DORMICUM Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MIDAZOLAM-MALEINÁT (MIDAZOLAMI MALEAS)
ATC kód:
N05CD08
INN (Mezinárodní Name):
MIDAZOLAM MALEATE (MIDAZOLAMI MALEATE)
Dávkování:
15MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
MIDAZOLAM
Stav Autorizace:
F - specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL.
Datum autorizace:
2019-08-06

Přečtěte si celý dokument

Tento dokument je příbalovou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického

léčebného

programu.

Příbalová

informace

byla

předložena

žadatelem

o specifický

léčebný

program. Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Příbalová

informace: informace pro

uživatele

Dormicum 15 mg

potahované

tablety

midazolamum

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

užívat,

protože

obsahuje pro

Vás

důležité

údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové

informaci

Co je přípravek Dormicum a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dormicum užívat

Jak se přípravek Dormicum užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Dormicum uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Dormicum a k

čemu

se

používá

Dormicum patří do skupiny léčiv zvaných jako anxiolytika, sedativa a hypnotika.

Je dostupný v balení po 20 tabletách.

Dormicum je indikován pro krátkodobou léčbu nespavosti.

Benzodiazepiny jsou indikovány pouze v případě, kdy je porucha těžká, invalidizující nebo

vystavuje jedince extrémnímu stresu.

2.

Čemu

musíte

věnovat

pozornost,

než

začnete

přípravek

Dormicum

užívat

Neužívejte

přípravek

Dormicum

jestliže jste alergický(á) na midazolam, látky patřící do skupiny benzodiazepinů nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže máte těžké dýchací obtíže, máte těžkou poruchu funkce jater nebo máte

myastenii gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí)

jestliže máte syndrom spánkové apnoe (krátkodobá zástava dechu ve spánku)

Tablety přípravku Dormicum se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 18 let, protože

dostupné síly tablet neumožňují vhodné dávkování u této populace pacientů.

Neužívejte

přípravek

Dormicum

při

současné

léčbě

přípravky

k léčbě

infekce

nebo

zánětu jater (žloutenky) typu C zvané inhibitory proteáz (např. boceprevir, telaprevir) nebo

přípravky

užívanými k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol).

Upozornění

a

opatření

Léčba má trvat co nejkratší dobu a nemá překročit dva týdny.

Po opakovaném užívání přípravku se může vyvinout tolerance (dojde ke ztrátě účinku).

Po vysazení se může opět vyskytnout nespavost, někdy i těžší než před začátkem léčby. A

může být provázena změnami nálady, úzkostí a neklidem.

Užívání benzodiazepinů může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti. Riziko

závislosti

vzrůstá s dávkou a délkou léčby.

Při

užívání

přípravku

Dormicum

nutné

zajistit

možnost

nerušeného

spánku

dobu

alespoň sedmi nebo osmi hodin po jeho užití. Budete-li probuzen(a) dříve, může se stát, že

nebudete schopen (schopna) si později vzpomenout, co se po probuzení dělo.

Při užívání přípravku Dormicum se mohou objevit paradoxní reakce, jejich výskyt je častější

starších pacientů (pacientek).

Starší pacienti (pacientky) mohou být vůči působení přípravku Dormicum citlivější.

Neměňte svévolně dávkování určené lékařem.

Domníváte-li se, že přípravek působí příliš slabě nebo silně, poraďte se s lékařem.

Děti

a

dospívající

Přípravek Dormicum nesmí užívat děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé

přípravky

a

přípravek

Dormicum

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravky

léčbě

duševních

onemocnění,

přípravky

vyvolávající

spánek,

přípravky

odstraňující

únavu nebo úzkost, přípravky k léčbě epilepsie a další léky, které působí tlumivě na

činnost mozku a nervů, mohou zesilovat účinek přípravku Dormicum.

Působení přípravku Dormicum mohou ovlivňovat i léky užívané k léčbě:

žaludečních vředů (cimetidin, ranitidin);

zvracení (aprepitant, netupitant, kasopitant, tabimorelin, posakonazol);

vysokého krevního tlaku zvané „blokátory vápníkových kanálů“ (např. verapamil, diltiazem);

infekcí (erythromycin, klarithromycin, rifampicin);

některých nádorových onemocnění (např. imatinib, lapatinib, idelalisib);

alergie.

Současné užívání přípravku Dormicum a opioidů (silné léky proti bolesti, léky pro substituční

léčbu závislosti na opioidech a některé léky proti kašli) zvyšuje riziko ospalosti, potíží s

dýcháním (útlum dechu), kómatu a může být život ohrožující. Z tohoto důvodu je současné

podávání určeno jen pro případy, kdy není možná jiná léčba.

Nicméně pokud Vám lékař předepíše přípravek Dormicum společně s opioidy, musí být

dávkování a doba trvání současné léčby Vaším lékařem omezeny. Kontaktujte lékaře, pokud tyto

příznaky zaznamenáte.

Informujte lékaře o všech opioidech, které užíváte, a pečlivě dodržujte dávkování doporučené

Vaším lékařem. Je vhodné informovat přátele nebo příbuzné, aby si byli vědomi všech známek a

příznaků uvedených výše. Kontaktujte lékaře, pokud tyto příznaky zaznamenáte.

Možné ovlivnění se týká i některých rostlinných přípravků:

Třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek k léčbě deprese), třapatka nachová (užívaná při léčbě

nachlazení a k posílení obranyschopnosti), kvercetin (také obsažený v Gingko biloba) a ženšen

pravý.

Pokud se Vás cokoliv z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem,

než začnete užívat přípravek Dormicum.

Přípravek

Dormicum s alkoholem

Během užívání tohoto přípravku nesmíte pít alkoholické nápoje.

Těhotenství,

kojení

a plodnost

Pro užívání přípravku v těhotenství a v období kojení musí být zvlášť závažné důvody. Pokud

jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Při

užívání

přípravku

v první

třetině

těhotenství

nedá

zcela

vyloučit

možnost

vzniku

vrozené

vývojové vady související s benzodiazepiny. Při užívání přípravku

v poslední fázi

těhotenství nebo

kolem porodu může dojít k nepravidelné srdeční akci, snížení tělesné teploty a

svalového napětí a

problémům s dýcháním u novorozence. Mohou se u něj také objevit příznaky

z vysazení.

Protože benzodiazepiny přestupují do mateřského mléka, midazolam nemají užívat kojící matky.

Řízení

dopravních

prostředků

a obsluha

strojů

Přípravek má výrazný vliv na činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a

rychlé

rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

Tento stav trvá déle, pokud jste neměl(a) zajištěnou dostatečnou délku spánku (7-8 hodin).

Přípravek

Dormicum obsahuje laktosu.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 84 mg laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se

přípravek

Dormicum

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

V závislosti na povaze Vašeho onemocnění, Vaší reakci na přípravek Dormicum, Vašem věku

tělesné

hmotnosti

Vám

lékař

doporučí

vhodnou

dávku.

Starším

osobám

jedincům

poruchou funkce jater nebo ledvin či svalovou slabostí lékař doporučí nižší dávkování.

Krátkodobá léčba nespavosti

Doporučené dávky přípravku jsou:

Dospělí:

1 až 2 bílé tablety nebo 1/2 až 1 modrá

tableta (7,5 až 15 mg midazolamu)

Starší osoby a pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin: 1 bílá nebo 1/2 modré tablety

(7,5 mg midazolamu), někdy jsou nutné i nižší dávky. Pokud máte těžkou poruchu funkce

jater, nesmíte přípravek užívat.

Nesmíte překročit jednotlivou dávku 7,5 nebo 15 mg ani celkovou denní dávku (15 mg).

Užívejte přípravek Dormicum těsně před ulehnutím a tablety (jejich poloviny) polykejte

nerozkousané a zapijte je vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.

Zklidnění pacienta před chirurgickými a diagnostickými výkony (premedikace)

Při premedikaci se 30 - 60 minut před výkonem podává 7,5 - 15 mg přípravku Dormicum.

Přípravek nesmí užívat děti a dospívající do 18 let.

Délka

léčby

Léčba má být co nejkratší. Délku léčby určí vždy lékař. Užívat přípravek po delší dobu (za níž

je obvykle považována doba delší než 2 týdny) lze pouze pod nejpřísnějším lékařským dohledem

(viz Riziko vzniku lékové závislosti níže)

Jestliže

jste

užil(a)

více

přípravku

Dormicum,

než

jste

měl(a)

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem může dojít k poruše vědomí.

Při

předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře nebo

nejbližší

nemocnici. Vezměte si s sebou krabičku, příbalovou informaci nebo zbývající tablety.

Nevyhledávejte pomoc sám (sama).

Jestliže

jste

zapomněl(a)

užít

přípravek

Dormicum

Pokud si zapomenete vzít tabletu těsně před spaním a vzpomenete si až během noci, užijte ji pouze

v případě, že máte zajištěnou dostatečnou dobu nepřetržitého spánku (8 hodin). Pokud to není

možné,

vezměte si tabletu až další den před spaním. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a)

vynechanou tabletu.

Jestliže

jste

přestal(a)

užívat

přípravek

Dormicum

Nepřerušujte sám(a) užívání přípravku. Při náhlém vysazení přípravku se mohou vyskytnout

příznaky z vysazení, k nimž patří neklid, úzkost, nespavost, neschopnost soustředění, bolest hlavy

pocení. Obvykle tyto příznaky časem vymizí. Je však možné se jim vyhnout pomalým,

postupným snižováním dávky přípravku Dormicum.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné

nežádoucí

účinky

Podobně

jako

všechny

léky

může

mít

tento

přípravek

nežádoucí

účinky,

které

nemusí

vyskytnout u každého.

V průběhu léčby přípravkem Dormicum se mohou objevit následující nežádoucí účinky, jejichž

četnost nelze z dostupných údajů určit:

Poruchy imunit

ho syst

ému

(obranyschopnosti):

přecitlivělost na přípravek; angioedém (otok vznikající na různých místech těla).

Psychiatri

cké

poruchy :

zmatenost, dezorientace, poruchy emocí a nálady. Tyto nežádoucí účinky se

objevují

většinou na začátku léčby a obvykle mizí při opakovaném užívání.

změny libida (sexuální touhy).

deprese. Během užívání benzodiazepinů se mohou objevit příznaky doposud skryté

deprese.

paradoxní reakce jako např. neklid, agitovanost (pohybový neklid), zvýšená aktivita,

úzkost, nervozita, podrážděnost, agresivita, vztek, noční můry, abnormální sny,

halucinace,

nepřiměřené chování a jiné poruchy chování. Jde o stavy vznikající v

souvislosti

s užíváním benzodiazepinů nebo látek podobných benzodiazepinům. Při výskytu těchto

nežádoucích účinků má být užívání přípravku ukončeno. Výskyt těchto stavů je

pravděpodobnější u starších pacientů.

závislost na přípravku, příznaky z vysazení a zneužívání přípravku.

Poruchy

nervového

systému

:

ospalost, bolest hlavy, závrať, snížení bdělosti, porucha koordinace pohybů. Tyto

nežádoucí účinky vznikají převážně na začátku léčby a obvykle mizí při

opakovaném užívání přípravku.

pooperační útlum, který může být způsoben podáním midazolamu před

operačním výkonem.

přechodná ztráta paměti (anterográdní amnézie), riziko jejího vzniku se zvyšuje při

vyšších

dávkách a nedostatečné délce spánku. Tento účinek může být také spojen s

neadekvátním chováním.

Poruchy sval

ové

a koster

soustavy a

pojivové

t

káně

:

svalová

slabost,

která

může

projevit

nejistotou

při

chůzi

nebo

pády

zlomeninami,

zvýšené riziko bylo hlášeno u osob užívajících současně další přípravky,

které tlumí

centrální nervovou soustavu (včetně alkoholických nápojů) a

u starších

osob. Tento

nežádoucí účinek vzniká převážně na začátku léčby a obvykle mizí při

opakovaném užívání.

Dále byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Dvojité vidění. Tento nežádoucí účinek vzniká převážně na začátku léčby a obvykle mizí

při opakovaném užívání přípravku.

Útlum dechu, srdeční selhání včetně zástavy srdce, problémy se zažíváním a kožní reakce.

Riziko vzniku

lékové

z

ávislost

i

Jako všechny benzodiazepiny může přípravek Dormicum vyvolat lékovou závislost, která při

náhlém

vysazení

přípravku

vede

příznakům

vysazení.

Pravděpodobnost

vzniku

lékové

závislosti

zvýšena,

je-li

přípravek

Dormicum

užíván

nepřerušovaně

delší

dobu

některých

případech i po dobu jen několika týdnů). Pro snížení rizika vzniku této závislosti je

nutné dodržovat následující doporučení:

Užívejte přípravek Dormicum přesně podle doporučení lékaře.

Nikdy svévolně nezvyšujte lékařem doporučenou dávku.

Oznamte lékaři, budete-li chtít užívání přípravku ukončit.

O vhodnosti dalšího užívání přípravku rozhodne lékař.

5. Léčba má být co nejkratší. Užívat přípravek po delší dobu (za níž je obvykle považována

doba delší než 2 týdny) lze pouze pod nejpřísnějším lékařským dohledem.

Hlášení

nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

Dormicum

uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Blistr uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné

do:“, na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah

balení

a

další

informace Co

přípravek

Dormicum obsahuje

Léčivou látkou je midazolamum ve formě midazolami maleas.

Jedna potahovaná tableta obsahuje midazolamum 15 mg ve formě maleátu.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety - laktosa, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, magnesium-stearát.

Potahová vrstva - hypromelosa, polyakrylátová disperze 30% (kyselina metakrylová), makrogol

6000, makrogol 400, mastek, oxid titaničitý (E 171), karmelóza, indigokarmín (E 132).

Jak

přípravek

Dormicum

vypadá

a co obsahuje toto

balení

Balení obsahující 20 potahovaných tablet v PVC/PVDC blistru.

Držitel

rozhodnutí

o registraci

Roche Farmacêutica Química, Lda., Estrada Nacional 249 – 1, 2720-413 Amadora, Portugalsko

Tel: 21 425 70 00, Fax: 21 425 70 52

Výrobce

Roche Pharma A.G., Emil-Barell-Strasse, 1, P.O. Box 1270 DE-79639, Grenzach-Wyhlen,

Německo

Tato

příbalová

informace byla naposledy

revidována

13.7.2018

Přečtěte si celý dokument

Tento dokument je odbornou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického

léčebného

programu.

Odborná

informace

byla

předložena

žadatelem

o specifický

léčebný

program. Nejedná se o dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

SOUHRN

ÚDAJŮ

O

PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Dormicum 15 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Léčivou látkou je midazolam.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg midazolamu (jako midazolami maleas).

Pomocná látka se známým účinkem: jedna potahovaná tableta obsahuje 84 mg laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Potahované tablety

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Dormicum je indikován pro krátkodobou léčbu nespavosti.

Benzodiazepiny jsou indikovány pouze v případě, že porucha je závažná, zneschopňující nebo

způsobuje jedinci výraznou nepohodu.

4.2

Dávkování

a

způsob

podání

Pří pravek je určen pro dospělé k perorálnímu podání.

Standardní dávkování

Jednorázová dávka u dospělých je 7,5 - 15,0 mg.

Léčba má být zahájena nejnižší doporučenou dávkou. Maximální dávka 15 mg nemá být

překročena, protože vzrůstá riziko nežádoucích účinků na CNS

včetně klinicky relevantní

respirační a kardiovaskulární deprese. Při premedikaci má být 30 - 60 minut před výkonem

podáno 7,5 - 15 mg přípravku Dormicum, pokud není dána přednost parenterálnímu podání.

Přípravek má být užíván pouze v případě, že je následně pacientovi zaručeno alespoň 7 - 8

hodin nerušeného spánku. Vzhledem k rychlému nástupu účinku mají být tablety přípravku

Dormicum požity těsně před ulehnutím, polknuty celé nebo půlené s trochou tekutiny.

Léčba má trvat co nejkratší dobu. Její délka obecně kolísá mezi několika dny po maximum

dvou týdnů. Proces vysazování má být individuálně uzpůsoben. Léčba se nemá náhle přerušit

(viz bod 4.4).

V některých případech může být nezbytné prodloužit maximální dobu léčby; pokud je tomu

tak, nemělo by se k němu přistupovat bez opětovného přehodnocení pacientova stavu.

Zvláštní

pokyny k

dávkování

Starší

a

oslabení

pacienti

U starších a oslabených nemocných je doporučená dávka 7,5 mg. Starší pacienti vykazují

větší sedativní efekt, tudíž se u nich může objevit vyšší riziko respirační a kardiovaskulární

deprese. Z tohoto důvodu má být u starších pacientů přípravek Dormicum užíván s velkou

opatrností. V případě nutnosti je třeba uvažovat o nižší dávce.

Porucha funkce jater

U pacientů s poškozením jater je doporučená dávka 7,5 mg.

Přípravek Dormicum by měl být používán s maximální opatrností u pacientů s poruchou funkce

jater. V případě potřeby zvažte nižší dávku (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin může nastat akumulace hlavního metabolitu

midazolam, 1'-hydroxymidazolam glukuronidu a podání přípravku Dormicum může být

doprovázeno hlubší a prodlouženou sedací, jež může zahrnovat i klinicky relevantní respirační a

kardiovaskulární depresi. Pro dosažení požadovaného účinku má být dávka titrována. Má být

zvážena nejnižší dávka nepřesahující 7,5 mg.

4.3

Kontraindikace

myasthenií gravis

hypersenzitivitou na léčivou látku, jiné benzodiazepiny nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1

těžkou respirační insuficiencí

syndromem spánkové apnoe

těžkou poruchou funkce jater (riziko encefalopatie)

děti a dospívající do 18 let

současná léčba ketokonazolem, itrakonazolem, vorikonazolem, inhibitory HIV proteázy včetně

ritonavirem potencovaných forem) a inhibitory HCV proteázy (boceprevir a telaprevir) (viz také

bod 4.5)

4.4

Zvláštní

upozornění

a

opatření

pro

použití

Pacienti mají být informováni o následujících upozorněních a opatřeních.

Tolerance

Při opakovaném užití krátkodobě působících benzodiazepinů se během několika týdnů může

vyvinout pokles jejich hypnotického účinku.

Léčba benzodiazepiny má být co nejkratší (viz bod 4.2). Nemá překročit dva týdny. Proces

vysazování má být uzpůsoben

individuálně.

K prodloužení

maximální doby

léčby

nemělo přistupovat bez znovuzhodnocení situace.

Rebound insomnie

Při vysazení léčby se může opět vyskytnout nespavost, někdy i těžší než před začátkem léčby

(„rebound insomnie“). Tento

přechodný fenomén

může

být

doprovázen

dalšími

reakcemi,

mezi které patří změny nálady, úzkost a neklid.

Protože riziko rebound fenoménu je větší po náhlém přerušení léčby, doporučuje se postupné

snižování dávky.

Amnézie

Benzodiazepiny mohou vyvolat anterográdní amnézii, která se nejčastěji objevuje v prvních

hodinách po užití léku. Aby se snížilo riziko pro pacienta, je třeba zajistit, aby mohl mít 7- až

8hodinový nepřerušovaný spánek (viz bod 4.8).

Zbytkové

účinky

Klinická sledování s užitím citlivých farmakologických metod nezjistila u běžných pacientů

žádné zbytkové účinky za předpokladu, že perorální dávka nepřekročila 15mg/den a pacient

měl zajištěno nejméně 7-8 hodin nerušeného spánku.

Psychiatrické

a

„paradoxní“ reakce

Je známo, že při podávání benzodiazepinů se mohou vyskytnout paradoxní reakce, jako jsou

neklid, agitovanost, podrážděnost, agresivita, úzkost, vzácněji se vyskytují bludy, vztek, noční

můry, halucinace, psychóza a neadekvátní chování a další nežádoucí účinky týkající se

chování.

Pokud se tyto reakce vyskytnou, má být podávání léku přerušeno.

Jejich výskyt je pravděpodobnější u starších pacientů.

Zvláštní skupiny pacientů

starších

a/nebo

oslabených

pacientů,

stejně

jako

pacientů

respiračními

kardiovaskulárními

poruchami,

doporučená

dávka

Tito

pacienti

mohou

být

citlivější k nežádoucím účinkům midazolamu jako např. kardiorespirační deprese. U těchto

pacientů má být Dormicum užíváno velmi opatrně a je-li třeba, ve snížené dávce (viz bod

4.2).

Benzodiazepiny jsou kontraindikovány u pacientů se závažnou jaterní nedostatečností,

protože

mohou přivodit encefalopatii. Další pokyny k dávkování u pacientů s poruchou funkce jater či

ledvin jsou popsány v bodě 4.2.

Benzodiazepiny se nedoporučují k primární léčbě psychotických onemocnění.

Benzodiazepiny se nemají používat samostatně k léčbě deprese nebo úzkosti spojené s

depresí, protože u těchto pacientů mohou zvýšit riziko sebevraždy.

Pacienti s poruchou funkce jater

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater nesmí být léčeni přípravkem Dormicum (viz bod 4.3).

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater má být zvážena nejnižší možná

dávka nepřesahující doporučenou dávku 7,5 mg (viz také body 4.2, 4.5 a 5.2) a přípravek

Dormicum má být užíván s velkou opatrností a nutností pečlivého sledování.

Konkomitantní

užití

s

alkoholem/látkami

tlumícími

CNS

Je třeba se vyhnout současnému užívání přípravku Dormicum s alkoholem a/nebo látkami

tlumícími CNS. Tato kombinace může zvýšit účinnost léčby včetně těžké sedace, která může

mít za následek bezvědomí nebo úmrtí, klinicky významné respirační a/nebo kardiovaskulární

deprese (viz bod 4.5).

Rizika pl

ynoucí

ze

současné

terapie s opioidy

Současné užívání

přípravku Dormicum

a opioidů může vést k sedaci,

respirační depresi,

kómatu a úmrtí. Vzhledem k těmto rizikům je současné předepisování sedativ, jako jsou

benzodiazepiny

nebo

podobné

látky

(jako

přípravek

Dormicum),

spolu

opioidy

vyhrazeno pro pacienty, u nichž nejsou alternativní možnosti léčby. V případě rozhodnutí

předepsat

Dormicum

současně

opioidy

nutné

předepsat

nejnižší

účinnou

dávku

nejkratší možnou dobu léčby (viz také obecné doporučení dávkování v bodě 4.2).

Pacienty je nutné pečlivě sledovat kvůli možným známkám a příznakům respirační deprese a

sedace. V této souvislosti se důrazně doporučuje informovat pacienty a jejich ošetřovatele,

aby o těchto symptomech věděli (viz bod 4.5).

Abúzus

alkoholu nebo drog v

anamnéze

U pacientů s anamnézou abúzu alkoholu nebo drog je třeba se použití přípravku Dormicum

vyvarovat.

Současné

podávání

léků

ovlivňujících

aktivitu CYP3A

pacientů

užívajících

přípravky

indukující

nebo

inhibující

CYP3A

změněna

farmakokinetika midazolamu. V této souvislosti se může snižovat účinnost nebo se mohou

zvětšovat nežádoucí účinky (viz bod 4.5).

Léková

závislost

a

abúzus

Závi

sl ost

Užívání

benzodiazepinů

může

vést

rozvoji

fyzické

psychologické

závislosti.

Riziko

závislosti vzrůstá s dávkou a trváním léčby. Riziko závislosti je větší u pacientů s anamnézou

zneužívání alkoholu nebo drog.

Abstinenční

příznaky

Abstinenčními příznaky jsou například bolest hlavy, průjem, bolest svalů, extrémní úzkost,

tenze, neklid, zmatenost a podrážděnost.

závažných případech se mohou objevit následující příznaky: derealizace, depersonalizace,

hyperakuze, snížená citlivost a chvění končetin, přecitlivělost na světlo, zvuk a tělesný

kontakt,

halucinace nebo epileptické záchvaty. Protože riziko vzniku abstinenčních příznaků /

rebound

insomnie je vyšší po náhlém přerušení léčby, je doporučeno postupné snižování dávky (viz

body 4.2 a 4.4).

Přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy,

úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpci glukózy a galaktózy nemají tento

přípravek

užívat.

4.5

Farmako-

kinetické lékové interakce

Midazolam je metabolizován téměř výlučně prostřednictvím cytochromu P450 3A (CYP3A4 a

CYP3A5).

Inhibitory

induktory

CYP3A4

mají

potenciál

zvyšovat

nebo

snižovat

plazmatickou

koncentraci

následně

farmakodynamické

účinky

midazolamu.

Jako

zdroj

klinicky

relevantní farmakokinetické lékové interakce s midazolamem nebyl prokázán žádný jiný

mechanismus

než

modulace

CYP3A

aktivity.

Není

známo,

midazolam

měnil

farmakokinetiku jiných léků.

Farmakokinetické

interakce

inhibitory

nebo

induktory

CYP3A

více

projevují

při

perorálním než

při intravenózním užití

midazolamu,

protože

CYP3A se

vyskytuje také

horním gastrointestinálním traktu. Proto je při perorální cestě podání ovlivněna jak systémová

clearance, tak biologická dostupnost, zatímco při parenterální cestě podání je efektivní pouze

změna systémové clearance.

Současně

podávaný

inhibitor

CYP3A

může

efekt

perorálního

midazolamu

posílit

a/nebo

prodloužit jeho trvání, a může být tedy třeba podávat nižší dávky. Naopak současně podávaný

induktor CYP3A může snížit a/nebo zkrátit účinek midazolamu, a může být tedy třeba podávat

vyšší dávky.

V případě

CYP3A

indukce

ireverzibilní

inhibice

(tzv.

mechanism-based

„sebevražedné“

inhibice) může vliv

na farmakokinetiku midazolamu přetrvávat několik

dní

týdnů po

podání

CYP3A

modulátoru.

Příklady

„mechanism-based“

CYP3A

inhibitorů

jsou

antibakteriální léky: (např. klaritromycin, erytromycin, isoniazid), antiretrovirové látky (např.

inhibitory

proteázy,

jako

ritonavir,

včetně

ritonavirem

potencovaných

inhibitorů

proteázy;

delavirdin),

blokátory

kalciových

kanálů

(např.

verapamil,

diltiazem),

inhibitory

tyrozinkinázy (např. imatinib, lapatinib, idelalisib) nebo modulátor estrogenového receptoru

raloxifen.

Etinylestradiol kombinovaný s norgestrelem nebo gestodenem nemodifikoval klinicky

významným způsobem expozici midazolamu.

Není známo, že by midazolam ovlivňoval farmakokinetiku jiných látek.

Během

současného

podávání

midazolamu

kombinace

ethinylestradiol/norgestrel

užívané

jako perorální antikoncepce není účinek midazolamu signifikantně změněn.

Opioidy

Současné užívání sedativ, jako jsou benzodiazepiny nebo jim podobné látky (jako přípravek

Dormicum) spolu s opioidy zvyšuje riziko sedace, respirační deprese, kómatu a úmrtí v

důsledku aditivního tlumivého účinku na CNS. Je nutné omezit dávku a délku trvání jejich

současného užívání (viz bod 4.4).

Léky,

které

inhibuj

í

CYP3A

Klasifikace CYP3A

inhibitorů

CYP3A inhibitory lze klasifikovat podle síly inhibičního efektu a podle důležitosti klinických

změn po současném podání s perorálním midazolamem následovně:

-

Velmi siln

é

inhibitory: AUC midazolamu zvýšená více než 10krát. Do této kategorie patří

např.

ketokonazol,

itrakonazol,

vorikonazol,

inhibitory

proteázy

včetně

inhibitorů

proteázy potencovaných ritonavirem.

Kombinace

perorálního

midazolamu a velmi

silných

inhibitorů

CYP3A je

kontrai

ndikována

(viz bod 4.3).

-

Sil

inhi bitory: AUC midazolamu zvýšena 5 -10krát. Do této kategorie patří následující

léky: např. vyšší dávky klarihtromycinu a inhibitory HCV proteázy boceprevir a telaprevir.

Kombinace

perorálního

midazolamu a

inhibitorů

HCV

proteázy

bocepreviru a telapreviru

je kontraindi

kována

(viz bod 4.3).

-

Středně

sil

inhibitory: AUC midazolamu zvýšena 2 - 5krát. Do této kategorie patří:

flukonazol, telithromycin, erythromycin, diltiazem, verapamil, nefazodon, antagonisté NK1

receptoru (aprepitant, netupitant, kasopitant, tabimorelin, posakonazol) a inhibitory

tyrozinkinázy (např. idelalisib).

Pacienti,

kteří

dostávají

midazolam

silnými

nebo

středně

silnými

inhibitory

CYP3A,

vyžadují pečlivé sledování, protože může dojít k potenciaci nežádoucích účinků midazolamu.

Kombinace midazolamu

silnými

středně silnými

inhibitory CYP3A vyžaduje pečlivé

vyhodnocení

stavu

pacienta

jeho

možného

vlivu

citlivost

pacienta

nežádoucím

účinkům midazolamu (viz bod 4.4). Pokud je použití přípravku nezbytné, je třeba užít nižší

dávkování.

-

Slabé

inhibitory : AUC midazolamu zvýšena 1,25-2krát. Do této kategorie patří: fentanyl,

roxitromycin,

cimetidin,

ranitidin,

fluvoxamin,

bikalutamid,

propiverin,

everolimus,

cyklosporin,

simeprevir,

grapefruitová

šťáva,

třapatka

nachová

(Echinacea

purpurea),

berberin, který je také obsažen ve vodilce (Hydrastis canadensis).

Kombinace midazolamu se

slabými

inhibitory CYP3A obvykle nevede k

významným

změnám

klinického

efektu midazolamu.

Léky

indukuj

ící

CYP 3A

Pacienti, kteří užívají kombinaci midazolamu a CYP3A induktoru mohou vyžadovat vyšší

jednotlivé

dávky

midazolamu,

zejména

pokud

jedná

silné

induktory.

Mezi

silné

induktory

CYP3A

(≥80%

pokles

AUC)

patří

např.

rifampicin,

karbamazepin,

fenytoin,

enzalutamid a mitotan se svým dlouhotrvajícím CYP3A4 indukujícím účinkem. Mezi středně

silné induktory (50-80% pokles

AUC)

patří třezalka tečkovaná

(Hypericum perforatum) a

mezi slabé induktory (20-50% pokles AUC) patří efavirenz, klobazam, tikagrelor, vemurafenib,

kvercetin a ženšen pravý (Panax ginseng).

Farmakodynamické

interakce

Současné podání midazolamu s jinými sedativně nebo hypnoticky působícími látkami včetně

alkoholu pravděpodobně vede ke zvýšení sedativního nebo hypnotického účinku. Mezi takové

látky

patří

opioidy

(obvykle

užívané

jako

analgetika,

antitusika

nebo

substituční

léky),

antipsychotika,

jiné

benzodiazepiny

užívané

jako

anxiolytika

nebo

hypnotika,

barbituráty,

propofol,

ketamin,

etomidát,

sedativní

antidepresiva,

antihistaminika

centrálně

působící

antihypertenziva.

Midazolam

snižuje

minimální

alveolární

koncentraci

(MAC)

inhalačních

anestetik.

Opioidní

analgetika

mohou

vést

vystupňování

euforie

vedoucí

zesílení

psychické

závislosti.

Zvýšení nežádoucích účinků jako sedace a kardiorespirační deprese může nastat při podání

midazolamu

jakýmikoli

centrálně

působícími

tlumícími

látkami

včetně

alkoholu.

pacientů, kteří dostávají midazolam, je třeba se vyvarovat alkoholu (viz bod 4.4).

Léky zvyšující bdělost nebo paměť jako např. inhibitory acetylcholinesterázy (fyzostigmin)

potlačily

hypnotický

účinek

midazolamu.

Podobně

kofeinu

částečně

potlačilo

sedativní účinek midazolamu.

4.6

Fertilita,

těhotenství

a

kojení

T ěhotenst ví

zhodnocení bezpečnosti

midazolamu

v těhotenství

nejsou

k dispozici dostatečná

data.

Benzodiazepiny mohou být v těhotenství podávány pouze tehdy, pokud neexistuje

bezpečnější

alternativa. Bylo naznačeno vyšší riziko kongenitálních malformací související

s užíváním benzodiazepinů v průběhu prvního trimestru těhotenství. V případě suspektního

nebo plánovaného těhotenství se pacientky ve fertilním věku musí spojit s lékařem kvůli

vysazení léčby.

Při

podávání

midazolamu

v posledním

trimestru

těhotenství

nebo

vysokých

dávkách

během porodu byly pozorovány nepravidelnosti

srdeční akce plodu, hypotonie, porucha

sacího reflexu, hypotermie a mírný respirační útlum novorozence. Navíc u dětí narozených

matkám, které chronicky užívaly benzodiazepiny v posledním období těhotenství, se může

vyvinout

fyzická

závislost

postnatálním

období

nich

existuje

riziko

rozvoje

abstinenčních příznaků.

Kojení

Protože bylo zjištěno, že benzodiazepiny přestupují do mateřského mléka, midazolam by

neměl být podáván kojícím matkám.

4.7

Účinky

na schopnost

řídit

a obsluhovat stroje

Schopnost

řídit

obsluhovat

stroje

může

být

nežádoucím

způsobem

ovlivněna

sedací,

amnézií, zhoršenou koncentrací a zhoršenými svalovými funkcemi. Pacient musí být poučen,

že nesmí řídit

dopravní prostředky

či obsluhovat stroje, dokud nedojde ke kompletnímu

ústupu

působení

přípravku.

Při

nedostatečné

délce

spánku

nebo

konzumaci

alkoholu je

možnost porušené bdělosti ještě zvýšena (viz bod 4.5).

4.8

Nežádoucí

účinky

Výskyt následujících nežádoucích účinků byl hlášen

(není

známo,

z

dostupných

údajů

nelze

určit)

po perorálním podání midazolamu:

Kategorie četností jsou následující:

Velmi časté (

1/10)

Časté (

1/100 až <1/10)

Méně časté (

1/1000 až <1/100)

Vzácné (

1/10000 až <1/1000) Velmi

vzácné (<1/10000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy

imunitního

systému

Není známo

Hypersenzitivita, angioedém

Psychiatrické

poruchy

Není známo

Stav zmatenosti***, dezorientace, poruchy

emocí*** a nálady

Změny libida

Deprese (sklony k depresi se mohou projevit

v průběhu užívání benzodiazepinů)

Neklid*, agitovanost*, hyperaktivita,

nervozita, úzkost, podrážděnost*, agresivita*,

vztek*, noční můry*, abnormální sny,

8/13

halucinace*, neadekvátní chování*

Fyzická závislost na léku a syndrom

z vysazení léku

Abúzus byl hlášen u osob užívajících více

návykových látek.

Poruchy

nervového

systému

Není známo

Ospalost***, bolest hlavy***, závrať***,

snížená bdělost***, ataxie***

Sedace (pooperační)

Anterográdní amnézie**

Poruchy oka

Není známo

Diplopie***

Srdeční

poruchy

Není známo

Srdeční zástava, srdeční selhání

Poruchy

svalové

a

kosterní

soustavy a

pojivové

tkáně

Není známo

Svalová slabost***

Respirační,

hrudní

a

mediastinální

poruchy

Není známo

Respirační deprese

Gastrointestinální

poruchy

Není známo

Gastrointestinální poruchy

Poruchy

kůže

a

podkožní

tkáně

Není známo

Kožní reakce

Celkové

poruchy a reakce v

místě

aplikace

Není známo

Únava***

Poranění,

otravy a

procedurální

komplikace

Není známo

Pády a zlomeniny****

Závislost: Používání přípravku Dormicum (i v terapeutických dávkách) může vést k rozvoji

fyzické závislosti. Vysazení léčby může vést k abstinenčním příznakům nebo k rebound

fenoménu včetně rebound insomnie, změn nálady, úzkosti a neklidu (viz bod 4.4). Může se

objevit i psychická závislost. Zneužívání bylo zaznamenáno u jedinců zneužívajících více

léků (viz bod 4.4).

9/13

Tyto paradoxní reakce jsou stavy vznikající v souvislosti s užíváním benzodiazepinů nebo

látek podobných benzodiazepinům. Při podezření na takový případ by užívání léku mělo být

ukončeno. Výskyt těchto stavů je pravděpodobnější u starších pacientů (viz bod 4.4).

Anterográdní amnézie může vzniknout v terapeutických dávkách, riziko se zvyšuje při

vyšších dávkách. Amnestický efekt může být spojen s neadekvátním chováním (viz bod 4.4).

Tyto nežádoucí účinky se objevují většinou na začátku léčby a obvykle mizí při

opakovaném podávání.

****

Riziko pádů a zlomenin se zvyšuje u pacientů současně užívajících sedativa (včetně

alkoholických nápojů) a u starších pacientů.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Pří znaky

Benzodiazepiny obvykle způsobí ospalost, ataxii, dysartrii a nystagmus. Je-li podán přípravek

Dormicum v monoterapii, ohrožuje předávkování život jen zřídka, ale může vést k areflexii,

apnoi,

hypotonii,

hypotenzi,

kardiorespiračnímu

útlumu

zřídka

komatu.

Pokud

vyskytne

koma,

obvykle

trvá

několik

hodin,

zvláště

starších

pacientů

může

být

protrahované nebo

cyklické.

Respirační

útlum způsobený

benzodiazepiny je

závažnější

pacientů s chorobami dýchacích cest.

Benzodiazepiny zvyšují účinek jiných látek tlumících centrální nervový systém, včetně

alkoholu (viz bod 4.5).

Léčba

Monitorace

vitálních

funkcí

zahájení

podpůrných

opatření

klinického

stavu.

specifických

případech

může

stav

pacienta

vyžadovat

symptomatickou

léčbu

kardiorespiračního útlumu nebo útlumu centrálního nervového systému.

Pokud je přípravek užíván perorálně, mělo by se vhodnou metodou zabránit další absorpci,

např. léčba aktivním uhlím během 1-2 hodin. Při aplikaci aktivního uhlí u ospalých pacientů

je nutné zajistit dýchací cesty. V případě smíšené otravy lze zvážit výplach žaludku, nicméně

se nejedná o standardní opatření.

V případě těžkého útlumu CNS lze zvážit aplikaci flumazenilu, antagonisty benzodiazepinů.

Podán by měl být pouze v podmínkách intenzívní monitorace. Protože má krátký poločas (cca

1 hodina), bude třeba po odeznění účinku pacienta monitorovat. S extrémní opatrností by měl

být

flumazenil

podáván

v přítomnosti

léků

snižujících

křečový

práh

(např.

tricyklická

antidepresiva). Pro další informace o správném užití viz SPC přípravků s léčivou látkou

flumazenil.

10/13

5.

FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické

vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hypnotika a sedativa, benzodiazepinové deriváty, ATC kód:

N05CD08

Centrální působení benzodiazepinů je zprostředkováno posílením GABAergní neurotransmise

na inhibičních synapsích. Afinita GABA receptoru k neurotransmiterům je v přítomnosti

benzodiazepinů zvýšena prostřednictvím pozitivní alosterické modulace, která má za následek

vyšší působení uvolněné GABA na postsynaptický transmembránový průtok chloridových

iontů.

Přípravek

Dormicum

hypnotický

sedativní

účinek

charakterizovaný

rychlým

nástupem a krátkým trváním účinku. Také má anxiolytické, antikonvulzivní a myorelaxační

účinky.

5.2

Farmakokinetické

vlastnosti

Absorpce

perorálním

podání

přípravku

Dormicum

léčivá

látka

midazolam

rychle

úplně

absorbována.

Vzhledem

výraznému

metabolismu

střevní

sliznici

efektu

prvního

průchodu játry (first pass effect) je biologická dostupnost při perorálním podání přibližně 30-

70 %.

Při dávce 15 mg je maximální plazmatické koncentrace (Cmax 70 - 120 ng/ml) dosaženo za

0,5 - 1,5 hod. po podání. Absorpční poločas je 5-20 minut.

Distribuce

Plazmatická koncentrace klesá ve dvou fázích s poločasy 0,3 - 0,5 hodiny (distribuční fáze) a

- 3,5

hodiny (eliminační fáze).

96 –

98 % midazolamu je

vázáno

na plazmatické

bílkoviny. Distribuční objem kolísá mezi 0,7 - 1,2 l/kg.

U zvířat a lidí bylo prokázáno, že midazolam

prostupuje placentou do fetálního oběhu.

Midazolam je rovněž vylučován v malém množství do mateřského mléka. Midazolam není

substrátem glykoproteinu P.

Biotransformace

Midazolam je rychle a úplně metabolizován. Při perorálním podání je výrazné množství

léčivé látky metabolizováno již ve střevní sliznici a při svém prvním průchodu játry. Méně

než

dávky

vyloučeno

močí

v nezměněné

formě.

Midazolam

hydoxylován

izoenzymy

cytochromu P450,

CYP3A. Oba izoenzymy, CYP3A4 a CYP3A5 se aktivně

podílejí dvěma klíčovými drahami na oxidativním metabolismu midazolamu v játrech. Po

perorálním podání

závisí metabolismus

midazolamu

ve srovnatelném rozsahu na střevní

CYP3A a jaterní CYP3A.

1’-hydroxymidazolam

(α-hydroxymidazolam)

4-hydroxymidazolam

jsou

hlavní

oxidované metabolity. 1’-hydroxymidazolam je hlavní plasmatický a močový metabolit,

jehož eliminační poločas je kratší než eliminační poločas původní substance. Plasmatická

koncentrace

1’-hydroxymidazolamu

může

dostáhnout

30-50

původní

sloučeniny.

1’-

hydroxymidazolam

je farmakologicky účinný a signifikantně se podílí (okolo 34 %) na

účinku midazolamu.

Ani při delším podávání jednou denně nebo na noc nedochází ke kumulaci léčivé látky.

Farmakokinetický

profil

metabolismus

zůstává

konstantní.

Opakované

podávání

midazolamu neindukuje lék metabolizující enzymy.

Eliminace

Výsledné metabolity podléhají rychlé konjugaci s kyselinou glukuronovou a jako glukuronidy

jsou vylučovány ledvinami. U zdravých dobrovolníků se eliminační poločas midazolamu

11/13

pohybuje od 1,5 do 2,5 hodin. Eliminační poločas 1’-hydroxymidazolamu je kratší než 1

hodina; proto po podání midazolamu koncentrace mateřské sloučeniny a hlavního metabolitu

klesají paralelně. Méně než 1 % dávky se objevuje v moči jako nezměněná látka. 60-80 %

dávky je glukuronidováno a vyloučeno močí ve formě konjugátu 1’-hydroxymidazolamu.

Pokud je midazolam podáván 1krát denně, nekumuluje se v organizmu.

Farmakokinetika u rizikových pacientů

Kompenzované

jaterní

onemocnění

pokročilý

věk

mají

farmakokinetiku

perorálně

podaného midazolamu jen malý nebo žádný vliv.

Starší

pacienti

U mužů starších 60 let byl eliminační poločas midazolamu v porovnání s mladšími muži

2,5krát prodloužen. Celková clearance midazolamu byla u mužských subjektů signifikantně

redukována a biologická dostupnost perorálních tablet byla signifikantně zvýšená. Nicméně u

starších žen nebyly v porovnání s ženami mladšími pozorovány žádné signifikantní rozdíly.

Pacienti s poruchou funkce jater

Farmakokinetika midazolamu byla signifikantně změněna u pacientů s chronickým jaterním

onemocněním včetně pokročilé jaterní cirhózy. U cirhotických pacientů byl v porovnání

s kontrolami následkem snížené jaterní cleareance prodloužen eliminační poločas a absolutní

biologická dostupnost perorálně podávaného midazolamu tak byla signifikantně zvýšená.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je vyšší pravděpodobnost nežádoucích lékových

reakcí.

Farmakokinetika nenavázaného midazolamu není u pacientů s těžkou poruchou funkce

ledvin

změněna.

Farmakologicky

mírně

aktivní

hlavní

metabolit

midazolamu

1’-

hydroxymidazolam

glukuronid,

který

vylučován

ledvinami,

pacientů

těžkou

poruchou funkce ledvin akumuluje. Tato kumulace vede k prodloužené sedaci. Perorálně

podávaný midazolam by měl být proto podáván s opatrností .

Obézní

pacienti

U obézních pacientů je zvýšen distribuční objem midazolamu. Následkem toho je průměrný

eliminační poločas midazolamu u obézních pacientů prodloužen (5,9 hodin proti 2,3 hodinám

neobézních

pacientů).

Perorální

biologická

dostupnost

midazolamových

tablet

obézních pacientů nelišila od neobézních.

5.3

Předklinické

údaje

vztahující

se k

bezpečnosti

Kancerogenita

Midazolam-maleinát byl dva roky podáván v potravě myším a potkanům v dávkách 1,9 a 80

mg/kg/den. U myších samic ve skupině s nejvyšší dávkou bylo výrazné zvýšení incidence

jaterních tumorů. U myších samců ve skupině s nejvyšší dávkou bylo malé, ale statisticky

významné

zvýšení

incidence

benigních

tumorů

thyreoidálních

folikulárních

buněk.

Dávkování 9 mg/kg/den midazolam-maleinátu (25násobek dávky 0,35 mg/kg u člověka)

incidenci

tumorů

nezvyšovalo.

Patogeneze

indukce

těchto

tumorů

není

úplně

známa.

Předpokládá se ale, že je to díky indukčním účinkům léku na enzymy. Tyto tumory se

vyskytly po chronickém podávání, zatímco u člověka se běžně podává jedna nebo několik

dávek.

12/13

Mutagenita

Midazolam

nevykazoval

mutagenní

aktivitu

Salmonelly

typhimurium

bakteriálních

kmenů), u plicních buněk čínského křečíka (V 79), lidských lymfocytů a v mikronukleárním

testu u myší.

Poruchy plodnosti

Reprodukční studie na samcích a samicích potkanů neprokázaly při dávkách odpovídajících

až desetinásobku i.v. dávky 0,35 mg/kg u člověka žádné poruchy plodnosti.

T eratogenní účinky

Segment II teratologické studie prováděné s midazolam-maleinátem injikovaným králíkům a

potkanům

dávce

pěti-

desetinásobku

dávky

0,35

mg/kg

člověka

teratogenitu

neprokázaly.

Neteratogenní účinky

Studie na potkanech neprokázaly v průběhu gestace a laktace žádné nežádoucí účinky na

reprodukční parametry. Testované dávky byly přibližně desetkrát větší než dávka 0,35 mg/kg

u člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1

Seznam

pomocných

látek

Jádro tablety

Laktosa

Mikrokrystalická celulósa

Kukuřičný škrob

Magnesium-stearát

Potahová vrstva

Hypromelosa

Polyakrylátová disperze 30% (kopolymer kyseliny metakrylové)

Makrogol 6000

Makrogol 400

Mastek

Oxid titaničitý (E 171)

Sodná sůl karmelosy

Indigokarmín (E 132)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba

použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní

opatření

pro

uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Blistr uchovávejte v původním obalu.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Balení obsahující 20 potahovaných tablet v PVC/PVDC blistru.

13/13

6.6

Zvláštní

opatření

pro likvidaci

přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ

O REGISTRACI

Roche Farmacêutica Química, Lda.

Estrada Nacional 249 - 1

2720-413 Amadora

Portugalsko

Tel: 21 425 70 00

Fax: 21 425 70 52

8.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO(A)

5734470 – 20 potahovaných tablet, 5 mg, PVC/PVDC blistr.

9.

DATUM

PRVNÍ

REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ

REGISTRACE

Datum první registrace: 15. 3. 1985

Datum revize: 12. 4. 2000

Datum posledního prodloužení registrace: 9. 5. 2003

10.

DATUM REVIZE TEXTU

13.7.2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace