GLYPHOSTAN 100 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GLYPHOSTAN 100 mg/ ml Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GLYPHOSTAN 100 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, kozy, kožešinová zvířata, ovce, prasata, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Elektrolyt řešení
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902706 - 1 x 250 ml - láhev; 9990494 - 250 x 1 ml - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 87/921/69 - S/C
 • Datum autorizace:
 • 01-01-1969
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

GLYPHOSTAN 100 mg/ml injekční roztok

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, Česká republika

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin

Slovenská republika

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GLYPHOSTAN 100 mg/ml injekční roztok

Natrii glycerophosphas

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Natrii glycerophosphas 100 mg

Čirý, bezbarvý injekční roztok.

4.

INDIKACE

Deficit a poruchy metabolizmu fosforu, resp. vápníku na podkladě nefyziologického poměru přiváděného

fosforu a vápníku; stavy sešlosti, malátnosti a vyčerpanosti; podpora špatně se hojících kostních

zlomenin, tetanie, parézy nebo podobné stavy; různé alergické projevy, urtikárie a eklampsie; některé

oběhové a srdeční slabosti, nervové depresivní stavy, ochablost pohlavní činnosti v důsledku hlubších

poruch látkové přeměny; rekonvalescence po těžkých infekčních chorobách, operacích, porodech, při

schvácení kopyt, při nervové psince apod.; obecně všude tam, kde jsou indikována tonika a roborancia.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známé.

Jestliže zaznamenáte jakékoli závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, koně, ovce, kozy, prasata, psi, kožešinová zvířata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecná dávka je 5 - 10 ml na 100 kg živé hmotnosti. V těžkých případech se terapeuticky osvědčují kúry

po 5 - 10 injekcích s intervaly 1 - 2 dnů. Při deficitu fosforu se na nárazovou léčbu doporučují vyšší

dávky: skot, kůň 80 - 120 ml, ovce, koza, prase, pes 10 - 30 ml, kožešinové zvířata 0,5 - 7 ml.

Subkutánně nebo intravenózně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Dodržovat uvedené dávkování.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 1 den.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zabraňte kontaktu přípravku s očima. V případě zasažení očí, okamžitě vypláchněte postižené oko

vodou. Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku.

Náhodná intramuskulární aplikace může vyvolat podráždění v místě vpichu. V případě náhodného

sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,

POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2016

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení

250 ml, 500 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.