FYPRYST pro psy 67 mg Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Fipronil
Dostupné s:
Krka d.d. Novo mesto
ATC kód:
QP53AX
INN (Mezinárodní Name):
Fipronil (Fipronilum)
Dávkování:
67mg
Léková forma:
Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938112 - 3 x 0.67 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on
Registrační číslo:
96/012/10-C
Datum autorizace:
2010-03-24

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

FYPRYST 67 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy

FYPRYST 134 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy

FYPRYST 268 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy

FYPRYST 402 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fypryst 67 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy

Fypryst 134 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy

Fypryst 268 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy

Fypryst 402 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy

Fipronilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Fypryst 67 mg spot-on pro psy:

1 pipeta (0,67 ml) obsahuje:

Léčivá látka

Fipronilum.......................................................67 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320).........................0,134 mg

Butylhydroxytoluen (E321)........................0,067 mg

Fypryst 134 mg spot-on pro psy:

1 pipeta (1,34 ml) obsahuje:

Léčivá látka

Fipronilum......................................................134 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320)...........................0,27 mg

Butylhydroxytoluen (E321)..........................0,13 mg

Fypryst 268 mg spot-on pro psy:

1 pipeta (2,68 ml) obsahuje:

Léčivá látka

Fipronilum......................................................268 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320)...........................0,54 mg

Butylhydroxytoluen (E321)..........................0,27 mg

Fypryst 402 mg spot-on pro psy:

1 pipeta (4,02 ml) obsahuje:

Léčivá látka

Fipronilum......................................................402 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320)...........................0,80 mg

Butylhydroxytoluen (E321)..........................0,40 mg

4.

INDIKACE

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides

spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp.,

Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psů.

Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů.

Prevence a léčba napadení všenkami (Trichodectes canis) u psů.

5.

KONTRAINDIKACE

Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u štěňat mladších 8 týdnů a/nebo

vážících méně než 2kg.

Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v

rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu.

Tento přípravek je určen pro psy. Nepoužívejte u koček, protože by to mohlo vést k předávkování.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem

nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní

reakce v místě aplikace (vyblednutí kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové

svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické

příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo dýchací příznaky.

Vyhněte se předávkování.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

Fypryst 67 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 0,67 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího

od 2 kg až do 10 kg živé hmotnosti.

Fypryst 134 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 1,34 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího

od 10 kg až do 20 kg živé hmotnosti.

Fypryst 268 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 2,68 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího

od 20 kg až do 40 kg živé hmotnosti.

Fypryst 402 mg spot-on pro psy:

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího

více než 40 kg živé váhy.

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on a odpovídající

menší jednodávková pipeta pro psa o hmotnosti větší než 60 kg.

Takto zajistíte minimální doporučenou dávku fipronilu 6,7 mg/kg.

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální léčebný interval 4 týdny.

Měsíční léčba se doporučuje v případě vysokého rizika opakovaného napadení blechami, pokud je pes

alergický na bleší kousnutí, v případě nutnosti kontroly napadení klíšťaty nebo při častém koupání psa

za použití hypoalergenních nebo zvláčňujících šamponů. V oblastech, kde nehrozí vážné napadení

blechami a klíšťaty, může být přípravek Fypryst spot-on aplikován každé dva až tři měsíce.

Cesta podání: k nakapání na kůži – spot-on.

Způsob podání

Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a krouživým pohybem

sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou,

abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte. Rozhrňte srst zvířete v oblasti kohoutku

před lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu

stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

Přípravek má přetrvávající účinnost proti napadení blechami po dobu dvou měsíců a proti klíšťatům

po dobu až 4 týdnů, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po

napadení.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete.

Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku, aby se snížilo riziko

přenosných onemocnění.

Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po

aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Během dvou dnů po aplikaci přípravku by se mělo vyhnout koupání/ponoření do vody a koupání

častější než jedenkrát týdně, protože nebyla provedena žádná studie ke zjištění, jak toto ovlivňuje

účinnost přípravku. Zvláčňující šampony mohou být před aplikací použity, ale snižují délku ochrany

proti blechám na přibližně 5 týdnů, pokud jsou použity týdně po aplikaci přípravku. Koupání jedenkrát

týdně za použití medikovaného šamponu s 2% obsahem chlorhexidinu neovlivnilo během 6 týdenní

studie účinnost přípravku proti blechám.

Po aplikaci přípravku by psům nemělo být dovoleno koupání ve vodních zdrojích po dobu 2 dnů. (viz

bod 13).

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních

chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z

hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze během období

účinnosti přípravku vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat.

Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá,

jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku

ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.

Přípravek Fypryst spot-on může být aplikován chovným a březím fenám a fenám v laktaci.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po

EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí.

Vyhněte se proto kontaktu přípravku s ústy a očima.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo alkohol, by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě náhodného zasažení oka jej důkladně vypláchněte čistou vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek

nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě

ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště s dětmi.

Během aplikace nekuřte, nepijte ani nejezte.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Fypryst 67 mg spot-on pro psy:

Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 0.67 ml roztoku, každá balená v třívrstevném

sáčku.

Fypryst 134 mg spot-on pro psy:

Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 1,34 ml roztoku, každá balená v třívrstevném

sáčku.

Fypryst 268 mg spot-on pro psy:

Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 2,68 ml roztoku, každá balená v třívrstevném

sáčku.

Fypryst 402 mg spot-on pro psy:

Jedna krabička obsahuje jednodávkové pipety o obsahu 4,02 ml roztoku, každá balená v třívrstevném

sáčku.

Krabička obsahuje 1, 3, 6, 10 nebo 20 pipet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Pouze pro zvířata.

Platí pro balení 1, 3 nebo 6 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Platí pro balení 10 nebo 20 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitika pro lokální aplikaci

ATCvet kód: QP53AX15

Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s

ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou

gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes

buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního nervového systému a smrt

hmyzu a roztočů.

Přípravek Fypryst spot-on obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na

blechy a klíšťata. Fypryst spot-on se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a

kontinuálně je vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající

aktivitu.

Po lokální aplikaci přípravku Fypryst spot-on u psů je fipronil kůží mírně absorbován (

15%). U psů

byly pozorovány variabilní koncentrace fipronilu v plazmě.

Po aplikaci přípravku Fypryst spot-on je koncentrační gradient fipronilu šířen v srsti zvířat z místa

aplikace k periferním zónám (lumbální zóna, slabiny..).

U psů se fipronil metabolizuje hlavně na sulfonový derivát (RM 1602), který má také insekticidní a

akaricidní vlastnosti.

U psů se koncentrace fipronilu na chlupech s časem snižuje, až dosáhne hladiny přibližně 3-4

dní po aplikaci.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte, prosím,

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00, Praha 8

Tel: 221 115 150

info@krka.cz

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fypryst 67 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 pipeta (0,67 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Fipronilum.......................................................67 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E320).........................0,134 mg

Butylhydroxytoluen (E321)........................0,067 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on

Světležlutý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides

spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp.,

Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psů.

Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů.

Prevence a léčba napadení všenkami (Trichodectes canis) u psů.

4.3

Kontraindikace

Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u štěňat mladších 8 týdnů a/nebo

vážících méně než 2kg.

Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v

rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu.

Tento přípravek je určen pro psy. Nepoužívejte u koček, protože by to mohlo vést k předávkování.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku, aby se snížilo riziko

přenosných onemocnění.

Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po

aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Během dvou dnů po aplikaci přípravku by se mělo vyhnout koupání/ponoření do vody a koupání

častější než jedenkrát týdně, protože nebyla provedena žádná studie ke zjištění, jak toto ovlivňuje

účinnost přípravku. Zvláčňující šampony mohou být před aplikací použity, ale snižují délku ochrany

proti blechám na přibližně 5 týdnů, pokud jsou použity týdně po aplikaci přípravku. Koupání jedenkrát

týdně za použití medikovaného šamponu s 2% obsahem chlorhexidinu neovlivnilo během 6 týdenní

studie účinnost přípravku proti blechám.

Po aplikaci přípravku by psům nemělo být dovoleno koupání ve vodních zdrojích po dobu 2 dnů. (viz

bod 6.6).

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních

chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z

hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze během období

účinnosti přípravku vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat.

Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá,

jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku

ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí.

Vyhněte se proto kontaktu přípravku s ústy a očima.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo alkohol, by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě náhodného zasažení oka jej důkladně vypláchněte čistou vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek

nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě

ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště s dětmi.

Během aplikace nekuřte, nepijte ani nejezte.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem

nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní

reakce v místě aplikace (vyblednutí kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové

svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické

příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo dýchací příznaky.

Vyhněte se předávkování.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bezpečnost přípravku byla prokázána u chovných a březích fen a na fenách v laktaci, které byly

léčeny několikanásobnými po sobě jdoucími dávkami ve výši až trojnásobku maximální doporučené

dávky. Přípravek Fypryst spot-on může být aplikován chovným a březím fenám a fenám v laktaci.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Dávkování

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 0,67 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího

od 2 kg až do 10 kg živé hmotnosti.

Takto zajistíte minimální doporučenou dávku fipronilu 6,7 mg/kg.

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální léčebný interval 4 týdny.

Měsíční léčba se doporučuje v případě vysokého rizika opakovaného napadení blechami, pokud je pes

alergický na bleší kousnutí, v případě nutnosti kontroly napadení klíšťaty nebo při častém koupání psa

za použití hypoalergenních nebo zvláčňujících šamponů. V oblastech, kde nehrozí vážné napadení

blechami a klíšťaty, může být přípravek Fypryst spot-on aplikován každé dva až tři měsíce.

Cesta podání: k nakapání na kůži – spot-on.

Způsob podání

Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a krouživým pohybem

sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou,

abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte. Rozhrňte srst zvířete v oblasti kohoutku

před lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu

stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

Přípravek je účinný proti napadení blechami po dobu dvou měsíců a proti klíšťatům po dobu až 4

týdnů, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po napadení.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V laboratorních studiích potvrzujících bezpečnost přípravku u cílového druhu zvířat provedených na

štěňatech starých 8 týdnů, psech v růstu a vážících kolem 2 kg, jimž byla podána pětkrát vyšší dávka, než

je doporučená, nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky. Nebezpečí vzniku nežádoucích reakcí (viz bod

4.6) však narůstá při předávkování, proto by měla být zvířata ošetřena vždy správnou velikostí pipety,

podle hmotnosti zvířete.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitika pro lokální aplikaci

ATCvet kód: QP53AX15

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s

ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou

gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes

buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního nervového systému a smrt

hmyzu a roztočů.

Přípravek Fypryst spot-on obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na

blechy a klíšťata. Fypryst spot-on se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a

kontinuálně je vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající

aktivitu.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po lokální aplikaci přípravku Fypryst spot-on u psů je fipronil kůží mírně absorbován (

15%). U psů

byly pozorovány variabilní koncentrace fipronilu v plazmě.

Po aplikaci přípravku Fypryst spot-on je koncentrační gradient fipronilu šířen v srsti zvířat z místa

aplikace k periferním zónám (lumbální zóna, slabiny..).

U psů se fipronil metabolizuje hlavně na sulfonový derivát (RM 1602), který má také insekticidní a

akaricidní vlastnosti.

U psů se koncentrace fipronilu na chlupech s časem snižuje, až dosáhne hladiny přibližně 3-4

dní po aplikaci.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Butylhydroxytoluen (E 321)

Butylhydroxyanisol (E 320)

Ethanol (96%)

Polysorbát 80

Povidon K25

Diethylenglykol-monoehtylether

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Pipeta (PP), uzávěr s hrotem (PE nebo POM): jednodávkové pipety po 0,67 ml roztoku pro nakapání

na kůži - spot-on, třívrstevný sáček (PETP/Al/LDPE).

Krabička obsahuje 1, 3, 6, 10 nebo 20 pipet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/012/10-C

9.

DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 24. 3. 2010

Datum prodloužení: 30. 1. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2015

DALŠÍ INFORMACE

Platí pro balení 1, 3 nebo 6 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Platí pro balení 10 nebo 20 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fypryst 134 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 pipeta (1,34 ml) obsahuje:

Léčivá látka

Fipronilum......................................................134 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320)...........................0,27 mg

Butylhydroxytoluen (E321)..........................0,13 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on

Světležlutý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides

spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp.,

Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psů.

Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u psů.

Prevence a léčba napadení všenkami (Trichodectes canis) u psů.

4.3

Kontraindikace

Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u štěňat mladších 8 týdnů a/nebo

vážících méně než 2kg.

Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v

rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu.

Tento přípravek je určen pro psy. Nepoužívejte u koček, protože by to mohlo vést k předávkování.

4.6

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete.

4.7

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku, aby se snížilo riziko

přenosných onemocnění.

Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po

aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Během dvou dnů po aplikaci přípravku by se mělo vyhnout koupání/ponoření do vody a koupání

častější než jedenkrát týdně, protože nebyla provedena žádná studie ke zjištění, jak toto ovlivňuje

účinnost přípravku. Zvláčňující šampony mohou být před aplikací použity, ale snižují délku ochrany

proti blechám na přibližně 5 týdnů, pokud jsou použity týdně po aplikaci přípravku. Koupání jedenkrát

týdně za použití medikovaného šamponu s 2% obsahem chlorhexidinu neovlivnilo během 6 týdenní

studie účinnost přípravku proti blechám.

Po aplikaci přípravku by psům nemělo být dovoleno koupání ve vodních zdrojích po dobu 2 dnů. (viz

bod 6.6).

Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních

chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z

hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze během období

účinnosti přípravku vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat.

Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá,

jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku

ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí.

Vyhněte se proto kontaktu přípravku s ústy a očima.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo alkohol, by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě náhodného zasažení oka jej důkladně vypláchněte čistou vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek

nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě

ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště s dětmi.

Během aplikace nekuřte, nepijte ani nejezte.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem

nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní

reakce v místě aplikace (vyblednutí kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové

svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické

příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo dýchací příznaky.

Vyhněte se předávkování.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bezpečnost přípravku byla prokázána u chovných a březích fen a na fenách v laktaci, které byly

léčeny několikanásobnými po sobě jdoucími dávkami ve výši až trojnásobku maximální doporučené

dávky. Přípravek Fypryst spot-on může být aplikován chovným a březím fenám a fenám v laktaci.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.10

Podávané množství a způsob podání

Dávkování

Jedna jednodávková pipeta o obsahu 1,34 ml roztoku pro nakapání na kůži - spot-on pro psa vážícího

od 10 kg až do 20 kg živé hmotnosti.

Takto zajistíte minimální doporučenou dávku fipronilu 6,7 mg/kg.

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální léčebný interval 4 týdny.

Měsíční léčba se doporučuje v případě vysokého rizika opakovaného napadení blechami, pokud je pes

alergický na bleší kousnutí, v případě nutnosti kontroly napadení klíšťaty nebo při častém koupání psa

za použití hypoalergenních nebo zvláčňujících šamponů. V oblastech, kde nehrozí vážné napadení

blechami a klíšťaty, může být přípravek Fypryst spot-on aplikován každé dva až tři měsíce.

Cesta podání: k nakapání na kůži – spot-on.

Způsob podání

Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a krouživým pohybem

sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou,

abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte. Rozhrňte srst zvířete v oblasti kohoutku

před lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu

stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

Přípravek je účinný proti napadení blechami po dobu dvou měsíců a proti klíšťatům po dobu až 4

týdnů, v závislosti na síle zamoření prostředí. Blechy jsou usmrceny během 24 hodin po napadení.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V laboratorních studiích potvrzujících bezpečnost přípravku u cílového druhu zvířat provedených na

štěňatech starých 8 týdnů, psech v růstu a vážících kolem 2 kg, jimž byla podána pětkrát vyšší dávka, než

je doporučená, nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky. Nebezpečí vzniku nežádoucích reakcí (viz bod

4.6) však narůstá při předávkování, proto by měla být zvířata ošetřena vždy správnou velikostí pipety,

podle hmotnosti zvířete.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitika pro lokální aplikaci

ATCvet kód: QP53AX15

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s

ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou

gamma-aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes

buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního nervového systému a smrt

hmyzu a roztočů.

Přípravek Fypryst spot-on obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na

blechy a klíšťata. Fypryst spot-on se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a

kontinuálně je vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající

aktivitu.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po lokální aplikaci přípravku Fypryst spot-on u psů je fipronil kůží mírně absorbován (

15%). U psů

byly pozorovány variabilní koncentrace fipronilu v plazmě.

Po aplikaci přípravku Fypryst spot-on je koncentrační gradient fipronilu šířen v srsti zvířat z místa

aplikace k periferním zónám (lumbální zóna, slabiny..).

U psů se fipronil metabolizuje hlavně na sulfonový derivát (RM 1602), který má také insekticidní a

akaricidní vlastnosti.

U psů se koncentrace fipronilu na chlupech s časem snižuje, až dosáhne hladiny přibližně 3-4

dní po aplikaci.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Butylhydroxytoluen (E 321)

Butylhydroxyanisol (E 320)

Ethanol (96%)

Polysorbát 80

Povidon K25

Diethylenglykol-monoehtylether

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Pipeta (PP), uzávěr s hrotem (PE nebo POM): jednodávkové pipety po 1,34 ml roztoku pro nakapání

na kůži - spot-on, třívrstevný sáček (PETP/Al/LDPE).

Krabička obsahuje 1, 3, 6, 10 nebo 20 pipet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/013/10-C

9.

DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum registrace: 24. 3. 2010

Datum prodloužení: 30. 1. 2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2015

DALŠÍ INFORMACE

Platí pro balení 1, 3 nebo 6 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Platí pro balení 10 nebo 20 pipet:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace