GATTART 680MG/80MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
UHLIČITAN VÁPENATÝ (CALCII CARBONAS) ; TĚŽKÝ ZÁSADITÝ UHLIČITAN HOŘEČNATÝ (MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS)
Dostupné s:
Alkaloid - INT d.o.o., Ljubljana - Črnuče
ATC kód:
A02AD01
INN (Mezinárodní Name):
CALCIUM CARBONATE (CALCII CARBONAS) ; HEAVY BASIC MAGNESIUM CARBONATE (MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS)
Dávkování:
680MG/80MG
Léková forma:
Žvýkací tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
48; 96; 16; 24 Blistr
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
KOMBINACE BĚŽNÝCH SOLÍ
Přehled produktů:
GATTART
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
09/ 773/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls80279/2022

Příbalová

informace: informace pro pacienta

Gattart 680 mg/80 mg žvýkací tablety

uhličitan vápenatý/těžký zásaditý uhličitan

hořečnatý

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

užívat,

protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací podle pokynů svého lékaře nebo

lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v

této

příbalové

informaci

Co je přípravek Gattart a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gattart užívat

Jak se přípravek Gattart užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gattart uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Gattart a k

čemu

se

používá

Přípravek Gattart je tableta antacida s mátovou příchutí, která neutralizuje žaludeční kyselinu v těle.

Přípravek Gattart se používá k léčbě pálení žáhy a souvisejících příznaků, např. žaludečních potíží a

kyselého refluxu (pronikání žaludeční kyseliny do jícnu).

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu

musíte

věnovat

pozornost,

než

začnete

přípravek

Gattart

užívat

Neužívejte přípravek Gattart:

jestliže jste alergický(á) na uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte vysokou hladinu vápníku nebo nízkou hladinu fosfátů v krvi.

jestliže máte vysoké množství vápníku v moči nebo ledvinové kameny.

jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás kterákoli z výše uvedených možností týká, poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem.

Upozornění

a

opatření:

Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte mírné nebo středně těžké problémy s ledvinami, neboť je nutné provádět pravidelné

rozbory krve.

Nepřekračujte uvedenou dávku a neužívejte tento přípravek déle než 7 dní, aniž byste se poradil(a) s

lékařem. Stejně jako jiná antacida může užívání těchto tablet zastřít příznaky jiných vážnějších

existujících onemocnění, a proto se tento přípravek nemá užívat dlouhodobě.

Děti a dospívající

Tento přípravek se nedoporučuje podávat dětem mladším než 12 let.

Další

léčivé

přípravky

a

přípravek

Gattart

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte kterýkoli z následujících léků, sdělte to před užitím přípravku Gattart svému lékaři nebo

lékárníkovi, neboť tento přípravek může mít vliv na jejich působení:

tetracykliny a chinolony (antibiotika),

levothyroxin (hormon štítné žlázy),

eltrombopag (používá se ke zvýšení počtu krevních destiček),

digoxin (používá se k léčbě některých srdečních onemocnění),

thiazidová diuretika (močopudné léky k léčbě zadržování tekutin v těle a vysokého krevního tlaku),

fluoridy (k prevenci zubního kazu),

fosfáty (pro vyprázdnění střev před chirurgickým výkonem),

doplňky stravy s obsahem železa.

Chcete-li maximalizovat přínos všech používaných léků, užívejte přípravek Gattart nejméně 4 hodiny

před podáním nebo nejméně 4 hodiny po podání eltrombopagu (používaného ke zvýšení tvorby krevních

destiček [buněk odpovědných za srážení krve] v těle) a nejméně 1 až 2 hodiny po užití jakéhokoli jiného

léku.

Přípravek

Gattart s

jídlem

a

pitím

Neužívejte tento lék s velkým množstvím mléka nebo mléčných výrobků.

Těhotenství,

kojení

a plodnost

Tyto tablety lze užívat během těhotenství a v období kojení v případě, že jsou užívány podle pokynů.

3.

Jak se

přípravek

Gattart

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí

a

dospívající

(od 12 let): 1-2 tablety cucat nebo žvýkat k léčbě pálení žáhy a souvisejících

příznaků (uvedených v bodě 1), nejlépe 1 hodinu po jídle a před spaním.

Neužívejte více než 11 tablet denně.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Neužívejte tento

přípravek dlouhodobě.

Použití

u

dětí

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls80279/2022

SOUHRN

ÚDAJŮ

O

PŘÍPRAVKU

1

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Gattart 680 mg/80 mg žvýkací tablety

2

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Jedna žvýkací tableta obsahuje 680 mg uhličitanu vápenatého a 80 mg těžkého zásaditého uhličitanu

hořečnatého.

Pomocná látka se známým účinkem: 299,079 mg xylitolu v jedné tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3

LÉKOVÁ

FORMA

Žvýkací tableta

Čtvercové bílé až téměř bílé, bikonkávní tablety se zaoblenými rohy. Rozměry tablet jsou: délka 15 mm,

šířka 15 mm a tloušťka 3,9 – 4,3 mm.

4

KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Pro léčbu pálení žáhy a souvisejících příznaků.

4.2

Dávkování

a

způsob

podání

Dávkování:

Dospělí a dospívající (> 12 let):

Jednu nebo dvě tablety jako jednotlivou dávku cucat či žvýkat, užívat nejlépe jednu hodinu po jídle a

před spaním, ale v případě pálení žáhy nebo bolesti v oblasti žaludku též mezi tím. Nesmí být překročena

maximální denní dávka 8 g uhličitanu vápenatého, která odpovídá 11 tabletám denně.

Pediatrická populace

Přípravek se nedoporučuje podávat dětem mladším než 12 let.

Délka léčby

Pokud příznaky přetrvávají i po 7 dnech soustavné léčby nebo odezní jen částečně, pacient má vyhledat

lékařskou pomoc. Pokud se příznaky projevují čas od času a je nutné časté podávání přípravku, pacient se

má poradit s lékařem.

Způsob podání

Tablety se užívají perorálně, cucají se nebo se žvýkají.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Gattart se nesmí podávat pacientům s:

hypersenzitivitou na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.,

hyperkalcemií a/nebo stavy majícími za následek hyperkalcemii,

nefrolitiázou způsobenou konkrementy obsahujícími depozita vápníku,

těžkou renální insuficiencí,

hypofosfatemií.

4.4

Zvláštní

upozornění

a

opatření

pro

použití

Je nutné se vyhnout dlouhodobému užívání.

Uvedená dávka se nemá překračovat. Pokud příznaky přetrvávají i po 7 dnech soustavné léčby nebo

odezní jen částečně, pacient se má poradit s lékařem.

Stejně jako jiná antacida mohou tablety přípravku Gattart zastřít maligní onemocnění žaludku.

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou renální funkce (viz bod 4.3 - kontraindikace u těžké renální

insuficience) je nutné postupovat s opatrností. Pokud je přípravek Gattart použit u takových pacientů, mají

se pravidelně monitorovat plazmatické koncentrace vápníku, fosfátu a hořčíku.

Dlouhodobé užívání ve vysokých dávkách může vyvolat nežádoucí účinky, jako je hyperkalcemie,

hypermagnezemie a milk-alkali syndrom, a to zejména u pacientů s renální insuficiencí.

Přípravek Gattart se nemá podávat pacientům s hyperkalciurií (viz rovněž bod 4.3). Dlouhodobé užívání

zvyšuje riziko vytvoření konkrementů v ledvinách.

Tento přípravek se nemá užívat s velkým množstvím mléka nebo mléčných výrobků.

4.5

Interakce s

jinými

léčivými

přípravky

a

jiné

formy interakce

Změny kyselosti žaludečního prostředí vyvolané požitím antacid mohou ovlivňovat rychlost a stupeň

vstřebávání některých souběžně užívaných léků.

Bylo prokázáno, že antacida obsahující vápník nebo hořčík mohou tvořit komplexy s určitými látkami,

např. antibiotiky (jako jsou tetracykliny a chinolony) a srdečními glykosidy (například digoxin),

levothyroxinem a eltrombopagem, což vede ke snížené absorpci. To je třeba mít na paměti při zvažování

souběžného podávání.

Soli vápníku snižují vstřebávání fluoridů a přípravků obsahujících železo, a soli vápníku a hořčíku mohou

bránit vstřebávání fosfátů.

Thiazidová diuretika snižují vylučování vápníku močí. Vzhledem ke zvýšenému riziku hyperkalcemie se

má během souběžného užívání thiazidových diuretik pravidelně monitorovat koncentrace vápníku v séru.

Proto je lepší užívat antacidum odděleně od jiných léků. Mezi užitím antacida a eltrombopagu má být

časový rozestup nejméně 4 hodiny a u všech ostatních léků má být tento interval 1-2 hodiny.

4.6

Fertilita,

těhotenství

a

kojení

Těhotenství a kojení

Po užívání tohoto přípravku během těhotenství nebylo pozorováno žádné zvýšené riziko vrozených vad.

Tento přípravek může být podáván během těhotenství i období kojení, pokud je užíván podle pokynů, je

však třeba se vyhnout dlouhodobému podávání vysokých dávek. U těhotných žen se má podávání těchto

přípravků omezit na maximální doporučené denní dávky (viz bod 4.2).

Během těhotenství a období kojení musí být vzato v úvahu, že tablety zajišťují značný dodatečný přísun

vápníku k vápníku přijímanému stravou. Z tohoto důvodu mají těhotné ženy přísně omezit užívání tablet

na maximální doporučenou denní dávku a vyhnout se souběžnému nadměrnému příjmu mléka a

mléčných výrobků. Toto varování má zabránit nadměrnému příjmu vápníku, který může vést k milk-

alkali syndromu.

Fertilita

Nejsou k dispozici důkazy o účincích tohoto přípravku na fertilitu mužů ani žen.

4.7

Účinky

na schopnost

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace