LEVETIRACETAM ARROW 1000 MG, POR TBL FLM 30X1000MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
Arrow ApS, Roskilde
ATC kód:
N03AX14
Dávkování:
1000MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 497/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.1k rozhodnutí o změně registracesp.zn.sukls163211/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Levetiracetam Arrow 250 mg

Levetiracetam Arrow 500 mg

Levetiracetam Arrow 750 mg

LevetiracetamArrow 1000 mg

potahované tablety

levetiracetamum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejnéznámky onemocněníjako Vy.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejně postupujtevpřípadějakýchkolinežádoucích účinků,kterénejsou uvedeny

v této příbalovéinformaci.

Co naleznete v tétopříbalové informaci

1.Co je Levetiracetam Arrow a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levetiracetam Arrow užívat

3.Jak se přípravek Levetiracetam Arrow užívá

4.Možnénežádoucí účinky

5.Jak přípravek Levetiracetam Arrow uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je LevetiracetamArrow a k čemu se používá

Levetiracetam Arrow je lék proti epilepsii (lék určený k léčbězáchvatů u nemocných s epilepsií).

Levetiracetam Arrow se užívá:

samostatně udospělých adospívajícíchvevěkuod 16let snovědiagnostikovanouepilepsiík

léčběparciálních(ohraničených)epileptickýchzáchvatůsesekundárnígeneralizací(rozšířenímdo

dalších částí mozku) nebo bez ní;

jako přídatná léčba společně s jinými léky proti epilepsii k léčbě:

parciálníchzáchvatůsesekundárnígeneralizacínebobezníudospělých,

dospívajících a dětístělesnou hmotností nejméně 25 kg sepilepsií,

myoklonickýchzáchvatůudospělýchadospívajícíchod12letvěkusjuvenilní

myoklonickou epilepsií,

primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůudospělýchadospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

2.Čemumusíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LevetiracetamArrow užívat

Neužívejte přípravek Levetiracetam Arrow

jestližejstealergický/ánalevetiracetamnebonakteroukolidalšísložkutohotopřípravku

(uvedenou vbodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravkuLevetiracetam Arrowseporaďte se svým lékařem.

Jestližemátepotížesledvinami,dbejtepokynůlékaře.Lékařmůžerozhodnoutopřípadné

úpravě dávkování.

JestližezpozorujetejakékolizpomalenírůstuneboneočekávanýrozvojpubertyuVašeho

dítěte, prosím, kontaktujte svého lékaře.

PokudbyuVásdošlokezhoršenízáchvatů(např.zvýšenípočtu),prosím,kontaktujtesvého

lékaře.

Uněkolikaosobléčenýchantiepileptiky,jakojelevetiracetam,sevyskytlymyšlenkyna

sebepoškozeníčisebevraždu.PokudseuVásobjevíjakýkolipříznakdepresea/nebo

sebevražedných představ, obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Levetiracetam Arrow

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Levetiracetam Arrow sjídlem,pitíma alkoholem

PřípravekLevetiracetamArrowmůžeteužívatnezávislenajídle,tj.spolusjídlemnebobezněj.Pro

maximální bezpečnost léčby nepožívejte během užívání přípravku Levetiracetam Arrow alkohol.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokudjstetěhotnánebosimyslíte,žebystemohlabýttěhotná,informujte,prosím,svéholékaře.

PřípravekLevetiracetamArrowbysenemělužívatběhemtěhotenství,pokudtonenínaprosto

nezbytné. Není známomožné riziko pro Vaše nenarozenédítě. Ve studiíchna zvířatechmělpřípravek

LevetiracetamArrownežádoucí reprodukční účinky, avšakvevyššíchdávkáchnež budete potřebovat

kekontrole svých záchvatů.

Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekLevetiracetamArrowmůženarušitVašischopnostříditvozidloaobsluhovatstrojea

zařízení,protožemůžezpůsobitospalost.Ktomudocházíspíšenazačátkuléčbynebopozvýšení

dávky.

Neměl(a)bysteříditneboobsluhovatstroje,dokudsenezjistí,zdaVašeschopnostvykonávattyto

činnosti není negativně ovlivněna.

3.Jak se přípravek Levetiracetam Arrow užívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékařenebolékárníka.Pokudsinejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařemnebo lékárníkem.

PřípravekLevetiracetamArrowsemusíužívat2xdenně,jednouránoajednouvečer,každýden

přibližně ve stejnou dobu.

Vždy užívejte tolik tablet, kolik Vám určí lékař.

Monoterapie

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):

Obvykládávka: v rozmezí1 000 mg (4 x 250mgtablety, 2 x 500 mgtablety, 1 x 1000 mgtableta) až

3 000 mg (12 x 250 mg tablety, 6 x 500 mg tablety, 3 x 1000 mg tablety) každý den.

JestližezačínátepoprvéužívatpřípravekLevetiracetamArrow,lékařVámpředepíšepodobuprvních

2 týdnů nižší dávkupřed podáním obvyklé nejnižší dávky.

Příklad: pokud je Vaše denní dávka 1000 mg, musíte užívat 2 tablety 250 mg ráno a 2 večer.

Přídatná léčba

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg:

Obvykládávka: v rozmezí 1 000 mg (4 x 250mgtablety, 2 x 500 mgtablety, 1 x 1000 mgtableta) až

3 000 mg (12 x 250 mg tablety, 6 x 500 mg tablety, 3 x 1000 mg tablety) každý den.

Příklad: pokud je Vaše denní dávka 1000 mg, musíte užívat 2 tablety 250 mg ráno a 2 večer.

Dávka prokojence (6-23měsíců),děti (2-11let)adospívající (12-17let) shmotnostínižšínež 50

kg:

Lékař předepíše nejvhodnější lékovou formu levetiracetamu podle věku, tělesné hmotnosti a dávky.

Pro kojence a děti do 6 let je nejvhodnější formou perorální roztok.

Obvyklá dávka: mezi 20 a 60 mg/kg/den.

Příklad: pokud je denní dávka 20 mg/kg/den, dítě stělesnou hmotností 25 kg musí užívat 1 tabletu 250

mg ráno a 1 večer.

Dávka pro kojence (1 až 6 měsíců)

Nejvhodnější formou pro tyto kojence je perorální roztok levetiracetamu o koncentraci 100 mg/ml.

Způsob podání

TabletypřípravkuLevetiracetamArrowsepolykajísdostatečnýmmnožstvímtekutiny(např.zapijte

sklenicí vody).

Délka léčby

-Levetiracetamjeurčen kdlouhodobéléčbě. Je třeba pokračovat v léčbě levetiracetamem takdlouho,

jak Vám doporučil lékař.

-Neukončujte léčbu bez porady se svým lékařem, takové ukončení léčby by mohlo vést ke zvýšenému

výskytu záchvatů.Pokud se Váš lékař rozhodne k ukončení léčby levetiracetamem, doporučí Vám, jak

ho postupně vysadit.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Levetiracetam Arrow, než jste měl(a)

MožnénežádoucíúčinkypřipředávkovánípřípravkemLevetiracetamArrowjsouospalost,pohybový

neklid, agresivita, snížená bdělost, útlum dýchání akóma (bezvědomí).

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře. Váš lékař určí nejlepší možnou

léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levetiracetam Arrow

PokudsizapomenetevzítjednunebovícedávekpřípravkuLevetiracetamArrow,kontaktujtesvého

lékaře. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Levetiracetam Arrow

Přiukončováníléčbymusíbýtdávkovánílevetiracetamu,takjakojinýchepileptik,snižováno

postupně, aby nedošlo k zvýšenému výskytu záchvatů.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4.Možnénežádoucí účinky

Podobnějakovšechnylékymůžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

Některéznežádoucíchúčinkůjakoospalost,únavanebozávratěsemohouvyskytovatčastějina

začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Tyto nežádoucí účinky by se ale měly postupně zmírňovat.

Velmi časté(mohou postihnout více než 1 pacienta z10):

nazofaryngitida (zánět nosohltanu)

somnolence (ospalost), bolest hlavy

Časté(mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100):

anorexie (ztráta chuti k jídlu)

deprese, nepřátelství neboagresivita, úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost

křeče, poruchy rovnováhy, závratě (pocit nestability), letargie, třes (mimovolní chvění)

vertigo (pocit otáčení)

kašel

bolesti břicha, průjem, dyspepsie (zažívací potíže),zvracení, nevolnost

vyrážka

astenie (slabost) / únava

Méně časté(mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000):

snížený počet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek

snížení tělesné hmotnosti, nárůst tělesné hmotnosti

pokusosebevražduasebevražednépředstavy,duševníporuchy,abnormálníchování,

halucinace, hněv, zmatenost,projevy náhlé úzkosti,emoční nestabilita / výkyvy nálady,neklid

amnézie(ztrátapaměti),poruchypaměti(zapomnětlivost),poruchykoordinace/ataxie

(poruchakoordinace pohybů), parestezie (brnění), poruchysoustředění(ztrátakoncentrace)

diplopie (dvojité vidění), rozmazané vidění

abnormální hodnoty testů jaterních funkcí

vypadávání vlasů, ekzém,svědění

svalová slabost, myalgie (bolest svalů)

poranění

Vzácné(mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000):

infekce

snížený početvšech typůkrvinek

sebevražda,poruchyosobnosti(problémyschováním),abnormálnímyšlení(pomalémyšlení,

neschopnost se soustředit)

nekontrolovanésvalovékřečepostihujícíhlavu,trupakončetiny,problémsovládáním

pohybů, hyperkineze (zvýšená pohybová aktivita)

zánět slinivky břišní

jaterníselhání, zánět jater

kožnívyrážka,kterámůžemítformupuchýřůavypadatjakomaléterče(tmavýstředskvrny

obklopenýsvětlejšímokolím,stmavýmokrajem)(multiformníerytém),rozsáhlávyrážkas

puchýřkyaloupajícísekůží,částečněkolemúst,nosu,očíapohlavníchorgánů(Stevens–

Johnsonůvsyndrom)azávažnějšíformazpůsobujícíolupováníkůžezasahujícívícenež30%

povrchu těla (toxická epidermální nekrolýza).

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedeny v

této příbalové informaci.

5.Jak přípravek LevetiracetamArrow uchovávat

Uchovávejtetentopřípravekmimodohleda dosahdětí.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobaluza"Použitelnédo:".

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Levetiracetam Arrow obsahuje

Léčivou látkou je levetiracetamum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg, 500 mg, 750 mg nebo 1000 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:kukuřičný škrob,povidon,mastek,koloidní bezvodý oxid křemičitý,magnesium-stearát

Potah tablety:

250mg:makrogol,polyvinylalkohol,mastek,oxidtitaničitý(E171),hlinitýlakindigokarmínu(E

132)

500mg:makrogol,polyvinylalkohol,mastek,oxidtitaničitý(E171),žlutýoxidželezitý(E172),

hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

750mg:makrogol,polyvinylalkohol,mastek,oxidtitaničitý(E171),karmín(E120),hlinitýlak

chinolinové žluti (E 104)

1000 mg:makrogol, polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý (E 171)

Jak přípravek LevetiracetamArrow vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety.

250mg:Modráoválnábikonvexnípotahovanátabletaspůlicírýhoudělícívyražení„LE“a„250“na

jedné straně a označením „ “ na straně druhé.Tabletu lzedělit na dvě stejné poloviny.

500mg:Žlutáoválnábikonvexnípotahovanátabletaspůlicírýhoudělícívyražení„LE“a„500“na

jedné straně a označením „ “ na straně druhé.Tabletu lzedělit na dvě stejné poloviny.

750 mg:Oranžová oválná bikonvexní potahovaná tableta s půlicí rýhou dělící vyražení označení „LE“

a „750“ na jedné straně a označením „ “ na straně druhé.Tabletu lzedělit na dvě stejné poloviny.

1000mg:Bíláoválnábikonvexnípotahovanátabletaspůlicírýhoudělícívyražení„LE“a „1000“na

jedné straně a označením „ “ na straně druhé.Tabletu lzedělit na dvě stejné poloviny.

PVC/PVdC/Al blistr

Levetiracetam Arrow 250 mg: 20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam Arrow 500 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam Arrow 750 mg: 20, 30, 50, 60, 80, 100 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam Arrow 1000 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Arrow ApS

Sankt Peders Stræde 2,1

4000 Roskilde

Dánsko

Výrobce

Arrow Pharm (Malta) Limited, 62 Hal Far Industrial Estate,Birzebbugia BBG3000, Malta.

Juta Pharma GmbH, Gutenbergstrasse 13, 24941, Flensburg,Německo.

Selamine Limited T/A Arrow Generics Limited, Unit 4/5, Willsborough Cluster, Clonshaugh

Industrial Estate, Clonshaugh, Dublin17, Irsko.

Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ,Velká Británie.

Medicofarma S.A, Kozienicka 97, 26-600 Radom,Polsko.

Tento léčivý přípravek je registrován včlenských státech EHPpod těmito názvy:

Kypr LevetiracetamArrow250,500,750,1000mgFilm-coated

Tablets

Česká republika Levetiracetam Arrow 250, 500, 750, 1000 mg, potahované tablety

Německo LevetiracetamJUTA250, 500, 750, 1000 mg Filmtabletten

Dánsko LevetiracetamArrow250,500,750,1000mgfilmovertrukne

tabletter

Španělsko LevetiracetamArrow250,500,750,1000mgcomprimidos

recubiertos con película

Itálie Levetiracetam Arrow

Malta LevetiracetamArrow250,500,750,1000mgFilm-coated

Tablets

Nizozemsko LevetiracetamArrow250,500,750,1000mgfilmomhulde

tabletten

Polsko Levetiracetam Arrow

Velká Británie LevetiracetamArrow250,500,750,1000mgFilm-coated

Tablets

Tato příbalová informace byla naposledyrevidována:5.10.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls163211/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Levetiracetam Arrow 250 mg

Levetiracetam Arrow 500 mg

Levetiracetam Arrow 750 mg

Levetiracetam Arrow 1000 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

250 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

500 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg.

750 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg.

1000 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

250mg:Modráoválnábikonvexnípotahovanátabletaspůlicírýhoudělícívyražení„LE“a„250“na

jedné straně a označením „ “ na straně druhé.Tabletu lzedělit na dvě stejné poloviny.

500mg:Žlutáoválnábikonvexnípotahovanátabletaspůlicírýhoudělícívyražení„LE“a„500“na

jedné straně a označením „ “ na straně druhé.Tabletu lzedělit na dvě stejné poloviny.

750 mg:Oranžová oválná bikonvexní potahovaná tableta s půlicí rýhou dělící vyražení označení „LE“

a „750“ na jedné straně a označením „ “ na straně druhé.Tabletu lzedělit na dvě stejné poloviny.

1000mg:Bíláoválnábikonvexnípotahovanátabletaspůlicírýhoudělícívyražení„LE“a „1000“na

jedné straně a označením „ “ na straně druhé.Tabletu lzedělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

PřípravekLevetiracetamArrowjeindikovánjakomonoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůse

sekundárnígeneralizacínebobezníudospělýchadospívajícíchod16letsnovědiagnostikovanou

epilepsií.

Přípravek Levetiracetam Arrow je indikován jako přídatná terapie

při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez ní u dospělých, dospívajících a

dětí shmotností nejméně 25 kg s epilepsií,

při léčběmyoklonických záchvatů u juvenilnímyoklonickéepilepsie udospělých adospívajících

od 12 let,

při léčbě primárněgeneralizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajícíchod

12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Monoterapie pro dospělé a dospívající od 16 let

Doporučená zahajovací dávka je 250 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech užívání by měla být zvýšena

napočátečníterapeutickoudávku500mgdvakrátdenně.Dávkamůžebýtdálezvyšovánao250mg

dvakrátdenněkaždédvatýdnyvzávislostinaklinickéodpovědi.Maximálnídávkaje1500mg

dvakrát denně.

Přídatná terapie pro dospělé (≥ 18 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby.

Podleklinickéodpovědia snášenlivostilzedennídávkuzvýšitažna1500mgdvakrátdenně.Dávku

lze zvyšovat nebo snižovat po500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti (65 let a starší)

Ustaršíchpacientůsporuchourenálníchfunkcí(viz"Pacientisporuchourenálníchfunkcí"níže)se

doporučuje dávku upravit.

Porucha renálních funkcí

Denní dávku je nutno individuálně upravit podle renálních funkcí.

Prodospělépacientypoužijtenásledujícítabulkuadávkuupravteodpovídajícímzpůsobem.Při

použitítétotabulkydávkováníjenutnonejprvestanovitpacientovuclearancekreatininu(CLcr)v

ml/min.Udospělýchadospívajícíchohmotnosti50kgavícelzehodnotuCLcrvml/minzjistitz

hladin kreatininu v séru (mg/dl) s použitím následující rovnice:

CLcr(ml/min)= [140-věk (roky)] xtělesná hmotnost (kg)

72 xkreatinin v séru(mg/dl) (x 0,85pro ženy)

CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla ("body surface area", BSA):

CLcr (ml/min/1,73 m 2 )= CLcr (ml/min)

BSA pacienta (m 2 ) x 1,73

Úpravadávkyudospělýchadospívajícíchpacientůshmotnostíalespoň50kgsporuchourenálních

funkcí

Stupeň nedostatečnosti funkce ledvin Clearance kreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávka a frekvence podávání

Normální > 80 500-1500 mg dvakrát denně

Mírný 50-79 500-1000 mg dvakrát denně

Středně těžký 30-49 250-750 mg dvakrát denně

Těžký < 30 250-500 mg dvakrát denně

Dialyzovaní nemocní v konečném stadiu

onemocnění ledvin (1) - 500-1000 mg jednou denně (2)

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat úvodní dávku 750 mg.

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg.

Udětí s poruchou funkceledvin je třeba upravit dávku levetiracetamu podle renálníchfunkcí, protože

clearancelevetiracetamuzávisínarenálníchfunkcích.Totodoporučeníjezaloženonastudiis

dospělými s poruchou funkce ledvin.

CLcrvml/min/1,73m 2 můžebýtodhadnutazestanovenísérovéhokreatininu(mg/dl)promladé

dospívající, děti a kojence s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

CLcr (ml/min/1,73 m 2 )= Výška (cm) x ks

sérový kreatinin (mg/dl)

ks=0,45 pro donošené kojence do 1 roku věku;

ks=0,55 pro děti mladší než 13 let a dospívající dívky;

ks=0,7 pro dospívající chlapce

Úpravadávkováníprokojence,dětiadospívajícípacientyshmotnostínižšínež50kgsporuchou

renálních funkcí

Stupeň

nedostatečnosti

funkce ledvin Clearance

kreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávka a frekvence podávání (1)

Kojenciod1doméněnež6

měsíců Kojenci6-23měsíců,dětiadospívající

s hmotností pod 50kg

Normální > 80 7-21 mg/kg

(0,07 až 0,21 ml/kg)

dvakrát denně 10-30 mg/kg

(0,10 až 0,30 ml/kg) dvakrát denně

Mírný 50-79 7-14 mg/kg

(0,07 až 0,14 ml/kg)

dvakrát denně 10-20 mg/kg

(0,10 až 0,20 ml/kg) dvakrát denně

Středně těžký 30-49 3,5-10,5 ml/kg

(0,035 až 0,105 ml/kg)

dvakrát denně 5-15 mg/kg

(0,05 až0,15 ml/kg) dvakrát denně

Těžký < 30 3,5-7 mg/kg

(0,035 až 0,07 ml/kg)

dvakrát denně 5-10 mg/kg

(0,05 až 0,10 ml/kg) dvakrát denně

Dialyzovaní

pacienti v

konečnémstadiu

onemocnění

ledvin -- 7-14 mg/kg

(0,07 až 0,14 ml/kg)

jednou denně (2) (4) 10-20mg/kg

(0,10 až 0,20 ml/kg) jednou denně (3) (5)

Prodávkynižšínež250mgapropacientyneschopnépolykattabletymusíbýtpoužitperorální

roztok.

První den léčby levetiracetamemsedoporučuje úvodní dávka 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg).

První denléčby levetiracetamem se doporučuje úvodní dávka 15 mg/kg (0,15 ml/kg).

Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7 mg/kg (0,035 až 0,07 ml/kg).

Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg (0,05 až 0,10 ml/kg).

Porucha funkce jater

Upacientůsmírnouažstřednětěžkouporuchoujaterníchfunkcínenítřebadávkunijakupravovat.

Unemocnýchstěžkouporuchoujaterníchfunkcímůžehodnotaclearancekreatininupodhodnocovat

renálnínedostatečnost.Protosepřihodnotěclearancekreatininu<60ml/min/1,73m 2 doporučuje

snížit denní udržovací dávku o 50%.

Pediatrická populace

Lékař by měl předepsat nejvhodnější lékovou formu, velikost balení a sílu přípravku vzhledem kvěku,

hmotnosti pacienta a dávce.

Tabletynejsouvhodnéprokojenceadětido6let.Utétopopulacejeupřednostňovánalékováforma

perorálníroztok.Navíc,dostupnésílytabletnejsouvhodnépropočátečníléčbuudětíshmotnostído

25 kg, pro pacienty neschopné polykat tablety a pro podání dávek nižších než 250 mg. Ve všech těchto

případech musí být použit perorální roztok.

Monoterapie

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamuudětíadospívajícíchdo16letnebylyumonoterapieještě

stanoveny. Nejsou k dispozici žádné údaje.

Přídatná terapie pro kojence ve věku 6-23 měsíců, děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností

nižší než 50 kg

U kojenců a dětí do 6 let je upřednostňována léková forma perorální roztok.

Počáteční terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

Podleklinickéodpovědi a snášenlivosti lzedávkuzvýšit až na 30 mg/kgdvakrát denně. Změnadávky

bynemělapřekročitzvýšenínebosníženío10mg/kgdvakrátdenněkaždé2týdny.Mělabybýt

použita nejnižší účinná dávka.

Dávka u dětí s hmotností 50 kg a vyšší je stejná jako u dospělých.

Doporučené dávky pro kojence od 6 měsíců, děti a dospívající:

Hmotnost Počáteční dávka:

10 mg/kg 2x denně Maximální dávka:

30 mg/kg 2x denně

6 kg (1) 60 mg (0,6 ml) 2x denně 180mg(1,8ml)2x

denně

10 kg (1) 100 mg (1 ml) 2x denně 300 mg (3 ml) 2x denně

15 kg (1) 150mg(1,5ml)2x

denně 450mg(4,5ml)2x

denně

20 kg (1) 200 mg (2 ml) 2x denně 600 mg (6 ml) 2x denně

25 kg 250 mg 2x denně 750 mg 2x denně

Od 50 kg (2) 500 mg 2x denně 1 500 mg 2x denně

Dětishmotností25kgaméněbymělyléčbuzačínatperorálnímroztokemlevetiracetamu100

mg/ml.

Dávky u dětí a dospívajících shmotností 50 kg a více jsou stejné jako u dospělých.

Přídatná terapie pro kojence ve věku 1 měsíc až méně než 6 měsíců

U kojenců se používá léková forma perorální roztok.

Způsob podání

Potahovanétabletyjenutnoužívatperorálně,zapíjetdostatečnýmmnožstvítekutiny,lzejeužívat

spolu s jídlem nebo bez něj. Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivitanaléčivoulátku,jinéderivátypyrrolidonunebonakteroukolipomocnoulátku

uvedenou vbodě 6.1.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby

Pokudjenutnoukončitléčbulevetiracetamem,doporučujesenazákladěsoučasnéklinicképraxe

vysazovat jej postupně (tj. u dospělých a dospívajících s hmotností více než 50 kg: snižování o 500 mg

dvakrátdenněkaždédvaažčtyřitýdny;ukojencůod6měsíců,udětíadospívajícíchshmotností

nižšínež50kg: sníženídávky bynemělo překročit 10mg/kgdvakrát denněkaždé2 týdny; u kojenců

(mladších než 6 měsíců): snížení dávky by nemělo překročit 7 mg/kg dvakrát denně každé 2 týdny.

Renální insuficience

Podávánílevetiracetamupacientůmsporuchourenálníchfunkcísimůževyžádatúpravudávky.

Unemocnýchstěžkouporuchoufunkcejaterjevhodnépředzvolenímdávkyprovéstzhodnocení

renálních funkcí (viz bod 4.2).

Sebevražda

U pacientů léčených antiepileptiky (včetně levetiracetamu) byly hlášeny případy sebevraždy, pokusu o

sebevraždu,sebevražednýchpředstavachování.Metaanalýzarandomizovanýchplacebem

kontrolovanýchstudiísantiepileptikyprokázalamírnězvýšenérizikosebevražednýchmyšleneka

chování. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Z tohoto důvodu by u pacientů měly být sledovány známky deprese a/nebo sebevražedných představ a

chováníapřípadněbymělabýtzvolenavhodnáléčba.Pacientům(ajejichošetřujícímosobám)by

mělobýtdoporučeno,abyokamžitěvyhledalilékařskoupomoc,pokudseu pacientůprojevíznámky

deprese a/nebo sebevražedných představ či chování.

Pediatrická populace

Léková forma tablety není vhodná pro kojence a děti mladší než 6 let.

Dostupnéúdajeudětínenaznačujívlivnarůstapubertu.Avšakdlouhodobýúčinekudětínaučení,

inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám.

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamunebylydostatečněověřenyudětísepilepsiído1roku.

Klinických studií se účastnilo pouze 35 kojencůmladšíchnež1 rok s parciálnímizáchvaty a pouze 13

z nich bylo ve věku < 6 měsíců.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antiepileptika

Datazpremarketingovýchklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchukazují,želevetiracetam

neovlivňujesérovékoncentracejižpodávanýchantiepileptik(fenytoin,karbamazepin,kyselina

valproová,fenobarbital,lamotrigin,gabapentinaprimidon)ažetatoantiepileptikaneovlivňují

farmakokinetiku levetiracetamu.

Stejně jako u dospělých není u dětí užívajících levetiracetam do dávky 60 mg/kg/den důkaz o klinicky

významných interakcích léčivého přípravku.

Retrospektivníhodnocenífarmakokinetickýchinterakcíudětíadospívajícíchsepilepsií(4-17let)

potvrdilo,žepřídatnáléčbaperorálněužívanýmlevetiracetamemneovliňujesérovékoncentrace

současněpodávanéhokarbamazepinuavalproátuvustálenémstavu.Ikdyžúdajenaznačují,že

antiepileptikaindukujícíenzymyzvyšujíclearancelevetiracetamuudětío20%,dávkunenítřeba

upravovat.

Probenecid

Bylozjištěno,žeprobenecid(500mgčtyřikrátdenně),blokátorrenálnítubulárnísekrece,inhibuje

renálníclearanceprimárníhometabolitu,nevšaklevetiracetamu.Koncentraceuvedenéhometabolitu

všakzůstávánízká.Lzeočekávat,žeostatníléčivépřípravkyvylučovanéaktivnítubulárnísekrecíby

takémohlysnižovatrenálníclearancemetabolitu.Účineklevetiracetamunaprobenecidnebyl

studovánaúčineklevetiracetamunadalšíaktivněvylučovanéléčivépřípravky,např.NSA,

sulfonamidy a methotrexát, není znám.

Perorální kontraceptiva a jiné farmakokinetické interakce

Levetiracetamvdávce1000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikuperorálníchkontraceptiv

(ethinylestradiolalevonorgestrel);endokrinníparametry(luteinizačníhormonaprogesteron)se

nezměnily.Levetiracetamvdávce2000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikudigoxinuani

warfarinu.Protrombinovéčasysenezměnily.Současnépodávánídigoxinu,perorálníchkontraceptiv

ani warfarinu neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacida

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu antacid na vstřebávání levetiracetamu.

Jídlo a alkohol

Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila.

Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostatečnéúdajeopodávánílevetiracetamutěhotnýmženámnejsoukdispozici.Studienazvířatech

prokázalyreprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).Potenciálnírizikopročlověkaneníznámé.Podávání

levetiracetamusevtěhotenstvíauženvreprodukčnímvěku,kterénepoužívajíantikoncepci,

nedoporučuje, pokud tonenínezbytněnutné. Fyziologické změny běhemgraviditymohou stejně jako

u jiných antiepileptik ovlivnit koncentraci levetiracetamu. Během gravidity byly zaznamenány případy

sníženékoncentracelevetiracetamuvplazmě.Kvýraznějšímupoklesudocházeloběhemtřetího

trimestrugravidity(až60%výchozíchkoncentracípředzačátkemgravidity).Protojetřebapřiléčbě

levetiracetamemzajistitvprůběhugravidityvhodnoumodifikacidávkování.Vysazeníantiepileptické

léčby může vést k exacerbaci onemocnění, které může poškodit matku i plod.

Kojení

Levetiracetamsevylučujedomateřskéhomléka.Protosekojenínedoporučuje.Pokudvšakjeléčba

levetiracetamemběhemkojenínezbytná,jetřebavzhledemkvýznamukojenízvážitpoměrrizikaa

přínosu léčby.

Fertilita

Ve studiích na zvířatech nebyl zjištěn žádný účinek na fertilitu (viz bod 5.3). Nejsou k dispozici žádné

údaje z klinické praxe, potenciální riziko u člověka není známo.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Vzhledem k možné rozdílné individuální citlivosti mohou někteří pacienti pociťovat ospalost nebo jiné

příznaky související s centrálním nervovým systémem, a to zejména na začátku léčby nebo po zvýšení

dávky. Proto se u těchto pacientůdoporučujeopatrnost při prováděnínáročnějších aktivit, např. řízení

vozidelneboobsluhovánístrojů.Pacientůmsenedoporučujeříditneboobsluhovatstroje,dokudse

nezjistí, že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

4.8. Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Profilnežádoucíchúčinkůuvedenýnížejezaložennasouhrnnéanalýzeplacebemkontrolovaných

klinickýchstudiívevšechindikacích,scelkovýmpočtem3416pacientůléčenýchlevetiracetamem.

Tatodatajsoudoplněnaúdajiopoužitílevetiracetamuvotevřenýchprodlužujícíchstudiícha

postmarketingovýmizkušenostmi.Nejčastějiuváděnýminežádoucímiúčinkybylynazofaryngitida,

ospalost,bolesthlavy,únavaazávrať.Bezpečnostníprofillevetiracetamubylcelkověpodobnýu

všechvěkových skupin (dospělí a dětští pacienti) a u všech schválených indikací epilepsie.

Seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinkyhlášené zklinických studií (u dospělých, dospívajících, dětí a kojencůod1měsíce)

azpostmarketingovýchzkušenostíjsouuvedenynížepodletřídorgánovýchsystémůapodle

frekvence.Frekvencejedefinovánatakto:velmičasté(≥1/10),časté(≥1/100až<1/10),méněčasté

(≥ 1/1 000 až <1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000), a velmi vzácné (<1/10 000).

Třídy

orgánových

systémů podle

databáze

MedDRA Frekvence

Velmi časté Časté Méně časté Vzácné

Infekce a

infestace nazofaryngitida infekce

Poruchykrvea

lymfatického

systému trombocytopenie,

leukopenie pancytopenie,

neutropenie

Poruchy

metabolismu a

výživy anorexie snížení tělesné

hmotnosti,

přírůstek tělesné

hmotnosti

Psychiatrické

poruchy deprese,

hostilita/agresivita,

anxieta,insomnie,

nervozita/podrážděn

sebevražedný

pokus,

sebevražedné

představy,

psychotická

porucha,

abnormální

chování,

halucinace,hněv,

stav zmatenosti,

panická ataka,

citová labilita/

výkyvy nálady,

Dokonaná

sebevražda,

poruchy

osobnosti,

abnormální

myšlení

Poruchy

nervového

systému somnolence,

bolest hlavy konvulze, porucha

rovnováhy,závratě,

letargie, třes amnézie,porucha

paměti, poruchy

koordinace/ataxie,

parestezie,poruchy

pozornosti choreoathetóza,

dyskineze,

hyperkineze

Poruchy oka diplopie,

rozmazané vidění

Poruchyuchaa

labyrintu vertigo

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy kašel

Gastrointestináln

í poruchy bolesti břicha,

průjem,dyspepsie,

zvracení, nevolnost pankreatitida

Poruchyjatera

žlučových cest abnormální

výsledkyjaterních

funkčních testů jaterní selhání,

hepatitida

Poruchykůžea

podkožní tkáně vyrážka alopecie, ekzém,

svědění toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

multiformní

erytém

Poruchysvalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně svalová slabost,

myalgie

Celkovéporuchy

areakcevmístě

aplikace asthenie/únava

Poranění,otravy

a procedurální

komplikace poranění

Popis vybraných nežádoucích účinků

Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topiramátu.

V několikapřípadech alopecie byla po vysazení levetiracetamu pozorována spontánní úprava stavu.

V některých případech pancytopenie byl zjištěn útlum kostní dřeně.

Pediatrická populace

Upacientůvevěku1měsícažméněnež4rokybylocelkem190pacientůléčenolevetiracetamemv

placebemkontrolovanýchaotevřenýchprodlouženýchstudiích.Šedesát(60)ztěchtopacientůbylo

léčeno levetiracetamem v placebem kontrolovaných studiích. U pacientů ve věku 4-16 let bylo celkem

645pacientůléčenolevetiracetamemvplacebemkontrolovanýchaotevřenýchprodloužených

studiích.233těchtopacientůbyloléčenolevetiracetamemvplacebemkontrolovanýchstudiích.

Voboutěchtopediatrickýchskupináchjsoutytoúdajedoplněnyozkušenostipouvedení

levetiracetamu na trh.

Profil nežádoucích účinků levetiracetamu je obecně podobný ve všech věkových skupinách a ve všech

schválenýchindikacíchepilepsie.Výsledkybezpečnostiupediatrickýchpacientůvplacebem

kontrolovanýchklinickýchstudiíchbylykonzistentnísbezpečnostnímprofilemlevetiracetamuu

dospělých, s výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější u dětí

nežudospělých.Udětíadospívajícíchvevěku4-16letbylyzvracení(velmičasté,11,2%),

agitovanost (časté, 3,4%), výkyvynálady (časté, 2,1%), citová labilita (časté, 1,7%), agresivita (časté,

8,2%),abnormálníchování(časté,5,6%)aletargie(časté,3,9%)hlášenyčastějinežuostatních

věkovýchskupinnebovcelkovémbezpečnostnímprofilu.Ukojencůa dětívevěku1měsícažméně

než4rokybylypodrážděnost(velmičasté,11,7%)aabnormálníkoordinace(časté,3,3%)hlášeny

častěji než u ostatních věkových skupin nebo v celkovém bezpečnostním profilu.

Dvojitězaslepenáplacebemkontrolovanábezpečnostnípediatrickástudiesuspořádánímpro

hodnocenínon-inferioritysledovalakognitivníaneuropsychologickéúčinkylevetiracetamuu4-

16letýchdětítrpícíchparciálnímizáchvaty.Zestudievyplývá,ževpopulacisplňujícípodmínky

protokolu("per-protocol"populace)selevetiracetamneodlišoval(nebylinferiorní)odplacebas

ohledemnazměnuodvýchozíhostavuvesloženémskórekhodnocenípamětiLeiter-Rzahrnujícím

pozornostapaměť(Leiter-RAttentionandMemory,MemoryScreenCompositescore).Výsledky

týkající se chování a emočního fungovánínaznačovaly u pacientůléčenýchlevetiracetamem zhoršení,

pokudjdeoagresivníchování,cožbyloměřenostandardizovanýmasystematickýmzpůsobemza

použitíověřenéhonástroje(CBCL-AchenbachChildBehaviorChecklist).Avšakujedinců,kteří

užívali levetiracetam vdlouhodobéotevřenénásledné studii, nedošlo v průměru ke zhoršení chování a

emočního fungování; zejména měřítka agresivního chování nebyla horší oproti výchozímu stavu.

4.9. Předávkování

Symptomy

Připředávkovánílevetiracetamembylapozorovánasomnolence,agitovanost,agresivita,poruchy

vědomí, respirační útlum a kóma.

Léčba předávkování

Poakutnímpředávkováníjetřebažaludekvyprázdnitvýplachemnebovyvolánímzvracení.Žádné

specifickéantidotumlevetiracetamuneníkdispozici.Léčbapředávkováníjesymptomatickáamůže

zahrnovatihemodialýzu.Účinnostvylučovánílevetiracetamudialýzouje60%aprimárního

metabolitu 74%.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antiepileptika, jiná antiepileptika.

ATC kód:N03AX14.

Léčiválátka,levetiracetam,jepyrrolidonovýderivát(S-enantiomeralfa-etyl-2-oxo-1-pyrrolidin

acetamid),chemickynesouvisejícísléčivýmilátkamiobsaženýmivsoučasnýchantiepileptických

přípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismusúčinkulevetiracetamustáleještěneníplněobjasněn,zdásevšak,žejeodlišnýod

ostatníchvsoučasnostiužívanýchantiepileptik.Pokusyinvitroainvivonasvědčujítomu,že

levetiracetam nemění ani základní charakteristiky buněk ani normální přenos nervových vzruchů.

Invitrostudieukazují,želevetiracetamovlivňujehladinuCa 2+ vneuronechčástečnouinhibicí

kalciovýchkanálů typu N a snížením uvolňování Ca 2+ z intraneuronálních zásob. Levetiracetamnavíc

částečněantagonizujesníženíaktivityGABA-aglycinovýchkanálůzpůsobenézinkema

betakarboliny.Mimotoselevetiracetamvinvitrostudiíchváženaspecifickévazebnémístov

mozkovétkánihlodavců.Specifickýmvazebnýmmístemjesynaptickývezikulárníprotein2A,který

jepovažovánzasoučástprocesůfúzevezikulůaexocytózyneurotransmiterů.Levetiracetamajeho

analogymajírůznouafinitukvazběnasynaptickývezikulárníprotein2A.Afinitakvazběna

synaptickývezikulární protein 2Akoreluje sjejich potencí k zábraněvznikuzáchvatů v audiogenních

modelechepilepsieumyší.Uvedenénálezynaznačují,žeinterakcemezilevetiracetamema

synaptickým vezikulárním proteinem 2A by mohla přispívat k jeho antiepileptickému účinku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetamposkytujeochranupředzáchvatyvevelkémpočtuzvířecíchmodelůparciálnícha

primárněgeneralizovanýchzáchvatů,anižbymělpro-konvulzivníúčinky.Primárnímetabolitje

neaktivní.Ulidípotvrdilaaktivitapřiparciálníigeneralizovanéepilepsii(epileptiformnívýboj/

fotoparoxysmálníodpověď)širokéspektrumpreklinickystanovenéhofarmakologickéhoprofilu

levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přídatnáléčbaparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceudospělých,dospívajících,

dětí a kojenců od 1 měsíce s epilepsií:

Účinnostlevetiracetamuudospělýchbylaprokázánave3dvojitězaslepenýchplacebem

kontrolovaných studiíchvdennídávce1 000mg, 2 000mgnebo 3 000mgrozdělenédodvoudílčích

dávek.Léčbatrvalaaž18týdnů.Vanalýzesdruženýchdatbyloprocentopacientů,kteřídosáhli

sníženífrekvenceparciálníchzáchvatůzatýdeno50%avíceprotipočátečnímustavupřistabilní

dávce(12/14týdnů)27,7%,31,6% a41,3%upacientůsdávkou1000mg,2000mgresp.3000mg

levetiracetamu a 12,6% u placeba.

Pediatrická populace

Udětí(4-16 let) byla účinnost levetiracetamu prokázána ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované

studii,dokterébylozařazeno198pacientůstrvánímléčby14týdnů.Vtétostudiibyllevetiracetam

užíván ve fixní dávce 60 mg/kg/den rozdělené do dvou dílčích dávek.

44,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvence

parciálních záchvatů za týden proti počátečnímu stavu o 50% a více. Při pokračujícídlouhodobéléčbě

bylo11,4%pacientůbezzáchvatůpodobualespoň6měsícůa7,2%pacientůbylobezzáchvatůpo

dobu alespoň 1 roku.

Udětí(vevěku1měsícaž4roky)bylaúčinnostlevetiracetamustanovenavedvojitězaslepené

placebemkontrolovanéstudii,kterázahrnovala116pacientůaléčbatrvala5dní.Vtétostudii

dostávalipacientidennídávku20mg/kg,25mg/kg,40 mg/kgnebo50mg/kgperorálníhoroztokuna

základětitračníhorozpisupodlevěku.Vtétostudiibylapoužitadávka20mg/kg/dentitrovanádo40

mg/kg/den pro kojence ve věku jeden měsíc až méně než 6měsíců, a dávka 25 mg/kg/den titrovaná do

50mg/kg/denprodětivevěku6měsícůaž4roky.Celkovádennídávkabylapodávánarozděleněve

dvou dílčích dávkách.

Primárnímměřítkem účinnosti byl podíl pacientůodpovídajícíchna léčbu(procento pacientů s≥ 50%

poklesemprůměrnédennífrekvenceparciálníchzáchvatůodvýchozíhostavu),kterýbylhodnocen

zaslepeněcentrálnímhodnotitelemprostřednictvím48hodinovéhovideoEEGzáznamu.Doanalýzy

účinnostibylozahrnuto109pacientů,kteřímělinejméně24hodinvideoEEGzáznamuvobou

obdobích,výchozímihodnoceném.43,6%pacientůléčenýchlevetiracetamema19,6%pacientů

léčenýchplacebembylopovažovánozapacientyodpovídajícínaléčbu.Výsledkyseshodujínapříč

věkovými skupinami. S pokračující dlouhodobou léčbou bylo 8,6% pacientů bez záchvatů nejméně po

dobu 6 měsíců a 7,8% bylo bez záchvatů nejméně 1 rok.

Monoterapie při léčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů od 16 let s

nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnostlevetiracetamuvmonoterapiibylaprokázánavedvojitězaslepenémparalelnímporovnání

non-inferiority s karbamazepinem s řízeným uvolňováním u 576 pacientů vevěku 16 letnebo starších

snověnebonedávnodiagnostikovanouepilepsií.Upacientůmuselybýtpřítomnypouzespontánní

parciálnízáchvatynebogeneralizovanétonicko-klonickézáchvaty.Pacientibylirandomizovánik

užíváníkarbamazepinusřízenýmuvolňovánímvdávce400-1200mg/dennebolevetiracetamuv

dávce 1 000-3 000 mg/den po dobu až 121 týdnů vzávislosti na terapeutické odpovědi.

Bezzáchvatůpodobu6měsícůbylo73,0%pacientůslevetiracetamema72,8%pacientůs

karbamazepinemsřízenýmuvolňováním;korigovanýabsolutnírozdílmeziléčbamibyl0,2%(95%

CI:-7,88,2).Vícenežpolovinapacientůbylabezzáchvatůpodobu12měsíců(56,6%a58,5%

pacientů s levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním).

Vestudiiodrážejícíklinickoupraximohlabýtvysazenasouběžnáantiepileptickáléčbaučásti

pacientů, kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69).

Přídatná léčba myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajících

od 12 let.

Účinnost levetiracetamu byla prokázánavedvojitězaslepené placebem kontrolované studii trvající 16

týdnůupacientůod12letsidiopatickougeneralizovanouepilepsiísmyoklonickýmizáchvatyu

různých syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3 000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek. 58,3%

pacientůléčenýchlevetiracetamema23,3%pacientůsplacebemdosáhlosníženípočtudnůs

myoklonickýmzáchvatemzatýdenalespoňo50%.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo28,6%

pacientůbezmyoklonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa21,0%pacientůbylobez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatnáléčbaprimárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůudospělýchadospívajících

od 12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

Účinnost levetiracetamu byla prokázánavedvojitězaslepené placebem kontrolované studii trvající 24

týdnů,kterázahrnovaladospělé,dospívajícíaomezenýpočetdětítrpícíchidiopatickou

generalizovanouepilepsiísprimárněgeneralizovanýmitonickoklonickýmizáchvaty(PGTC)u

různýchsyndromů(juvenilnímyoklonickáepilepsie,juvenilníepilepsiesabsencemi,dětskáepilepsie

sabsencemineboepilepsiesgeneralizovanýmitonicko-klonickýmizáchvatypoprobuzení).Vtéto

studii byl levetiracetam užívánvdávce 3 000mg/denu dospělých a dospívajícíchnebo 60mg/kg/den

u dětí rozdělené do dvou denních dávek. 72,2% pacientů léčených levetiracetamem a 45,2% pacientů s

placebem dosáhlo snížení frekvence primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů za týden

o50% a více. Při pokračující dlouhodobé léčbě bylo 47,4% pacientů bez tonicko-klonických záchvatů

podobu alespoň 6měsíců a 31,5% pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů podobu alespoň 1

roku.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetamjevysocerozpustnálátkasvysokouschopnostíprůniku.Farmakokinetickýprofilje

lineární snízkouintra-a interindividuálnívariabilitou. Při opakovaném podávánínedocházíkezměně

clearance.Kdispozicinejsoužádnédůkazyovětšívariabilitěmezipohlavími,rasamianicirkadiánní

variabilitě. Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný.

Vzhledemkúplnému a lineárnímuvstřebávání lze plazmatickéhladiny předvídat na základě perorální

dávkylevetiracetamu,vyjádřenévmg/kgtělesnéhmotnosti.Plazmatickéhladinylevetiracetamutedy

není nutno monitorovat.

Bylaprokázánavýznamnákorelacemeziplazmatickoukoncentracíakoncentracíveslináchudětíi

dospělých(poměrkoncentraceveslinách/koncentracevplazměsepohybujevrozmezí1-1,7pro

perorální tablety a 4 hodiny po podání i pro perorální roztok).

Dospělí a dospívající

Absorpce

Levetiracetamsepoperorálnímpodánírychlevstřebává.Absolutníbiologickádostupnostpo

perorálním podání se blíží 100%. Maximální plazmatické koncentrace (C

) jsou dosaženy 1,3 hodiny

po podání dávky. Ustáleného stavu se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně.

Maximálních koncentrací (C

) ve výši 31 µg/ml se běžně dosahuje po jednorázové dávce 1 000 mg a

43µg/mlpoopakovanédávce1000mgdvakrátdenně.Rozsahvstřebávánínezávisínadávceanení

ovlivněn příjmem potravy.

Distribuce v organizmu

Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici.

Anilevetiracetamanijehoprimárnímetabolitsevevýznamnémířenevážounabílkovinykrevní

plazmy(<10%).Distribučníobjemlevetiracetamujepřibližně0,5-0,7l/kg,cožjehodnotablízká

celkovému objemu vody v organismu.

Biotransformace

Levetiracetamnenívlidskémorganismuvýrazněmetabolizován.Hlavnímetabolickoucestou(24%

dávky)jeenzymatickáhydrolýzaacetamidovéskupiny.IzoenzymyjaterníhocytochromuP450

nepodporujívznikprimárníhometabolituucbL057.Hydrolýzaacetamidovéskupinybylazjištěnav

řadě různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní.

Bylyzjištěnyidvaméněvýznamnémetabolity.Jedenbylzískánhydroxylacípyrrolidonovéhojádra

(1,6%dávky)a druhýotevřenímpyrrolidonovéhokruhu(0,9%dávky).Dalšíneidentifikovanésložky

představovaly pouze 0,6% dávky.

Invivonebylazjištěnažádnáenantiomerováinterkonverzeulevetiracetamuaniujehoprimárního

metabolitu.

Invitrobylozjištěno,želevetiracetama jehoprimárnímetabolitneinhibujíhlavníizoformyjaterního

cytochromuP450učlověka(CYP34A,2A6,2C9,2C19,2D6,2E1a1A2),aktivituglukuronyl-

transferázy(UGT1A1aUGT1A6)aniepoxidovéhydroxylázy.Levetiracetaminvitronavíc

neovlivňuje glukuronidaci kyseliny valproové.

VkulturáchlidskýchhepatocytůměllevetiracetamminimálnínebožádnýúčineknaCYP1A2,

SULT1E1neboUGT1A1.LevetiracetamzpůsobovalmírnouindukciCYP2B6aCYP3A4.Invitroa

in vivoúdaje o interakci s perorálními kontraceptivy, digoxinem a warfarinem neukazují, že byin vivo

docházelokvýznamnéindukcienzymů.Protojeinterakcelevetiracetamusjinýmilátkami

nepravděpodobná.

Eliminace zorganizmu

Plazmatickýpoločasudospělýchbyl7±1hodinanelišilsepodledávky,způsobupodáníanipři

opakované aplikaci. Průměrná celková systémová clearance byla 0,96 ml/min/kg.

Hlavnícestouexkrecebylamoč,kterousevylučovaloprůměrně95%dávky(přibližně93%dávkyse

vyloučilo do 48 hodin). Stolicí se vyloučilo pouze 0,3% dávky.

Kumulativnívylučovánílevetiracetamumočíběhemprvních48hodindosáhla66%dávky;vpřípadě

jeho primárního metabolitu 24% dávky.

Renálníclearancelevetiracetamuje0,6ml/min/kg,proucbL0574,2ml/min/kg,cožukazuje,že

levetiracetamsevylučujeglomerulárnífiltracísnáslednoutubulárníreabsorpcíažeprimární

metabolitsekroměglomerulárnífiltracevylučujeiaktivnítubulárnísekrecí.Vylučování

levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu.

Starší pacienti

U starších pacientů je eliminační poločas prodloužený přibližně o 40% (10 až 11 hodin). To souvisí se

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Porucha renálních funkcí

Zdánlivásystémováclearancelevetiracetamuajehoprimárníhometabolitukorelujesclearance

kreatininu.Protoseunemocnýchsestřednětěžkouatěžkourenálníporuchoudoporučujeupravit

udržovací denní dávku levetiracetamu podle clearance kreatininu (viz bod 4.2).

Uanurickýchdospělýchjedincůsterminálnímrenálnímselhánímbylpoločasmezidialýzami

přibližně 25 hodin a během dialýzy přibližně 3,1 hodin.

Frakční vylučování levetiracetamu během typické 4hodinové dialýzy činilo 51%.

Porucha funkce jater

Ujedincůsmírnouastřednětěžkouporuchoufunkcejaternedocházelokžádnévýznamnézměně

clearancelevetiracetamu.Uvětšinyjedincůstěžkouporuchoufunkcejaterbylaclearance

levetiracetamu snížena o více než 50% v důsledku současné poruchy renální funkce (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Děti (4 až 12 let)

Po perorálním podání jedné dávky (20 mg/kg) dětem s epilepsií (6-12 let) byl poločas levetiracetamu

6,0 hodin. Zdánlivá systémová clearance byla přibližně o 30% vyšší než u dospělých s epilepsií.

Popodáníopakovanýchdávek(20-60mg/kg/den)dětemsepilepsií(4-12let)byllevetiracetam

rychleabsorbován.Maximálníplazmatickékoncentracebylodosaženo0,5až1,0hodinupopodání.

Bylopozorovánolineárníadávceúměrnézvýšenímaximálníplazmatickékoncentraceaplochypod

křivkou. Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg.

Kojenci a děti (1 měsíc-4 roky)

Pojednorázovémpodání(20mg/kg)perorálníhoroztoku100mg/mldětemsepilepsií(1měsíc-4

roky)byllevetiracetamrychleabsorbovánamaximálníplazmatickákoncentracebylapozorována

přibližně1hodinupopodání.Farmakokinetickévýsledkyukazují,žeeliminačnípoločasjeudětí

kratší (5,3 hodiny) než u dospělých (7,2 hodiny), a že zdánlivá tělesná clearance je u dětí rychlejší (1,5

ml/min/kg) než u dospělých (0,96 ml/min/kg).

Vanalýzepopulačnífarmakokinetikyprovedenéupacientůvevěkuod1měsícedo16letkorelovala

tělesnáhmotnostvýznamněsezdánlivouclearance(clearancenarůstalasezvýšenímtělesné

hmotnosti)a sezdánlivýmdistribučnímobjemem.Naobaparametrymělvlivtakévěk.Tentoúčinek

bylvýraznějšíumladšíchdětí,ustupovalsezvyšujícímsevěkemakolem4letvěkusestal

zanedbatelným.

Vobouanalýzáchpopulačnífarmakokinetikydošlokasi20%zvýšenízdánlivéclearance

levetiracetamu, když byl levetiracetam podáván spolu s antiepileptiky, které indukují tvorbu enzymů.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a

karcinogenity nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka.

Nežádoucíúčinky,kterénebylypozoroványvklinickýchstudiích,alebylyzjištěnyupotkanůav

menšímířeumyší,přiexpozicipodobnýmhladinámjakoučlověkaa s potenciálnímvýznamempro

použitívklinicképraxi,bylyjaternízměnynaznačujícíadaptivníodpověď,jakojezvýšenáhmotnost

a centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě.

Upotkanůnebylypřidávkáchaž1800mg/kg/den(6násobekmaximálnídoporučenédennídávkyu

lidívpřepočtunamg/m 2 neboexpozici)pozoroványžádnénežádoucíúčinkynafertilitusamcůani

samic u rodičů a první generace potomků.

Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFV studie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1 200 a 3

600mg/kg/den.Přidávce3600mg/kg/dendošlopouzevjednéztěchtodvouEFVstudiík

nepatrnémusníženífetálníhmotnosti,spojenémushraničnímnárůstempočtukostníchvariant/

menších anomálií. Nedošlo k žádnému ovlivnění embryomortality ani ke zvýšení výskytu malformací.

NOAEL(hladinabezpozorovanýchnežádoucíchúčinků)byla3600mg/kg/denprobřezísamice

potkanů(12násobekmaximálnídoporučenédennídávkyulidípřipřepočtunamg/m 2 )a1200

mg/kg/den pro plody.

Čtyři studie embryo-fetálního vývoje byly provedeny u králíků s dávkami 200, 600, 800, 1 200 a 1 800

mg/kg/den.Dávka1800mg/kg/denvedlakeznačnétoxicitěusamic-matekakesníženífetální

hmotnosti,spojenémusezvýšenýmvýskytemplodůskardiovaskulárními/kosternímianomáliemi.

NOAELbyla<200mg/kg/denprosamice-matkya200mg/kg/denproplody(odpovídámaximální

doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Studieperinatálníhoapostnatálníhovývojebylaprovedenaupotkanůsdávkamilevetiracetamu70,

350 a 1 800mg/kg/den. NOAEL byla≥ 1800mg/kg/den pro samice F0, stejně jako pro přežití, růst a

vývojmláďat F1 až doodstavení (6násobekmaximální doporučenédennídávky ulidí při přepočtuna

mg/m 2 ).

Studiesnovorozenciamláďatyzvířatneukázalyupsůapotkanůžádnénežádoucíúčinkyna

standardnívýsledkyvývojeamaturacevdávkáchdo1800mg/kg/den(6-17násobekmaximální

doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Posouzení rizika pro životní prostředí

Připoužívánílevetiracetamuvsouladusinformacemiopřípravkunenínepřijatelnéovlivnění

životního prostředí pravděpodobné (viz bod 6.6).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznampomocných látek

Jádro tablety:

kukuřičný škrob

povidon

mastek

koloidní bezvodý oxid křemičitý

magnesium-stearát

Potah pro 250 mg tablety:

makrogol

polyvinylalkohol

mastek

oxid titaničitý (E 171)

hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

Potah pro 500 mg tablety:

makrogol

polyvinylalkohol

mastek

oxid titaničitý (E 171)

žlutý oxid železitý (E 172)

hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

Potah pro 750 mg tablety:

makrogol

polyvinylalkohol

mastek

oxid titaničitý (E 171)

karmín (E 120)

hlinitý lak chinolinové žluti (E 104)

Potah pro 1 000 mg tablety:

makrogol

polyvinylalkohol

mastek

oxid titaničitý (E 171)

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádnézvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a velikost balení

PVC/PVdC/Al blistr

Velikost balení:

Levetiracetam Arrow 250 mg: 20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam Arrow 500 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam Arrow 750 mg: 20, 30, 50, 60, 80, 100 a 200 potahovaných tablet

Levetiracetam Arrow 1000 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100 a 200 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být kdispozici všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní požadavky na likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerýnepoužitýléčivýpřípravekneboodpadmusíbýtzlikvidovánvsouladusmístními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ArrowApS

Hovedgaden 41, 2

2947 Horsholm

Dánsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

LevetiracetamArrow 250 mg: 21/494/12-C

Levetiracetam Arrow 500 mg: 21/495/12-C

Levetiracetam Arrow 750 mg: 21/496/12-C

Levetiracetam Arrow 1000 mg: 21/497/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 15.8.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

5.10.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace