HEPATOVAX, lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HEPATOVAX, lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HEPATOVAX, lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kachny
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937667 - 1 x 100 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/064/98-C
 • Datum autorizace:
 • 24-06-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

HEPATOVAX

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, 99 rue de l´Aviation, 69800 Saint-Priest Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HEPATOVAX

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení jedné naředěné dávky 0,5 ml :

Virus hepatitidis infectiosae anatum (phyl. E 52).10

– 10

Rozpouštědlo (Diluant Palmipede): hydrolyzovaný kasein, chlorid sodný, hydroxid hlinitý,

voda na injekci

* 50% infekční dávka pro embrya

4.

INDIKACE

Vakcinace běžných kachen a kachen typu Mulard (hybrid samce kachny Muscovy a samice jiného

druhu, např. kachny pekingské) proti virové hepatitidě kachen.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kachna domácí – jednodenní kachňata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím se lyofilizát naředí s rozpouštědlem (Diluant Palmipede)

- ihned po naředění vakcínu spotřebujte

- subkutánní nebo intramuskulární podání

- dávka: 0,5 ml

1 injekce bezprostředně po vylíhnutí.

Přítomnost mateřských protilátek může ovlivnit úspěšnost vakcinace.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Použijte obvyklé aseptické postupy. Používejte sterilní materiál prostý antiseptických a

desinfekčních prostředků.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Lyofilizát uchovávejte v chladničce (2

C – 8

C). Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Rozpouštědlo lze uchovávat při teplotě +2 až +25°C, pokud je skladováno samostatně. Chraňte

před mrazem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

etiketě.

Doba použitelnosti po naředění podle návodu: ihned spotřebujte.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během snášky.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Použijte obvyklé aseptické postupy. Používejte sterilní materiál prostý antiseptických a

desinfekčních prostředků. Všechny použité prázdné obaly a zbytky desinfikujte, než je

odstraníte.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení

1 x 100 dávek + 50 ml rozpouštědla, 1 x 500 dávek + 250 ml rozpouštědla

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.