LEVETIRACETAM-NEURAXPHARM 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 50X1000MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Langenfeld
ATC kód:
N03AX14
Dávkování:
1000MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 209/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls207988/2010; sukls207995/2010;

sukls207999/2010; sukls208000/2010

Příbalová informace: informace pro uživatele

Levetiracetam-neuraxpharm250 mgpotahované tablety

Levetiracetam-neuraxpharm500 mgpotahované tablety

Levetiracetam-neuraxpharm750 mgpotahované tablety

Levetiracetam-neuraxpharm1000 mgpotahované tablety

Levetiracetamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejnépříznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,

prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Levetiracetam-neuraxpharm a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levetiracetam-neuraxpharm užívat

3.Jak se Levetiracetam-neuraxpharm užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Levetiracetam-neuraxpharm uchovávat

6.Další informace

1. CO JE LEVETIRACETAM-NEURAXPHARM A K ČEMUSE POUŽÍVÁ

Levetiracetam-neuraxpharmjelékprotiepilepsii(lékurčenýkléčbězáchvatůunemocnýchs

epilepsií).

Levetiracetam-neuraxpharm se užívá:

samostatněupacientůvevěkuod16letsnovědiagnostikovanouepilepsiíkléčbě

parciálních(ohraničených) epileptických záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:

-parciálníchzáchvatůsesekundárnígeneralizacínebobezníupacientůod1měsíce

věku

-myoklonických záchvatů u pacientů od 12 let věku sjuvenilnímyoklonickou epilepsií

-primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůupacientůod12lets

idiopatickou generalizovanouepilepsií.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVATPOZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

LEVETIRACETAM-NEURAXPHARMUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Levetiracetam-neuraxpharm

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nalevetiracetamnebonakteroukolidalšísložku

přípravku Levetiracetam-neuraxpharm.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Levetiracetam-neuraxpharmje zapotřebí

Jestližemátepotížesledvinami,dbejtepokynůlékaře.Lékařmůžerozhodnoutopřípadné

úpravě dávkování.

JestližezpozorujetejakékolizpomalenírůstuneboneočekávanýrozvojpubertyuVašeho

dítěte,prosím, kontaktujte svého lékaře.

Pokud by u Vás došlo kezhoršení záchvatů (např. zvýšení počtu), prosím, kontaktujte svého

lékaře.

Uněkolikaosobléčenýchantiepileptiky,jakojeLevetiracetam-neuraxpharm,sevyskytly

myšlenkynasebepoškozeníčisebevraždu.PokudseuVásobjevíjakýkolipříznakdeprese

a/nebosebevražedných myšlenek, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svéholékařenebolékárníka ovšechlécích,kteréužívátenebojste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Levetiracetam-neuraxpharms jídlemapitím

PřípravekLevetiracetam-neuraxpharmmůžeteužívatnezávislenajídle,tj.spolusjídlemnebo

bezněj.PromaximálníbezpečnostléčbynepožívejteběhemužívánípřípravkuLevetiracetam-

neuraxpharm alkohol.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokudjstetěhotnánebosimyslíte,žebystemohlabýttěhotná,informujte,prosím,svého

lékaře.

Levetiracetam-neuraxpharmsenesmíužívatběhemtěhotenství,pokudtonenínaprosto

nezbytné.NeníznámomožnérizikoproVašenenarozenédítě.Vestudiíchnazvířatechměl

Levetiracetam-neuraxpharmnežádoucíreprodukčníúčinky,avšakvevyššíchdávkáchnež

budete potřebovat ke kontrole svých záchvatů.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Levetiracetam-neuraxpharmmůženarušitVašischopnostříditvozidloaobsluhovatstrojea

zařízení,protožemůžezpůsobitospalost.Ktomudocházíspíšenazačátkuléčbynebopo

zvýšenídávky.Neměl(a)bysteříditneboobsluhovatstroje,dokudsenezjistí,zdaVaše

schopnost vykonávat tyto činnosti není negativněovlivněna.

Důležité informace o některých složkách přípravku Levetiracetam-neuraxpharm750 mg

potahované tablety:

Oranžová žluť(E110) může způsobovat alergické reakce.

3. JAK SE LEVETIRACETAM-NEURAXPHARM UŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekLevetiracetam-neuraxpharmpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokud

si nejste jistý(á), poraďte sese svým lékařem.

Levetiracetam-neuraxpharmsemusíužívat2xdenně,jednouránoajednouvečer,každýden

přibližně ve stejnou dobu.

Vždy užívejtetolik tablet, kolik Vám určí lékař.

Monoterapie

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

JestližezačínátepoprvéužívatpřípravekLevetiracetam-neuraxpharm,lékařVámpředepíšepo

dobu prvních 2 týdnů nižšídávku před podáním obvyklé nejnižší dávky.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1 000 mg až 3 000 mg každý den.

Dávka pro kojence (6-23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší

než50 kg:

Obvyklá dávka: mezi 20 mg na kg tělesné hmotnosti a 60 mg na kg tělesné hmotnosti denně.

Lékař Vám předepíšenejvhodnějšílékovouformu přípravku Levetiracetam-neuraxpharm podle

tělesné hmotnosti adávky.

Lékař Vám předepíšenejvhodnějšílékovouformu přípravku Levetiracetam-neuraxpharm podle

tělesnéhmotnostiadávky.Prokojenceamalédětijsouvhodnějšímilékovýmiformami

Levetiracetam-neuraxpharm100mg/mlperorálníroztoka Levetiracetam-neuraxpharm250mg

potahované tablety.

Lékař Vám předepíšenejvhodnějšílékovouformu přípravku Levetiracetam-neuraxpharm podle

tělesnéhmotnostiadávky.Prokojenceamalédětijsouvhodnějšímilékovýmiformami

Levetiracetam-neuraxpharm100mg/mlperorálníroztoka Levetiracetam-neuraxpharm250mg

potahované tablety.

Lékař Vám předepíšenejvhodnějšílékovouformu přípravku Levetiracetam-neuraxpharm podle

tělesnéhmotnostiadávky.Prokojenceamalédětijsouvhodnějšímilékovýmiformami

Levetiracetam-neuraxpharm100mg/mlperorálníroztoka Levetiracetam-neuraxpharm250mg

potahované tablety.

Dávka pro kojence (1 měsíc až do méně než 6 měsíců):

Levetiracetam 100 mg/ml perorální roztok je vhodnější léková forma pro kojence.

Způsob podání

TabletyLevetiracetam-neuraxpharmsepolykajísdostatečnýmmnožstvímtekutiny(např.

zapijte sklenicí vody).

Délka léčby

Přípravek Levetiracetam-neuraxpharm je určenkdlouhodobé léčbě. Je třeba pokračovat v léčbě

přípravkem Levetiracetam-neuraxpharmtak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Levetiracetam-neuraxpharm, než jste měl(a)

MožnénežádoucíúčinkypřipředávkovánípřípravkemLevetiracetam-neuraxpharmjsou

ospalost,motorický(pohybový)neklid,agresivita,sníženábdělost,útlumdýcháníakóma

(bezvědomí).

Jestližejsteužil(a)vícetablet,nežjsteměl(a),vyhledejtesvéholékaře.Vášlékařurčínejlepší

možnouléčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levetiracetam-neuraxpharm

PokudsizapomenetevzítjednunebovícedávekpřípravkuLevetiracetam-neuraxpharm,

vyhledejte svého lékaře.

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Levetiracetam-neuraxpharm

Přiukončováníléčby,stejnějakoujinýchantiepileptickýchpřípravků,jenutnovysazovat

přípravekpostupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu záchvatů.

Bezporadyslékařemsvouléčbuneukončujte,neboťbymohlodojítkezvýšenémuvýskytu

záchvatů.

Pokud seVáš lékař rozhodne ukončitléčbu přípravkem Levetiracetam-neuraxpharm, poučíVás

o tom, jak přípravek Levetiracetam-neuraxpharm postupně vysadit.

Máte-li jakékolidalšíotázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svéholékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

PodobnějakovšechnylékymůžemítiLevetiracetam-neuraxpharmnežádoucíúčinky,kterése

alenemusí vyskytnoutu každého.

Sděltesvémulékaři,pokudseuVásvyskytnouněkteréznásledujícíchnežádoucíchúčinkůa

pokudVás tyto účinky znepokojují.

Některéznežádoucích účinků jakoospalost, únava nebo závraťsemohouvyskytovat častějina

začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Tyto nežádoucí účinky by ale měly postupně odeznít.

Velmi časté(postihují více než 1 pacienta z10):

somnolence (ospalost)

astenie (slabost)/únava.

Časté(postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

infekce, nazofaryngitida (zánět nosohltanu)

snížený počet krevních destiček

anorexie (ztráta chuti k jídlu), přibývání na váze

agitovanost(pohybovýneklid), deprese,emočnínestabilita/výkyvynálady, nepřátelství nebo

útočnost(agresivita),nespavost,nervozitanebopodrážděnost,poruchyosobnosti(problémy

s chováním), abnormálnímyšlení (pomalé myšlení, neschopnost se soustředit)

závrať(poruchyrovnováhy),křeče,bolesthlavy,hyperkineze(zvýšenápohybováaktivita),

ataxie(zhoršenákoordinacepohybů),třes(mimovolníchvění),amnézie(ztrátapaměti),

poruchyrovnováhy(poruchaschopnostiudržetrovnováhutěla),poruchysoustředění(ztráta

schopnosti soustředit se), poruchy paměti (zapomnětlivost)

diplopie (dvojité vidění), rozostřené vidění

vertigo (pocit otáčeníse)

kašel (zhoršení existujícího kašle)

bolesti břicha,nevolnost, dyspepsie (zažívací potíže), průjem, zvracení

vyrážka, ekzém, svědění

myalgie (bolest svalů)

náhodná poranění.

Není známo(četnost z dostupných údajů nelze určit):

snížený počet červených a/nebo bílých krvinek

úbytek tělesné hmotnosti

abnormálníchování,hněv,úzkost,zmatenost,halucinace,duševníporuchy,sebevražda,

pokuso sebevraždu a sebevražedné myšlenky

parestezie (brnění)

zánět slinivky břišní, selhání jaterních funkcí, zánět jater, abnormálníhodnoty testů jaterních

funkcí

vypadávánívlasů,puchýřenakůži,vústech,vokolíočíanapohlavníchorgánech,kožní

vyrážka.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků,které nejsou uvedenyvtétopříbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékařinebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK LEVETIRACETAM-NEURAXPHARM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimodosah a dohled dětí.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénapapírovékrabičceanablistruza

„Použitelnédo:“ nebo „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhají

chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoLevetiracetam-neuraxpharm250 mgobsahuje

Co Levetiracetam-neuraxpharm500 mg obsahuje

Co Levetiracetam-neuraxpharm750 mg obsahuje

Co Levetiracetam-neuraxpharm1000 mg obsahuje

Léčivou látkou je levetiracetamum.

Jedna tableta obsahuje levetiracetamum250mg.

Jedna tableta obsahuje levetiracetamum500 mg.

Jedna tableta obsahuje levetiracetamum750 mg.

Jedna tableta obsahuje levetiracetamum1000 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádrotablety:Celulosovýprášek, kukuřičnýškrob, kopovidon,sodnásůlkarboxymethylškrobu

(typ A), mastek,koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potahovávrstva:Částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),makrogol

3350, mastek, hlinitý lak indigokarmínu (E 132).

Potahovávrstva:Částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),makrogol

3350, mastek,žlutý oxid železitý (E 172).

Potahovávrstva:Částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),makrogol

3350, mastek, hlinitý lak indigokarmínu (E 132), červený oxid železitý (E 172).

Potahovávrstva:Částečněhydrolyzovanýpolyvinylalkohol,oxidtitaničitý(E171),makrogol

3350, mastek.

Jak Levetiracetam-neuraxpharm250 mgvypadá a co obsahuje toto balení

Modré,podlouhlépotahovanétabletyspůlicírýhounaoboustranách.Potahovanétablety

mohou být rozděleny na dvě stejné poloviny.

Jak Levetiracetam-neuraxpharm 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Žluté, podlouhlé potahované tablety se třemi půlicími rýhami na obou stranách.

Potahované tablety mohoubýt rozděleny na čtyři stejné části.

Jak Levetiracetam-neuraxpharm 750 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Růžové, podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Potahované

tablety mohoubýt rozděleny na dvě stejné poloviny.

Jak Levetiracetam-neuraxpharm 1000 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, podlouhlé potahované tablety se třemi půlicími rýhami na obou stranách.

Potahované tablety mohoubýt rozděleny na čtyři stejné části.

Al/PVC blistry, které jsou vloženy do papírové krabičky

Balení 10, 20, 30, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 160, 180 a 200 potahovaných tablet

Nemocniční balení 1000 (5 x 200) potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechnyvelikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

neuraxpharm Arzneimittel GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 23 40764 Langenfeld

Německo

Tel. +(49) 2173 / 1060–0 Fax +(49) 2173 / 1060-333

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.3.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls30109/2012

Souhrnúdajůopřípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Levetiracetam-neuraxpharm 250 mg potahované tablety

Levetiracetam-neuraxpharm 500 mg potahované tablety

Levetiracetam-neuraxpharm 750 mg potahovanétablety

Levetiracetam-neuraxpharm 1000 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Levetiracetam-neuraxpharm 250 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

Levetiracetam-neuraxpharm 500 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg.

Levetiracetam-neuraxpharm 750 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg.

Pomocná látka: hlinitý lak oranžové žluti(E110): 0,21 mg

Levetiracetam-neuraxpharm1000 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Levetiracetam-neuraxpharm 250 mg potahované tablety:

Modré, podlouhlé potahovanétablety s půlicí rýhou na obou stranách.

Potahované tablety mohou být rozděleny na dvě stejné poloviny.

Levetiracetam-neuraxpharm 500 mg potahované tablety:

Žluté, podlouhlé potahované tablety se třemi půlicími rýhami na obou stranách.

Potahované tabletymohou být rozděleny na čtyři stejné části.

Levetiracetam-neuraxpharm 750 mg potahované tablety:

Růžové, podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách.

Potahované tablety mohou být rozděleny na dvě stejné poloviny.

Levetiracetam-neuraxpharm 1000 mg potahované tablety:

Bílé, podlouhlé potahované tablety se třemi půlicími rýhami na obou stranách.

Potahované tablety mohou být rozděleny na čtyři stejné části.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

PřípravekLevetiracetam-neuraxpharmjeindikovánjakomonoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůs

nebo bez sekundárnígeneralizace u pacientů od 16 let s nově diagnostikovanou epilepsií.

PřípravekLevetiracetam-neuraxpharmje indikován jako přídatná terapie

-při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace udospělých,dětí akojenců od1

měsíce s epilepsií.

-přiléčběmyoklonickýchzáchvatůujuvenilnímyoklonickéepilepsieudospělýchadospívajících

od 12 let.

-přiléčběprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůudospělýchadospívajícíchod

12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let

Doporučená počátečnídávkaje 250mgdvakrát denně. Podvou týdnech užívání bymělabýt zvýšena

napočátečníterapeutickoudávku500mgdvakrátdenně.Dávkamůžebýtdálezvyšovánao250mg

dvakrátdenněkaždédvatýdnyvzávislostinaklinickéodpovědi.Maximálnídávkaje1500mg

dvakrát denně.

Přídatná terapie pro dospělé (≥18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby.

Podleklinickéodpovědiasnášenlivostilzedennídávkuzvýšitažna1500mgdvakrátdenně.Dávku

lze zvyšovat nebo snižovat po 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti (65 let a starší)

Ustaršíchpacientůsporuchourenálníchfunkcí(viz„Pacientisporuchourenálníchfunkcí“níže)se

doporučujedávku upravit.

Porucha renálních funkcí

Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí.

Prodospělépacientypoužijtenásledujícítabulkuadávkuupravteodpovídajícímzpůsobem.Při

použitítétotabulkydávkováníjenutnonejprvestanovitpacientovuclearancekreatininu(CLcr)v

ml/min.Udospělýchadospívajícíchohmotnosti50kgavícelzehodnotuCLcrvml/minzjistitz

hladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice:

CLcr (ml/min)= [140-vek(roky)] x hmotnost(kg)

72 x hladina kreatininu v séru(mg/dl) (x 0,85 u žen)

CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla („body surface area“, BSA):

CLcr (ml/min/1,73 m²) = CL

(ml/min)

BSA pacienta(m²) x 1,73

Úpravadávkyudospělýchadospívajícíchpacientůshmotnostíalespoň50kgsporuchourenálních

funkcí:

Stupeňnedostatečnostifunkce

ledvin Clearance kreatininu

(ml/min/1,73m²) Dávka a frekvence podávání

Normální > 80 500 až 1500 mg dvakrát denně

Mírný 50-79 500-1000 mg dvakrát denně

Střednětěžký 30-49 250-750 mg dvakrát denně

Těžký < 30 250-500 mg dvakrát denně

Dialyzovaní pacienti

vkonečnémstadiuonemocnění

ledvin (1) - 500-1000 mg jednou denně (2)

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat úvodní dávku 750 mg.

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg.

Udětí s poruchou funkceledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálníchfunkcí, protože

clearancelevetiracetamuzávisínarenálníchfunkcích.Totodoporučeníjezaloženonastudiis

dospělými s poruchou funkce ledvin.

CLcr v ml/min/1,73 m² můžebýt odhadnuta ze stanovení sérového kreatininu (mg/dl) pro mladé

dospívající, děti a kojence s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

CLcr (ml/min/1,73 m 2 ) = Výška(cm)x ks

Sérový kreatinin(mg/dl)

ks=0,45prodonošenékojencedo1rokuvěku;ks=0,55prodětimladšínež13letadospívající

dívky;ks=0,7 pro dospívající chlapce

Úpravadávkováníprokojence,dětiadospívajícípacientyshmotnostínižšínež50kgsporuchou

renálních funkcí:

Stupeňnedostatečnosti

funkce ledvin Clearance kreatininu

(ml/min/1,73 m2) Dávka a frekvence podávání

Kojenciod1doméně

než6 měsíců Kojenci6-23měsíců,

dětiadospívajícís

hmotností pod 50 kg

Normální >80 7až21mg/kgdvakrát

denně 10až30 mg/kg dvakrát

denně

Mírný 50-79 7až14mg/kgdvakrát

denně 10až20mg/kg

dvakrát denně

Středně těžký 30-49 3,5až10,5ml/kg

dvakrát denně 5až15mg/kgdvakrát

denně

Těžký <30 3,5až7mg/kgdvakrát

denně 5 až10 mg/kg

dvakrát denně

Dialyzovanípacientiv

konečném stadiu

onemocnění ledvin (1) - 7až14mg/kgjednou

denně (1)(3) 10až20mg/kgjednou

denně (2)(4)

První den léčby levetiracetamemsedoporučuje úvodní dávka 10,5 mg/kg.

První den léčby levetiracetamemsedoporučuje úvodní dávka 15 mg/kg.

Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5až7 mg/kg.

Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5až10 mg/kg.

Porucha funkce jater:

Upacientůsmírnouažstřednětěžkouporuchoujaterníchfunkcínenítřebadávkunijakupravovat.U

nemocnýchstěžkouporuchoujaterníchfunkcímůžehodnotaclearancekreatininupodhodnocovat

renálnínedostatečnost.Protosepřihodnotěclearancekreatininu<60ml/min/1,73m 2 doporučuje

snížit denní udržovací dávku o 50%.

Pediatrická populace:

Lékařbymělpředepsatnejvhodnějšílékovouformu,velikostbaleníasílupřípravkuvzhledemk

hmotnosti pacienta a dávce.

Monoterapie:

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamuudětíadospívajícíchdo16letnebylyumonoterapieještě

stanoveny.

Nejsou k dispozici žádné údaje.

Přídatnáterapieprokojencevevěku6-23měsíců,děti(2-11let)a dospívající(12-17let)shmotností

nižší než 50 kg:

Počáteční terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

Podleklinickéodpovědi a snášenlivosti lzedávkuzvýšit až na 30 mg/kgdvakrát denně. Změnadávky

bynemělapřekročitzvýšenínebosníženío10mg/kgdvakrátdenněkaždé2týdny.Mělabybýt

použita nejnižší účinná dávka.

Dávka u dětí s hmotností 50 kg a vyšší je stejná jako u dospělých.

Doporučenádávka pro kojence od 6 měsíců, děti a dospívající:

Hmotnost Počáteční dávka:

10 mg/kg dvakrát denně Maximální dávka:

30 mg/kg dvakrát denně

6 kg (1) 60 mg dvakrát denně 180 mg dvakrát denně

10 kg (1) 100 mg dvakrát denně 300 mg dvakrát denně

15 kg (1) 150 mg dvakrát denně 450 mg dvakrát denně

20 kg (1) 200 mg dvakrát denně 600 mg dvakrát denně

25 kg 250 mg dvakrát denně 750 mg dvakrát denně

od 50 kg (2) 500 mg dvakrát denně 1500 mg dvakrát denně

Udětíshmotností20kgneboméněbymělabýtpřednostněléčbazahájenaperorálnímroztokem

Levetiracetam-neuraxpharm100 mg/ml.

Dávka u dětí a dospívajících s hmotností od 50 kg je stejná jako u dospělých.

Přídatná terapie pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců

Lékováforma tabletynenívhodnáprodětimladšínež6měsíců.Ukojencůsepoužíválékováforma

perorální roztok.

Způsob podání:

Potahovanétabletyjenutnoužívatperorálně,zapíjetdostatečnýmmnožstvítekutiny,lzejeužívat

spolu s jídlem nebo bez něj.

Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita nalevetiracetam, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto

přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby:

PokudjenutnoukončitléčbupřípravkemLevetiracetam-neuraxpharm,doporučujesenazákladě

současnéklinicképraxevysazovatjejpostupně(tj.udospělýchadospívajícíchshmotnostívícenež

50kg:snižovánío500mgdvakrátdenněkaždédvaažčtyřitýdny;ukojencůstaršíchnež6měsíců,

dětíadospívajícíchshmotnostínižšínež50kg:dávkabysemělasnižovatnejvýšeo10mg/kg

dvakrát denně každé dvatýdny; u kojenců (pod 6 měsíců): snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg

dvakrát denně každé2 týdny.

Renální insuficience:

Podávánílevetiracetamupacientům s poruchou renálních funkcí si může vyžádat úpravu dávky.

Unemocnýchstěžkouporuchoufunkcejaterjevhodnépředzvolenímdávkyprovéstzhodnocení

renálních funkcí (viz bod 4.2).

Sebevražda:

U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusuo

sebevraždu,sebevražednýchpředstavachování.Metaanalýzarandomizovanýchplacebem

kontrolovanýchstudiísantiepileptikyprokázalamírnězvýšenérizikosebevražednýchmyšleneka

chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a

chováníapřípadněbymělabýtzvolenavhodnáléčba.Pacientům(ajejichošetřujícímosobám)by

mělobýtdoporučeno,abyokamžitěvyhledalilékařskoupomoc,pokudseu pacientůprojevíznámky

deprese a/nebo sebevražedných představ či chování.

Pediatrická populace:

Léková forma tablety není vhodná děti mladší než 6měsíců.

Dostupnéúdajeudětínenaznačujívlivnarůstapubertu.Avšakdlouhodobýúčinekudětínaučení,

inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám.

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamunebylydostatečněověřenyudětísepilepsiído1roku.

Klinických studií se účastnilo pouze 35 kojencůmladšíchnež1 rok s parciálnímizáchvaty a pouze13

z nich bylo ve věku <6 měsíců.

Levetiracetam-neuraxpharm 750 mg potahované tablety:

Obsahuje hlinitý lak oranžové žluti(E110): Může způsobovat alergické reakce.

4.5 Interakce s jinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Antiepileptika:

Údajezpremarketingovýchklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchukazují,želevetiracetam

neovlivňujesérovékoncentracejižpodávanýchantiepileptik(fenytoin,karbamazepin,kyselina

valproová,fenobarbital,lamotrigin,gabapentinaprimidon)ažetatoantiepileptikaneovlivňují

farmakokinetikulevetiracetamu.

Stejně jako u dospělých není u dětí užívajících levetiracetam do dávky 60 mg/kg/den důkaz o klinicky

významných interakcích léčivéhopřípravku.

Retrospektivníhodnocenífarmakokinetickýchinterakcíudětíadospívajícíchsepilepsií(4-17let)

potvrdilo,žepřídatnáléčbaperorálněužívanýmlevetiracetamemneovliňujesérovékoncentrace

současněpodávanéhokarbamazepinuavalproátuvustálenémstavu.Ikdyžúdajenaznačují,že

antiepileptikaindukujícíenzymyzvyšujíclearancelevetiracetamuudětío20%,dávkunenítřeba

upravovat.

Probenecid:

Bylozjištěno,žeprobenecid(500mgčtyřikrátdenně),blokátorrenálnítubulárnísekrece,inhibuje

renálníclearanceprimárníhometabolitu,nevšaklevetiracetamu.Koncentraceuvedenéhometabolitu

všakzůstávánízká.Lzeočekávat,žeostatníléčivépřípravkyvylučovanéaktivnítubulárnísekrecíby

takémohlysnižovatrenálníclearancemetabolitu.Účineklevetiracetamunaprobenecidnebyl

studovánaúčineklevetiracetamunadalšíaktivněvylučovanéléčivépřípravky,např.NSA,

sulfonamidy a methotrexát, není znám.

Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce:

Levetiracetamvdávce1000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikuperorálníchkontraceptiv

(ethinylestradiolalevonorgestrel);endokrinníparametry(luteinizačníhormonaprogesteron)se

nezměnily.Levetiracetamvdávce2000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikudigoxinuani

warfarinu.Protrombinovéčasysenezměnily.Současnépodávánídigoxinu,perorálníchkontraceptiv

ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacida:

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu antacid na vstřebávání levetiracetamu.

Jídlo a alkohol:

Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila.

Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:

Dostatečnéúdajeopodávánílevetiracetamutěhotnýmženámnejsoukdispozici.Studienazvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko prolidské jedincenení známé.

PodávánípřípravkuLevetiracetam-neuraxpharmsevtěhotenstvíauženvreprodukčnímvěku,které

nepoužívajíantikoncepci, nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné.

Fyziologickézměnyběhemgraviditymohoustejnějakoujinýchantiepileptikovlivnitkoncentraci

levetiracetamu.Běhemgraviditybylyzaznamenánypřípadysníženékoncentracelevetiracetamuv

plazmě.

Kvýraznějšímupoklesudocházeloběhemtřetíhotrimestrugravidity(vtomtoobdobíbyla

koncentracelevetiracetamuvplazměsníženaažo60%protivýchozíkoncentracipředzačátkem

gravidity).Protojetřebapřiléčbělevetiracetamemzajistitvprůběhugravidityvhodnoumodifikaci

dávkování.Vysazeníantiepileptickéléčbymůževéstkexacerbacionemocnění,kterémůžepoškodit

matku i plod.

Kojení:

Levetiracetamsevylučujedomateřskéhomléka.Protosekojenínedoporučuje.Pokudvšakjeléčba

levetiracetamemběhemkojenínezbytná,jetřebavzhledemkvýznamukojenízvážitpoměrrizikaa

přínosu léčby.

Fertilita:

Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné

údaje z klinické praxe, potenciální riziko u člověka není známo.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Vzhledemkmožné rozdílnéindividuální citlivostimohouněkteří pacienti pociťovat somnolencinebo

jinépříznakysouvisejícíscentrálnímnervovýmsystémem,atozejménanazačátkuléčbynebopo

zvýšenídávky.Protoseutěchtopacientůdoporučujeopatrnostpřiprováděnínáročnějšíchaktivit,

např. řízenívozidelneboobsluhovánístrojů.Pacientůmsenedoporučujeříditneboobsluhovatstroje,

dokud se nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Souhrnnéúdajeobezpečnostizklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchsparciálnímizáchvaty

léčenýchperorálnímilékovýmiformamilevetiracetamuukázaly,žesenežádoucíúčinkyvyskytlyu

46,4%pacientůléčenýchlevetiracetamemau42,2%nemocných,jimžbylopodávánoplacebo.

Závažnénežádoucíúčinkysevyskytlyu2,4%pacientůveskupiněslevetiracetamemau2,0%

nemocných vplacebovéskupině. Nejčastěji uváděnýminežádoucími účinky byly somnolence, astenie

azávrať.Přianalýzesouhrnnýchdatnebylzjištěnžádnýjednoznačnývztahkdávce,aleincidencea

závažnost nežádoucíchúčinků souvisejících s centrálním nervovým systémem se časem snižovala.

Přimonoterapiiseu49,8%pacientůvyskytlynežádoucíúčinkyvsouvislostispodávanýmlékem.

Nejčastěji se vyskytujícími nežádoucími účinky byly únava a somnolence.

Studieprovedenáudospělýchadospívajících(12-65let)smyoklonickýmizáchvatyukázala,žeu

33,3%pacientů ve skupině slevetiracetamema u 30,0%pacientůveskupině s placebem sevyskytly

nežádoucíúčinkysouvisejícísléčbou.Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkybylybolestihlavya

somnolence.Incidencenežádoucíchúčinkůupacientůsmyoklonickýmizáchvatybylanižšínežu

dospělých pacientů s parciálními záchvaty (33,3%proti 46,4%).

Studieprovedenáudospělýchadětí(4-65let)sidiopatickougeneralizovanouepilepsiísprimárně

generalizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatyukázala,žeu39,2%pacientůveskupině

slevetiracetamemau29,8%pacientůveskupiněsplacebemsevyskytlynežádoucíúčinky,které

bylyhodnoceny jako související s léčbou. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla únava.

Zvýšenífrekvencezáchvatůovícenež25%bylohlášenou14%dospělýcha dětskýchpacientů(ve

věku4-16let)léčenýchlevetiracetamemsparciálnímizáchvaty,au26%dospělýcha21%dětí,

kterým bylo podáváno placebo.

Připoužitílevetiracetamuvléčběprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůu

dospělýchadospívajícíchsidiopatickougeneralizovanouepilepsiínebylpozorovánžádnýúčinekna

frekvenciabsencí.

Seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií (u dospělých, dospívajících, dětí i kojenců >1 měsíc) az

postmarketingovýchzkušenostíjsouuvedenynížepodletřídorgánovýchsystémůapodlefrekvence.

Pro klinické studie je frekvence definována takto:

Velmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10),

Méněčasté (≥1/1 000 až <1/100)

Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

Údaje získané po uvedení přípravku na trh nejsou dostatečnéproodhad frekvence nežádoucích účinků

v léčené populaci.

Infekce a infestace:

Časté:infekce, nazofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému:

Časté:trombocytopenie

Neníznámo:leukopenie,neutropenie,pancytopenie(vněkterýchztěchtopřípadůbylapopsána

suprese kostní dřeně)

Poruchy metabolismu a výživy:

Časté:anorexie, přírůstek tělesné hmotnosti

Není známo:snížení tělesné hmotnosti

Psychiatrické poruchy:

Časté:agitovanost,deprese,emočnílabilita/výkyvynálady,hostilita/agresivita,insomnie,

nervozita/podrážděnost, poruchy osobnosti, abnormální myšlení

Není známo: abnormální chování, hněv, anxieta, zmatenost, halucinace, psychotická porucha,

sebevražda, sebevražedný pokus a sebevražedné představy

Poruchy nervového systému:

Velmi časté:somnolence

Časté:amnézie,ataxie,konvulze,závratě,bolesthlavy,hyperkineze,třes,porucharovnováhy,

poruchapozornosti, porucha paměti

Není známo:parestezie

Poruchy oka:

Časté:diplopie, rozostřené vidění

Poruchy ucha a labyrintu:

Časté:vertigo

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Časté:zhoršení kašle

Gastrointestinální poruchy:

Časté:bolesti břicha, průjem, dyspepsie, nauzea, zvracení

Není známo:pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest:

Není známo:jaterní selhání, hepatitida, abnormální výsledky jaterních funkčních testů

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Časté:vyrážka, ekzém, svědění

Neníznámo:toxickáepidermálnínekrolýza,Stevens-Johnsonůvsyndrom,multiformníerytéma

alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Časté:myalgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Velmi časté:astenie/únava

Poranění, otravy a procedurální komplikace:

Časté:náhodné poranění.

Popis vybraných nežádoucích účinků:

Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topimarátu.

V několika případech alopecie byla po vysazenílevetiracetamupozorována spontánní úprava stavu.

Pediatrická populace:

Studie provedená udětských pacientů(4-16let) s parciálnímizáchvaty ukázala, že u 55,4%pacientů

veskupiněléčenélevetiracetamema u 40,2%pacientůveskupiněsplacebemsevyskytlynežádoucí

účinky.Závažnénežádoucíúčinkysevyskytlyu0,0%pacientůveskupiněléčenélevetiracetamema

u1,0%pacientůveskupiněléčenéplacebem.Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkyudětských

pacientůbylysomnolence,hostilita,nervozita,emočnílabilita,agitovanost,anorexie,asteniea bolest

hlavy.Výsledkybezpečnostiudětskýchpacientůbylykonzistentnísbezpečnostnímprofilem

levetiracetamuudospělých,svýjimkoubehaviorálníchapsychiatrickýchnežádoucíchúčinků,které

bylyčastějšíudětínežudospělých(38,6%proti18,6%).Relativnírizikovšakbyloudětíve

srovnání s dospělými podobné.

Studieprovedenáudětí(vevěku1měsícažméněnež4roky)sparciálnímizáchvatyukázala,žeu

21,7%pacientůveskupiněléčenélevetiracetamema7,1%pacientůveskupiněléčenéplacebemse

vyskytlynežádoucíúčinky.Žádnézávažnénežádoucíúčinkyupacientůseneobjevilyaniveskupině

léčenélevetiracetamemaniveskupiněléčenéplacebem.Běhemdlouhodobépokračovacístudie

N01148vevěkovéskupině1měsícaž<4rokybylynejčastějšímislékemspojenýminežádoucími

účinky,kteréseprojevilyvprůběhuléčby,podrážděnost(7,9%),konvulze(7,2%),somnolence(6,6

%),psychomotorickáhyperaktivita(3,3%),poruchyspánku(3,3%)aagresivita(3,3%).Výsledky

týkající se bezpečnosti u dětských pacientů bylyvsouladu sbezpečnostnímprofilemlevetiracetamu u

starších dětí ve věku 4-16 let.

Dvojitězaslepenáplacebemkontrolovanábezpečnostnípediatrickástudiesuspořádánímpro

hodnocenínon-inferioritysledovalakognitivníaneuropsychologickéúčinkylevetiracetamuu4-

16letýchdětítrpícíchparciálnímizáchvaty.Zestudievyplývá,ževpopulacisplňujícípodmínky

protokolu(„per-protocol“populace)selevetiracetamneodlišoval(nebylhorší)odplacebasohledem

na změnu od výchozího stavu ve složeném skóre k hodnocení paměti Leiter-R zahrnujícímpozornost a

paměť(Leiter-RAttentionandMemory,MemoryScreenCompositescore).Výsledkytýkajícíse

chování aemočníhofungovánínaznačovaly u pacientů léčenýchlevetiracetamemzhoršení, pokudjde

oagresivníchování,cožbyloměřenostandardizovanýmasystematickýmzpůsobemzapoužití

ověřeného nástroje (CBCL–Achenbach Child Behavior Checklist).

Avšaku jedinců, kteří užívalilevetiracetamvdlouhodobé otevřené následné studii, nedošlo v průměru

kezhoršeníchováníaemočníhofungování;zejménaměřítkaagresivníhochovánínebylahoršíoproti

výchozímu stavu.

4.9 Předávkování

Symptomy:

Připředávkovánílevetiracetamembylapozorovánasomnolence,agitovanost,agresivita,poruchy

vědomí, respirační útlum a kóma.

Léčba předávkování:

Poakutnímpředávkováníjetřebažaludekvyprázdnitvýplachemnebovyvolánímzvracení.Žádné

specifickéantidotumlevetiracetamuneníkdispozici.Léčbapředávkováníjesymptomatickáamůže

zahrnovatihemodialýzu.Účinnostvylučovánílevetiracetamudialýzouje60%aprimárního

metabolitu 74%.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antiepileptika, jiná antiepileptika

ATC kód: N03AX14

Léčiválátka,levetiracetam,jepyrrolidonovýderivát(S-enantiomerα-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamid),chemickynesouvisejícísléčivýmilátkamiobsaženýmivsoučasnýchantiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku:

Mechanismusúčinkulevetiracetamustáleještěneníplněobjasněn,zdásevšak,žejeodlišnýod

ostatníchvsoučasnostiužívanýchantiepileptik.Pokusyinvitroainvivonasvědčujítomu,že

levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos nervových vzruchů.

In vitrostudie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca2+ v neuronech částečnou inhibicí

kalciových kanálů typu N a snížením uvolňování Ca2+ z intraneuronálních zásob. Levetiracetam navíc

částečněantagonizujesníženíaktivityGABA-aglycinovýchkanálůzpůsobenézinkema

betakarboliny.Mimotoselevetiracetamvinvitrostudiíchváženaspecifickévazebnémísto

vmozkovétkáni hlodavců. Specifickým vazebným místem je synaptický vezikulární protein 2A, který

jepovažovánzasoučástprocesůfúzevezikulůaexocytózyneurotransmiterů.Levetiracetamajeho

analogymajírůznouafinitukvazběnasynaptickývezikulárníprotein2A.Afinitakvazběna

synaptickývezikulární protein 2Akorelujes jejich potencíkzábraněvzniku záchvatů vaudiogenních

modelechepilepsieumyší.Uvedenénálezynaznačují,žeinterakcemezilevetiracetamema

synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku.

Farmakodynamické účinky:

Levetiracetamposkytujeochranupředzáchvatyvevelkémpočtuzvířecíchmodelůparciálnícha

primárněgeneralizovanýchzáchvatů,anižbymělpro-konvulzivníúčinky.Primárnímetabolitje

neaktivní.Ulidípotvrdilaaktivitapřiparciálníigeneralizovanéepilepsii(epileptiformní

výboj/fotoparoxysmálníodpověď) široké spektrum preklinicky stanovenéhofarmakologického profilu

levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost:

Přídatnáléčbaparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceudospělých,dospívajících,

dětí a kojenců ve věku od 1 měsíce s epilepsií

Účinnostlevetiracetamuudospělýchbylaprokázánave3dvojitězaslepenýchplacebem

kontrolovaných studiíchvdennídávce1 000mg, 2 000mgnebo 3 000mgrozdělenédodvoudílčích

dávek.Léčbatrvalaaž18týdnů.Vanalýzesdruženýchdatbyloprocentopacientů,kteřídosáhli

sníženífrekvenceparciálníchzáchvatůzatýdeno50%avíceprotipočátečnímustavupřistabilní

dávce(12/14týdnů)27,7%,31,6%a41,3%upacientůs1000mg,2000mgresp.3000mg

levetiracetamu a 12,6%u placeba.

Pediatrická populace:

Udětí(vevěku4-16let)bylaúčinnostlevetiracetamuprokázánavedvojitězaslepenéplacebem

kontrolovanéstudii,dokterébylozařazeno198pacientůstrvánímléčby14týdnů.Vtétostudiibyl

levetiracetam užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou dílčích dávek.

44,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvence

parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50%a více. Při pokračující dlouhodobé léčbě

bylo11,4%pacientůbezzáchvatůpodobualespoň6měsícůa 7,2%pacientůbylobezzáchvatůpo

dobu alespoň 1 roku.

Udětí(vevěku1měsícažméněnež4roky)bylaúčinnostlevetiracetamustanovenavedvojitě

zaslepenéplacebemkontrolovanéstudii,kterázahrnovala116pacientůaléčbatrvala5dní.Vtéto

studiidostávalipacientidennídávku20mg/kg,25mg/kg,40mg/kgnebo50mg/kgperorálního

roztokunazákladětitračníhorozpisupodlevěku.Vtétostudiibylapoužitadávka20mg/kg/den

titrovanádo40mg/kg/denprokojencevevěkujedenměsícažméněnež6měsíců,adávka25

mg/kg/dentitrovanádo50mg/kg/denprokojenceadětivevěku6měsícůažméněnež4roky.

Celkovádenní dávka byla podávána rozděleněvedvou dílčích dávkách.

Primárnímměřítkem účinnosti byl podíl pacientůodpovídajícíchna léčbu (tj.procento pacientů s≥50

%poklesem průměrné denní frekvence parciálních záchvatů odvýchozíhostavu), který bylhodnocen

zaslepeněcentrálnímhodnotitelemprostřednictvím48hodinovéhovideoEEGzáznamu.Doanalýzy

účinnostibylozahrnuto109pacientů,kteřímělinejméně24hodinvideoEEGzáznamuvobou

obdobích,výchozímihodnoceném.43,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientů

léčenýchplacebembylopovažovánozapacientyodpovídajícínaléčbu.Výsledkyseshodujínapříč

věkovýmiskupinami.Spokračujícídlouhodobouléčboubylo8,6%pacientůbezzáchvatůnejméně

podobu 6 měsíců a 7,8%bylo bez záchvatů nejméně 1 rok.

Monoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceupacientůod16lets

nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnostlevetiracetamuvmonoterapiibylaprokázánavedvojitězaslepenémparalelnímporovnání

non-inferiorityskarbamazepinemsřízenýmuvolňovánímu576pacientůsnověnebonedávno

diagnostikovanouepilepsiíod16let.Upacientůmuselybýtpřítomnypouzespontánníparciální

záchvatynebogeneralizovanétonicko-klonickézáchvaty.Pacientibylirandomizovánikužívání

karbamazepinu s řízeným uvolňovánímvdávce 400-1200mg/dennebo levetiracetamuvdávce 1000-

3000 mg/den po dobu až 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.

Bez záchvatů po dobu 6 měsíců bylo 73,0%pacientů s levetiracetamem a 72,8%pacientů

s karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbami byl 0,2%(95%

CI:-7,88,2).Vícenežpolovinapacientůbylabezzáchvatůpodobu12měsíců(56,6%a58,5%

pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním).

Vestudiiodrážejícíklinickoupraximohlabýtvysazenasouběžnáantiepileptickáléčbaučásti

pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69).

Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých adospívajících

od 12 let.

Účinnost levetiracetamu byla prokázánavedvojitězaslepené placebem kontrolované studii trvající16

týdnůupacientůod12letsidiopatickougeneralizovanouepilepsiísmyoklonickýmizáchvatyu

různých syndromů. Většina pacientůtrpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

V této studii byllevetiracetam užíván v dávce 3000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek.

58,3%pacientůléčenýchlevetiracetamem a 23,3%pacientů s placebemdosáhlo snížení počtudnůs

myoklonickýmzáchvatemzatýdenalespoňo50%.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo28,6%

pacientůbezmyoklonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa21,0%pacientůbylobez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatnáléčbaprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůudospělýchadospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu byla prokázánavedvojitězaslepené placebem kontrolované studii trvající24

týdnů,kterázahrnovaladospělé,dospívajícíaomezenýpočetdětítrpícíchidiopatickou

generalizovanouepilepsiísprimárněgeneralizovanýmitonickoklonickýmizáchvaty(PGTC)u

různýchsyndromů(juvenilnímyoklonickáepilepsie,juvenilníepilepsiesabsencemi,dětskáepilepsie

sabsencemineboepilepsiesgeneralizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatypoprobuzení).Vtéto

studii byllevetiracetam užíván v dávce 3000 mg/den u dospělých a dospívajících nebo60 mg/kg/den u

dětí rozdělené do dvou denních dávek.

72,2%pacientůléčenýchlevetiracetamema45,2%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvence

primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůzatýdeno50%avíce.Připokračující

dlouhodobéléčbě bylo 47,4%pacientů bez tonicko-klonickýchzáchvatů podobu alespoň 6měsíců a

31,5%pacientů bylo beztonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetamjevysocerozpustnálátkasvysokouschopnostíprůniku.Farmakokinetickýprofilje

lineární snízkouintra-a interindividuálnívariabilitou. Při opakovanémpodávánínedocházíkezměně

clearance.Kdispozicinejsoužádnédůkazyovětšívariabilitěmezipohlavími,rasamianicirkadiánní

variabilitě. Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný.

Vzhledemkúplnému a lineárnímuvstřebávání lze plazmatickéhladiny předvídat na základě perorální

dávkylevetiracetamu,vyjádřenévmg/kgtělesnéhmotnosti.Plazmatickéhladinylevetiracetamutedy

není nutno monitorovat.

Bylaprokázánavýznamnákorelacemeziplazmatickoukoncentracíakoncentracíveslináchudětíi

dospělých(poměrkoncentraceveslinách/koncentracevplazměsepohybujívrozmezí1-1,7pro

tablety a 4 hodiny po podání perorálního roztoku).

Dospělí a dospívající:

Vstřebávání

Levetiracetam se po perorálním podání rychlevstřebává. Absolutní biologická dostupnost po

perorálním podání se blíží 100%.

Maximálníplazmatickékoncentrace(Cmax)jsoudosaženy1,3hodinypopodánídávky.Ustáleného

stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně.

Maximálníchkoncentrací (Cmax)ve výši 31μg/ml seběžnědosahuje po jednorázovédávce 1000mg

a43 μg/ml po opakované dávce 1 000 mg dvakrát denně.

Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy.

Distribuce

Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici.

Anilevetiracetamanijehoprimárnímetabolitsevevýznamnémířenevážounabílkovinykrevní

plazmy(<10%).Distribučníobjemlevetiracetamujepřibližně0,5-0,7l/kg,cožjehodnotablízká

celkovému objemu vody v organismu.

Biotransformace

Levetiracetamnenívlidskémorganismuvýrazněmetabolizován.Hlavnímetabolickoucestou(24%

dávky)jeenzymatickáhydrolýzaacetamidovéskupiny.IzoenzymyjaterníhocytochromuP450

nepodporujívznikprimárníhometabolituucbL057.Hydrolýzaacetamidovéskupinybylazjištěnav

řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní.

Bylyzjištěnyidvaméněvýznamnémetabolity.Jedenbylzískánhydroxylacípyrrolidonovéhojádra

(1,6%dávky) a druhý otevřenímpyrrolidonového kruhu (0,9%dávky).Další neidentifikované složky

představovaly pouze 0,6%dávky.

Invivonebylazjištěnažádnáenantiomerováinterkonverzeulevetiracetamuaniujehoprimárního

metabolitu.

Invitrobylozjištěno,želevetiracetama jehoprimárnímetabolitneinhibujíhlavníizoformyjaterního

cytochromuP450učlověka(CYP34A,2A6,2C9,2C19,2D6,2E1a1A2),aktivitu

glukuronyltransferázy (UGT1A1 a UGT1A6) ani epoxidové hydroxylázy. Levetiracetamin vitronavíc

neovlivňuje glukuronidacikyseliny valproové.

VkulturáchlidskýchhepatocytůměllevetiracetamminimálnínebožádnýúčineknaCYP1A2,

SULT1E1neboUGT1A1.LevetiracetamzpůsobovalmírnouindukciCYP2B6aCYP3A4.Invitroa

in vivo údaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že byin vivo

docházelokvýznamnéindukcienzymů.ProtojeinterakcepřípravkuLevetiracetam-neuraxpharms

jinými látkaminepravděpodobná.

Vylučování

Plazmatickýpoločasudospělýchbyl7±1hodinanelišilsepodledávky,způsobupodáníanipři

opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg.

Hlavní cestou exkrece byla moč, kterou se vylučovalo průměrně 95%dávky (přibližně 93%dávky se

vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3%dávky.

Kumulativnívylučovánílevetiracetamumočí během prvních 48hodindosáhla 66%dávky;vpřípadě

jeho primárního metabolitu 24%dávky.

Renálníclearancelevetiracetamuje0,6ml/min/kg,proucbL0574,2ml/min/kg,cožukazuje,že

levetiracetamsevylučujeglomerulárnífiltracísnáslednoutubulárníreabsorpcíažeprimární

metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí.

Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu.

Starší pacienti:

U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40%(10 až 11 hodin). To souvisí se

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Porucha renálních funkcí:

Zdánlivásystémováclearancelevetiracetamuajehoprimárníhometabolitukorelujesclearance

kreatininu.Protoseunemocnýchsestřednětěžkouatěžkourenálníporuchoudoporučujeupravit

udržovacídennídávkupřípravkuLevetiracetam-neuraxpharmpodleclearancekreatininu(vizbod

4.2).

Uanurickýchdospělýchjedincůsterminálnímrenálnímselhánímbylpoločasmezidialýzami

přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51%.

Porucha funkce jater

Ujedincůsmírnouastřednětěžkouporuchoufunkcejaternedocházelokžádnévýznamnézměně

clearancelevetiracetamu.Uvětšinyjedincůstěžkouporuchoufunkcejaterbylaclearance

levetiracetamu snížena o více než 50%v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2).

Pediatrická populace:

Děti (4 až 12 let):

Poperorálnímpodáníjednédávky(20mg/kg)dětems epilepsií(6-12let)bylpoločaslevetiracetamu

6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30%vyšší než u dospělých s epilepsií.

Po podání opakovaných dávek(20-60mg/kg/den)dětem sepilepsií (4-12 let) byl levetiracetam rychle

absorbován.Maximálníplazmatickékoncentracebylodosaženo0,5až1,0hodinupopodání.Bylo

pozorovánolineárníadávceúměrnézvýšenímaximálníplazmatickékoncentraceaplochypod

křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg.

Kojenci a děti (1 měsíc–4 roky)

Pojednorázovémpodání(20mg/kg)perorálníhoroztoku100mg/mldětemsepilepsií(1měsíc–4

roky)byllevetiracetamrychleabsorbovánamaximálníplazmatickákoncentracebylapozorována

přibližně1hodinupopodání.Farmakokinetickévýsledkyukazují,žeeliminačnípoločasjeudětí

kratší (5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny), a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší(1,5

ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg).

Vanalýzepopulačnífarmakokinetikyprovedenéupacientůvevěkuod1měsícedo16letkorelovala

tělesnáhmotnostvýznamněsezdánlivouclearance(clearancenarůstalasezvýšenímtělesné

hmotnosti), a sezdánlivýmdistribučnímobjemem.Naoba parametrymělvliv také věk. Tento účinek

bylvýraznějšíumladšíchdětí,ustupovalsezvyšujícímsevěkemakolem4letvěkusestal

zanedbatelným.

Vobouanalýzáchpopulačnífarmakokinetikydošlokasi20%zvýšenízdánlivéclearance

levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, které indukují tvorbu enzymů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicitya

karcinogenity nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka

Nežádoucíúčinky,kterénebylypozoroványvklinickýchstudiích,alebylyzjištěnyupotkanůav

menšímířeumyší,přiexpozicipodobnýmhladinámjakoučlověkaa s potenciálnímvýznamempro

použitívklinicképraxi,bylyjaternízměnynaznačujícíadaptivníodpověď,jakojezvýšenáhmotnost

a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě.

Upotkanůnebylyvdávkách až 1800mg/kg/den (6násobekmaximálnídoporučenédennídávky u lidí

vpřepočtunamg/m 2 neboexpozici) pozorovány žádnénežádoucí účinkyna fertilitu samců ani samic

u rodičů a první generace potomků.

Dvěstudieembryo-fetálníhovývoje(EFVstudie)bylyprovedenyupotkanůsdávkami400,1200a

3600mg/kg/den.Přidávce3600mg/kg/dendošlopouzevjednéztěchtodvouEFVstudiík

nepatrnémusníženífetálníhmotnosti,spojenémushraničnímnárůstempočtukostních

variant/menšíchanomálií.Nedošlokžádnémuovlivněníembryomortalityanikezvýšenívýskytu

malformací. NOAEL (hladina bez pozorovanýchnežádoucích účinků) byla 3 600 mg/kg/den pro březí

samicepotkanů(12násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidípřipřepočtunamg/m 2 )a1200

mg/kg/den pro plody.

Čtyři studieembryo-fetálníhovývoje byly provedenyu králíkůsdávkami 200, 600, 800, 1200 a1800

mg/kg/den.Dávka1800mg/kg/denvedlakeznačnétoxicitěusamic-matekakesníženífetální

hmotnosti,spojenémusezvýšenýmvýskytemplodůskardiovaskulárními/kosternímianomáliemi.

NOAELbyla<200mg/kg/denprosamice-matkya200mg/kg/denproplody(odpovídámaximální

doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Studieperinatálníhoapostnatálníhovývojebylaprovedenaupotkanůsdávkamilevetiracetamu70,

350a 1800mg/kg/den.NOAELbyla≥1800mg/kg/denprosamiceF0,stejnějakopropřežití,růsta

vývojmláďat F1 až doodstavení (6násobekmaximální doporučenédennídávky ulidí při přepočtuna

mg/m 2 ).

Studiesnovorozenciamláďatyzvířatneukázalyupsůapotkanůžádnénežádoucíúčinkyna

standardnívýsledkyvývojeamaturacevdávkáchdo1800mg/kg/den(6-17násobekmaximální

doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Jádro:

Celulosový prášek

Kukuřičnýškrob

Kopovidon

Sodná sůl karboxymethylškrobu(typ A)

Mastek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová soustavaLevetiracetam-neuraxpharm 250 mg potahované tablety:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastek

Hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Potahová soustava Levetiracetam-neuraxpharm 500 mg potahované tablety:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 3350

Mastek

Žlutýoxid železitý (E 172)

Potahová soustava Levetiracetam-neuraxpharm 750 mg potahované tablety:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 3350

Mastek

Hlinitý lak oranžové žluti(E110)

Červenýoxid železitý (E 172)

Potahová soustava Levetiracetam-neuraxpharm 1000 mg potahované tablety:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 3350

Mastek

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Al/PVC blistry, které jsou vloženy do papírové krabičky

Balení 10,20, 30, 50, 60,80, 90,100, 120, 160, 180a 200potahovaných tablet.

Nemocniční balení 1000 (5 x 200) potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní požadavky na likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

neuraxpharm

Arzneimittel GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 23

40764 Langenfeld

Německo

Tel. +(49) 2173 / 1060-0

Fax +(49) 2173 / 1060-333

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Levetiracetam-neuraxpharm 250 mg potahované tablety: 21/206/12-C

Levetiracetam-neuraxpharm 500 mg potahované tablety: 21/207/12-C

Levetiracetam-neuraxpharm 750 mg potahované tablety: 21/208/12-C

Levetiracetam-neuraxpharm 1000 mg potahované tablety: 21/209/12-C

9. DATUMPRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.3.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

21.4.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace