HYDROVIT E+Se

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HYDROVIT E+Se
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HYDROVIT E+Se
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • drůbež, jehňata, krávy
 • Terapeutické oblasti:
 • Selen
 • Přehled produktů:
 • 9936931 - 1 x 250 ml - láhev - plast; 9938145 - 1 x 1 l - láhev - plast; 9903157 - 1 x 5 l - kanystr - plast

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/01/98-C
 • Datum autorizace:
 • 29-01-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

(250 ml balení)

1.

JMÉNO

A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 NITRA, Slovenská republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HYDROVIT E+Se perorální roztok

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml přípravku obsahuje:

Léčivé látky: Tocoferoli alfa acetas 60 mg

Natrii selenis pentahydricus 4 mg

Pomocná látka: Benzylalkohol (E 1519) 3 mg

4.

INDIKACE

Prevence a terapie nutriční svalové dystrofie selat, jehňat a telat, encefalomalacie a

exsudativní diatéza drůbeže, prevence výskytu retence sekundin krav a další

onemocnění hospodářských zvířat související s karencí vitamínu E a selenu.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky, snášenlivost léku se sledovala po jednorázovém podání

terapeutické dávky a dvojnásobné terapeutické dávky a u rozdílných druhů zvířat.

Nebyly zjištěny nežádoucí účinky léku.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Telata, jehňata, prasata (selata), hovězí dobytek (krávy), drůbež.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Zvíře

Dávka

preventivní (ml)

léčebná (ml)

Tele(na 100 kg ž.hm.)

Jehně (do 3 týdnů)

Jehně (nad 3 týdny)

Sele

Kráva (pro toto)

Drůbež (na 10 l pitné vody)

Aplikaci je potřebné zopakovat za 7 dní.

Způsob podání: Perorálně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podává se v takovém množství pitné vody, které zvíře co nejrychleji spotřebuje.

Dodržujte přesné dávkování. Zředěný roztok přípravku je nutno chránit před přímým

slunečním světlem.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 12 hodin.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12. ZVLÁŠNÍ UPOZORNĚNÍ

Při požití přípravku vypláchněte ústní dutinu větším množstvím vody a vyvolejte

zvracení.

Při kontaktu přípravku s pokožkou se doporučuje postižené místo omýt vodu a

mýdlem. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

Při inhalaci při nalévání se doporučuje postiženého vyvést na čerstvý vzduch. Při

vážných problémech s dýcháním vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky

minimálně 15 minut. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

13. ZVLÁŠNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2014

15. DALŠÍ INFORMACE

INTERAKCE

Některá léčiva (enterické sulfonamidy) nebo větší množství nenasycených mastných

kyselin ztěžují absorpci.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis!

VELIKOST BALENÍ

250 ml, 1 l, 5 l

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Reg.č.ČR: 96/001/98-C

EAN: 8586006800278 – 250 ml

EAN: 8586006802326 – 1 l

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte

prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika:

e-mail: pharmagal@seznam.cz

Východní a střední Čechy: MVDr. Milan Bittner, tel: +420/606 152 641

Morava: MVDr. Miroslav Šurik, tel: +420/607 912 775

Západní a střední Čechy: MVDr. Jan Lacina, tel: +420/728 975 012