Enrotron 100 mg/ml

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Enrofloxacin
Dostupné s:
Forte Healthcare Limited
ATC kód:
QJ01MA
INN (Mezinárodní Name):
Enrofloxacin (Enrofloxacinum)
Dávkování:
100mg/ml
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
skot, prasata
Terapeutické oblasti:
Fluorochinolony
Přehled produktů:
9900947 - 1 x 100 ml - lahvička - sklo; 9900948 - 12 x 100 ml - lahvička - sklo
Registrační číslo:
96/015/12-C
Datum autorizace:
2012-01-25

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1 of 5

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Enrotron 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden

Německo

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda 19

Esplugues de Llobregat

08950 Barcelona

Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enrotron 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Enrofloxacinum

Přípravek s indikačním omezením

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Enrofloxacinum

100,0 mg

Pomocné látky:

Butanol

30,0 mg

Čirý lehce nažloutlý až žlutooranžový roztok.

4.

INDIKACE

Skot

Léčba infekcí dýchacího traktu způsobených kmeny Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica

a Mycoplasma spp. citlivými k enrofloxacinu.

Léčba závažné akutní mastitidy způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba septikemie způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba akutní mykoplazmami vyvolané artritidy způsobené kmeny Mycoplasma bovis citlivými k

enrofloxacinu u skotu mladšího než 2 roky.

2 of 5

Prasata

Léčba infekcí dýchacího traktu způsobených kmeny Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. a

Actinobacillus pleuropneumoniae citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí močových cest způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba syndromu poporodní dysgalakcie – PDS (syndrom MMA) způsobeného kmeny Escherichia

coli a Klebsiella spp. citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba septikemie způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat k profylaxi.

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na fluorochinolony nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Nepoužívat v případě známé rezistence / zkřížené rezistence k (fluoro)chinolonům.

Viz bod 12.

Nepoužívat u koní během růstu z důvodu možného škodlivého působení na kloubní chrupavky.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě injekčního podání se příležitostně vyskytují lokální tkáňové reakce.

Je nutno dodržovat běžná opatření s ohledem na zásady aseptického podání.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot

Prasata

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní, subkutánní nebo intramuskulární podání.

Pro opakovaná injekční podání by měla být zvolena různá místa.

Skot

5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 1 ml/20 kg ž. hm., jednou denně po dobu 3 – 5 dnů.

Akutní mykoplazmami vyvolaná artritida způsobená kmeny Mycoplasma bovis citlivými na

enrofloxacin u skotu ve věku do 2 let: 5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 1 ml/20 kg ž. hm.,

jednou denně po dobu 5 dnů.

Přípravek může být podáván pomalým intravenózním nebo subkutánním podáním.

Akutní mastitida způsobená Escherichia coli: 5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 1 ml/20 kg

ž. hm., pomalým intravenózním podáním jednou denně po dobu dvou po sobě jdoucích dnů.

Druhá dávka se může podávat subkutánně. V tomto případě platí ochranná lhůta po subkutánním

podání.

Na jedno místo by nemělo být subkutánně podáno více než 10 ml.

Prasata

2,5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 0,5 ml/20 kg ž. hm., jednou denně intramuskulárním

podáním po dobu 3 dnů.

Infekce trávicího traktu nebo septikemie způsobené Escherichia coli: 5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm.,

což odpovídá 1 ml/20 kg ž. hm., jednou denně intramuskulárním podáním po dobu 3 dnů.

U prasat by přípravek měl být podán do krční oblasti při bázi ucha.

Na jedno místo by neměly být intramuskulárně podány více než 3 ml.

3 of 5

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro zajištění správného dávkování by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost (ž. hm.), aby se

předešlo poddávkování.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot:

Po intravenózním podání:

Maso: 5 dní.

Mléko: 3 dny.

Po subkutánním podání:

Maso: 12 dní

Mléko: 4 dny

Prasata:

Maso: 13 dní

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Po prvním otevření vnitřního obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v tomto

obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto

datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Bezpečnost přípravku podávaného intravenózně nebyla stanovena u prasat nebo telat, proto se tento

způsob podání u těchto skupin zvířat nedoporučuje.

Při použití tohoto přípravku by měly být vzaty v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla

antibiotické politiky.

Fluorochinolony by měly být vyhrazeny pro léčbu klinických případů, které mají slabou odezvu, nebo

se očekává, že budou mít slabou odezvu na jiné farmakologické skupiny antimikrobiálních látek.

Kdykoliv je to možné, fluorochinolony by se měly používat na základě stanovení citlivosti.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v této příbalové informaci může způsobit nárůst

prevalence kmenů bakterií rezistentních na fluorochinolony a může snížit účinnost léčby ostatními

chinolony z důvodů možné zkřížené rezistence.

Enrofloxacin by měl být používán s opatrností u zvířat s epilepsií nebo u zvířat trpících poruchou

funkce ledvin.

U telat léčených perorálně 30 mg enrofloxacinu/kg živé hmotnosti po dobu 14 dnů byly pozorovány

degenerativní změny kloubní chrupavky.

Použití enrofloxacinu u jehňat v průběhu růstu v doporučené dávce po dobu 15 dní způsobilo

histologické změny v kloubní chrupavce, které nebyly spojeny s klinickými příznaky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Přípravek je zásaditý roztok. Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou z důvodu senzitizace, kontaktní

dermatitidy a případným hypersenzitivním reakcím na (fluoro)chinolony. Používejte rukavice.

V případě zasažení očí nebo kůže ihned opláchněte velkým množstvím vody. Při manipulaci

s přípravkem nejezte, nepijte ani nekuřte.

4 of 5

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

:

Lze použít během březosti a laktace.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:

Může dojít k antagonistickým účinkům v důsledku souběžného podání s makrolidy a tetracykliny.

Enrofloxacin může zasahovat do metabolismu teofylinu a snižovat jeho clearanci, což vede ke zvýšení

plazmatických hladin teofylinu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Nepřekračujte doporučené dávkování. Na náhodné předávkování neexistuje žádné antidotum, a léčba

proto musí být symptomatická.

U prasat nebyly zaznamenány žádné známky předávkování po podání přípravku v dávce pětkrát vyšší,

než je doporučená terapeutická dávka.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

100ml lahvička z čirého skla typu I uzavřená gumovou zátkou s teflonovým potahem zajištěnou

hliníkovou pertlí.

1 x 100ml nebo 12 x 100ml injekční lahvička v papírové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

Dr. Bubeníček, spol. s r.o.

Šimáčkova 104

Tel: +420 544 231 413

e-mail: info@bubenicek.cz

5 of 5

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enrotron 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Přípravek s indikačním omezením

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje:

LÉČIVÁ LÁTKA

Enrofloxacinum

100,0 mg

POMOCNÉ LÁTKY

Butanol30,0 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý lehce nažloutlý až žlutooranžový roztok.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot, prasata.

INDIKACE S UPŘESNĚNÍM PRO CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot

Léčba infekcí dýchacího traktu způsobených kmeny Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica

a Mycoplasma spp. citlivými k enrofloxacinu.

Léčba závažné akutní mastitidy způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba septikemie způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba akutní mykoplazmami vyvolané artritidy způsobené kmeny Mycoplasma bovis citlivými k

enrofloxacinu u skotu mladšího než 2 roky.

Prasata

Léčba infekcí dýchacího traktu způsobených kmeny Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. a

Actinobacillus pleuropneumoniae citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí močových cest způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba syndromu poporodní dysgalakcie – PDS (syndrom MMA) způsobeného kmeny Escherichia

coli a Klebsiella spp. citlivými k enrofloxacinu.

Léčba infekcí trávicího traktu způsobených kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

Léčba septikemie způsobené kmeny Escherichia coli citlivými k enrofloxacinu.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na fluorochinolony nebo na kteroukoli pomocnou látku.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ U ZVÍŘAT

Bezpečnost tohoto přípravku podávaného intravenózně nebyla stanovena u prasat a telat, proto se tento

způsob podání u těchto skupin zvířat nedoporučuje.

Při použití tohoto přípravku by měly být vzaty v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla

antibiotické politiky.

Fluorochinolony by měly být vyhrazeny pro léčbu klinických případů, které mají slabou odezvu, nebo

se očekává, že budou mít slabou odezvu na jiné farmakologické skupiny antimikrobiálních látek.

Kdykoliv je to možné, fluorochinolony by se měly používat na základě stanovení citlivosti.

Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v SPC může způsobit nárůst prevalence kmenů

bakterií rezistentních k fluorochinolonům a může snížit účinnost léčby ostatními chinolony z důvodů

možné zkřížené rezistence.

Enrofloxacin by měl být používán s opatrností u zvířat s epilepsií nebo u zvířat trpících poruchou

funkce ledvin.

U telat léčených perorálně 30 mg enrofloxacinu/kg živé hmotnosti po dobu 14 dnů byly pozorovány

degenerativní změny kloubní chrupavky.

Použití enrofloxacinu u jehňat v průběhu růstu v doporučené dávce po dobu 15 dní způsobilo

histologické změny v kloubní chrupavce, které nebyly spojeny s klinickými příznaky.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ URČENÉ OSOBÁM, KTERÉ PODÁVAJÍ VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ

PŘÍPRAVEK ZVÍŘATŮM

Přípravek je zásaditý roztok. Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou z důvodu senzitizace, kontaktní

dermatitidy a případným hypersenzitivním reakcím na (fluoro)chinolony. Používejte rukavice.

V případě zasažení očí nebo kůže ihned opláchněte velkým množstvím vody. Při manipulaci

s přípravkem nejezte, nepijte ani nekuřte.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY (FREKVENCE A ZÁVAŽNOST)

V místě injekčního podání se příležitostně vyskytují lokální tkáňové reakce.

Je nutno dodržovat běžná opatření s ohledem na zásady aseptického podání.

POUŽITÍ V PRŮBĚHU BŘEZOSTI, LAKTACE NEBO SNÁŠKY

Lze použít během březosti a laktace.

INTERAKCE S DALŠÍMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A DALŠÍ FORMY INTERAKCE

Může dojít k antagonistickým účinkům v důsledku souběžného podání s makrolidy a tetracykliny.

Enrofloxacin může zasahovat do metabolismu teofylinu a snižovat jeho clearanci, což vede ke zvýšení

plazmatických hladin teofylinu.

PODÁVANÉ MNOŽSTVÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní, subkutánní nebo intramuskulární podání.

Pro opakovaná injekční podání by měla být zvolena různá místa.

Pro zajištění správného dávkování by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost (ž. hm.), aby se

předešlo poddávkování.

Skot

5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 1 ml/20 kg ž. hm., jednou denně po dobu 3 – 5 dnů.

Akutní mykoplazmami vyvolaná artritida způsobená kmeny Mycoplasma bovis citlivými k

enrofloxacinu u skotu ve věku do 2 let: 5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 1 ml/20 kg ž. hm.,

jednou denně po dobu 5 dnů.

Přípravek může být podáván pomalým intravenózním nebo subkutánním podáním.

Akutní mastitida způsobená Escherichia coli: 5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 1 ml/20 kg

ž. hm., pomalým intravenózním podáním jednou denně po dobu dvou po sobě jdoucích dnů.

Druhá dávka se může podávat subkutánně. V tomto případě platí ochranná lhůta po subkutánním

podání.

Na jedno místo by nemělo být subkutánně podáno více než 10 ml.

Prasata

2,5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm., což odpovídá 0,5 ml/20 kg ž. hm., jednou denně intramuskulárním

podáním po dobu 3 dnů.

Infekce trávicího traktu nebo septikemie způsobené Escherichia coli: 5 mg enrofloxacinu/kg ž. hm.,

což odpovídá 1 ml/20 kg ž. hm., jednou denně intramuskulárním podáním po dobu 3 dnů.

U prasat by přípravek měl být podán do krční oblasti při bázi ucha.

Na jedno místo by neměly být intramuskulárně podány více než 3 ml.

4.10

PŘEDÁVKOVÁNÍ (SYMPTOMY, PRVNÍ POMOC, ANTIDOTA), POKUD JE TO NUTNÉ

Nepřekračujte doporučené dávkování. Na náhodné předávkování neexistuje žádné antidotum, a léčba

proto musí být symptomatická.

U prasat nebyly zaznamenány žádné známky předávkování po podání přípravku v dávce pětkrát vyšší,

než je doporučená terapeutická dávka.

4.11

OCHRANNÉ LHŮTY

Skot:

Po intravenózním podání:

Maso: 5 dní

Mléko: 3 dny

Po subkutánním podání:

Maso: 12 dní

Mléko: 4 dny

Prasata:

Maso: 13 dní

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, fluorochinolony.

ATCvet kód: QJ01MA90.

5.1 FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Mechanizmus účinku

Dva enzymy nezbytné pro replikaci a transkripci DNA, DNA gyráza a topoizomeráza IV, byly

identifikovány jako molekulární cíle fluorochinolonů. Jejich inhibice je způsobena nekovalentní

vazbou molekul fluorochinolonu na tyto enzymy. Replikační vidlička a transkripční komplexy

nemohou za takovými komplexy enzym-DNA-fluorochinolon pokračovat a inhibice syntézy DNA a

mRNA spouští procesy vedoucí k rychlému usmrcení patogenních bakterií, které je závislé na

koncentraci enrofloxacinu. Způsob účinku enrofloxacinu je baktericidní a baktericidní působení je

závislé na koncentraci.

Antibakteriální spektrum

Enrofloxacin je v doporučených terapeutických dávkách účinný proti mnoha gramnegativním

bakteriím, jako je Escherichia coli, Klebsiella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp.

(např. Pasteurella multocida), Bordetella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., proti grampozitivním

bakteriím jako je Staphylococcus spp. (např. Staphylococcus aureus), a proti Mycoplasma spp.

Typy a mechanizmy rezistence

Podle studií vzniká rezistence na fluorochinolony pěti mechanizmy, (i) bodové mutace genů

kódujících DNA gyrázu a/nebo topoizomerázu IV, jež způsobují změny těchto enzymů, (ii) změny

permeability u gramnegativních bakterií, (iii) mechanizmy efluxních pump, (iv) rezistence

zprostředkovaná plazmidy a (v) proteiny chránící gyrázu. Všechny tyto mechanismy vyvolávají

sníženou citlivost bakterií na fluorochinolony. Častá je také zkřížená rezistence v rámci

farmakologické skupiny fluorochinolonů.

5.2 FARMAKODYNAMICKÉ ÚDAJE

Farmakokinetika enrofloxacinu je taková, že perorální a parenterální podání vede k dosažení

podobných sérových hladin. Enrofloxacin má velký distribuční objem. U laboratorních zvířat a

cílových druhů byly prokázány 2–3krát vyšší hladiny enrofloxacinu v tkáních než v séru. Orgány, kde

lze očekávat vysokou hladinu enrofloxacinu, jsou plíce, játra, ledviny, kůže, kosti a lymfatický systém.

Enrofloxacin rovněž proniká do mozkomíšního moku, komorové vody a plodu březích zvířat.

Po intravenózní dávce 5 mg enrofloxacinu na kg živé hmotnosti podané u laktujícího mléčného skotu,

dosahovala celková systémová expozice během dávkovacího intervalu 24 hod. hodnoty 7,1 mg*h/l.

V séru skotu tvořil přibližně 30 % expozice přípravku (2,31 mg*h/l) ciprofloxacin, účinný metabolit

enrofloxacinu. Léčivo bylo dobře distribuováno do všech částí těla (V

enro

= 1,5 l/kg, V

cipro

= 8,51 l/kg).

Celková tělesná clearance dosahovala 0,71 l/h/kg.

V mléce je účinnost léku zajištěna převážně ciprofloxacinem. Celkové koncentrace látky dosahovaly

maximální hodnoty 4,1 mg/kg dvě hodiny po podání. Celková expozice přípravu během 24 hodin

dosahovala 22,1 mg*h/l. Účinné látky byly eliminovány z mléka s průměrným expozičním poločasem

2,8 hodin.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Butanol

Hydroxid draselný (pomocná látka a k úpravě pH)

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Voda na injekci

INKOMPATIBILITY

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s

žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

DOBA POUŽITELNOSTI

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte injekční lahvičku ve vnější krabičce, aby byla chráněna před světlem.

DRUH A SLOŽENÍ VNITŘNÍHO OBALU

Velikost balení:

100ml injekční lahvička z čirého skla typu I uzavřená gumovou zátkou s teflonovým potahem

zajištěnou hliníkovou pertlí.

1 x 100ml nebo 12 x 100ml injekční lahvička v papírové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO VETERINÁRNÍHO

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, KTERÝ POCHÁZÍ Z TOHOTO PŘÍPRAVKU

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FORTE Healthcare Limited

Cougar Lane

Naul

Co. Dublin

Irsko

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/015/12-C

DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25. 1. 2012 / 24. 4. 2017

DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2017

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace