GUDIVIN Enterosolventní tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
POSAKONAZOL (POSACONAZOLUM)
Dostupné s:
Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť
ATC kód:
J02AC04
INN (Mezinárodní Name):
POSACONAZOLE (POSACONAZOLE)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Enterosolventní tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
24X1 III; 60; 96 III; 24 III; 96 II; 24 II; 96 I; 24 I; 96X1 III
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
POSAKONAZOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
26/ 110/18-C
Datum autorizace:
2021-01-12

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls315865/2020

Příbalová informace: informace pro pacienta

Gudivin 100 mg enterosolventní tablety

posaconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Gudivin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gudivin užívat

Jak se přípravek Gudivin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gudivin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Gudivin a k čemu se používá

Přípravek Gudivin obsahuje léčivou látku nazývanou posaconazolum. Patří do skupiny léků zvaných

„antimykotika“. Používá se k prevenci a léčbě mnoha různých plísňových infekcí.

Tento lék účinkuje tak, že usmrcuje nebo zastavuje růst některých typů plísní, které mohou způsobovat

infekce.

Přípravek Gudivin lze použít u dospělých k léčbě následujících typů plísňových infekcí, pokud jiná

antimykotika nezabírala nebo pokud jste je musel(a) přestat užívat:

infekce způsobené plísněmi rodu

Aspergillus

, které se nezlepšily během léčby antimykotickými

přípravky amfotericin B nebo itrakonazol, nebo pokud musela být léčba těmito přípravky

přerušena;

infekce způsobené plísněmi rodu

Fusarium

, které se nezlepšily během léčby amfotericinem B,

nebo pokud musela být léčba amfotericinem B přerušena;

infekce způsobené plísněmi, které způsobují nemoci známé jako chromoblastomykóza a

mycetom, které se nezlepšily během léčby itrakonazolem, nebo pokud musela být léčba

itrakonazolem přerušena;

infekce způsobené plísněmi zvanými

Coccidioides

, které se nezlepšily během léčby jedním

nebo více z následujících přípravků: amfotericin B, itrakonazol nebo flukonazol, nebo pokud

musela být léčba těmito přípravky přerušena.

Tento lék je také možné používat k prevenci plísňových infekcí u dospělých pacientů, u nichž je

vysoké riziko rozvoje plísňových infekcí, jako jsou:

pacienti, kteří mají oslabený imunitní systém v důsledku chemoterapie akutní myeloidní

leukemie (AML) nebo myelodysplastického syndromu (MDS)

pacienti, kteří užívají vysokodávkovou imunosupresivní léčbu po transplantaci

hematopoetických (krvetvorných) kmenových buněk (HSCT).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gudivin užívat

Neužívejte přípravek Gudivin, pokud:

jste alergický(á) na posakonazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

užíváte: terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, chinidin, jakékoli léky obsahující

námelové alkaloidy, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin, nebo statiny, jako je simvastatin,

atorvastatin nebo lovastatin.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, přípravek Gudivin neužívejte. Pokud si nejste jistý(á),

obraťte se předtím, než začnete přípravek Gudivin užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Přečtěte si níže kapitolu „Další léčivé přípravky a přípravek Gudivin“, kde najdete více informací

včetně informací o dalších léčivých přípravcích, které se mohou s přípravkem Gudivin vzájemně

ovlivňovat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gudivin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

jestliže:

jste někdy měl(a) alergickou reakci na jiné antimykotikum, jako je ketokonazol, flukonazol,

itrakonazol nebo vorikonazol.

máte nebo jste někdy měl(a) problémy s játry. Může být nutné u Vás během léčby tímto léčivým

přípravkem provádět krevní testy.

se u Vás objeví závažný průjem nebo zvracení, neboť tyto stavy mohou omezit účinnost tohoto

léčivého přípravku.

máte abnormální záznam srdečního rytmu (EKG), který ukazuje na problém zvaný dlouhý QTc

interval.

máte slabost srdečního svalu nebo srdeční selhání.

máte velmi pomalý tep.

trpíte poruchami srdečního rytmu.

máte jakékoliv potíže s hladinou draslíku, hořčíku nebo vápníku v krvi.

užíváte vinkristin, vinblastin a další „vinka alkaloidy“ (léky používané k léčbě rakoviny).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), obraťte se předtím, než začnete

přípravek Gudivin užívat, na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Pokud se u Vás během užívání přípravku Gudivin vyvine závažný průjem nebo zvracení, ihned se

obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, protože to může zabránit správnému

fungování léku. Více informací je uvedeno v bodě 4.

Děti a dospívající

Přípravek Gudivin se nemá používat u dětí (ve věku 17 let a mladších).

Další léčivé přípravky a přípravek Gudivin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Gudivin neužívejte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

terfenadin (používá se k léčbě alergií)

astemizol (používá se k léčbě alergií)

cisaprid (používá se k léčbě žaludečních problémů)

pimozid (používá se k léčbě příznaků Touretteova syndromu a duševních nemocí)

halofantrin (používá se k léčbě malárie)

chinidin (používá se k léčbě abnormálních srdečních rytmů).

Přípravek Gudivin může zvyšovat množství těchto léků v krvi, což může vést k velmi závažným

změnám srdečního rytmu:

všechny léky, které obsahují námelové alkaloidy, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin,

které se používají k léčbě migrén. Přípravek Gudivin může zvyšovat množství těchto léků

v krvi, což může vést k velkému zhoršení prokrvení prstů na rukou nebo nohou a vést k jejich

poškození.

statiny, jako je simvastatin, atorvastatin nebo lovastatin, které se používají k léčbě vysokého

cholesterolu.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, přípravek Gudivin neužívejte. Pokud si nejste jistý(á),

obraťte se předtím, než začnete tento lék užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Další léčivé přípravky

Pročtěte si výše uvedený seznam léčiv, která se během doby, kdy užíváte přípravek Gudivin, nesmí

užívat. Vedle těchto výše uvedených léčiv existují další léčiva, která s sebou nesou riziko vzniku

problémů se srdečním rytmem, které se při užívání s přípravkem Gudivin může zvýšit. Svého lékaře,

prosím, určitě informujte o všech lécích, které užíváte (na lékařský předpis nebo volně prodejných).

Některé léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků přípravku Gudivin tím, že zvýší množství

přípravku Gudivin v krvi.

Následující léčivé přípravky mohou oslabit účinnost přípravku Gudivin snížením jeho množství v krvi:

rifabutin a rifampicin (užívány k léčbě některých infekcí). Pokud již užíváte rifabutin, bude

potřeba provést krevní test a sledovat výskyt některých z možných nežádoucích účinků

rifabutinu.

některé léky užívané k léčbě nebo prevenci záchvatů, jako jsou fenytoin, karbamazepin,

fenobarbital nebo primidon.

efavirenz a fosamprenavir, které jsou užívány k léčbě infekce HIV.

Přípravek Gudivin může případně zvýšit riziko nežádoucích účinků některých jiných léků zvýšením

množství těchto léků v krvi. Tyto léky zahrnují:

vinkristin, vinblastin a ostatní vinka alkaloidy (užívány k léčbě rakoviny)

cyklosporin (užívaný během transplantací nebo po nich)

takrolimus a sirolimus (užívány během transplantací nebo po nich)

rifabutin (užívaný k léčbě některých infekcí)

léky užívané k léčbě HIV zvané inhibitory proteázy (zahrnující lopinavir a atazanavir, které jsou

podávány s ritonavirem)

midazolam, triazolam, alprazolam nebo další benzodiazepiny (užívány jako sedativa – tlumivé

léky nebo ke snížení napětí svalů)

diltiazem, verapamil, nifedipin, nisoldipin nebo další blokátory vápníkových kanálů (užívané

k léčbě vysokého krevního tlaku)

digoxin (užívaný k léčbě srdečního selhání)

glipizid nebo další deriváty sulfonylmočoviny (užívány k léčbě vysoké hladiny cukru v krvi).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), obraťte se předtím, než začnete

přípravek Gudivin užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Gudivin během těhotenství, pokud Vám tak výslovně neřekne Váš lékař.

Pokud jste žena v plodném věku, používejte během léčby přípravkem Gudivin účinnou antikoncepci.

Pokud během léčby přípravkem Gudivin otěhotníte, kontaktujte ihned svého lékaře.

Během léčby přípravkem Gudivin nekojte. To proto, že malá množství mohou přecházet do

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během užívání přípravku Gudivin můžete pociťovat závrať, ospalost nebo mít rozmazané vidění, což

může mít vliv na schopnost řídit nebo používat nástroje či obsluhovat stroje. Pokud k tomu dojde,

neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje a obraťte se na svého lékaře.

Přípravek Gudivin obsahuje sodík.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Gudivin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nezaměňujte užívání přípravku Gudivin tablety a přípravku Gudivin v perorální suspenzi bez

předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem, protože to může mít za následek nedostatečnou účinnost

nebo zvýšené riziko nežádoucích účinků.

Kolik přípravku se užívá

Obvyklá dávka přípravku Gudivin je 300 mg (tři 100mg enterosolventní tablety) dvakrát denně první

den, poté 300 mg přípravku Gudivin (tři 100mg enterosolventní tablety) jednou denně.

Trvání léčby může záviset na typu infekce, kterou máte, a Váš lékař jej může individuálně upravit.

Dávku ani léčebný režim si bez porady s lékařem sám/sama neupravujte.

Jak se přípravek užívá

Tabletu polkněte celou a zapijte ji vodou.

Tabletu nedrťte, nežvýkejte, nelámejte ani nerozpouštějte.

Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gudivin, než jste měl(a)

Pokud si myslíte, že jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo

jděte do nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gudivin

Pokud jste vynechal(a) dávku, užijte ji ihned poté, co si vzpomenete.

Pokud však již téměř nastala doba pro další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a vraťte se

k obvyklému schématu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Neprodleně informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, jestliže zaznamenáte

kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – můžete potřebovat bezodkladnou

lékařskou péči:

pocit na zvracení nebo zvracení, průjem

známky jaterních potíží – zahrnují zežloutnutí kůže nebo bělma očí, neobvykle tmavou moč

nebo světlou stolici, pocit na zvracení bez zjevné příčiny, žaludeční problémy, ztrátu chuti

k jídlu nebo neobvyklou únavu nebo slabost, zvýšení jaterních enzymů prokázané krevními

testy

alergická reakce

Další nežádoucí účinky

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás objeví kterýkoli

z následujících nežádoucích účinků:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

změna hladin solí v krvi, prokázaná v krevních testech – známky zahrnují pocit zmatenosti nebo

slabosti

abnormální pocity na kůži, jako je necitlivost, brnění, svědění, mravenčení, píchání nebo pálení

bolest hlavy

nízké hladiny draslíku – prokázané krevními testy

nízké hladiny hořčíku – prokázané krevními testy

vysoký krevní tlak

ztráta chuti k jídlu, bolest žaludku nebo podrážděný žaludek, větry, sucho v ústech, poruchy

vnímání chutí

pálení žáhy (pálivý pocit v hrudníku stoupající do hrdla)

nízké počty „neutrofilů”, což je typ bílých krvinek (neutropenie) – to může zvýšit

pravděpodobnost vzniku infekcí a prokáže se krevními testy

horečka

pocit slabosti, závrati, únavy nebo ospalosti

vyrážka

svědění

zácpa

nepříjemný pocit v konečníku

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

anemie – známky zahrnují bolesti hlavy, pocit únavy nebo závrať, dušnost nebo bledost a

nízkou hladinu hemoglobinu (krevní barvivo) prokázanou krevními testy

nízké počty krevních destiček (trombocytopenie) prokázané krevními testy – což může vést ke

krvácení

nízké počty „leukocytů”, což je typ bílých krvinek (leukopenie), prokázané krevními testy – což

může vést k větší náchylnosti k infekcím

vysoké počty „eosinofilů”, což je typ bílých krvinek (eosinofilie) – k tomu může dojít, pokud

máte zánět

zánět krevních cév

problémy se srdečním rytmem

záchvaty (křeče)

poškození nervů (neuropatie)

abnormální srdeční rytmus – prokáže se na elektrokardiogramu (EKG), bušení srdce, pomalý

nebo zrychlený tep, vysoký nebo nízký krevní tlak

nízký krevní tlak

zánět slinivky břišní (pankreatitida) – což může vyvolat silnou bolest břicha

přerušení přísunu kyslíku do sleziny (infarkt sleziny) – což může vyvolat silnou bolest břicha

závažné problémy s ledvinami – známky zahrnují větší nebo menší výdej moči, která má jinou

barvu, než je obvyklé

vysoké hladiny kreatininu v krvi – prokážou se krevními testy

kašel, škytavka

krvácení z nosu

silné, ostré bolesti na hrudníku při nádechu (pleuritická bolest)

otok lymfatických uzlin (lymfadenopatie)

snížený pocit citlivosti, zvláště na kůži

třes

vysoké nebo nízké hladiny cukru v krvi

rozmazané vidění, citlivost na světlo

vypadávání vlasů (alopecie)

tvorba vředů v dutině ústní

třesavka, celkový pocit nepohody

bolest, bolest zad nebo v šíji, bolest v horních nebo dolních končetinách

zadržování vody (edém)

menstruační problémy (abnormální vaginální krvácení)

nespavost (insomnie)

úplná nebo částečná neschopnost řeči

otok úst

abnormální sny nebo potíže se spánkem

problémy s koordinací pohybů nebo rovnováhou

zánět sliznic

ucpaný nos

obtížné dýchání

pocit nepohody na hrudi

pocit nadýmání

mírný až silný pocit na zvracení, zvracení, křeče a průjem, obvykle vyvolané virem, bolest

břicha

říhání

pocit neklidu

někteří pacienti po užití posakonazolu rovněž hlásili pocit zmatenosti

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 osob

pneumonie – známky zahrnují pocit dušnosti a tvorbu zabarveného hlenu

vysoký krevní tlak v plicních cévách (plicní hypertenze), to může vyvolat závažné poškození

plic a srdce

krevní problémy, jako je neobvyklá srážlivost krve nebo prodloužené krvácení

závažné alergické reakce, včetně rozsáhlé puchýřovité vyrážky a olupování kůže

duševní problémy, jako je slyšení hlasů nebo vidění věcí, které neexistují

mdloby

problémy s myšlením nebo mluvením, trhavé pohyby, zvláště rukou, které nemůžete ovládat

cévní mozková příhoda (mrtvice) – známky zahrnují bolest, slabost, necitlivost nebo brnění

v končetinách

vznik slepé nebo tmavé skvrny v zorném poli

srdeční selhání nebo srdeční záchvat (infarkt myokardu), které mohou vést k zástavě srdce a

úmrtí, problémy se srdečním rytmem s náhlým úmrtím

krevní sraženiny v dolních končetinách (hluboká žilní trombóza) – známky zahrnují intenzivní

bolest nebo otok dolních končetin

krevní sraženiny v plicích (plicní embolie) – známky zahrnují pocit dušnosti nebo bolest při

dýchání

krvácení do žaludku nebo střev – známky zahrnují zvracení krve nebo krev ve stolici

blokáda střev (intestinální obstrukce), zvláště v „ileu” (část tenkého střeva). Tato blokáda

zabrání průchodu střevního obsahu do nižších částí střeva – známky zahrnují pocit nadmutosti,

zvracení, závažnou zácpu, ztrátu chuti k jídlu a křeče

„hemolyticko-uremický syndrom” při rozpadu červených krvinek (hemolýza), k čemuž může

dojít spolu se selháním ledvin nebo bez něj

„pancytopenie”, což je nízký počet všech krevních buněk (červených krvinek, bílých krvinek a

krevních destiček), prokáže se krevními testy

velké purpurové skvrny na kůži (trombocytická trombocytopenická purpura)

otok obličeje nebo jazyka

deprese

dvojité vidění

bolest prsů

nesprávná funkce nadledvin – to může způsobit slabost, únavu, ztrátu chuti k jídlu, změny barvy

kůže

nesprávná funkce hypofýzy – to může způsobit nízké krevní hladiny některých hormonů, které

mají vliv na funkci mužských nebo ženských pohlavních orgánů

potíže se sluchem.

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

pseudoaldosteronismus, který se projevuje vysokým krevním tlakem a nízkou hladinou draslíku

(prokázáno krevním testem)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků uvedených výše, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Gudivin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru/lahvičce a papírové

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Gudivin obsahuje

Léčivou látkou přípravku Gudivin je posaconazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje

posaconazolum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou: kopolymer kyseliny methakrylové a ethyl-akrylátu 1:1 (typ B), triethyl-

citrát, xylitol, hyprolosa, propyl-gallát, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, ,

sodná sůl kroskarmelosy, natrium-stearyl-fumarát (viz bod 2 “Přípravek Gudivin obsahuje sodík”),

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, mastek, žlutý oxid železitý (E 172)

Jak přípravek Gudivin vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Gudivin 100 mg enterosolventní tablety jsou žluté potahované tablety ve tvaru tobolky o

přibližné délce 17,5 mm a šířce 6,7 mm, na jedné straně s vyraženým “100P” a na druhé straně hladké.

Tablety jsou baleny v papírových krabičkách po 24 nebo 96 tabletách v neperforovaných blistrech, po

24x1 nebo 96x1 tabletě v perforovaných jednodávkových blistrech nebo 60 tabletách v lahvičkách

z HDPE.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Výrobce

Egis Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.

Maďarsko

Delorbis Pharmaceuticals Ltd

17 Athinon Street, Ergates Industrial Area

CY-2643 Ergates

Kypr

Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Německo

Gudivin 100 mg magensaftresistente Tabletten

Česká republika

Gudivin

Maďarsko

Gudivin 100 mg gyomornedv-ellenálló tabletta

Rumunsko

Gudivin 100 mg comprimate gastrorezistente

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

14. 4. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls315865/2020

a k sp. zn. sukls58405/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gudivin 100 mg enterosolventní tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna enterosolventní tableta obsahuje posaconazolum 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tableta

Žlutá potahovaná tableta ve tvaru tobolky o přibližné délce 17,5 mm a šířce 6,7 mm, na jedné straně

s vyraženým “100P” a na druhé straně hladká.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Gudivin 100 mg enterosolventní tablety je indikován k použití při léčbě následujících

mykotických infekcí u dospělých (viz bod 5.1):

Invazivní aspergilóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B nebo

itrakonazolu, nebo u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky netolerují;

Fusarióza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B, nebo u pacientů,

kteří amfotericin B netolerují;

Chromoblastomykóza a mycetom u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k itrakonazolu,

nebo u pacientů, kteří itrakonazol netolerují;

Kokcidioidomykóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu B,

itrakonazolu nebo flukonazolu, nebo u pacientů, kteří tyto léčivé přípravky netolerují;

Refrakterita je definována jako progrese infekce nebo nepřítomnost zlepšení po nejméně sedmi dnech

předchozí účinné antimykotické terapie v terapeutických dávkách.

Přípravek Gudivin je také indikován jako prevence invazivních mykotických infekcí u následujících

pacientů:

Pacienti dostávající remisi indukující chemoterapii pro akutní myeloidní leukemii (AML) nebo

myelodysplastický syndrom (MDS), u kterých se očekává vyústění v protrahovanou neutropenii

a u kterých je vysoké riziko vzniku invazivních mykotických infekcí;

Příjemci po transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) podstupující

vysokodávkovou imunosupresivní terapii jako prevenci reakce štěpu proti hostiteli, u kterých je

vysoké riziko vzniku invazivních mykotických infekcí.

Ohledně podávání při orofaryngeální kandidóze viz Souhrn údajů o přípravku pro posakonazol ve

formě perorální suspenze.

4.2

Dávkování a způsob podání

Nezaměnitelnost mezi posakonazolem v tabletách a posakonazolem v perorální suspenzi

Tablety a perorální suspenze se nemají navzájem zaměňovat kvůli rozdílům mezi těmito dvěma

lékovými formami ve frekvenci dávkování, způsobu podávání s jídlem a dosažené plazmatické

koncentraci léčiva. Proto pro dávkování každé lékové formy dodržujte konkrétní doporučení pro

danou lékovou formu.

Léčba má být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou mykotických infekcí nebo s podpůrnou

léčbou u vysoce rizikových pacientů, pro které je posakonazol indikován z preventivních důvodů.

Dávkování

Posakonazol je rovněž k dispozici jako perorální suspenze o koncentraci 40 mg/ml a 300mg

koncentrát pro infuzní roztok. Posakonazol ve formě tablet je preferovanou lékovou formou

k optimalizaci plazmatických koncentrací a obecně poskytuje vyšší plazmatické expozice než

posakonazol ve formě perorální suspenze.

Doporučené dávkování je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1.

Doporučené dávkování podle jednotlivých indikací

Indikace

Dávkování a délka léčby

(Viz bod 5.2)

Refrakterní invazivní mykotické

infekce (IMI)/Pacienti s IMI

s nesnášenlivostí léčby 1. volby

Úvodní nasycovací dávka 300 mg (tři 100mg tablety) dvakrát

denně první den, poté 300 mg (tři 100mg tablety) jednou denně.

Každou dávku lze užít bez ohledu na příjem potravy. Délka

léčby má být založena na závažnosti primárního onemocnění,

rychlosti úpravy imunosuprese a klinické odpovědi.

Prevence invazivních

mykotických infekcí

Úvodní nasycovací dávka 300 mg (tři 100mg tablety) dvakrát

denně první den, poté 300 mg (tři 100mg tablety) jednou denně.

Každou dávku lze užít bez ohledu na příjem potravy. Délka

léčby závisí na rychlosti úpravy neutropenie nebo imunosuprese.

U pacientů s akutní myeloidní leukemií nebo

myelodysplastickým syndromem má preventivní léčba

posakonazolem začít několik dní před očekávaným nástupem

neutropenie a má pokračovat ještě 7 dní poté, co počet neutrofilů

vzroste nad 500 buněk v mm

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

Vliv poruchy funkce ledvin na farmakokinetiku posakonazolu se neočekává, není doporučena žádná

úprava dávek (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Omezené údaje týkající se vlivu poruchy funkce jater (včetně třídy C Childovy-Pughovy klasifikace

chronického onemocnění jater) na farmakokinetiku posakonazolu ukazují zvýšení plazmatické

expozice ve srovnání se subjekty s normální funkcí jater, avšak nesvědčí pro to, že by byla nutná

úprava dávky (viz body 4.4 a 5.2). Doporučuje se postupovat opatrně vzhledem k potenciálně vyšší

plazmatické expozici.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost posakonazolu u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. V současnosti

dostupná data jsou uvedena v bodech 5.1 a 5.2, ale žádné doporučení pro dávkování nelze stanovit.

Ohledně tablet jako lékové formy nejsou k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Enterosolventní tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). Tablety je nutno polykat celé a

zapíjet vodou, přičemž se nesmějí drtit, žvýkat ani rozlamovat.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s námelovými alkaloidy (viz bod 4.5).

Současné podávání se substráty CYP3A4, jako jsou terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid,

halofantrin nebo chinidin, protože to může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím

těchto léčivých přípravků, což může mít za následek prodloužení QTc intervalu a vzácně výskyt

torsade de pointes (viz body 4.4 a 4.5).

Současné podávání s inhibitory HMG-CoA reduktázy simvastatinem, lovastatinem a

atorvastatinem (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita

Informace týkající se zkřížené senzitivity mezi posakonazolem a ostatními azolovými antimykotiky

nejsou k dispozici. Při předepisování posakonazolu pacientům s hypersenzitivitou na ostatní azolová

antimykotika se má postupovat se zvýšenou opatrností.

Jaterní toxicita

Během léčby posakonazolem byly hlášeny změny jaterních funkcí (např. mírné až střední zvýšení

ALT, AST, alkalické fosfatázy, celkového bilirubinu a/nebo rozvoj klinických projevů hepatitidy).

Zvýšené hodnoty testů jaterních funkcí se po přerušení terapie obvykle upravily a v některých

případech se tyto hodnoty testů upravily i bez přerušení léčby. Vzácně byly hlášeny závažnější jaterní

reakce s fatálními následky.

Posakonazol je nutno u pacientů s poruchou funkce jater užívat se zvýšenou opatrností vzhledem

k omezené klinické zkušenosti a možnosti, že plazmatické hladiny posakonazolu mohou být u těchto

pacientů vyšší (viz body 4.2 a 5.2).

Sledování jaterních funkcí

Na začátku a během léčby posakonazolem je nutno vyhodnotit testy jaterních funkcí. Pacienti, u

kterých se během léčby posakonazolem objeví abnormální hodnoty jaterních testů, musí být rutinně

sledováni, zda nedochází k rozvoji závažnějšího jaterního poškození. Léčba pacienta má zahrnovat

laboratorní hodnocení jaterních funkcí (především hodnoty jaterních testů a bilirubinu). Pokud se

objeví klinické známky a příznaky odpovídající rozvoji jaterního onemocnění, má být zváženo

přerušení léčby posakonazolem.

Prodloužení QTc intervalu

Některá azolová antimykotika jsou spojována s prodloužením QTc intervalu. Posakonazol nesmí být

podáván současně s léčivými přípravky, které jsou substráty CYP3A4 a o kterých se ví, že prodlužují

QTc interval (viz body 4.3 a 4.5). Posakonazol musí být podáván se zvýšenou opatrností pacientům

s proarytmogenními stavy, jako jsou:

Kongenitální nebo získané prodloužení QTc intervalu

Kardiomyopatie, obzvláště se srdečním selháním

Sinusová bradykardie

Existující symptomatické arytmie

Současné užívání léčivých přípravků, o kterých je známo, že prodlužují QTc interval (kromě

přípravků uvedených v bodě 4.3).

Poruchy elektrolytové rovnováhy, obzvláště týkající se hladin draslíku, hořčíku nebo vápníku, mají

být sledovány a korigovány dle potřeby před a během terapie posakonazolem.

Interakce s jinými léčivými přípravky

Posakonazol je inhibitorem CYP3A4 a jen ve zvláštních případech má být užíván během léčby jinými

léčivými přípravky, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A4 (viz bod 4.5).

Midazolam a další benzodiazepiny metabolizované CYP3A4

Kvůli riziku prodloužené sedace a případného útlumu dýchání lze o současném podávání

posakonazolu s kterýmkoli benzodiazepinem metabolizovaným CYP3A4 (např. midazolamem,

triazolamem, alprazolamem) uvažovat pouze pokud je to skutečně nezbytné. Je nutno zvážit úpravu

dávky benzodiazepinů metabolizovaných CYP3A4 (viz bod 4.5).

Toxicita vinkristinu

Současné podávání azolových antimykotik, včetně posakonazolu, s vinkristinem bylo spojeno

s neurotoxicitou a jinými závažnými nežádoucími účinky včetně záchvatů, periferní neuropatie,

syndromu nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu a paralytického ileu. Azolová antimykotika

včetně posakonazolu mají být u pacientů užívajících vinka alkaloidy včetně vinkristinu, podávána jen

tam, kde není možná alternativní antimykotická léčba (viz bod 4.5).

Rifamycinová antibiotika (rifampicin, rifabutin), některá antiepileptika (fenytoin, karbamazepin,

fenobarbital, primidon) a efavirenz

V kombinaci mohou být koncentrace posakonazolu významně sníženy; současnému užívání

posakonazolu je proto třeba se vyhnout, pokud přínosy pro pacienta nepřeváží nad riziky (viz bod 4.5).

Plazmatická expozice

Plazmatické koncentrace posakonazolu po podání posakonazolu ve formě tablet jsou obvykle vyšší

než po podání posakonazolu ve formě perorální suspenze. Plazmatické koncentrace posakonazolu

po podání posakonazolu ve formě tablet se mohou v průběhu času u některých pacientů zvyšovat (viz

bod 5.2). Bezpečnostní údaje týkající se expozice vyšším hladinám posakonazolu dosaženým podáním

posakonazolu ve formě tablet jsou v současné době omezené.

Gastrointestinální dysfunkce

O použití přípravku u pacientů se závažnou gastrointestinální dysfunkcí (jako je například závažné

průjmové onemocnění) jsou k dispozici pouze omezené farmakokinetické údaje. U pacientů se

závažným průjmovým onemocněním nebo zvracením je třeba pečlivě sledovat, zda u nich nedochází

k propuknutí mykotických infekcí.

Přípravek Gudivin obsahuje sodík:

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinek jiných léčivých přípravků na posakonazol

Posakonazol je metabolizován přes UDP glukuronidaci (enzymy 2. fáze) a

in vitro

je substrátem pro p-

glykoprotein (P-gp) eflux. Proto mohou inhibitory (např. verapamil, cyklosporin, chinidin,

klarithromycin, erythromycin atd.) nebo induktory (např. rifampicin, rifabutin, některá antiepileptika

atd.) těchto eliminačních cest zvyšovat, respektive snižovat plazmatické koncentrace posakonazolu.

Rifabutin

Rifabutin (300 mg jednou denně) snižoval C

(maximální plazmatickou koncentraci) a AUC (plochu

pod křivkou plazmatických koncentrací) posakonazolu na 57 %, respektive 51 %. Současnému užívání

posakonazolu a rifabutinu nebo podobných induktorů (např. rifampicinu) je třeba se vyhnout, pokud

přínosy pro pacienta nepřeváží nad riziky. Informace týkající se účinku posakonazolu na plazmatické

hladiny rifabutinu viz také níže.

Efavirenz

Efavirenz (400 mg jednou denně) snižoval C

a AUC posakonazolu o 45 %, respektive o 50 %.

Současnému užívání posakonazolu a efavirenzu je třeba se vyhnout, pokud přínosy pro pacienta

nepřeváží nad riziky.

Fosamprenavir

Kombinace fosamprenaviru s posakonazolem může vést ke sníženým plazmatickým koncentracím

posakonazolu. Je-li potřebné současné podávání, doporučuje se pečlivé sledování, zda nedochází

k rozvoji mykotické infekce. Opakované podávání fosamprenaviru (700 mg dvakrát denně x 10 dnů)

snižovalo C

a AUC posakonazolu v perorální suspenzi (200 mg jednou denně 1. den, 200 mg

dvakrát denně 2. den, následně 400 mg dvakrát denně x 8 dnů) o 21 %, respektive o 23 %. Účinek

posakonazolu na hladiny fosamprenaviru, je-li fosamprenavir podáván s ritonavirem, není znám.

Fenytoin

Fenytoin (200 mg jednou denně) snižoval C

a AUC posakonazolu o 41 %, respektive o 50 %.

Současnému užívání posakonazolu s fenytoinem nebo podobnými induktory (např. karbamazepinem,

fenobarbitalem, primidonem) je třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko.

Antagonisté H

2

-receptorů a inhibitory protonové pumpy

Při současném podávání posakonazolu v tabletách s antacidy, antagonisty H

-receptorů a inhibitory

protonové pumpy nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní účinky.

Pokud se posakonazol

v tabletách podává současně s antacidy, antagonisty H

-receptorů a inhibitory protonové pumpy, žádná

úprava dávkování posakonazolu v tabletách není potřeba.

Účinek posakonazolu na ostatní léčivé přípravky

Posakonazol je silný inhibitor CYP3A4. Podávání posakonazolu současně se substráty CYP3A4 může

vést k výraznému zvýšení expozice těmto substrátům CYP3A4, jak je níže ukázáno na příkladu vlivu

na takrolimus, sirolimus, atazanavir a midazolam. Opatrnost je doporučována během současného

podávání posakonazolu a substrátů CYP3A4 podávaných intravenózně a je možné, že bude zapotřebí

dávku substrátu CYP3A4 snížit. Pokud je posakonazol užíván současně se substráty CYP3A4, které

jsou podávány perorálně a u kterých může vzestup plazmatických koncentrací vést k nepřijatelným

nežádoucím účinkům, mají být pozorně monitorovány plazmatické hladiny substrátu CYP3A4 a/nebo

případné nežádoucí účinky a dávka má být upravena dle potřeby. Několik studií lékových interakcí

bylo provedeno u zdravých dobrovolníků, u kterých dochází k vyšší expozici posakonazolu

v porovnání s pacienty užívajícími stejnou dávku. Účinek posakonazolu na substráty CYP3A4 může

být u pacientů o něco nižší než u zdravých dobrovolníků a bude zřejmě variabilní, vzhledem

k rozdílné expozici posakonazolu u jednotlivých pacientů. Vliv současného podávání posakonazolu na

plazmatické hladiny substrátů CYP3A4 také může být variabilní i u jednotlivého pacienta.

Terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin a chinidin (substráty CYP3A4)

Současné podávání posakonazolu a terfenadinu, astemizolu, cisapridu, pimozidu, halofantrinu nebo

chinidinu je kontraindikováno. Současné podání může vést ke zvýšeným plazmatickým koncentracím

těchto léčivých přípravků vedoucím k prodloužení QTc intervalu a vzácně k výskytu torsade de

pointes (viz bod 4.3).

Námelové alkaloidy

Posakonazol může zvyšovat plazmatické koncentrace námelových alkaloidů (ergotamin a

dihydroergotamin), což může vést k ergotismu. Současné podávání posakonazolu a námelových

alkaloidů je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Inhibitory HMG-CoA reduktázy metabolizované přes CYP3A4

(např. simvastatin, lovastatin

a atorvastatin)

Posakonazol může značně zvyšovat plazmatické hladiny inhibitorů HMG-CoA reduktázy

metabolizovaných prostřednictvím CYP3A4. Léčba těmito inhibitory HMG-CoA reduktázy má být

přerušena během léčby posakonazolem, protože zvýšené hladiny jsou spojovány se vznikem

rhabdomyolýzy (viz bod 4.3).

Vinka alkaloidy

Většina vinka alkaloidů (např. vinkristin a vinblastin), jsou substráty CYP3A4. Současné podávání

azolových antimykotik, včetně posakonazolu, s vinkristinem bylo spojeno se závažnými nežádoucími

účinky (viz bod 4.4). Posakonazol může zvyšovat plazmatické koncentrace vinka alkaloidů, což může

vést k neurotoxicitě a dalším závažným nežádoucím účinkům. U pacientů užívajících vinka alkaloidy

včetně vinkristinu se proto mají podávat azolová antimykotika včetně posakonazolu jen tehdy, když

není možnost alternativní antimykotické léčby.

Rifabutin

Posakonazol zvyšoval C

a AUC rifabutinu o 31 %, respektive o 72 %. Současnému užívání

posakonazolu a rifabutinu je třeba se vyhnout, pokud přínos pro pacienta nepřeváží riziko (viz také

informace výše ohledně účinku rifabutinu na plazmatické hladiny posakonazolu). Pokud se tyto léčivé

přípravky podávají současně, doporučuje se pečlivé sledování krevního obrazu a nežádoucích účinků

spojených se zvýšenými hladinami rifabutinu (např. uveitida).

Sirolimus

Opakované podávání posakonazolu v perorální suspenzi (400 mg dvakrát denně po dobu 16 dní) vedlo

u zdravých subjektů v průměru k 6,7násobnému, respektive 8,9násobnému (rozpětí 3,1 až 17,5)

zvýšení C

a AUC sirolimu (2 mg jednorázové podání). Vliv posakonazolu na sirolimus u pacientů

není známý, ale zřejmě bude variabilní vzhledem k rozdílné expozici pacientů posakonazolu.

Současné podávání posakonazolu a sirolimu se nedoporučuje a je třeba se mu, je-li to možné, vyhnout.

Pokud je společné podávání považováno za nevyhnutelné, je doporučeno výrazně snížit dávku

sirolimu v okamžiku zahájení léčby posakonazolem a doporučuje se velmi častý monitoring minimální

koncentrace sirolimu v krvi. Koncentrace sirolimu mají být měřeny při zahájení, během a při ukončení

léčby posakonazolem, dávky sirolimu mají být příslušným způsobem upraveny. Je třeba mít na

paměti, že se u sirolimu při současném podávání posakonazolu mění vztah mezi minimální

koncentrací a AUC. Následkem toho mohou klesnout minimální koncentrace sirolimu, které by jinak

byly v rámci obvyklého terapeutického rozmezí, na subterapeutickou úroveň. Proto se má

u minimálních koncentrací docílit hodnot z horního úseku obvyklého terapeutického rozmezí a má se

věnovat řádná pozornost klinickým známkám a příznakům, laboratorním parametrům, a i výsledkům

biopsie tkání.

Cyklosporin

U pacientů po transplantaci srdce na stabilních dávkách cyklosporinu, zvyšuje posakonazol v perorální

suspenzi v dávce 200 mg jednou denně koncentrace cyklosporinu, což vyžaduje snížení dávky

cyklosporinu. V klinických studiích sledujících účinnost posakonazolu byly hlášeny případy

zvýšených hladin cyklosporinu vedoucí k závažným nežádoucím účinkům včetně nefrotoxicity a

jednoho fatálního případu leukoencefalopatie. Při zahájení léčby posakonazolem má být u pacientů,

kteří jsou již léčeni cyklosporinem, dávka cyklosporinu snížena (např. na přibližně tři čtvrtiny

současné dávky). Plazmatické hladiny cyklosporinu následně mají být během současného podávání

obou přípravků, a i po skončení léčby posakonazolem, pečlivě monitorovány a dávka cyklosporinu má

být upravena podle potřeby.

Takrolimus

Posakonazol zvyšoval C

a AUC takrolimu (0,05 mg/kg tělesné hmotnosti v jednorázové dávce) o

121 %, respektive o 358 %. V klinických studiích sledujících účinnost posakonazolu byly hlášeny

případy klinicky významných interakcí vedoucích k hospitalizaci a/nebo k přerušení léčby

posakonazolem. Při zahájení léčby posakonazolem u pacientů, kteří již užívají takrolimus, má být

dávka takrolimu snížena (např. na přibližně třetinu současné dávky). Poté se mají pečlivě sledovat

hladiny takrolimu v krvi během společného podávání obou přípravků a po přerušení podávání

posakonazolu a dávka takrolimu má být podle potřeby upravena.

Inhibitory HIV proteázy

Protože inhibitory HIV proteázy patří mezi substráty CYP3A4, dá se předpokládat, že posakonazol

bude zvyšovat plazmatické hladiny těchto antiretrovirových látek. Současné podávání posakonazolu

v perorální suspenzi (400 mg dvakrát denně) a atazanaviru (300 mg jednou denně) po dobu 7 dnů

vedlo u zdravých osob v průměru ke 2,6násobnému, respektive 3,7násobnému (rozpětí 1,2 až 26)

zvýšení C

a AUC atazanaviru. Současné podávání posakonazolu v perorální suspenzi (400 mg

dvakrát denně) spolu s atazanavirem a ritonavirem (300/100 mg jednou denně) po dobu 7 dnů vedlo u

zdravých osob v průměru k 1,5násobnému, respektive 2,5násobnému (rozpětí 0,9 až 4,1) zvýšení C

a AUC atazanaviru. Přidání posakonazolu k léčbě atazanavirem případně k léčbě atazanavirem

v kombinaci s ritonavirem bylo doprovázeno zvýšením plazmatických hladin bilirubinu. Během

současného podávání s posakonazolem se doporučuje časté sledování nežádoucích účinků a projevů

toxicity spojených s antiretrovirovými přípravky, které jsou substráty CYP3A4.

Midazolam a ostatní benzodiazepiny metabolizované CYP3A4

Během studie na zdravých dobrovolnících zvyšoval posakonazol v perorální suspenzi (200 mg jednou

denně po dobu 10 dnů) expozici (AUC) intravenózně podaného midazolamu (0,05 mg/kg) o 83 %.

V jiné studii na zdravých dobrovolnících vedlo opakované podávání posakonazolu v perorální

suspenzi (200 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů) v průměru k 1,3násobnému, respektive 4,6násobnému

(rozpětí 1,7 až 6,4) zvýšení C

a AUC intravenózně podaného midazolamu (0,4 mg v jednorázové

dávce); podávání posakonazolu v perorální suspenzi 400 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů vedlo

k 1,6násobnému, respektive 6,2násobnému (rozpětí 1,6 až 7,6) zvýšení C

a AUC intravenózně

podaného midazolamu. Obě dávky posakonazolu zvyšovaly C

a AUC perorálního midazolamu

(2 mg v jednorázové perorální dávce) 2,2násobně, respektive 4,5násobně. Navíc vedlo podávání

posakonazolu v perorální suspenzi (200 mg nebo 400 mg) k prodloužení průměrného konečného

poločasu midazolamu z přibližně 3-4 hodin na 8-10 hodin během současného podávání.

Vzhledem k riziku prolongované sedace se doporučuje upravit dávku benzodiazepinu v případě, že je

posakonazol podáván současně s některým z benzodiazepinů metabolizovaných přes CYP3A4 (jako je

midazolam, triazolam, alprazolam) (viz bod 4.4).

Blokátory vápníkových kanálů metabolizované přes CYP3A4

(např. diltiazem, verapamil, nifedipin,

nisoldipin)

Během současného podávání s posakonazolem se doporučuje časté sledování výskytu nežádoucích

účinků a toxicity spojených s blokátory vápníkových kanálů. Může být nutná úprava dávky blokátorů

vápníkových kanálů.

Digoxin

Podávání ostatních azolových antimykotik je spojováno se zvýšenými hladinami digoxinu. Proto

posakonazol může zvyšovat plazmatické koncentrace digoxinu a hladiny digoxinu je třeba při zahájení

nebo přerušení léčby posakonazolem monitorovat.

Deriváty sulfonylmočoviny

Koncentrace glukózy u některých zdravých dobrovolníků klesly, pokud byl současně s posakonazolem

podáván glipizid. U diabetických pacientů se proto doporučuje sledování hladin glukosy.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné informace o podávání posakonazolu těhotným ženám. Studie

na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. Posakonazol nesmí být

užíván během těhotenství, pokud přínos pro matku jednoznačně nepřeváží možné riziko pro plod.

Kojení

Posakonazol je vylučován do mateřského mléka laktujících potkanů (viz bod 5.3). Vylučování

posakonazolu do lidského mateřského mléka nebylo studováno. Při zahájení léčby posakonazolem je

nutno kojení přerušit.

Fertilita

Posakonazol neovlivňoval fertilitu samců potkanů v dávkách až do 180 mg/kg (3,4násobek

plazmatických koncentrací v ustáleném stavu u pacientů při dávkování 300 mg v tabletách) nebo

samic potkanů v dávce až do 45 mg/kg (2,6násobek plazmatických koncentrací v ustáleném stavu

u pacientů při dávkování 300 mg v tabletách). Nejsou k dispozici klinické zkušenosti hodnotící vliv

posakonazolu na fertilitu u lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Je třeba dbát opatrnosti, protože při užívání posakonazolu byly hlášeny určité nežádoucí účinky (např.

závrať, somnolence atd.), které mohou potenciálně ovlivnit řízení/obsluhu strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Údaje o bezpečnosti jsou odvozeny zejména ze studií provedených s perorální suspenzí.

Léková forma tablety byla hodnocena pouze u pacientů s AML a MDS a u pacientů po HSCT s reakcí

štěpu proti hostiteli (GVHD) nebo s jejím rizikem. Maximální trvání expozice tabletové lékové formě

bylo kratší než u perorální suspenze. Plazmatická expozice po podání tablet byla vyšší než

plazmatická expozice pozorovaná u perorální suspenze. Vyšší incidenci nežádoucích účinků nelze

vyloučit.

Souhrn bezpečnostního profilu

Posakonazol v tabletách

Bezpečnost posakonazolu v tabletách byla hodnocena u 230 pacientů zařazených do pivotní klinické

studie. Pacienti byli zařazováni do nesrovnávací farmakokinetické a bezpečnostní studie posakonazolu

v tabletách podávaných jako antimykotická profylaxe. Pacienti měli imunitu oslabenou základní

nemocí, včetně hematologické malignity, pochemoterapeutické neutropenie, GVHD a po HSCT.

Léčba posakonazolem byla podávána s mediánem trvání 28 dnů

.

Dvacet pacientů dostávalo dávku

200 mg denně a 210 pacientů dostávalo dávku 300 mg denně (po podání dvakrát denně 1. den v každé

kohortě).

Bezpečnost posakonazolu v tabletách a perorální suspenzi

Bezpečnost posakonazolu v perorální suspenzi byla posuzována u více než 2400 pacientů a zdravých

dobrovolníků zapojených do klinických hodnocení a ze zkušeností po uvedení přípravku na trh.

Nejčastěji hlášené závažné nežádoucí účinky ve vztahu k léčbě zahrnovaly nauzeu, zvracení, průjem,

pyrexii a zvýšení bilirubinu.

Bezpečnost posakonazolu v tabletách byla posuzována u 336 pacientů a zdravých dobrovolníků

zapojených do klinických hodnocení. Bezpečnostní profil byl podobný bezpečnostnímu profilu u

perorální suspenze.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

U každé třídy orgánového systému jsou nežádoucí účinky zařazeny do příslušné skupiny četnosti,

s využitím následujících kategorií: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥

1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo

(z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 2.

Nežádoucí účinky hlášené během klinických studií a/nebo během používání po uvedení

přípravku na trh podle tříd orgánových systémů a četnosti*

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté:

neutropenie

Méně časté:

trombocytopenie, leukopenie, anemie, eosinofilie,

lymfadenopatie, infarkt sleziny

Vzácné:

hemolyticko-uremický syndrom, trombotická trombocytopenická

purpura, pancytopenie, koagulopatie, krvácení

Poruchy imunitního systému

Méně časté:

alergické reakce

Vzácné:

hypersenzitivní reakce

Endokrinní poruchy

Vzácné:

insuficience nadledvin, pokles hladin gonadotropinu v krvi

Není známo

pseudoaldosteronismus

Poruchy metabolismu a výživy

Časté:

porucha rovnováhy elektrolytů, anorexie, snížení chuti k jídlu,

hypokalemie, hypomagnesemie

Méně časté:

hyperglykemie, hypoglykemie

Psychiatrické poruchy

Méně časté:

abnormální sny, stavy zmatenosti, poruchy spánku

Vzácné:

psychotická porucha, deprese

Poruchy nervového systému

Časté:

parestezie, závrať, somnolence, bolest hlavy, dysgeuzie

Méně časté:

křeče, neuropatie, hypestezie, tremor, afázie, insomnie

Vzácné:

cerebrovaskulární příhoda, encefalopatie, periferní neuropatie,

synkopa

Poruchy oka

Méně časté:

rozmazané vidění, fotofobie, snížení ostrosti vidění

Vzácné:

diplopie, skotom

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné:

porucha sluchu

Srdeční poruchy

Méně časté:

syndrom dlouhého QT intervalu

, abnormální

elektrokardiogram

, palpitace, bradykardie, supraventrikulární

extrasystoly, tachykardie

Vzácné:

torsade de pointes, náhlé úmrtí, komorová tachykardie,

kardiopulmonální zástava, srdeční selhání, infarkt myokardu

Cévní poruchy

Časté:

hypertenze

Méně časté:

hypotenze, vaskulitida

Vzácné:

plicní embolie, hluboká žilní trombóza

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté:

kašel, epistaxe, škytavka, nazální kongesce, pleuritická bolest,

tachypnoe

Vzácné:

plicní hypertenze, intersticiální pneumonie, pneumonitida

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

nauzea

Časté:

zvracení, bolest břicha, průjem, dyspepsie, sucho v ústech,

flatulence, zácpa, anorektální diskomfort

Méně časté:

pankreatitida, abdominální distenze, enteritida, epigastrický

diskomfort, říhání, gastroesofageální refluxní choroba, otok úst

Vzácné:

gastrointestinální krvácení, ileus

Poruchy jater a žlučových cest

Časté:

nárůst hodnot funkčních jaterních testů (zvýšení ALT, zvýšení

AST, zvýšení bilirubinu, zvýšení alkalické fosfatázy, zvýšení

GGT)

Méně časté:

hepatocelulární poškození, hepatitida, žloutenka, hepatomegalie,

cholestáza, jaterní toxicita, abnormální jaterní funkce

Vzácné:

jaterní selhání, cholestatická hepatitida, hepatosplenomegalie,

citlivost jater, asterixis

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

vyrážka, svědění

Méně časté:

ulcerace v dutině ústní, alopecie, dermatitida, erytém, petechie

Vzácné

:

Stevensův-Johnsonův syndrom, vezikulární vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté:

bolest zad, bolest v šíji, muskuloskeletální bolest, bolest

v končetině

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté:

akutní renální selhání, renální selhání, zvýšený sérový kreatinin

Vzácné

:

renální tubulární acidóza, intersticiální nefritida

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté:

menstruační poruchy

Vzácné:

bolest prsů

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté:

pyrexie (horečka), astenie, únava

Méně časté:

otok, bolest, zimnice, malátnost, diskomfort v oblasti hrudníku,

léková intolerance, pocit neklidu, zánět sliznic

Vzácné:

otok jazyka, otok obličeje

Vyšetření

Méně časté:

změněné hladiny léku, pokles hladiny fosforu v krvi, abnormální

rentgenový snímek hrudníku

* Na základě nežádoucích účinků pozorovaných u perorální suspenze, enterosolventních tablet a

koncentrátu pro infuzní roztok.

Viz bod 4.4.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy jater a žlučových cest

Během sledování po uvedení posakonazolu v perorální suspenzi na trh bylo hlášeno závažné

poškození jater s fatálním vyústěním (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky přímo na adresu:

Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek..

4.9

Předávkování

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace