EURICAN DAPPi-L

Základní informace

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EURICAN DAPPi-L Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové a inaktivované bakteriální vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937473 - 10 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/005/98-C
 • Datum autorizace:
 • 23-04-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 11-05-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

EURICAN DAPPi-L lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Merial

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Merial

Laboratoire Portes des Alpes

99 Rue de l´Aviation

69800 Saint-Priest

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EURICAN DAPPi-L lyofilizát a suspenze pro injekční suspenzi

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka lyofilizátu obsahuje:

Virus febris contagiosae canis attenuatum.l0

– 10

CCID

Virus laryngotracheitidis canis attenuatum (CAV2).l0

– 10

CCID

Parvovirus enteritidis canis attenuatum typ 2.l0

– 10

CCID

Virus parainfluensis canis attenuatum typ 2.l0

– 10

CCID

Jedna dávka (1 ml) suspenze obsahuje:

Leptospira canicola inact.≥40 Hamster PD

Leptospira icterohaemorrhagiae inact.≥40 Hamster PD

50% infekční dávka pro buněčné kultury

80% ochranná dávka, křečci (dle monografie evropského lékopisu)

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace psů proti psince, hepatitidě, parvoviróze, laryngotracheitidě, parainfluenze typu 2 a

leptospiróze.

Nástup imunity: 14.-21. den po primovakcinaci.

Trvání imunity: imunita přetrvává po dobu 12-15 měsíců.

Aktuálně dostupná čelenžní a sérologická data ukazují, že ochrana proti viru psinky, adenoviru a

parvoviru* trvá 2 roky po primární vakcinaci následované první revakcinací po 1 roce. Každé

rozhodnutí upravit vakcinační schéma tohoto veterinárního léčivého přípravku musí být provedeno na

základě zvážení jednotlivých případů, s přihlédnutím k vakcinační historii psa a epizootické situaci.

*Ochrana byla prokázána proti psímu parvoviru typu 2a, 2b a 2c buď čelenží (typ 2b) nebo

sérologicky (typ 2a a 2c).

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcinace může výjimečně vyvolat projevy hypersenzitivity. V takovém případě přistoupíme k

symptomatické léčbě. Ve vzácných případech se může v místě vpichu bezprostředně po vakcinaci

vyskytnout mírná a přechodná bolest a přechodný otok, který se samovolně vstřebá.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Po naředění lyofilizované složky suspenzí ihned aplikujte subkutánně jednu dávku (1 ml) vakcíny dle

následujícího schématu:

Primární vakcinace: 1. injekce od stáří 7 týdnů, 2. injekce o 3-5 týdnů později, ne však dříve než ve

12 týdnech stáří.

V případech, kdy jsou veterinárním lékařem předpokládány vysoké hladiny mateřských protilátek a

primární vakcinace byla dokončena před 16 týdnem věku, je doporučena třetí injekce Merial vakcíny

obsahující psinku, adenovirus a parvovirus od 16 týdne věku, nejdříve 3 týdny po druhé injekci.

Revakcinace: doporučuje se každoroční revakcinace

U leptospiróz v případě vážného rizika se doporučuje půlroční revakcinace.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Použijte až po dokonalém rozpuštění lyofilizátu suspenzí. Dodržujte běžné zásady asepse. Používejte

sterilní injekční materiál, bez obsahu antiseptických a desinfekčních látek.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C - 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: spotřebujte ihned

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

„EXP“.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravá zvířata, správně odčervená min. l0 dní před vakcinací. Doporučuje se

nevystavovat psy těžké fyzické zátěži do doby, než se plně vyvine imunita.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost

Lze použít během březosti. Nebyla stanovena bezpečnost u séronegativních březích fen, proto se

doporučuje použití pouze u březích fen, které již byly před březostí vakcinovány.

Interakce s dalšími léčivými přípravky

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma suspenze dodané pro použití s veterinárním

léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

Plastová krabička s 10 injekčními lahvičkami (sklo) lyofilizátu (1 dávka) a 10 injekčními lahvičkami

(sklo) suspenze (1ml).

Plastová krabička s 50 injekčními lahvičkami (sklo) lyofilizátu (1 dávka) a 50 injekčními lahvičkami

(sklo) suspenze (1ml).

Plastová krabička se 100 injekčními lahvičkami (sklo) lyofilizátu (1 dávka) a 100 injekčními

lahvičkami (sklo) suspenze (1ml).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.