primárnímetabolitje

neaktivní.Ulidípotvrdilaaktivitapřiparciálníigeneralizovanéepilepsii(epileptiformnívýboj/

fotoparoxysmálníodpověď)širokéspektrumpreklinickystanovenéhofarmakologickéhoprofilu

levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přídatnáléčbaparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceudospělých,dospívajících,

dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií:

Účinnostlevetiracetamuudospělýchbylaprokázánave3dvojitězaslepenýchplacebem

kontrolovaných studiíchvdennídávce1 000mg, 2 000mgnebo 3 000mgrozdělenédodvoudílčích

dávek.Léčbatrvalaaž18týdnů.Vanalýzesdruženýchdatbyloprocentopacientů,kteřídosáhli

sníženífrekvenceparciálníchzáchvatůzatýdeno50%avíceprotipočátečnímustavupřistabilní

dávce(12/14týdnů)27,7%,31,6%a41,3%upacientůs1000mg,2000mgresp.3000mg

levetiracetamu a 12,6% u placeba.

Pediatrická populace

Udětí (4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované

studii,dokterébylozařazeno198pacientůstrvánímléčby14týdnů.Vtétostudiibyllevetiracetam

užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou dílčích dávek.

44,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvence

parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50% a více. Při pokračujícídlouhodobéléčbě

bylo11,4%pacientůbezzáchvatůpodobualespoň6měsícůa7,2%pacientůbylobezzáchvatůpo

dobu alespoň 1 roku.

Udětí(vevěku1měsícaž4roky)bylaúčinnostlevetiracetamustanovenavedvojitězaslepené

placebemkontrolovanéstudii,kterázahrnovala116pacientůaléčbatrvala5dní.Vtétostudii

dostávalipacientidennídávku20mg/kg,25mg/kg,40 mg/kgnebo50mg/kgperorálníhoroztokuna

základětitračníhorozpisupodlevěku.Vtétostudiibyla použitadávka20mg/kg/dentitrovanádo40

mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 6 měsíců, a dávka 25 mg/kg/den titrovaná do

50mg/kg/denprodětivevěku6měsícůaž4roky.Celkovádennídávkabylapodávánarozděleněve

dvou dílčích dávkách.

Primárnímměřítkem účinnosti byl podíl pacientůodpovídajícíchna léčbu(procento pacientů s≥ 50%

poklesemprůměrnédennífrekvenceparciálníchzáchvatůodvýchozíhostavu),kterýbylhodnocen

zaslepeněcentrálnímhodnotitelemprostřednictvím48hodinovéhovideoEEGzáznamu.Doanalýzy

účinnostibylozahrnuto109pacientů,kteřímělinejméně24hodinvideoEEGzáznamuvobou

obdobích,výchozímihodnoceném.43,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientů

léčenýchplacebembylopovažovánozapacientyodpovídajícínaléčbu.Výsledkyseshodujínapříč

věkovými skupinami. S pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6% pacientů bez záchvatů nejméně po

dobu 6 měsíců a 7,8% bylo bez záchvatů nejméně 1 rok.

Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s

nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnostlevetiracetamuvmonoterapiibylaprokázánavedvojitězaslepenémparalelnímporovnání

non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientůvevěku 16 letnebo starších

snověnebonedávnodiagnostikovanouepilepsií.Upacientůmuselybýtpřítomnypouzespontánní

parciálnízáchvatynebogeneralizovanétonicko-klonickézáchvaty.Pacientibylirandomizovánik

užíváníkarbamazepinusřízenýmuvolňovánímvdávce400-1200mg/dennebolevetiracetamuv

dávce 1 000-3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.

Bezzáchvatůpodobu6měsícůbylo73,0%pacientůslevetiracetamema72,8%pacientůs

karbamazepinemsřízenýmuvolňováním;korigovanýabsolutnírozdílmeziléčbamibyl0,2%(95%

CI:-7,88,2).Vícenežpolovinapacientůbylabezzáchvatůpodobu12měsíců(56,6%a58,5%

pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním).

Vestudiiodrážejícíklinickoupraximohlabýtvysazenasouběžnáantiepileptickáléčbaučásti

pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69).

Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících

od 12 let.

Účinnost levetiracetamu byla prokázánavedvojitězaslepené placebem kontrolované studii trvající 16

týdnůupacientůod12letsidiopatickougeneralizovanouepilepsiísmyoklonickýmizáchvatyu

různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. 58,3%

pacientůléčenýchlevetiracetamema23,3%pacientůsplacebemdosáhlosníženípočtudnůs

myoklonickýmzáchvatemzatýdenalespoňo50%.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo28,6%

pacientůbezmyoklonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa21,0%pacientůbylobez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatnáléčbaprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůudospělýchadospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu byla prokázánavedvojitězaslepené placebem kontrolované studii trvající 24

týdnů,kterázahrnovaladospělé,dospívajícíaomezenýpočetdětítrpícíchidiopatickou

generalizovanouepilepsiísprimárněgeneralizovanýmitonickoklonickýmizáchvaty(PGTC)u

různýchsyndromů(juvenilnímyoklonickáepilepsie,juvenilníepilepsiesabsencemi,dětskáepilepsie

sabsencemineboepilepsiesgeneralizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatypoprobuzení).Vtéto

studii byl levetiracetam užívánvdávce 3 000mg/denu dospělých a dospívajícíchnebo 60mg/kg/den

u dětí rozdělené do dvou denních dávek. 72,2% pacientů léčených levetiracetamem a 45,2% pacientů s

placebemdosáhlo snížení frekvence primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden

o50% a více. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 47,4% pacientů bez tonicko-klonických záchvatů

podobu alespoň 6měsíců a 31,5% pacientů bylo bez tonicko-klonickýchzáchvatů podobu alespoň 1

roku.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetamjevysocerozpustnálátkasvysokouschopnostíprůniku.Farmakokinetickýprofilje

lineární snízkouintra-a interindividuálnívariabilitou. Při opakovaném podávánínedocházíkezměně

clearance.Kdispozicinejsoužádnédůkazyovětšívariabilitěmezipohlavími,rasamianicirkadiánní

variabilitě. Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný.

Vzhledemkúplnémualineárnímuvstřebávánílzeplazmatickéhladinypředvídatnazákladě

perorálníhopodánílevetiracetamu,vyjádřenévmg/kgtělesnéhmotnosti.Plazmatickéhladiny

levetiracetamu tedy není nutno monitorovat.

Bylaprokázánavýznamnákorelacemeziplazmatickoukoncentracíakoncentracíveslináchudětíi

dospělých(poměrkoncentraceveslinách/koncentracevplazměsepohybujívrozmezí1-1,7pro

perorálnítablety a 4 hodiny po podání perorálního roztoku).

Dospělí a dospívající

Vstřebávání

Levetiracetamsepoperorálnímpodánírychlevstřebává.Absolutníbiologickádostupnostpo

perorálním podání se blíží 100%.

Maximálníplazmatickékoncentrace(C

)jsoudosaženy1,3hodinypopodánídávky.Ustáleného

stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně.

Maximálních koncentrací (C

) ve výši 31 µg/ml se běžně dosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg a

43 µg/ml po opakované dávce 1000 mg dvakrát denně.

Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy.

Distribuce

Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici.

Anilevetiracetamanijehoprimárnímetabolitsevevýznamnémířenevážounabílkovinykrevní

plazmy(<10%).Distribučníobjemlevetiracetamujepřibližně0,5-0,7l/kg,cožjehodnotablízká

celkovému objemu vody v organismu.

Biotransformace

Levetiracetamnenívlidskémorganismuvýrazněmetabolizován.Hlavnímetabolickoucestou(24%

dávky)jeenzymatickáhydrolýzaacetamidovéskupiny.IzoenzymyjaterníhocytochromuP450

nepodporujívznikprimárníhometabolituucbL057.Hydrolýzaacetamidovéskupinybylazjištěnav

řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní.

Bylyzjištěnyidvaméněvýznamnémetabolity.Jedenbylzískánhydroxylacípyrrolidonovéhojádra

(1,6%dávky)a druhýotevřenímpyrrolidonovéhokruhu(0,9%dávky).Dalšíneidentifikovanésložky

představovaly pouze 0,6% dávky.

Invivonebylazjištěnažádnáenantiomerováinterkonverzeulevetiracetamuaniujehoprimárního

metabolitu.

Invitrobylozjištěno,želevetiracetamajehoprimárnímetabolitneinhibujíhlavníizoformyjaterního

cytochromuP450učlověka(CYP34A,2A6,2C9,2C19,2D6,2E1a1A2),aktivitu

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetam in vitro navíc

neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové.

VkulturáchlidskýchhepatocytůměllevetiracetamminimálnínebožádnýúčineknaCYP1A2,

SULT1E1neboUGT1A1.LevetiracetamzpůsobovalmírnouindukciCYP2B6aCYP3A4.Invitroa

in vivoúdaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že byin vivo

docházelokvýznamnéindukcienzymů.Protojeinterakcelevetiracetamusjinýmilátkami

nepravděpodobná.

Vylučování

Plazmatickýpoločasudospělýchbyl7±1hodinanelišilsepodledávky,způsobupodáníanipři

opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg.

Hlavnícestouexkrecebylamoč,kterousevylučovaloprůměrně95%dávky(přibližně93%dávkyse

vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3% dávky.

Kumulativnívylučovánílevetiracetamumočíběhemprvních48hodindosáhla66%dávky;vpřípadě

jeho primárního metabolitu 24% dávky.

Renálníclearancelevetiracetamuje0,6ml/min/kg,proucbL0574,2ml/min/kg,cožukazuje,že

levetiracetamsevylučujeglomerulárnífiltracísnáslednoutubulárníreabsorpcíažeprimární

metabolitsekroměglomerulárnífiltracevylučujeiaktivnítubulárnísekrecí.Vylučování

levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu.

Starší pacienti

U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40% (10 až 11 hodin). To souvisí se

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Porucha renálních funkcí

Zdánlivásystémováclearancelevetiracetamuajehoprimárníhometabolitukorelujesclearance

kreatininu.Protoseunemocnýchsestřednětěžkouatěžkourenálníporuchoudoporučujeupravit

udržovací denní dávku levetiracetamu podle clearance kreatininu (viz bod 4.2).

Uanurickýchdospělýchjedincůsterminálnímrenálnímselhánímbylpoločasmezidialýzami

přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51%.

Porucha funkce jater

Ujedincůsmírnouastřednětěžkouporuchoufunkcejaternedocházelokžádnévýznamnézměně

clearancelevetiracetamu.Uvětšinyjedincůstěžkouporuchoufunkcejaterbylaclearance

levetiracetamu snížena o více než 50% v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Děti (4 až 12 let)

Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu

6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30% vyšší než u dospělých s epilepsií.

Popodáníopakovanýchdávek(20-60mg/kg/den)dětemsepilepsií(4-12let)byllevetiracetam

rychleabsorbován.Maximálníplazmatickékoncentracebylodosaženo0,5až1,0hodinupopodání.

Bylopozorovánolineárníadávceúměrnézvýšenímaximálníplazmatickékoncentraceaplochypod

křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesnáclearance byla 1,1 ml/min/kg.

Kojenci a děti (1 měsíc-4 roky)

Pojednorázovémpodání(20mg/kg)perorálníhoroztoku100mg/mldětemsepilepsií(1měsíc-4

roky)byllevetiracetamrychleabsorbovánamaximálníplazmatickákoncentracebylapozorována

přibližně1hodinupopodání.Farmakokinetickévýsledkyukazují,žeeliminačnípoločasjeudětí

kratší (5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny), a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší (1,5

ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg).

Vanalýzepopulačnífarmakokinetikyprovedenéupacientůvevěkuod1měsícedo16letkorelovala

tělesnáhmotnostvýznamněsezdánlivouclearance(clearancenarůstalasezvýšenímtělesné

hmotnosti)a sezdánlivýmdistribučnímobjemem.Naobaparametrymělvlivtakévěk.Tentoúčinek

bylvýraznějšíumladšíchdětí,ustupovalsezvyšujícímsevěkemakolem4letvěkusestal

zanedbatelným.

Vobouanalýzáchpopulačnífarmakokinetikydošlokasi20%zvýšenízdánlivéclearance

levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, které indukují tvorbu enzymů.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a

karcinogenity nenaznačují žádné zvláštníriziko pro člověka

Nežádoucíúčinky,kterénebylypozoroványvklinickýchstudiích,alebylyzjištěnyupotkanůav

menšímířeumyší,přiexpozicipodobnýmhladinámjakoučlověkaa s potenciálnímvýznamempro

použitívklinicképraxi,bylyjaternízměnynaznačujícíadaptivníodpověď,jakojezvýšenáhmotnost

a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě.

Upotkanůnebylypřidávkáchaž1800mg/kg/den(6násobekmaximálnídoporučenédennídávkyu

lidívpřepočtunamg/m 2 neboexpozici)pozoroványžádnénežádoucíúčinkynafertilitusamcůani

samic u rodičů a první generace potomků.

Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a 3

600mg/kg/den.Přidávce3600mg/kg/dendošlopouzevjednéztěchtodvouEFVstudiík

nepatrnémusníženífetálníhmotnosti,spojenémushraničnímnárůstempočtukostníchvariant/

menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu malformací.

NOAEL(hladinabezpozorovanýchnežádoucíchúčinků)byla3600mg/kg/denprobřezísamice

potkanů(12násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidípřipřepočtunamg/m 2 )a1200

mg/kg/den pro plody.

Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a 1 800

mg/kg/den.Dávka1800mg/kg/denvedlakeznačnétoxicitěusamic-matekakesníženífetální

hmotnosti,spojenémusezvýšenýmvýskytemplodůskardiovaskulárními/kosternímianomáliemi.

NOAELbyla<200mg/kg/denprosamice-matkya200mg/kg/denproplody(odpovídámaximální

doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Studieperinatálníhoapostnatálníhovývojebylaprovedenaupotkanůsdávkamilevetiracetamu70,

350 a 1 800mg/kg/den. NOAEL byla≥1800mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a

vývojmláďat F1 až doodstavení (6násobekmaximální doporučenédennídávky ulidí při přepočtuna

mg/m 2 ).

Studiesnovorozenciamláďatyzvířatneukázalyupsůapotkanůžádnénežádoucíúčinkyna

standardnívýsledkyvývojeamaturacevdávkáchdo1800mg/kg/den(6-17násobekmaximální

doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznampomocných látek

Jádro tablety:

kukuřičný škrob

koloidní bezvodý oxid křemičitý

povidon (K-30)

mastek

magnesium-stearát

Potah pro 250 mg tablety:

hypromelosa

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 4000

hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

Potah pro 500 mg tablety:

hypromelosa

makrogol 4000

oxid titaničitý (E 171)

žlutý oxid železitý (E 172)

Potah pro 750 mg tablety:

hypromelosa

makrogol 4000

oxid titaničitý (E 171)

hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

hlinitý lak oranžové žluti (E 110)

červený oxid železitý (E 172)

Potah pro 1 000 mg tablety:

hypromelosa

makrogol 400

oxid titaničitý (E 171)

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Průhledný PVC/PE/PVdC–Al blistr: 20,30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet

HDPEnádobkaspolypropylénovýmvíčkem: 30, 100, 200 a 500 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní požadavky na likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Levetiracetam Orion 250 mg: 21/848/11-C

Levetiracetam Orion 500 mg: 21/849/11-C

Levetiracetam Orion 750 mg: 21/850/11-C

Levetiracetam Orion 1000 mg: 21/851/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.12.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

21.12.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace