EVEROLIMUS SANDOZ 0,25MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EVEROLIMUS (EVEROLIMUSUM)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
L04AA18
INN (Mezinárodní Name):
EVEROLIMUS (EVEROLIMUSUM)
Dávkování:
0,25MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60; 100; 250
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
EVEROLIMUS
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
59/ 413/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls306212/2020

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Everolimus Sandoz 0,25 mg tablety

Everolimus Sandoz 0,75 mg tablety

everolimusum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Everolimus Sandoz a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Everolimus Sandoz užívat

Jak se Everolimus Sandoz užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Everolimus Sandoz uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Everolimus Sandoz

a k čemu se

používá

Léčivou látkou přípravku Everolimus Sandoz je everolimus.

Everolimus Sandoz patří do skupiny léků známých jako imunosupresiva. Užívá se u dospělých

pacientů proto, aby zabránil imunitnímu systému těla odmítnout transplantovanou ledvinu, srdce

nebo játra. Everolimus Sandoz se užívá ještě s dalšími léky, jako je cyklosporin při transplantaci

ledvin a srdce, takrolimus při transplantaci jater a kortikosteroidy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Everolimus Sandoz

užívat

Neužívejte

Everolimus Sandoz

jestliže jste alergický(á) na everolimus nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže jste alergický(á) na sirolimus.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři a neužívejte

Everolimus

Sandoz.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku

Everolimus Sandoz

se poraďte se svým lékařem:

Léky, které tlumí imunitní systém jako Everolimus Sandoz, snižují schopnost organismu

bojovat s infekcí. Doporučuje se konzultace s Vaším lékařem nebo transplantačním centrem,

pokud máte horečku nebo se celkově necítíte dobře nebo pokud máte místní příznaky, jako je

kašel, pocit pálení při močení, které jsou závažné nebo trvají více dní. Rovněž ihned

konzultujte lékaře nebo transplantační centrum, pokud se cítíte zmatený(á), máte problémy s

mluvením,

ztrátu paměti, bolest hlavy, poruchy vidění nebo záchvaty křečí, neboť to mohou být

příznaky vzácného, ale velmi závažného onemocnění, které se nazývá progresivní

multifokální leukoencefalopatie (PML).

Pokud jste v nedávné době podstoupil(a) chirurgický výkon nebo pokud stále máte

nezahojenou operační ránu, může Everolimus Sandoz zvýšit riziko obtíží při

hojení ran.

Léky, které tlumí imunitní systém jako Everolimus Sandoz, zvyšují riziko vzniku rakoviny,

především kůže a lymfatického (mízního) systému. Máte nosit vhodné oblečení a často

používat ochranný sluneční krém s vysokým ochranným faktorem, abyste omezil(a) vliv

slunečního záření a UV paprsků.

Váš lékař Vám bude pečlivě kontrolovat funkci ledvin, hladinu krevních tuků (lipidů) a

cukru ve Vaší krvi, stejně jako hladinu bílkoviny v moči.

Jestliže trpíte nebo jste někdy v minulosti trpěl(a) onemocněním jater, informujte o tom,

prosím, svého lékaře. Lékař může upravit dávkování přípravku Everolimus Sandoz.

Pokud se u Vás objeví dýchací potíže (např. kašel, obtíže s dechem a sípot), informujte, prosím,

svého lékaře. Lékař může rozhodnout, zda a jak je nutno pokračovat v léčbě přípravkem

Everolimus Sandoz a/nebo zda budete užívat další léky, aby se stav upravil.

Everolimus Sandoz může u mužů snižovat možnost počít dítě snížením tvorby spermií.

Účinek je obecně dočasný (vratný). Muži, kteří by chtěli počít dítě, se mají poradit o léčbě se

svým lékařem.

Starší

pacienti

(65 let a starší)

S užíváním přípravku Everolimus Sandoz u starších pacientů jsou omezené zkušenosti.

Děti a dospívající (do 18 let)

Everolimus Sandoz se nemá používat u dětí a dospívajících po transplantaci ledvin, srdce nebo jater.

Další léčivé přípravky a

Everolimus Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu.

Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Everolimus Sandoz. Především máte lékaře

informovat o tom, že užíváte některý z následujících léků:

imunosupresivní léky (léky potlačující funkci imunitního systému) jiné než

cyklosporin, takrolimus nebo kortikosteroidy,

antibiotika jako rifampicin, rifabutin, klarithromycin, erythromycin nebo telithromycin,

antivirotika jako ritonavir, efavirenz, nevirapin, nelfinavir, indinavir nebo amprenavir,

které jsou užívány k léčbě HIV infekce,

přípravky používané k léčbě plísňových infekcí jako vorikonazol, flukonazol, ketokonazol

nebo itrakonazol,

přípravky k léčbě epilepsie jako fenytoin, fenobarbital nebo karbamazepin,

přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem jako verapamil,

nikardipin nebo diltiazem,

dronedaron, lék užívaný k úpravě srdečního rytmu,

přípravky na snížení cholesterolu v krvi jako atorvastatin, pravastatin nebo fibráty,

přípravky k léčbě akutních záchvatů křečí nebo používané jako sedativa před nebo v

průběhu chirurgického výkonu nebo jiných lékařských výkonů, jako je midazolam,

okreotid, lék užívaný k léčbě akromegalie (nadměrného růstu), vzácného

hormonálního onemocnění, které se obvykle objeví ve středním věku,

imatinib, lék užívaný k potlačení růstu abnormálních buněk,

třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek k léčbě deprese a jiných

onemocnění,

pokud máte být očkován(a), řekněte to nejdříve svému lékaři.

Everolimus Sandoz

s jídlem a pitím

Přítomnost jídla může ovlivnit, kolik přípravku Everolimus Sandozu je vstřebáno. Pro udržení

stálé hladiny užívejte Everolimus Sandoz stále stejně, buď pokaždé s jídlem, nebo pokaždé

nalačno.

Everolimus Sandoz neužívejte s grapefruitem nebo grapefruitovým džusem, protože to může

ovlivňovat jeho účinek v těle.

Těhotenství, kojení a plodnost

Jste-li těhotná, neužívejte Everolimus Sandoz, pokud lékař nerozhodne, že to je nezbytné.

Pokud jste žena v plodném věku, musíte během léčby přípravkem Everolimus Sandoz a

ještě dalších 8 týdnů po skončení léčby používat účinnou antikoncepci.

Pokud si myslíte, že jste těhotná, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete Everolimus Sandoz

užívat.

Během užívání přípravku Everolimus Sandoz nemáte kojit. Není známo, zda Everolimus Sandoz

přestupuje do mateřského mléka.

Everolimus Sandoz může mít vliv na mužskou plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Everolimus Sandoz obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento lék

užívat.

3. Jak se Everolimus Sandoz

užívá

Váš lékař přesně stanoví dávku přípravku Everolimus Sandoz, jakou budete užívat a kdy ji budete

užívat.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jakou dávku budete užívat

Obvyklá úvodní dávka je 1,5 mg/den po transplantaci ledvin a srdce a 2 mg/den po

transplantaci jater.

Dávka je obvykle rozdělena do dvou dílčích dávek, jedna ráno a jedna večer.

Jak se Everolimus Sandoz

užívá

Everolimus Sandoz se užívá pouze ústy.

Tablety nedrťte.

Tablety polykejte celé a zapíjejte je sklenicí vody.

Po transplantaci ledvin a srdce máte první dávku užít co nejdříve po transplantaci. Po transplantaci jater

máte první dávku užít asi 4 týdny po transplantaci.

Po transplantaci ledvin a srdce máte tablety užívat spolu s cyklosporinem pro mikroemulzi, po

transplantaci jater máte tablety užívat spolu s takrolimem.

Sledování během léčby přípravkem

Everolimus Sandoz

Lékař může dávku přípravku Everolimus Sandoz upravit podle jeho hladiny v krvi a podle Vaší

reakce na léčbu. Lékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy ke kontrole hladin everolimu a

cyklosporinu v krvi.

Lékař bude také pravidelně sledovat funkci ledvin, tuky v krvi, cukr v krvi a také hladinu

bílkoviny v moči.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Everolimus Sandoz

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Everolimus Sandoz

Jestliže jste zapomněl(a) Everolimus Sandoz užít, vezměte si jej, jakmile si na to vzpomenete a dále

pokračujte v užívání přípravku Everolimus Sandoz v obvyklou dobu. Poraďte se se svým lékařem.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) uží

vat Everolimus Sandoz

Lék nepřestávejte užívat, dokud Vám to lékař neřekne. Budete tento přípravek potřebovat, dokud bude

třeba zabránit odmítnutí Vaší transplantované ledviny, srdce nebo jater. Přestanete-li Everolimus

Sandoz užívat, zvýší se riziko, že Vaše tělo odmítne transplantovaný orgán.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí

účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Protože je Everolimus Sandoz užíván společně s jinými léky, není vždy možné nežádoucí

účinky přímo a s jistotou přisoudit samotnému přípravku Everolimus Sandoz.

Následující nežádoucí účinky potřebují okamžité lékařské ošetření:

infekce,

zápal plic,

alergické reakce,

horečka a podlitiny pod kůží, které mohou vypadat jako červené tečky, může se objevit

nevysvětlitelná únava, zmatenost, zežloutnutí kůže nebo očí, menší množství moči

(trombotická mikroangiopatie, hemolyticko-uremický syndrom).

Pokud se u Vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků:

přetrvávající nebo zhoršující se plicní/dýchací příznaky jako je kašel, potíže s dýcháním nebo

sípot,

horečka, celkový pocit, kdy se necítíte dobře, bolesti na hrudi nebo břicha, zimnice, pálení při

močení,

otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla,

obtíže s polykáním,

spontánní tvorba modřin nebo krvácení bez zjevného důvodu,

vyrážka,

bolest, nezvyklá horkost, otoky nebo výtoky z pooperační rány,

přestaňte Everolimus Sandoz užívat a

ihned se obraťte na svého lékaře

Další hlášené nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté

mohou postihnout více než 1 z 10

pacientů

)

infekce (virové, bakteriální a plísňové);

infekce dolních cest dýchacích, jako je plicní infekce, včetně pneumonie (zápal plic);

infekce horních cest dýchacích, jako je zánět hltanu a běžné nachlazení;

infekce močových cest;

anemie (snížený počet červených krvinek);

snížení počtu bílých krvinek s následným zvýšením rizika infekcí, nízký počet

krevních destiček, což může vést ke krvácení a/nebo vzniku podlitin pod kůží;

zvýšení hladiny tuků (lipidů, cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi;

vznik cukrovky (vysoká hladina cukru v krvi);

snížená hladina draslíku v krvi;

úzkost;

nespavost (insomnie);

bolest hlavy;

nahromadění tekutiny v osrdečníkovém vaku, které, pokud je závažné, může snížit schopnost

srdce pumpovat krev do krevního oběhu;

vysoký krevní tlak;

žilní trombóza (ucpání žíly krevní sraženinou);

nahromadění tekutiny na/v plicích/hrudní dutině, které by Vám mohlo, pokud je závažné,

způsobit dušnost;

kašel;

dušnost;

průjem;

pocit na zvracení (nauzea);

zvracení;

bolest žaludku (břicha);

celková bolest;

horečka;

hromadění tekutiny v tkáních;

špatné hojení ran.

Časté

(mohou postihnout

až 1 z 10 pacientů

)

otrava krve;

infekce ran;

rakovina a nezhoubné nádory;

rakovina kůže;

poškození ledvin s nízkým počtem krevních destiček a nízkým počtem červených krvinek s

nebo bez vyrážky (trombocytopenická purpura/hemolyticko uremický syndrom);

rozpad červených krvinek;

nízký počet červených krvinek a krevních destiček;

rychlý srdeční tep;

krvácení z nosu;

pokles počtu krevních buněk (příznaky mohou zahrnovat slabost, vznik podlitin a časté

infekce);

sraženiny v cévách ledvin, které mohou být nejčastější příčinou odmítnutí transplantátu během

prvních 30 dnů po transplantaci;

krvácivé poruchy;

cysta obsahující lymfu;

bolest v ústech nebo v krku;

zánět slinivky;

vředy v ústech;

akné;

kopřivka a jiné alergické příznaky, jako je otok obličeje nebo krku (angioedém);

vyrážka;

bolest kloubů;

bolest svalů;

bílkovina v moči;

poškození ledvin;

impotence;

kýla v místě chirurgického výkonu;

zvýšené jaterní testy;

poruchy menstruačního cyklu (včetně vynechání krvácení nebo prodlouženého silného

krvácení).

Méně časté

(mohou postihnout

1 ze 100

pacientů

)

rakovina lymfatické tkáně (lymfom / potransplantační lymfoproliferativní porucha);

nízké hladiny testosteronu (pohlavní hormon) ;

zánět plic;

zánět jater;

žloutenka;

cysta na vaječníku.

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se objevily u malého počtu pacientů, ale přesná frekvence výskytu je

neznámá:

abnormální ukládání bílkoviny v plicích (příznaky mohou zahrnovat vytrvalý suchý kašel,

únavu, dušnost);

zánět cév;

závažná vyrážka s otokem kůže;

otok, pocit tíhy nebo napětí, bolest, omezená hybnost částí těla (tyto příznaky se mohou

vyskytnout v kterékoli části těla a jsou možnou známkou abnormálního hromadění tekutiny v

měkkých tkáních v důsledku zablokování lymfatického systému, známého také jako lymfedém

nízká hladina železa v krvi.

Pokud se u Vás objeví některý z těchto nežádoucích účinků,

řekněte to svému lékaři

Navíc se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, které si neuvědomujete, jako jsou abnormální

výsledky laboratorních testů, včetně funkčních testů ledvin. Během léčby přípravkem Everolimus

Sandoz bude lékař pravidelně provádět tyto testy, aby mohl sledovat případné změny.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Everolimus Sandoz

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za “EXP”.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání

Blistry uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek, pokud si všimnete poškození obalu nebo jiné známky poškození.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Everolimus Sandoz obsahuje

Léčivou látkou je everolimusum.

Everolimus Sandoz 0,25 mg tablety

Jedna tableta obsahuje everolimusum 0,25 mg.

Everolimus Sandoz 0,75 mg tablety

Jedna tableta obsahuje everolimusum 0,75 mg.

Pomocnými látkami jsou butylhydroxytoluen (E 321), magnesium-stearát, monohydrát laktosy,

hypromelosa, krospovidon typ A, laktosa.

Jak Everolimus Sandoz

vypadá a co obsahuje toto balení

Everolimus Sandoz 0,25 mg tablety jsou bílé až nažloutlé, mramorované, kulaté, ploché tablety

se zkosenými okraji o průměru 6 mm s vyrytým „C“ na jedné straně a „NVR“ na straně druhé.

Everolimus Sandoz 0,75 mg tablety jsou bílé až nažloutlé, mramorované, kulaté, ploché tablety

se zkosenými okraji o průměru 8,5 mm s vyrytým „CL“ na jedné straně a „NVR“ na straně

druhé.

Everolimus Sandoz tablety se dodávají v obalech obsahujících 50, 60, 100 nebo 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

Výrobci:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Německo

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25, D-90429, Nürnberg

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech

EHP

registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Everolimus Sandoz

Německo

Everolimus HEXAL 0,25 mg Tabletten

Everolimus HEXAL 0,75 mg Tabletten

Rakousko

Aderolio 0, 25 mg - Tabletten

Aderolio 0, 75 mg - Tabletten

Belgie

Aderolio 0,25 mg tabletten

Aderolio 0,75 mg tabletten

Nizozemsko

Aderolio 0,25 mg, tabletten

Aderolio 0,75 mg, tabletten

Dánsko

ADEROLIO

Španělsko

Aderolio 0,25 mg comprimidos EFG

Aderolio 0,75 mg comprimidos EFG

Finsko

ADEROLIO

Francie

Aderolio 0,25 mg, comprimé

Aderolio 0,75 mg, comprimé

Itálie

Tocantri

Polsko

Aderolio

Portugalsko

Aderolio

Rumunsko

Everolimus Sandoz 0,25 mg comprimate

Everolimus Sandoz 0,75 mg comprimate

Švédsko

ADEROLIO

Slovenská republika

Everolimus Sandoz 0,25 mg

Everolimus Sandoz 0,75 mg

Velká Británie

Aderolio 250 mcg, 750 mcg Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

17. 2. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls306212/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Everolimus Sandoz 0,25 mg tablety

Everolimus Sandoz 0,75 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Everolimus Sandoz 0,25 mg tablety

Jedna tableta obsahuje everolimusum 0,25 mg.

Everolimus Sandoz 0,75 mg tablety

Jedna tableta obsahuje everolimusum 0,75 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Everolimus Sandoz 0,25 mg tablety

Jedna tableta obsahuje 53 mg laktosy.

Everolimus Sandoz 0,75 mg tablety

Jedna tableta obsahuje 118 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Tableta.

Tablety jsou bílé až nažloutlé, mramorované, kulaté, ploché se zkosenými okraji.

0,25 mg (průměr 6 mm): s vyrytým „C“ na jedné straně a „NVR“ na straně druhé.

0,75 mg (průměr 8,5 mm): s vyrytým „CL“ na jedné straně a „NVR“ na straně druhé.

4.

KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Transplantace ledvin a srdce

Everolimus Sandoz je indikován k profylaxi odmítnutí transplantovaného orgánu u dospělých pacientů s

malým nebo středním imunologickým rizikem přijímajících alogenní transplantát ledvin nebo srdce. Při

transplantaci ledvin a srdce má být Everolimus Sandoz užíván v kombinaci s cyklosporinem pro

mikroemulzi a kortikosteroidy.

Transplantace jater

Everolimus Sandoz je indikován k profylaxi odmítnutí transplantovaného orgánu u dospělých

pacientů přijímajících transplantát jater. Při transplantaci jater má být Everolimus Sandoz užíván v

kombinaci s takrolimem a kortikosteroidy.

4.2

Dávkování a způsob

pod

ání

Léčba přípravkem Everolimus Sandoz může být zahájena a udržována pouze lékařem, který má zkušenosti s

imunosupresivní léčbou po transplantaci orgánů a který má možnost monitorovat koncentraci everolimu v

krvi.

Dávkování

Dospělí

Doporučená zahajovací dávka u pacientů po transplantaci ledvin a srdce je obvykle 0,75 mg 2x denně

v kombinaci s cyklosporinem, podaná co nejdříve po transplantaci.

Doporučená zahajovací dávka u pacientů po transplantaci jater je 1 mg 2x denně v kombinaci s

takrolimem přibližně 4 týdny po transplantaci.

U pacientů, kteří užívají Everolimus Sandoz, může být nutná úprava dávky na základě dosažené

koncentrace léku v krvi, snášenlivosti, individuální léčebné odpovědi, změně souběžné léčby a klinického

stavu pacienta. Úprava dávky může být prováděna v intervalu 4-5 dnů (viz

Monitorování koncentrace léku

v krvi).

Zvláštní

skupiny pac

ientů

Pacienti černé

rasy

Incidence příhod akutní rejekce potvrzené biopsií byla významně vyšší u pacientů černé rasy po

transplantaci ledvin než u pacientů bílé rasy. Existuje však jen málo informací, které by indikovaly, že

pacienti černé rasy vyžadují vyšší dávky přípravku Everolimus Sandoz k dosažení stejné účinnosti jako

pacienti bílé rasy (viz bod 5.2). V současné době je jen omezené množství údajů o účinnosti a bezpečnosti u

pacientů černé rasy, které by u těchto pacientů dovolovaly specifické doporučení pro užití everolimu.

Pediatrická populace

U pediatrických pacientů po transplantaci ledvin a jater se Everolimus Sandoz nemá užívat. Bezpečnost a

účinnost everolimu u pediatrických pacientů po transplantaci srdce nebyla stanovena (viz bod 5.1).

Starší pacienti (≥ 65 let)

Klinické zkušenosti u pacientů starších než 65 let jsou omezené. Přestože je množství údajů omezené,

nejsou zřejmé rozdíly ve farmakokinetice everolimu u pacientů ve věku ≥ 65 až 70 let (viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Úprava dávkování není nutná (viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater musí být koncentrace everolimu v krvi pečlivě monitorována. U

pacientů s lehkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída A) musí být dávka snížena na přibližně dvě

třetiny normální dávky. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída B) musí být

dávka snížena na přibližně polovinu normální dávky. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-

Pugh třída C) musí být dávka snížena na přibližně třetinu normální dávky. Další titrace dávky je založena

na monitorování koncentrace léku v krvi (viz bod 5.2). Snížené dávky zaokrouhlené na nejbližší sílu tablety

jsou uvedeny v tabulce:

Tabulka 1

Snížená dávka přípravku Everolimus Sandoz u pacientů s poruchou funkce

jater

Normální funkce

jater

Lehká

porucha

funkce jater

(Child-Pugh A)

Středně těžká

porucha funkce

jater

(Child-Pugh B)

Těžká

porucha

funkce jater

(Child-Pugh C)

Transplantace

ledvin a srdce

0,75 mg 2x denně

0,5 mg 2x denně

0,5 mg 2x denně

0,25 mg 2x denně

Transplantace

jater

1 mg 2x denně

0,75 mg 2x denně

0,5 mg 2x denně

0,5 mg 2x denně

Monitorování koncentrace léku

K určení nízkých koncentrací cyklosporinu nebo takrolimu se doporučuje použít zkoušky s odpovídající

výkonnostní charakteristikou.

Everolimus Sandoz má úzký terapeutický index, proto může udržení terapeutické odpovědi vyžadovat úpravu

dávkování. Doporučuje se rutinně monitorovat terapeutickou koncentraci everolimu v celé krvi. Na základě

analýzy expozice účinnosti a expozice bezpečnosti bylo u pacientů dostávajících everolimus zjištěno, že u

pacientů s koncentrací everolimu v celé krvi ≥ 3,0 ng/ml byla biopsií prokázána nižší incidence rejekce

transplantované ledviny, srdce a jater, než u pacientů s dolní koncentrací nižší než 3,0 ng/ml. Doporučená horní

hranice terapeutického rozmezí byla 8 ng/ml. Expozice vyšší než 12 ng/ml nebyla studována. Tato doporučená

rozmezí koncentrací everolimu jsou založena na chromatografických metodách stanovení.

Monitorování koncentrace everolimu v krvi je zvlášť důležité u pacientů s poruchou funkce jater, během

souběžné léčby silnými induktory nebo inhibitory CYP3A4, při změně složení a/nebo při významném snížení

dávky cyklosporinu (viz bod 4.5). Po aplikaci everolimu ve formě dispergovatelných tablet může být

koncentrace everolimu lehce snížena.

Ideální dávkování přípravku Everolimus Sandoz má být založeno na základě koncentrací získaných po > 4-5

dnech po předchozí úpravě dávky. Existuje vzájemné ovlivňování mezi cyklosporinem a everolimem; jestliže je

expozice cyklosporinem výrazně snížena, mohou koncentrace everolimu klesnout (minimální koncentrace < 50

ng/ml).

U pacientů s poruchou funkce jater mají být koncentrace udržovány v horní části rozmezí expozice

3-8 ng/ml.

Po zahájení léčby nebo při změně dávky je třeba monitorovat koncentrace každých 4-5 dnů, dokud 2

následná měření neprokážou stabilní koncentraci everolimu, neboť prodloužený biologický poločas

everolimu u pacientů s poruchou funkce jater oddaluje dobu dosažení ustáleného stavu (viz body

4.4 a 5.2). Úprava dávkování má být založena na ustálených koncentracích everolimu.

Doporučené dávkování cyklosporinu při transplantaci ledvin

Everolimus Sandoz nemá být dlouhodobě užíván při plném dávkování cyklosporinu. U pacientů po

transplantaci ledvin léčených přípravkem Everolimus Sandoz může snížení expozice cyklosporinu zlepšit

funkci ledvin. Na základě zkušeností získaných ve studii A2309 má být snižování expozice cyklosporinu

zahájeno okamžitě po transplantaci s následujícími doporučenými minimálními koncentracemi v celé krvi:

Tabulka 2

Transplantace ledvin: doporučené rozmezí cílových minimálních

koncentrací

cyklosporinu

Cílová C

0

cyklosporinu

(ng/ml)

Měsí

c 1

Měsíce 2

-3

Měsíce 4

-5

Měsíce 6

-12

Skupiny Everolimus Sandoz

100-200

75-150

50-100

25-50

(Naměřené koncentrace C

a C2 jsou uvedeny v bodě 5.1).

Před snížením dávky cyklosporinu je nutné zajistit, aby dolní koncentrace everolimu v rovnovážném

stavu v krvi byly rovny nebo vyšší než 3 ng/ml.

Existuje jen omezené množství údajů o dávkování přípravku Everolimus Sandoz a cyklosporinu, kdy jeho

minimální koncentrace je v udržovací fázi nižší než 50 ng/ml nebo koncentrace C2 jsou méně než 350 ng/ml.

U pacientů, kteří netolerují snížení expozice cyklosporinu, je nutné znovu zhodnotit pokračování v léčbě

přípravkem Everolimus Sandoz.

Doporučené dávkování cyklosporinu při transplantaci srdce

U pacientů po transplantaci srdce musí být v udržovací fázi, podle tolerance, dávka cyklosporinu snížena, aby

se zlepšila funkce ledvin. Jestliže je porucha funkce ledvin progresivní nebo jestliže vypočítaná clearance

kreatininu je < 60 ml/min, musí být upraven léčebný režim. U pacientů po transplantaci srdce může být dávka

cyklosporinu stanovena podle průměrných koncentrací cyklosporinu v krvi. Viz bod 5.1 pro údaje se sníženou

koncentrací cyklosporinu v krvi.

U pacientů po transplantaci srdce existuje jen omezené množství údajů o dávkování přípravku Everolimus

Sandoz s cyklosporinem při koncentracích 50-100 ng/ml po 12 měsících.

Před snížením dávky cyklosporinu je nutné zajistit, aby koncentrace everolimu v rovnovážném stavu v krvi

byly rovny nebo vyšší než 3 ng/ml.

Doporučené dávkování takrolimu při transplantaci jater

Pacienti po transplantaci jater mají mít sníženou expozici takrolimu, aby se minimalizoval nefrotoxický efekt

CNI. Přibližně 3 týdny po zahájení současného podávání s přípravkem Everolimus Sandoz má být dávka

takrolimu snižována na cílovou koncentraci takrolimu v krvi 3-5 ng/ml. V kontrolovaných klinických studiích

bylo úplné vysazení takrolimu spojeno se zvýšeným rizikem akutní rejekce.

V kontrolovaných klinických studiích nebyl Everolimus Sandoz hodnocen s plnou dávkou takrolimu.

Způsob podání

Everolimus Sandoz je určen pouze pro perorální podání.

Denní dávka přípravku Everolimus Sandoz má být podávána vždy perorálně, rozdělená do dvou dávek,

vždy stejně buď s jídlem, nebo nalačno (viz bod 5.2) a ve stejném čase jako cyklosporin pro mikroemulzi

nebo takrolimus (viz

Monitorování koncentrace léku v krvi

Everolimus Sandoz tablety se polykají celé, zapíjejí se sklenicí vody a před užitím se nedrtí.

4.3

Kontraindikace

Everolimus Sandoz je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou na everolimus, sirolimus nebo

na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro

použití

Řízení imunosuprese

V klinických studiích byl Everolimus Sandoz podáván společně s cyklosporinem pro mikroemulzi,

basiliximabem nebo s takrolimem a kortikosteroidy. V kombinaci s jinými, než těmito imunosupresivními

látkami nebyl Everolimus Sandoz dostatečně zkoumán.

U pacientů s vysokým imunologickým rizikem nebyl Everolimus Sandoz dostatečně studován.

Kombinace s indukcí thymoglobulinem

Přísná opatrnost je doporučována při používání thymoglobulinové indukce (králičí antithymocytární globulin) a

Everolimus Sandoz /cyklosporin/steroidního režimu. V klinickém hodnocení u příjemců srdečního transplantátu

(Studie A2310, viz bod 5.1), byl zaznamenán zvýšený výskyt závažných infekcí včetně fatálních infekcí během

prvních 3 měsíců po transplantaci u podskupiny pacientů, kteří dostávali králičí antithymocytární globulin.

Závažné a oportunní infekce

Pacienti, kteří jsou léčeni imunosupresivními přípravky, včetně přípravku Everolimus Sandoz, jsou vystaveni

zvýšenému riziku výskytu infekcí (bakteriálních, mykotických, virových, protozoárních). Mezi tyto stavy patří

nefropatie spojená s virem BK a progresivní mnohočetná leukoencefalopatie (PML) spojená s virem JC. Tyto

infekce, často související s celkovou imunosupresní zátěží, mají být zvažovány v diferenciální diagnostice

pacientů se zhoršující se funkcí ledvinného štěpu nebo neurologickými příznaky. U pacientů léčených

přípravkem Everolimus Sandoz byly hlášeny fatální infekce a sepse (viz bod 4.8).

V klinických studiích s přípravkem Everolimus Sandoz byla po transplantaci doporučena antimikrobiální

profylaxe proti Pneumocystis jiroveci (carinii) a profylaxe proti Cytomegaloviru (CMV), zvláště u pacientů se

zvýšeným rizikem vzniku oportunních infekcí.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater se doporučuje pečlivě monitorovat minimální koncentrace everolimu v plné

krvi (C0) a upravit dávku everolimu (viz bod 4.2).

Vzhledem k dlouhému poločasu everolimu u pacientů s poruchou funkce jater (viz bod 5.2) po zahájení léčby

nebo po změně dávky má být prováděno terapeutické monitorování everolimu, dokud nebude dosaženo

ustálených koncentrací.

Interakce s perorálními substráty CYP3A4

Opatrnosti je třeba, pokud je Everolimus Sandoz podáván současně s perorálními substráty CYP3A4 s

úzkým terapeutickým indexem, které může vést k potenciálním lékovým interakcím. Pokud je Everolimus

Sandoz užíván společně s perorálními substráty CYP3A4 s úzkým terapeutickým indexem (např. pimozid,

terfenadin, astemizol, cisaprid, chinidin nebo deriváty námelových alkaloidů), pacienti mají být sledováni

pro výskyt nežádoucích účinků popsaných v informaci o přípravku perorálně podávaných substrátů

CYP3A4 (viz bod 4.5).

Interakce se silnými inhibitory nebo induktory CYP3A4

Souběžné podávání silných inhibitorů CYP3A4 (např. ketokonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu,

klarithromycinu, telithromycinu, ritonaviru) a induktorů (např. rifampicinu, rifabutinu, karbamazepinu,

fenytoinu) se nedoporučuje, pokud přínos nepřeváží riziko.

Kdykoli jsou současně s everolimem podávány ať induktory nebo inhibitory CYP3A4, a i po jejich

vysazení, se doporučuje sledovat minimální koncentrace everolimu v celé krvi (viz bod 4.5).

Lymfomy a jiné malignity

U pacientů, kteří jsou léčeni imunosupresivními přípravky, včetně přípravku Everolimus Sandoz, je zvýšené

riziko vývoje lymfomů nebo jiných malignit, především kůže (viz bod 4.8). Zdá se, že absolutní riziko souvisí

s délkou a intenzitou imunosuprese, spíše než s použitím specifického léku. Pro možnost vývoje kožních

malignit mají být pacienti pravidelně sledováni a má jim být doporučeno, aby minimalizovali možnost

vystavování se UV záření a slunění a aby používali účinnou ochranu proti slunci.

Hyperlipidemie

Podávání přípravku Everolimus Sandoz s cyklosporinem pro mikroemulzi nebo takrolimem pacientům po

transplantaci souviselo se zvýšením cholesterolu a triacylgylcerolů v séru, což může vyžadovat léčebné

opatření. U pacientů, kteří užívají Everolimus Sandoz, má být sledována hladina lipidů a pokud je to nutné,

mají být léčeni hypolipidemiky a má jim být upravena také dieta (viz bod 4.5). U pacientů s

diagnostikovanou hyperlipidemií ještě před zahájením imunosupresivní léčby, včetně přípravku Everolimus

Sandoz, je nutné zvážit riziko/přínos léčby. U pacientů se závažnou refrakterní hyperlipidemií je obdobně

nutné znovu přehodnotit riziko/přínos léčby a pokračování v léčbě přípravkem Everolimus Sandoz. Pacienti,

kteří jsou léčeni inhibitory HMG-CoA reduktázy a/nebo fibráty, mají být sledováni pro možnost výskytu

rhabdomyolýzy nebo jiných nežádoucích účinků, tak jak jsou popsány v SmPC těchto přípravků (viz bod

4.5).

Angioedém

Everolimus Sandoz je dáván do souvislosti s rozvojem angioedému. Ve většině hlášených případů

pacienti zároveň užívali ACE inhibitory.

Everolimus a renální dysfunkce indukovaná inhibitory kalcineurinu

U pacientů po transplantaci ledvin a srdce zvyšuje Everolimus Sandoz v kombinaci s plnou dávkou

cyklosporinu riziko renální dysfunkce. Při použití kombinace Everolimus Sandoz a cyklosporinu je

vyžadováno snížení dávky cyklosporinu, aby se předešlo poškození ledvin. U pacientů se zvýšenou hladinou

kreatininu v séru je nutné uvažovat o vhodné úpravě imunosupresivního režimu léčby, zvláště pak o snížení

dávky cyklosporinu.

Ve studii u pacientů po transplantaci jater nebylo prokázáno, že by Everolimus Sandoz s redukovanou

expozicí takrolimu zhoršoval renální funkce v porovnání se standardní expozicí takrolimu bez přípravku

Everolimus Sandoz. Pravidelná kontrola funkce ledvin se doporučuje u všech pacientů. Zvláštní opatrnost je

také nutná při souběžném podávání léčivých přípravků, o kterých je známo, že mají negativní vliv na funkci

ledvin.

Proteinurie

Použití přípravku Everolimus Sandoz s inhibitory kalcineurinu u pacientů s transplantací je spojeno se

zvýšenou proteinurií. Riziko se zvyšuje se zvyšujícími se krevními koncentracemi everolimu.

U pacientů po transplantaci ledvin s mírnou proteinurií na udržovací imunosupresivní léčbě zahrnující inhibitor

kalcineurinu (CNI) byly hlášeny případy zhoršení proteinurie při náhradě CNI přípravkem Everolimus Sandoz.

Změny byly po vysazení přípravku Everolimus Sandoz a navrácení CNI reverzibilní. Bezpečnost a účinnost

převodu z CNI na Everolimus Sandoz nebyly u těchto pacientů stanoveny.

Pacienti užívající Everolimus Sandoz mají být sledováni s ohledem na možný rozvoj proteinurie.

Trombóza ledvinného štěpu

Bylo popsáno zvýšené riziko tepenné a žilní trombózy ledviny vedoucí ke ztrátě štěpu, především během

prvních 30 dnů po transplantaci.

Komplikace hojení ran

Everolimus Sandoz, stejně jako jiné inhibitory mTOR, může zhoršit hojení a zvýšit incidenci

postransplantačních komplikací, jako je například dehiscence rány, akumulace tekutin nebo infekce rány, které

mohou vyžadovat další chirurgickou léčbu. Lymfokéla je nejčastěji hlášenou podobnou příhodou u příjemců

renálních transplantací a bývá častější u pacientů s vyšším BMI. U pacientů po transplantaci srdce je zvýšená

incidence perikardiálních a pleurálních výpotků a u pacientů po transplantaci jater je zvýšená incidence kýly v

jizvě.

Trombotická mikroangiopatie/Trombotická trombocytopenická purpura/Hemolyticko-uremický

syndrom

Současné podávání přípravku Everolimus Sandoz a inhibitoru kalcineurinu (CNI) může zvýšit riziko CNI

indukovaného hemolyticko-uremického syndromu/trombotické trombocytopenické purpury/trombotické

mikroangiopatie.

Očkování

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na očkování. Během léčby imunosupresivy, včetně everolimu, může

být očkování méně účinné. Je nutné se vyvarovat používání živých vakcín.

Intersticiální plicní onemocnění/neinfekční pneumonitida

U pacientů s příznaky odpovídajícími infekční pneumonii, kteří však nereagují na antibiotickou léčbu a u

kterých byly infekční, neoplastické a jiné nelékové příčiny vyloučeny odpovídajícími vyšetřeními, má být

zvážena možnost intersticiálního plicního onemocnění (ILD). U pacientů léčených přípravkem Everolimus

Sandoz byly hlášeny případy ILD, které se obvykle upravily po vysazení léku s terapií glukokortikoidy nebo

bez ní. Objevily se však i fatální případy (viz bod 4.8).

Nově vzniklý diabetes mellitus

Bylo prokázáno, že Everolimus Sandoz zvyšuje riziko nově vzniklého diabetu mellitu po transplantaci.

U pacientů léčených přípravkem Everolimus Sandoz má být pečlivě sledována koncentrace glukózy v krvi.

Mužská infertilita

V literatuře existují popisy případů reverzibilní azoospermie a oligospermie u pacientů léčených inhibitory

mTOR. Jak ukázaly preklinické toxikologické studie, everolimus může snižovat spermatogenezi, proto musí

být mužská infertilita považována za možné riziko dlouhodobé léčby přípravkem Everolimus Sandoz.

Riziko intolerance pomocných látek

Tablety Everolimus Sandoz obsahují laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento léčivý přípravek

užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy

interakce

Everolimus je metabolizován především v játrech enzymem CYP3A4, částečně také ve střevní stěně a je

substrátem pro nespecifickou efluxní pumpu mnoha léčiv, P-glykoprotein (PgP). Proto může být absorpce a

následně i eliminace systémově absorbovaného everolimu ovlivněna léčivými přípravky, které ovlivňují

CYP3A4 a/nebo P-glykoprotein. Souběžná léčba silnými 3A4 inhibitory a induktory se nedoporučuje. Inhibitory

P-glykoproteinu mohou snižovat vypuzování everolimu ze střevních buněk a zvyšovat koncentraci everolimu v

krvi. In vitro byl everolimus kompetitivní inhibitor CYP3A4 a smíšený inhibitor CYP2D6. In vivo byly všechny

studie interakcí provedeny bez současného podávání cyklosporinu.

Tabulka 3

Účinky jiných léčivých látek na

everolimus

Léčivá látka

podle

interakce

Interakce

změna AUC/C

max

everolimu

Geometrický střední poměr

(pozorované rozmezí)

Doporučení pro současné podávání

Silné

CYP3A4/PgP inhibitory

Ketokonazol

AUC ↑15,3krát (rozmezí 11,2-22,5)

↑4,1krát (rozmezí 2,6-7,0)

Současné podávání se silnými inhibitory

CYP3A4/PgP se nedoporučuje, pokud

přínosy nepřeváží rizika.

Itrakonazol, posakonazol,

vorikonazol

Nebylo studováno.

Očekává se velké zvýšení

koncentrace everolimu.

Telithromycin,

klarithromycin

Nefazodon

Ritonavir,

atazanavir,

sachinavir,

darunavir,

indinavir, nelfinavir

Středně silné

CYP3A4/PgP inhibitory

Erythromycin

AUC ↑4,4krát (rozmezí 2,0-12,6)

↑2,0krát (rozmezí 0,9-3,5)

Při současném podávání s inhibitory

CYP3A4/PgP a po ukončení jejich

podávání je třeba monitorovat průběžné

koncentrace everolimu v plné krvi.

Pokud je současné podávání středně

silných inhibitorů CYP3A4/PgP

nezbytné, je třeba opatrnost.

Imatinib

AUC ↑3,7krát C

↑2,2krát

Verapamil

AUC ↑3,5krát (rozmezí 2,2-6,3)

↑2,3krát (rozmezí 1,3-3,8)

Cyklosporin perorální

AUC ↑2,7krát (rozmezí 1,5-4,7)

↑1,8krát (rozmezí 1,3-2,6)

Flukonazol

Nebylo studováno.

Očekává se zvýšená expozice.

Diltiazem,

nikardipin

Dronedaron

Nebylo studováno.

Očekává se zvýšená expozice.

Amprenavir,

fosamprenavir

Nebylo studováno.

Očekává se zvýšená expozice.

Grapefruitový džus nebo

jiné jídlo s vlivem na

CYP3A4/PgP

Nebylo studováno. Očekává se

zvýšená expozice (se širokým

rozmezím účinků).

Současnému podávání je třeba se

vyhnout.

Silné a středně silné CYP3A4 induktory

Rifampicin

AUC ↓63% (rozmezí 0-80%)

↓58% (rozmezí 10-70%)

Současné podávání se silnými induktory

CYP3A4/PgP se nedoporučuje, pokud

přínosy nepřeváží rizika.

Rifabutin

Nebylo studováno.

Očekává se snížená expozice.

Karbamazepin

Nebylo studováno.

Očekává se snížená expozice.

Fenytoin

Nebylo studováno.

Očekává se snížená expozice.

Fenobarbital

Nebylo studováno.

Očekává se snížená expozice.

Minimální koncentrace everolimu v plné

krvi mají být monitorovány vždy, když

jsou současně podáváni induktory

CYP3A4 a po jejich vysazení.

Efavirenz, nevirapin

Nebylo studováno.

Očekává se snížená expozice.

Třezalka tečkovaná

(Hypericum perforatum)

Nebylo studováno.

Očekává se velké snížení expozice.

Během léčby everolimem nemají být

užívány přípravky obsahující třezalku

tečkovanou.

Látky, jejichž plazmatické koncentrace mohou být ovlivněny everolimem

:

Okreotid

Při současném podávání everolimu (10 mg denně) s depotním okreotidem byla C

okreotidu zvýšena

1,47krát (geometrický střední poměr everolimus/placebo).

Cyklosporin

U pacientů dostávajících po transplantaci ledvin a srdce cyklosporin pro emulzi měl Everolimus Sandoz

minimální klinický vliv na farmakokinetiku cyklosporinu.

Atorvastatin (CYP3A4-substrát) a pravastatin (PgP-substrát)

Jednorázová aplikace přípravku Everolimus Sandoz společně s atorvastatinem nebo pravastatinem

zdravým jedincům neměla klinicky významný vliv na farmakokinetiky atorvastatinu, pravastatinu a

everolimu, ani na biologickou reaktivitu HMG-CoA reduktázu v plazmě. Tyto výsledky však

nemohou být extrapolovány na jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy. Pacienti musí být sledováni pro

možnost vývoje rhabdomyolýzy a jiných nežádoucích účinků popsaných v souhrnu údajů o

přípravku inhibitorů HMG-CoA reduktázy.

Perorální substráty CYP3A4

Na základě výsledků in vitro je inhibice PgP, CYP3A4 a CYP2D6 při systémové koncentraci dosažené

po perorální dávce 10 mg denně nepravděpodobná. Nicméně nelze vyloučit inhibici CYP3A4 a PgP ve

střevě. Studie interakce u zdravých dobrovolníků prokázaly, že současné perorální

podávání

midazolamu, substrátu CYP3A4, s everolimem vede ke zvýšení C

midazolamu o 25 % a

zvýšení

AUC midazolamu o 30 %. To je pravděpodobně způsobeno inhibicí intestinálního CYP3A4

everolimem. Tak může everolimus ovlivnit biologickou dostupnost perorálně podávaných substrátů

CYP3A4. Klinicky významné účinky na expozici systémově podávaných substrátů CYP3A4 se však

neočekávají. Pokud je everolimus užíván současně s perorálními substráty CYP3A4 s úzkým

terapeutickým indexem (např. pimozid, terfenadin, astemizol, cisaprid, chinidin nebo deriváty

námelových alkaloidů), mají být pacienti sledováni pro výskyt nežádoucích účinků popsaných

v informaci o přípravku perorálně podávaných substrátů CYP3A4.

Očkování

Imunosupresiva mohou ovlivnit odpověď na očkování a očkování během léčby přípravkem

Everolimus Sandoz může být méně účinné. Je nutné se vyvarovat používání živých vakcín.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a

kojení

Těhotenství

O podávání přípravku Everolimus Sandoz těhotným ženám nejsou odpovídající údaje. Ve studiích na

zvířatech byly zjištěny reprodukční toxické účinky včetně embryo/fetotoxických účinků (viz bod

5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Everolimus Sandoz nemá být podáván těhotným

ženám, pokud jeho přínos nepřeváží možné riziko pro plod. Ženám ve fertilním věku musí být po

dobu kdy užívají Everolimus Sandoz a ještě dalších 8 týdnů po skončení léčby doporučena účinná

kontracepce.

Kojení

Není známo, zda je everolimus vylučován do mateřského mléka žen. Ve studiích na zvířatech bylo

zjištěno, že everolimus a/nebo jeho metabolity snadno přestupují do mléka potkaních samic. Proto

ženy, které užívají Everolimus Sandoz, nemají kojit.

Fertilita

V literatuře existují zprávy o reverzibilní azoospermii a oligospermii u pacientů léčených inhibitory

mTOR (viz body 4.4, 4.8 a 5.3). Není znám potenciál everolimu způsobit u pacientů a pacientek

infertilitu, byla však pozorována infertilita u mužů a sekundární amenorea.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat

stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí

účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Frekvence výskytu níže uvedených nežádoucích účinků jsou odvozeny z analýzy 12měsíčního výskytu

příhod hlášených v multicentrických randomizovaných kontrolovaných studiích s přípravkem Everolimus

Sandoz v kombinaci s inhibitory kalcineurinu (CNI) a kortikosteroidy u dospělých transplantovaných

pacientů. Všechny studie kromě dvou (u transplantace ledvin) zahrnovaly non-everolimus standardní

terapeutickou větev založenou na CNI. Everolimus Sandoz v kombinaci s cyklosporinem byl sledován v

pěti studiích u příjemců renálních transplantátů, celkem 2 497 pacientů (včetně dvou studií bez non-

everolimus kontrolní skupiny), a ve třech studiích u příjemců srdečních transplantátů s celkovým počtem

1531 pacientů (ITT populace, viz bod 5.1).

Everolimus Sandoz v kombinaci s takrolimem byl sledován v jedné studii, která zahrnovala 719 pacientů po

transplantaci jater (ITT populace, viz bod 5.1).

Nejčastější účinky jsou: infekce, anemie, hyperlipidemie, nově vzniklý diabetes mellitus, insomnie,

bolest hlavy, hypertenze, kašel, zácpa, nauzea, periferní edém, zhoršené hojení (včetně pleurálních a

perikardiálních výpotků).

Výskyt nežádoucích účinků může záviset na imunosupresivním režimu (tj. na stupni a délce trvání). Ve

studiích kombinujících Everolimus Sandoz a cyklosporin bylo zvýšení kreatininu v séru častěji

pozorováno ve studiích u pacientů, kterým byl podáván Everolimus Sandoz v kombinaci s plnou dávkou

cyklosporinu pro emulzi, než u kontrolních pacientů. Celkový výskyt nežádoucích účinků byl nižší se

sníženou dávkou cyklosporinu pro mikroemulzi (viz bod 5.1).

Bezpečnostní profil přípravku Everolimus Sandoz podávaného s cyklosporinem ve snížené dávce byl

podobný tomu, jaký byl popsán ve 3 úvodních studiích, ve kterých byla podávána plná dávka

cyklosporinu, avšak s výjimkou méně častého zvýšení hladin kreatininu v séru. Průměrné hodnoty a

medián sérového kreatininu byly nižší než ve studiích fáze III.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

V tabulce 4 jsou uvedeny nežádoucí účinky, které možná nebo pravděpodobně souvisejí s léčbou

přípravku Everolimus Sandoz a byly pozorovány v klinických studiích fáze III. Pokud není uvedeno

jinak, tyto poruchy byly identifikovány s vyšší incidencí ve studiích fáze III srovnávajících pacienty

léčené přípravkem Everolimus Sandoz s pacienty léčenými standardním režimem nebo se stejnou

incidencí v případě známých nežádoucích účinků komparátoru MPA ve studiích po transplantaci ledvin

a srdce (viz bod 5.1). Pokud není uvedeno jinak, profil nežádoucích účinků je relativně konzistentní ve

všech transplantačních indikacích. Tabulka je sestavena podle tříd orgánových systémů databáze

MedDRA.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny dle frekvencí výskytu, které jsou definované jako: velmi časté

≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté ≥ 1/1000 až < 1/100, vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000,

velmi vzácné <1

/10000.

Tabulka 4

Nežádoucí účinky potenciálně či pravděpodobně spojené s

přípravkem Everolimus

Sandoz

Časté po transplantaci ledvin a jater

Časté po transplantaci srdce a jater

Po transplantaci srdce

Po transplantaci ledvin a srdce

Třída orgánového systému

Frekvence

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Velmi časté

Infekce (virové, bakteriální a mykotické), infekce

horních cest dýchacích, infekce dolních cest dýchacích

a plic (včetně pneumonie)

, infekce močového ústrojí

Časté

Sepse, infekce ran

Novotvary benigní, maligní

a blíže neurčené

Časté

Maligní nebo nespecifické tumory, maligní a

nespecifické novotvary kůže

Méně časté

Lymfomy/posttransplantační lymfoproliferativní

porucha (PTLD)

Poruchy krve a

lymfatického systému

Velmi časté

Leukopenie, anemie/erytropenie, trombocytopenie

Časté

Pancytopenie, trombotická mikroangiopatie (včetně

trombotické trombocytopenické purpury/hemolyticko-

uremického syndromu)

Endokrinní poruchy

Méně časté

Hypogonadismus mužů (testosteron snížen, FSH a LH

zvýšeny)

Poruchy metabolismu a

výživy

Velmi časté

Hyperlipidemie (cholesterol a triacylglyceroly),

nově vzniklý diabetes mellitus, hypokalemie

Psychiatrické poruchy

Velmi časté

Insomnie, anxieta

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Srdeční poruchy

Velmi časté

Perikardiální výpotek

Časté

Tachykardie

Cévní poruchy

Velmi časté

Hypertenze, žilní tromboembolismus

Časté

Lymfokéla

, epistaxe, trombóza renálního štěpu

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Velmi časté

Pleurální výpotek

, kašel

, dysponoe

Méně časté

Instersticiální onemocnění plic (ILD)

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení

Časté

Pankreatitida, stomatitida/ulcerace úst, orofaryngeální

bolest

Poruchy jater a žlučových

cest

Méně časté

Neinfekční hepatitida, žloutenka

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Časté

Angioedém

, akné, vyrážka

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

Myalgie, artralgie

Poruchy ledvin a močových

cest

Časté

Proteinurie

, nekróza tubulů ledvin

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Časté

Erektilní dysfunkce, poruchy menstruačního cyklu

(včetně amenorey a menoragie)

Méně časté

Ovariální cysta

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Velmi časté

Periferní edém, bolestivost, zhoršené hojení, pyrexie

Časté

Incisionální hernie

Vyšetření

í

Časté

Abnormální hodnoty jaterních enzymů

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace