DIROTON 5MG Tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DIHYDRÁT LISINOPRILU (LISINOPRILUM DIHYDRICUM)
Dostupné s:
Gedeon Richter Plc., Budapešť
ATC kód:
C09AA03
INN (Mezinárodní Name):
THE DIHYDRATE OF LISINOPRIL (LISINOPRIL DIHYDRICUM)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
LISINOPRIL
Přehled produktů:
DIROTON
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 864/99-C
Datum autorizace:
2008-01-01
EAN kód:
5997001311097

1/10

Sp.zn. sukls187593/2018

Příbalová informace: informace pro

pacienta

DIROTON 5 mg tablety

DIROTON 10 mg tablety

DIROTON 20 mg tablety

lisinoprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Diroton a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diroton užívat

Jak se přípravek Diroton užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Diroton uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Diroton a k čemu se používá

Přípravek Diroton obsahuje léčivou látku lisinopril. Ta patří do skupiny léků nazývaných

inhibitory ACE (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu).

Přípravek Diroton může být použitý u následujících stavů:

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).

k léčbě srdečního selhání.

pokud jste v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat (infarkt myokardu).

k léčbě problémů s ledvinami způsobených cukrovkou 2. typu u osob s vysokým krevním

tlakem.

Diroton účinkuje tím, že rozšiřuje krevní cévy, což pomáhá snížit krevní tlak. Usnadňuje to

také srdci čerpat krev do všech částí těla.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diroton užívat

2/10

Neužívejte přípravek

Diroton

jestliže jste alergický(á) na lisinopril nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže jste alergický(á) na jiné inhibitory ACE. Alergická reakce může způsobit otok

rukou,

nohou,

kotníků,

obličeje,

rtů,

jazyka

nebo

hrdla.

Může

být

také

problém

s polykáním nebo dýcháním (angioedém).

jestliže

někdo

z Vaší

rodiny

prodělal

závažnou

alergickou

reakci

(angioedém)

inhibitory ACE nebo měl závažnou alergickou reakci (angioedém) z neznámé příčiny.

jestliže jste těhotná více než 3 měsíce. (Je lepší vyhnout se užívání přípravku Diroton i

v časných fázích těhotenství - viz bod Těhotenství.)

jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem

ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

jestliže jste užíval(a) nebo v současnosti užíváte sakubitril/valsartan, léčivý přípravek k

léčbě dlouhodobého (chronického) srdečního selhání u dospělých, protože zvyšuje riziko

angioedému (náhlý podkožní otok např. v krku).

Jestliže si nejste jistý (jistá), zda začít užívat přípravek Diroton, sdělte to svému lékaři.

Jestliže se u Vás po začátku léčby přípravkem Diroton rozvine suchý kašel, který bude dlouhou

dobu přetrvávat, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Diroton se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

pokud máte zúžení (stenózu) aorty (arterie v srdci), zúžení chlopně v srdci (mitrální

chlopeň).

pokud máte zúžení (stenózu) ledvinové tepny.

pokud máte zvětšení tloušťky srdečního svalu (hypertrofická kardiomyopatie).

pokud máte problémy s krevními cévami (kolagenní onemocnění cév).

pokud máte nízký krevní tlak. Můžete zaznamenat závrať nebo točení hlavy, zvláště při

postavování se.

pokud máte problémy s ledvinami nebo podstupujete dialýzu.

pokud máte problémy s játry.

pokud máte cukrovku.

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního

tlaku:

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například

valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami

související s diabetem

aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a

množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také informace v bodě: “Neužívejte

přípravek Diroton”.

pokud jste nedávno měl(a) průjem nebo jste zvracel(a),

3/10

pokud Vám lékař sdělil, že máte kontrolovat množství soli v potravě.

pokud máte vysoké hladiny cholesterolu a podstupujete léčbu nazývanou „LDL aferéza“

(léčba snižující velmi vysokou hladinu cholesterolu v krvi).

informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo můžete být těhotná).

Užívání přípravku Diroton není doporučeno v časném těhotenství a nesmíte ho užívat,

jestliže jste více než 3 měsíce těhotná, protože při užívání v tomto období může závažně

poškodit Vaše dítě (viz bod Těhotenství).

pokud jste černošského původu, protože přípravek Diroton může být méně účinný. Můžete

mít také vyšší pravděpodobnost vzniku „angioedému“ (závažná alergická reakce).

jestliže užíváte některý z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého

podkožního otoku, např. v krku):

sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. inhibitorů mTOR

(užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů a k léčbě nádorového

onemocnění);

aktivátory

tkáňového

plasminogenu

(léčivé

přípravky

rozpouštění

krevních

sraženin), které se podávají obvykle v nemocnici;

vildagliptin, léčivý přípravek k léčbě diabetu (cukrovky);

acekadotril, léčivý přípravek k léčbě průjmu.

Jestliže si nejste jistý (jistá), zda se Vás některý z výše uvedených bodů týká, promluvte si se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Diroton užívat.

Léčba alergií jako je štípnutí hmyzem

Informujte svého lékaře, pokud se chystáte podstoupit léčbu snižující projevy alergií jako je

štípnutí hmyzem (desenzibilizační léčba). Pokud budete užívat přípravek Diroton během této

léčby, může dojít k výskytu závažné alergické reakce.

Operace

Pokud se chystáte podstoupit operaci (včetně zubní operace), informujte svého lékaře nebo

zubního lékaře, že užíváte přípravek Diroton. Je to proto, že u Vás může dojít ke snížení

krevního tlaku (hypotenze), pokud Vám bude podán během užívání přípravku Diroton určitý

typ místního nebo celkového znecitlivění (anestézie).

Děti a dospívající

Nebylo studováno podávání přípravku Diroton dětem. Pro další informace si promluvte se

svým lékařem. Přípravek Diroton není doporučen u dětí mladších než 6 let a u dětí se závažnými

problémy s ledvinami.

Další léčivé přípravky a přípravek Diroton

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to proto, že přípravek Diroton může ovlivnit

účinek některých léků a některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Diroton.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka zvláště pokud užíváte některý z následujících léků:

4/10

jiné léky na snížení krevního tlaku,

blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě

"Neužívejte přípravek Diroton" a "Upozornění a opatření")."

močopudné léky (diuretika),

betablokátory, jako je atenolol a propranolol,

nitráty (na problémy se srdcem),

nesteroidní protizánětlivé léky (NSAD), užívané k léčbě bolesti a artritidy,

aspirin (kyselina acetylsalicylová) v dávce 3 gramy nebo více každý den,

léky na deprese a duševní problémy, včetně lithia,

doplňky stravy obsahující draslík (včetně náhražek soli), draslík šetřící diuretika a jiné

přípravky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi (např. trimethoprim a kotrimoxazol

k léčbě bakteriálních infekcí; cyklosporin - léčivo k potlačení imunitní odpovědi, aby

nedošlo k odmítnutí transplantovaného orgánu; a heparin - léčivo k ředění krve, aby

nedošlo ke vzniku krevních sraženin).

insulin nebo léky na cukrovku užívané ústy,

léky na astma,

léky na zduření v nose nebo v dutinách a jiné léky na nachlazení (včetně těch, které můžete

zakoupit v lékárně bez lékařského předpisu),

léky na potlačení imunitní odpovědi organismu (imunosupresiva),

alopurinol (na dnu),

prokainamid (na srdeční problémy),

léky obsahující zlato, jako je natrium-aurothiomalát, který se podává v injekční formě.

Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat riziko vzniku angioedému (známky angioedému

zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku s dýchacími nebo polykacími obtížemi):

léčivé přípravky na rozpouštění krevních sraženin (aktivátory tkáňového plasminogenu),

obvykle podávané v nemocnici.

léčivé přípravky k vyloučení odmítnutí transplantovaného orgánu a k léčbě nádorovného

onemocnění (např. temsirolimus, sirolimus, everolimus a jiné léčivé přípravky patřící do

skupiny nazývané inhibitory mTOR). Viz bod “Upozornění a opatření“.

vildagliptin, léčivý přípravek k léčbě diabetu (cukrovky).

racekadotril, léčivý přípravek k léčbě průjmu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete

otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

Těhotenství

Pokud se domníváte, že jste těhotná

(

nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat

svého lékaře.

Ten Vám obvykle doporučí, abyste přípravek Diroton přestala užívat už před otěhotněním nebo

jakmile budete mít jistotu, že těhotná jste, a abyste místo přípravku Diroton začala užívat nějaký

jiný lék. Diroton se nedoporučuje užívat v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste

5/10

těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je užíván

po 3. měsíci těhotenství

Kojení

Informujte lékaře, jestliže kojíte nebo chcete začít kojit.

Přípravek Diroton se nedoporučuje podávat ženám v průběhu kojení. Pokud si přejete kojit,

lékař Vám může vybrat jiný lék, zvláště pokud se jedná o novorozence nebo předčasně narozené

dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé mohou během užívání tohoto přípravku pociťovat závratě nebo únavu. Pokud

k tomu dojte, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné stroje.

Než budete provádět tato aktivity, musíte počkat, abyste zjistili, jak Vás lék ovlivňuje.

3.

Jak se přípravek Diroton užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (jistá),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jakmile začnete užívat přípravek Diroton, lékař Vám může dělat vyšetření krve. Lékař pak

může přizpůsobit Vaši dávku léku tak, abyste užívali to správné množství.

Užívání léku

Tabletu polkněte a zapijte vodou.

Snažte se užívat tablety ve stejnou denní dobu. Nezáleží na tom, zda budete užívat přípravek

Diroton před jídlem nebo po jídle.

Přípravek Diroton užívejte tak dlouho, jak Vám lékař doporučí, jedná se o dlouhodobou léčbu.

Je důležité, abyste užíval(a) přípravek Diroton každý den.

Užití první dávky

Věnujte zvláštní pozornost tomu, když užíváte první dávku přípravku Diroton nebo první

zvýšenou dávku přípravku Diroton. Může způsobit větší pokles krevního tlaku než dávky

následující.

To může vést k závratím a točení hlavy. Pokud k tomu dojde, lehněte si. Pokud máte obavy,

promluvte si co nejdříve se svým lékařem.

Dospělí

Vaše dávka léku závisí na Vašem zdravotním stavu a na tom, zda užíváte i jiné léky. Váš lékař

Vám řekne, kolik tablet máte každý den užít. Pokud si nejste jisti dávkováním, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníka.

Při v

ysok

ém

krevní

m tlaku

Doporučená počáteční dávka je 10 mg jednou denně.

6/10

Obvyklá udržovací dávka je 20 mg jednou denně.

Při srdeční

m

selhání

Doporučená počáteční dávka je 2,5 mg jednou denně.

Obvyklá udržovací dávka je 5 až 35 mg užívaných jednou denně.

Po infarktu myokardu

Doporučená počáteční dávka je 5 mg do 24 hodin od záchvatu a 5 mg následující den.

Obvyklá udržovací dávka je 10 mg jednou denně.

Při obtížích s

ledvinami způsobených cukrovkou

Doporučená dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně.

Pokud jste starší a máte problémy s ledvinami nebo užíváte diuretika (močopudné léky), může

Vám lékař předepsat nižší dávku, než je obvyklá dávka.

Použití u dětí

a dospívající

ch

Děti a dospívající (ve věku 6

-16 let) s

vysokým krevním tlakem

Přípravek Diroton není doporučen pro užití u dětí mladších než 6 let nebo u dětí se

závažnými problémy s ledvinami.

Lékař určí, jaká je správná dávka pro Vaše dítě. Dávka závisí na tělesné hmotnosti dítěte.

Pro děti s tělesnou hmotností mezi 20 a 50 kg je obvyklá počáteční dávka 2,5 mg jednou

denně.

Pro děti s tělesnou hmotností nad 50 kg je obvyklá počáteční dávka 5 mg jednou denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Diroton, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Diroton, než Vám předepsal lékař, obraťte se neprodleně na

svého

lékaře

nebo

nejbližší

nemocnici.

Nejpravděpodobněji

mohou

vyskytnout

následující účinky: závrať, palpitace (bušení srdce).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diroton

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže se však již

blíží doba pro další dávku, vynechejte zapomenutou dávku.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a)

užívat přípravek Diroton

Nepřestávejte užívat tablety, dokud Vám to lékař neřekne, i když se cítíte dobře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka

7/10

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás vyskytne některá z níže popsaných reakcí, přestaňte užívat přípravek Diroton

a neprodleně vyhledejte lékaře:

Závažné alergické reakce (vzácné, mohou postihnout až 1 osobu z 1000). Příznaky mohou

zahrnovat rychlý nástup:

otoku obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. To může činit problémy s polykáním.

závažného nebo náhlého otoku rukou, nohou nebo kotníků.

problémů s dýcháním.

závažného svědění kůže (s vyvýšenými bulkami).

Závažné kožní poruchy, jako je náhlá a neočekávaná vyrážka nebo pálení, zarudnutí nebo

olupování kůže (velmi vzácné, mohou postihnout až 1 osobu z 10 000).

Infekce s příznaky, jako je horečka, závažné zhoršení celkového zdravotního stavu nebo

horečka s příznaky místní infekce, jako je bolest v krku/hltanu/ústech nebo močové

problémy (velmi vzácné, mohou postihnout až 1 osobu z 10 000).

Další možné nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 osobu z 10):

bolest hlavy

závrať nebo pocit lehké hlavy, zvlášť při rychlém postavení

průjem

suchý kašel, který neustupuje

zvracení

problémy s ledvinami (prokáží se vyšetřením krve)

Méně časté

nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

změny nálady

změny barvy prstů na rukou nebo na nohou (bledě modrá následovaná zčervenáním) nebo

necitlivost nebo brnění prstů na rukou nebo na nohou

změny vnímání chuti

pocit ospalosti

pocit točení se (vertigo)

cévní mozková příhoda (mozková mrtvice)

rychlý srdeční rytmus,

rýma

pocit na zvracení (nauzea)

bolest břicha nebo poruchy trávení

kožní vyrážka nebo svědění kůže

neschopnost dosáhnout erekce (impotence)

pocit únavy nebo slabosti (ztráta síly)

u osob s následujícími stavy může dojít k velkému poklesu krevního tlaku:

onemocnění cév srdce, zúžení aorty (artérie v srdci), zúžení ledvinné tepny nebo srdečních

chlopní, zvětšení srdečního svalu. Pokud se Vás to týká, můžete pociťovat závrať nebo

pocit točení se, zvláště při rychlém vstávání.

změny hodnot laboratorního vyšetření krve týkajících se funkce ledvin nebo jater

8/10

srdeční infarkt

halucinace (slyšení nebo vidění neexistujícího)

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

pocit zmatenosti

kožní vyrážka s vystouplými pupínky (kopřivka)

sucho v ústech

vypadávání vlasů

psoriáza (kožní problém)

změny čichového vnímání

zvětšení prsů u mužů

změny některých buněk nebo součástí krve. Lékař Vám může čas od času odebírat krev,

aby zkontroloval, zda přípravek Diroton nějak neovlivnil Vaši krev. Příznaky mohou

zahrnovat pocit únavy, bledou kůži, bolest v krku, vysokou tělesnou teplotu (horečku)

bolest kloubů a svalů, otok kloubů nebo žláz nebo citlivost na sluneční světlo.

nízké hladiny sodíku v krvi, které mohou způsobovat únavu, bolest hlavy, nevolnost,

zvracení

nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)

náhlé selhání ledvin.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 osobu z 10 000):

sinusitida (pocit bolesti nebo plnosti za tvářemi nebo za očima)

pískání při dýchání

nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie). Příznaky mohou zahrnovat pocit hladu nebo

slabost, pocení a rychlé bušení srdce.

zánět plic. Příznaky mohou zahrnovat kašel, pocit dušnosti a vysokou tělesnou teplotu

(horečku).

zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka)

zánět jater. Ten může způsobit ztrátu chuti k jídlu, zežloutnutí kůže a očí a tmavé zbarvení

moči.

zánět slinivky břišní. Ten může způsobit středně silnou až silnou bolest břicha.

závažné kožní onemocnění. Příznaky zahrnují zčervenání, tvorbu puchýřů a olupování.

pocení

vylučování menšího množství moči než normálně

nebo žádné vylučování moči

selhání jater

nezhoubný nádor kůže projevující se červenými bulkami,

zánět střeva

špatná funkce kostní dřeně, chybění červených krvinek, nízký počet krevních destiček

(trombocytopenie), snížení počtu

určitých bílých krvinek (neutropenie, leukopenie),

snížení počtu bílých krvinek (agranulocytoza), což zvyšuje pravděpodobnost vzniku

infekce, onemocnění mízních uzlin.

onemocnění, kdy imunitní systém (který chrání Vaše tělo před nemocemi) nepoznává

zdravé buňky a útočí na ně. Nazývá se autoimunitní onemocnění.

Četnost není známa (

četnost nelze z dostupných údajů určit)

příznaky deprese

mdloby

závažné alergické hypersenzitivní reakce (anafylaktická/anafylaktoidní reakce).

Nežádoucí účinky hlášené navíc u dětí

9/10

Nežádoucí účinky, které se vyskytují u dětí, se zdají být srovnatelné s těmi, které byly

pozorovány u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Diroton uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Diroton obsahuje

Léčivou látkou je lisinoprilum (ve formě lisinoprilum dihydricum).

Jedna tableta obsahuje lisinoprilum 5/10/20 mg ve formě lisinoprilum dihydricum

5,44/10,89/21,77 mg.

Pomocnými

látkami

jsou:

magnesium-stearát,

mastek,

mannitol,

kukuřičný

škrob,

dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého.

Jak přípravek Diroton vypadá a c

o obsahuje toto

balení

Diroton 5 mg tablety: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní tablety se zkosenými hranami, na

jedné straně vyraženo „5“, na druhé straně půlicí rýha. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Diroton 10 mg tablety: bílé až téměř bílé bikonvexní tablety tvaru čtverce se zkosenými

hranami, na jedné straně vyraženo „10“, na druhé straně půlicí rýha. Tabletu lze rozdělit na

stejné dávky.

Diroton 20 mg tablety: bílé až téměř bílé bikonvexní tablety tvaru pětiúhelníku se zkosenými

hranami, na jedné straně vyraženo „20“, na druhé straně půlicí rýha.Tabletu lze rozdělit na

stejné dávky.

PVC/ PVDC/ Al blistry s 28 tabletami přípravku Diroton 5 mg a 20 mg.

PVC/ PVDC/ Al blistry s 28 nebo 100 tabletami přípravku Diroton 10 mg.

10/10

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21,

H-1103 Budapešť,

Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

7. 11. 2019.

1/18

Sp.zn. sukls187593/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV

LÉČIVÉHO

PŘÍPRAVKU

DIROTON 5 mg tablety

DIROTON

10 mg tablety

DIROTON

20 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

DIROTON 5 mg tablety: Jedna tableta obsahuje lisinoprilum 5 mg (ve formě lisinoprilum

dihydricum 5,44 mg).

DIROTON 10 mg tablety: Jedna tableta obsahuje lisinoprilum 10 mg (ve formě lisinoprilum

dihydricum 10,89 mg).

DIROTON 20 mg tablety: Jedna tableta obsahuje lisinoprilum 20 mg (ve formě lisinoprilum

dihydricum 21,77 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Diroton 5 mg tablety: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní tablety se zkosenými hranami, na

jedné straně vyraženo „5“, na druhé straně půlicí rýha.

Diroton 10 mg tablety: bílé až téměř bílé bikonvexní tablety tvaru čtverce se zkosenými

hranami, na jedné straně vyraženo „10“, na druhé straně půlicí rýha.

Diroton 20 mg tablety: bílé až téměř bílé bikonvexní tablety tvaru pětiúhelníku se zkosenými

hranami, na jedné straně vyraženo „20“, na druhé straně půlicí rýha.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Hypertenze

Léčba hypertenze.

Srdeční selhání

Léčba symptomatického srdečního selhání.

Akutní infarkt

myokardu

Krátkodobá léčba (6 týdnů) hemodynamicky stabilizovaných pacientů během 24 hodin po

akutním infarktu myokardu.

Renální komplikace onemocnění diabetes mellitus

2/18

Léčba renálního onemocnění u hypertenzních pacientů s diabetem mellitem 2. typu a počáteční

nefropatií (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávka musí být určena individuálně podle pacientova profilu a reakce krevního tlaku (viz bod

4.4).

Hypertenze

Diroton

může

být

užíván

monoterapii

nebo

kombinaci

antihypertenzivy

jiných

terapeutických skupin (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1).

Počáteční dávka

U pacientů s hypertenzí je obvyklá doporučená počáteční dávka 10 mg. U pacientů se silně

aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron (zvláště s renovaskulární hypertenzí,

deplecí soli a /nebo objemu, srdeční dekompenzací nebo se závažnou hypertenzí) může nastat

výrazný pokles krevního tlaku po počáteční dávce. U těchto pacientů je doporučená počáteční

dávka 2,5 mg - 5 mg a zahájení léčby by mělo probíhat pod lékařskou kontrolou. V případě

renálního poškození je nutná nižší počáteční dávka (viz tabulka 1 níže).

Udržovací dávka

Obvyklá efektivní udržovací dávka je 20 mg podaných v jedné denní dávce. Obecně může být

dávka dále zvýšena, pokud není požadovaného terapeutického efektu dosaženo během 2 - 4

týdenní léčby určitou stejnou dávkou. Maximální dávka v dlouhodobé terapii v kontrolovaných

klinických studiích byla 80 mg/den.

Pacienti léčení diuretiky

Po zahájení terapie přípravkem Diroton může následovat symptomatická hypotenze. Ta je

pravděpodobnější u pacientů, kteří jsou současně léčeni diuretiky.

Proto se doporučuje

opatrnost, neboť tito pacienti mohou být v objemové a/nebo v solné depleci. Pokud je to možné,

diuretika mají být vysazena 2 až 3 dny před zahájením terapie přípravkem Diroton. U

hypertenzních pacientů, u kterých nemůže být vysazena diuretická terapie, musí být terapie

přípravkem Diroton zahájena dávkou 5 mg. Musí být monitorovány renální funkce a sérové

hladiny draslíku. Následné dávkování přípravku Diroton má být upraveno podle reakce

krevního tlaku. Je-li potřeba, terapie diuretiky může pokračovat (viz body 4.4 a 4.5).

Úprava dávkování při poruše funkce ledvin

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin má vycházet z hodnot clearance kreatininu, jak

je uvedeno v tabulce 1 níže.

Tabulka 1. Úprava dávkování u poruchy funkce ledvin

Clearance kreatininu (ml/min)

Počáteční dávka (mg/den)

< 10 ml/min (včetně dialyzovaných pacientů)

2,5 mg *

10 - 30 ml/min

2,5 - 5 mg

31 - 80 ml/min

5 - 10 mg

* Dávka a/nebo frekvence podávání by měly být přizpůsobeny podle reakce krevního tlaku.

Dávka může být zvyšována titrací do dosažení kontroly tlaku krve nebo do maximální dávky

40 mg denně.

3/18

Pediatričtí pacienti s

hypertenzí ve věku 6

-16 let

Doporučená počáteční dávka je 2,5 mg jednou denně u pacientů s tělesnou hmotností 20 až <50

kg a 5 mg jednou denně u pacientů s tělesnou hmotností ≥50 kg. Dávkování je třeba

individuálně přizpůsobit na maximální dávku 20 mg denně u pacientů s tělesnou hmotností 20

až < 50 kg a 40 mg denně u pacientů s tělesnou hmotností ≥50 kg. U dětských pacientů nebylo

studováno dávkování nad 0,61mg/kg (nebo nad 40 mg) (viz bod 5.1).

U dětí se snížením funkce ledvin je třeba vzít v úvahu nižší počáteční dávku nebo prodloužení

dávkovacích intervalů.

Srdeční selhání

pacientů

symptomatickým

srdečním

selháním

být

léčba

přípravkem

Diroton

doplňková k léčbě diuretiky, a kde je to vhodné, k léčbě digitalisem nebo beta-blokátory

Počáteční dávka přípravku Diroton je 2,5 mg podaná jedenkrát denně. Musí být podána pod

lékařským dohledem, aby se zjistil počáteční účinek lisinoprilu na krevní tlak. Dávka lisinoprilu

má být zvyšována:

maximálně o 10 mg

v intervalech nejméně 2 týdnů

do nejvyšší tolerované dávky pacientem, maximálně 35 mg jednou denně.

Úpravu dávky je nutno provádět podle klinické odpovědi každého jednotlivého pacienta.

U pacientů s vysokým rizikem symptomatické hypotenze, např. u pacientů s deplecí solí

s hyponatremií nebo bez hyponatremie, pacientů hypovolemických nebo u pacientů, kteří

dostávali razantní diuretickou terapii, by měly být tyto stavy upraveny pokud možno ještě před

zahájením terapie přípravkem Diroton. Je nutná kontrola renálních funkcí a sérové hladiny

draslíku (viz bod 4.4).

Akutní infarkt myokardu

Pacienti se musí podrobit standardně doporučené léčbě trombolytiky, aspirinem a beta-

blokátory. Spolu s přípravkem Diroton může být podáván intravenózně nebo transdermálně

glycerol-trinitrát.

Počáteční dávka (první 3 dny po infarktu)

Léčba přípravkem Diroton může být zahájena v průběhu 24 hodin od vzniku příznaků. Léčba

nesmí být zahájena při systolickém tlaku nižším než 100 mmHg. První dávka přípravku Diroton

je 5 mg perorálně, následuje dávka 5 mg po 24 hodinách, 10 mg po 48 hodinách a poté 10 mg

jedenkrát denně. U pacientů s nízkým systolickým tlakem (120 mmHg a nižším) při zahájení

léčby nebo v průběhu prvních tří dnů po akutním infarktu myokardu se má použít nižší dávka

- 2,5 mg perorálně (viz bod 4.4).

V případě poruchy funkce ledvin (clearance kreatininu < 80 ml/min) je třeba počáteční dávku

přípravku Diroton přizpůsobit clearance kreatininu pacienta (viz tabulka 1).

Udržovací dávka

Udržovací dávka je 10 mg jednou denně. Pokud nastane hypotenze (systolický tlak je nižší nebo

roven 100 mmHg), má být denní udržovací dávka snížena na 5 mg nebo přechodně, pokud je

to třeba, až na 2,5 mg. Pokud nastane prolongovaná hypotenze (systolický krevní tlak nižší než

90 mmHg déle než l hodinu), má být přípravek Diroton vysazen.

Léčba má pokračovat po dobu 6 týdnů a poté má být stav pacienta přehodnocen. Pacienti, u

kterých se vyvinou příznaky srdečního selhání, musí s léčbou přípravkem Diroton pokračovat

(viz bod 4.2).

4/18

Renální komplikace onemocnění

diabetes mellitus

K dosažení poklesu diastolického krevního tlaku pod 90 mmHg u hypertenzních pacientů

s diabetem mellitem 2. typu a s počínající nefropatií může být dávka 10 mg přípravku Diroton

jednou denně zvýšena v případě potřeby na 20 mg jednou denně.

V případě poruchy funkce ledvin (clearance kreatininu nižší než 80 ml/min) je třeba počáteční

dávku přípravku Diroton upravit podle clearance kreatininu pacienta (viz tabulka 1).

Pediatrická populace

Je jen omezená zkušenost s účinností a bezpečností u dětí ve věku >6 let s hypertenzí, v jiných

indikacích nejsou žádné zkušenosti (viz bod 5.1). Lisinopril není doporučen u dětí v jiných

indikacích, než je hypertenze.

Lisinopril není doporučen u dětí mladších než 6 let nebo u dětí se závažnou poruchou funkce

ledvin (GFR < 30 ml/min/1,73 m

) (viz bod 5.2).

S

tarší pacient

i

V klinických studiích nebyly zjištěny změny profilu účinnosti či bezpečnosti v souvislosti s

věkem. Pokud je však pokročilý věk spojen s poklesem renálních funkcí, je třeba se řídit

doporučením pro počáteční dávku přípravku Diroton uvedeným v tabulce 1. Poté má být dávka

upravena podle reakce krevního tlaku.

Pacienti po transplantaci ledvin

S používáním lisinoprilu u pacientů po nedávné transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. Léčba

přípravkem Diroton proto u těchto pacientů není doporučena.

Způsob podání

Diroton se užívá perorálně v jedné denní dávce. Tak jako jiné přípravky užívané jednou denně,

musí být přípravek Diroton užíván v přibližně stejnou denní dobu. Absorpce přípravku Diroton

není ovlivněna jídlem.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

nebo na jakýkoli jiný inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu.

Anamnéza angioedému v souvislosti s předchozí léčbou ACE inhibitory.

Hereditární nebo idiopatický angioedém.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6).

­

Souběžné

užívání

přípravku

Diroton

přípravky

obsahujícími

aliskiren

kontraindikováno u pacientů s diabetem mellitem nebo s poruchou funkce ledvin (GFR <

60 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.5 a 5.1).

­

Souběžné užívání se sakubitrilem/valsartanem. Přípravek Diroton nesmí být nasazen dříve

než 36 hodin po poslední dávce sakubitrilu/valsartanu (viz body 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Symptomatická hypotenze

5/18

Symptomatická hypotenze byla u nekomplikovaných hypertoniků pozorována zřídka. U

hypertonických pacientů užívajících lisinopril nastává hypotenze s větší pravděpodobností,

pokud je pacient v objemové depleci, např. při diuretické terapii, dietním omezení soli, dialýze,

zvracení nebo průjmu nebo při závažné na reninu závislé hypertenzi (viz bod 4.5 a 4.8).

Symptomatická hypotenze byla pozorována u pacientů se srdečním selháním s přidruženou

renální insuficiencí nebo bez ní. Pravděpodobněji nastává u pacientů se závažnějším stupněm

srdečního selhání, při užití vysokých dávek kličkových diuretik, hyponatremii nebo při poruše

funkce ledvin. U pacientů se zvýšeným rizikem vzniku symptomatické hypotenze má být

počáteční terapie a změna dávky pečlivě monitorovány. Stejný postup je doporučen u pacientů

ischemickou

chorobou

srdeční

nebo

cerebrovaskulárním

onemocněním,

kterých

nadměrný pokles krevního tlaku mohl mít za následek infarkt myokardu nebo cévní mozkovou

příhodu.

Jestliže nastane hypotenze, pacient má být uložen do polohy naznak, a pokud je to nutné, má

být aplikována intravenózní infúze fyziologického roztoku. Přechodná hypotenzní reakce není

kontraindikací pro další dávky, které mohou být obvykle podány bez obtíží, pokud již došlo k

vzestupu krevního tlaku po zvýšení objemu.

U některých pacientů se srdečním selháním, kteří mají normální nebo nízký krevní tlak, může

po podání přípravku Diroton dojít k dalšímu poklesu systémového krevního tlaku. Tento účinek

očekávat

není

obvykle

důvodem

přerušení

léčby.

Pokud

hypotenze

stane

symptomatickou, může být nezbytné snížit dávku nebo Diroton vysadit.

Hypotenze při akutním infarktu myokardu

Léčba přípravkem Diroton nesmí být zahájena u pacientů s akutním infarktem myokardu, u

kterých je riziko dalšího vážného zhoršení hemodynamiky po léčbě vazodilatancii. Jsou to

pacienti se systolickým krevním tlakem 100 mmHg nebo nižším nebo v kardiogenním šoku.

Během prvních tří dnů po infarktu myokardu by měla být dávka snížena, pokud je systolický

krevní tlak 120 mmHg nebo nižší. Udržovací dávka by měla být snížena na 5 mg nebo

přechodně až na 2,5 mg, pokud je systolický krevní tlak 100 mmHg nebo nižší. Pokud

hypotenze přetrvává (systolický krevní tlak nižší než 90 mmHg déle než 1 hodinu), pak má být

přípravek Diroton vysazen.

Aortální a mitrální stenóza / hypertrofická kardiomyopatie

Stejně jako u všech ACE inhibitorů vyžaduje i podávání přípravku Diroton pacientům s mitrální

stenózou a obstrukcí výtokové části levé komory, jako je aortální stenóza nebo hypertrofická

kardiomyopatie, opatrnost.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu nižší než 80 ml/min) musí být

počáteční dávka přizpůsobena clearance kreatininu pacienta (viz tabulka l v bodu 4.2) a jeho

odpovědi na léčbu. K běžné lékařské praxi u těchto pacientů patří rutinní monitorování hladin

draslíku a kreatininu.

U pacientů se srdečním selháním může vést hypotenze následující po zahájení léčby ACE

inhibitory k dalšímu zhoršení renálních funkcí. V této situaci bylo hlášeno akutní renální

selhání, obvykle reverzibilní.

U některých pacientů s oboustrannou stenózou renálních tepen nebo stenózou arterie solitární

ledviny, kteří byli léčeni inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, byl pozorován vzestup

sérové urey a sérového kreatininu, obvykle reverzibilní po přerušení terapie. To je zvláště

pravděpodobné

pacientů

renální

insuficiencí.

Pokud

přítomna

renovaskulární

hypertenze, existuje zvýšené riziko závažné hypotenze a renální insuficience. U těchto pacientů

6/18

musí být léčba započata nízkými dávkami a pečlivou titrací dávkování pod důsledným

lékařským dohledem. Jelikož léčba diuretiky může být napomáhajícím faktorem zmíněných

komplikací, léčba diuretiky musí být přerušena a renální funkce musí být během prvních týdnů

léčby přípravkem Diroton monitorovány.

U některých hypertenzních pacientů bez předchozího zjevného renovaskulárního onemocnění

došlo k vzestupu sérové urey a sérového kreatininu, obvykle mírnému a přechodnému, zvláště

pokud byl Diroton podán současně s diuretiky. Toto je pravděpodobnější u pacientů s již

existujícím renálním poškozením. Může být třeba snížit dávku a/nebo vysadit diuretikum

a/nebo Diroton.

V případě akutního infarktu myokardu nesmí být započata léčba přípravkem Diroton u pacientů

s prokázanou renální dysfunkcí definovanou hodnotami sérového kreatininu překračujícími 177

mol/l a/nebo proteinurií převyšující 500 mg/24 hod. Pokud se renální dysfunkce rozvine

během léčby přípravkem Diroton (sérová koncentrace kreatininu převyšuje 265

mol/l nebo

dojde ke zdvojnásobení hodnoty naměřené před léčbou), pak by se mělo zvážit vysazení

přípravku Diroton.

Hypersenzitivita

/angioedém

Angioneurotický edém obličeje, končetin, rtů, jazyka, glottis, a/nebo laryngu byl u pacientů

léčených inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, včetně lisinoprilu, hlášen vzácně. Tyto

obtíže se mohou objevit kdykoli během léčby. V takovém případě by měla být léčba přípravkem

Diroton okamžitě přerušena a má být zajištěna přiměřená léčba a monitorování pacienta, aby

před propuštěním pacienta byla jistota úplného odeznění příznaků. Dokonce i v těch případech,

kdy byl mírný otok omezen pouze na jazyk bez potíží s dýcháním, je nutné pacienta podrobit

prolongovanému sledování, protože léčba antihistaminiky a kortikoidy nemusí být vždy účinná.

Velmi vzácně bylo hlášeno úmrtí v souvislosti s angioedémem spojeným s edémem laryngu

nebo jazyka. V případě, kdy dojde k postižení jazyka, glottis nebo hrtanu, je pravděpodobná

blokáda dýchacích cest, zvláště u pacientů s prodělanou operací dýchacích cest. V takovém

případě je třeba urychleně poskytnout příslušnou léčbu. Ta může zahrnovat podání adrenalinu

a/nebo udržování průchodnosti dýchacích cest. Pacient musí být pod pečlivým lékařským

dohledem až do úplného vymizení příznaků.

Bylo zjištěno, že podávání ACE inhibitorů pacientům černé rasy vede, ve srovnání s příslušníky

jiných ras, ke zvýšené incidenci rozvoje angioedému.

Pacienti s anamnézou angioedému bez vztahu k terapii ACE inhibitory mohou mít zvýšené

riziko angioedému při užívání ACE inhibitoru (viz bod 4.3).

Souběžné užívání ACE inhibitorů a sakubitrilu/valsartanu je kontraindikováno z důvodu

zvýšeného rizika angioedému. Léčbu sakubitrilem/valsartanem nelze zahájit dříve než 36 hodin

po poslední dávce lisinoprilu. Léčbu lisinoprilem nelze zahájit dříve než 36 hodin po poslední

dávce sakubitrilu / valsartanu (viz body 4.3 a 4.5).

Souběžné

užívání

inhibitorů

racekadotrilem,

mTOR

inhibitory

(např.

sirolimus,

everolimus, temsirolimus) a vildagliptinem může vést ke zvýšenému riziku angioedému (např.

otok dýchacích cest nebo jazyka spolu s poruchou dýchání nebo bez poruchy dýchání) (viz bod

4.5). U pacientů, kteří již užívají ACE inhibitor, je třeba opatrnosti při počátečním podání

racekadotrilu, mTOR inhibitorů a vildagliptinu.

Anafylakt

oidní

reakce u hemodialyzovaných pacientů

Anafylaktoidní reakce byly hlášeny u pacientů dialyzovaných za použití membrán s vysokým

průtokem (např. AN 69) a současně léčených ACE inhibitory. U těchto pacientů má být zváženo

použití jiného typu dialyzační membrány nebo jiné skupiny antihypertenzních látek.

7/18

Anafylakt

oidní

reakce během LDL aferézy (lipoproteiny s nízkou hustotou)

Život ohrožující anafylaktoidní reakce se vzácně objevila u pacientů užívajících ACE inhibitory

během LDL aferézy dextran sulfátem. Těmto reakcím bylo zabráněno dočasným přerušením

léčby ACE inhibitory před každou aferézou.

Desenzibilizace

U pacientů užívajících ACE inhibitory během desenzibilizace (např. jedem blanokřídlých) se

vyskytly život ohrožující anafylaktické reakce. Těmto reakcím se bylo možno vyhnout

přechodným vysazením terapie ACE inhibitorem, ale tyto reakce se znovu objevily po

znovuzavedení léčby.

Jaterní selhání

Velmi zřídka byly ACE inhibitory spojovány se syndromem začínajícím cholestatickou

žloutenkou a pokračujícím jako fulminantní nekróza, končící někdy smrtí. Mechanismus tohoto

syndromu nebyl studován. Pacienti užívající přípravek Diroton, u kterých se vyvine žloutenka

nebo výrazné zvýšení jaterních enzymů, musí přerušit léčbu přípravkem Diroton a podrobit se

vhodné léčbě.

Neutropenie/agranulocytóza

Neutropenie/agranulocytóza, trombocytopenie a anémie byly hlášeny u pacientů užívajících

ACE inhibitory. U pacientů s normální renální funkcí bez žádných komplikujících faktorů se

neutropenie

objevuje

zřídka.

přerušení

léčby

inhibitory

byly

neutropenie

agranulocytóza reverzibilní. U pacientů s kolagenní vaskulární nemocí, imunosupresivní

terapií, léčbou alopurinolem nebo prokainamidem nebo s kombinací těchto komplikujících

faktorů, zvláště s již existující poruchou funkce ledvin, je při podávání přípravku Diroton nutná

extrémní opatrnost. U některých těchto pacientů se vyvinula závažná infekce, která v několika

případech nereagovala na intenzivní antibiotickou léčbu. Pokud je Diroton podáván těmto

pacientům, je nutná periodická kontrola bílých krvinek a pacienti musí být poučeni o nutnosti

oznámit jakoukoli známku infekce.

Duální blokáda systému renin

-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II

nebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně

akutního selhání ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů

ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body

4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod

dohledem specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů

a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u

pacientů s diabetickou nefropatií

Rasa

ACE inhibitory způsobují angioedém u černošské populace častěji než u ostatních pacientů.

8/18

Tak jako ostatní ACE inhibitory, i Diroton může být méně účinný při snižování krevního tlaku

u černošské populace ve srovnání s ostatní populací. Je to možné díky vyšší prevalenci stavů s

nízkým reninem v černošské populaci hypertoniků.

Kašel

Při užívání ACE inhibitorů byl zaznamenán kašel. Charakteristický je trvalý, neproduktivní

kašel odeznívající po přerušení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitory je třeba vzít v úvahu při

diferenciální diagnóze.

Chirurgie / anestézie

U pacientů podstupujících velký chirurgický zákrok nebo během anestézie za použití látek

vyvolávajících

hypotenzi

může

přípravek

Diroton

blokovat

tvorbu

angiotenzinu

při

druhotném kompenzačním uvolnění reninu. Pokud nastane hypotenze a předpokládá se, že je

vyvolána tímto mechanismem, může být upravena zvýšením objemu.

Hyperkalemie

ACE inhibitory mohou vyvolat hyperkalemii, protože brání uvolňování aldosteronu. U

pacientů s normální funkcí ledvin není účinek obvykle významný. U pacientů s poruchou

funkce ledvin a/nebo u pacientů užívajících doplňky stravy obsahující kalium (včetně náhražek

soli), kalium šetřící diuretika (např. spironolakton, triamteren nebo amilorid) nebo u pacientů

užívajících jakéhokoli jiné léčivé látky zvyšující draslík v séru (např. heparin, trimethoprim

nebo kombinaci trimethoprim/sulfamethoxazol označovanou též jako kotrimoxazol) a zejména

antagonisty aldosteronu nebo blokátory receptorů angiotensinu) se ale hyperkalemie může

objevit. Pokud je souběžné používání výše uvedených přípravků považováno za vhodné,

doporučuje se pravidelně sledovat hladinu draslíku v séru a funkci ledvin (viz bod 4.5).

Pacienti s diabetem

Během prvního měsíce léčby ACE inhibitory je u pacientů s diabetem léčených perorálními

antidiabetiky nebo insulinem nutné pravidelné monitorování glykemie (viz bod 4.5).

Lithium

Kombinace lithia a přípravku Diroton není obecně doporučována (viz bod 4.5).

Těhotenství

ACE inhibitory nemají být podávány během těhotenství. Pokud není léčba ACE inhibitory

nezbytná, je třeba ji zaměnit u pacientek plánujících otěhotnění za alternativní antihypertenzní

terapii, u které je stanoven bezpečnostní profil v těhotenství. Pokud je zjištěno těhotenství, je

třeba okamžitě přerušit léčbu ACE inhibitory a pokud je to nutné, nasadit alternativní terapii

(viz body 4.3 a 4.6).

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antihypertenzní látky

9/18

Při kombinaci přípravku Diroton s dalšími antihypertenzivy (např. glycerol-trinitrát nebo jiné

nitráty či jiná vazodilatancia) může dojít k dalšímu snížení krevního tlaku.

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron

(RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin

II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze,

hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s

použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Léčivé přípravky zvyšující riziko angioedému

Souběžné užívání ACE inhibitorů a sakubitrilu/valsartanu je kontraindikováno z důvodu

zvýšeného rizika angioedému (viz body 4.3 a 4.4).

Souběžné

užívání

inhibitorů

racekadotrilem,

mTOR

inhibitory

(např.

sirolimus,

everolimus, temsirolimus), aktivátory tkáňového plasminogenu a vildagliptinem může vést ke

zvýšenému riziku angioedému (viz bod 4.4).

Diuretika

V kombinaci přípravku Diroton s diuretiky je dosahováno obvykle aditivního účinku při

snižování krevního tlaku.

U pacientů, kteří jsou již na diuretické léčbě, a zvláště u těch, u kterých byla diuretická léčba

zavedena nedávno, se může občas vyskytnout nadměrný pokles krevního tlaku, pokud je k

terapii přidán Diroton. Možnost symptomatické hypotenze po přípravku Diroton může být

minimalizována přerušením terapie diuretiky před zahájením terapie přípravkem Diroton (viz

body 4.4 a 4.2).

Doplňky draslíku, kalium šetřící diuretika nebo doplňky solí obsahující draslík a jiné léčivé

přípravky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku v séru

Hladina draslíku v séru obvykle zůstává v normálu, ale u některých pacientů se může při léčbě

lisinoprilem

objevit hyperkal

mie. Kalium šetřící diuretika (např. spironolakton, triamteren

nebo amilorid), doplňky stravy obsahující kalium nebo náhražky soli obsahující kalium mohou

vést k významnému zvýšení hladiny draslíku v séru. Při podávání lisinoprilu společně s dalšími

látkami,

které

zvyšují

sérové

kalium,

jako

trimethoprim

kotrimoxazol

(trimethoprim/sulfamethoxazol), je zapotřebí opatrnost, protože o trimethoprimu je známo, že

se chová jako kalium šetřící diuretikum jako amilorid. Proto není kombinace lisinoprilu s výše

zmíněnými léčivými přípravky doporučena. Pokud je současné podávání indikováno, je třeba

je podávat s opatrností a s častými kontrolami hladin draslíku v séru (viz bod 4.4).

Cyklosporin

:

Při

souběžném

užívání

inhibitorů

cyklosporinu

může

objevit

hyperkal

mie. Doporučuje se kontrolovat hladinu draslíku v séru.

Heparin

:

Při souběžném užívání ACE inhibitorů a heparinu se může objevit hyperkal

mie.

Doporučuje se kontrolovat hladinu draslíku v séru.

Pokud je přípravek Diroton podáván s diuretikem vyvolávajícím ztrátu draslíku, hypokalemie

navozená diuretikem se může zlepšit.

Lithium

Během současného podávání lithia a ACE inhibitorů bylo hlášeno reverzibilní zvýšení hladiny

sérového lithia a jeho toxicity. Současné podávání s thiazidovými diuretiky může zvýšit riziko

lithiové toxicity a zvýšit už ACE inhibitory zvýšenou toxicitu lithia.

10/18

Podávání přípravku Diroton s lithiem není doporučeno, ale pokud je tato kombinace nutná, mají

být sérové hladiny lithia pečlivě pravidelně kontrolovány (viz bod 4.4).

Nesteroidní

antiflogistika

(NSAID) včetně kyseliny acetylsalicylové v dávce rovné nebo vyšší

než 3 g

/den

Při

současném

podávání

inhibitorů

s nesteroidními

antiflogistiky

(tj.

kyselina

acetylsalicylová

v protizánětlivém

dávkovacím

režimu,

COX-2

inhibitory

neselektivní

NSAID) může dojít k oslabení antihypertenzního účinku. Současné podávání ACE inhibitorů a

NSAID může vést ke zvýšení rizika zhoršení funkce ledvin, včetně možného akutního selhání

ledvin, ke zvýšení draslíku v séru, zvláště u pacientů s již špatnou funkcí ledvin. Tyto účinky

jsou obvykle reverzibilní. Kombinaci je třeba podávat s opatrností, zvláště u starších pacientů.

Pacienty je třeba dostatečně hydratovat a je třeba vzít v úvahu monitorování funkce ledvin na

začátku současné léčby a poté v pravidelných intervalech.

Zlato

U pacientů léčených inhibitory ACE byly po podání injekčních přípravků zlata (např. natrium-

aurothiomalát) častěji hlášeny případy nitritoidních reakcí (symptomy v důsledku vazodilatace

jako návaly, nauzea, závratě a hypotenze, které mohou být velmi intenzivní).

Tricyklická antidepresiva / antipsychotika / anestetika

Současné

podávání

některých

anestetických

přípravků,

tricyklických

antidepresiv

antipsychotik s ACE inhibitory může způsobit další snížení krevního tlaku (viz bod 4.4).

Sympatomimetika

Sympatomimetika mohou snížit antihypertenzivní účinek ACE inhibitorů.

Antidiabetika

Epidemiologické studie prokazují, že současné užívání ACE inhibitorů a antidiabetik (insulin,

perorální antidiabetika) může zvýšit účinek antidiabetik snižujících hladinu glukosy v krvi, a

tak způsobit riziko hypoglykemie. Tento účinek se projevuje s větší pravděpodobností během

prvních týdnů kombinované léčby a u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Kyselina acetylsalicylová, trombolytika, beta blokátory, nitráty

Diroton může být užíván současně s kyselinou acetylsalicylovou (v kardiologických dávkách),

trombolytiky, beta blokátory a / nebo nitráty.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Užívání ACE inhibitorů není doporučeno v prvním trimestru těhotenství (viz bod 4.4). Užívání

ACE inhibitorů je kontraindikováno během druhého a třetího trimestru těhotenství (viz bod 4.3

a 4.4).

Epidemiologické důkazy ohledně rizika teratogenity po expozici inhibitorům ACE v prvním

trimestru těhotenství nejsou jednoznačné. Malé zvýšení rizika však nelze vyloučit. Pokud se

pokračování v léčbě inhibitorem ACE nepovažuje za nezbytné, mají být pacientky plánující

11/18

těhotenství převedeny na náhradní antihypertenzivní léčbu s prokázaným

bezpečnostním

profilem v těhotenství. Při zjištění těhotenství musí být léčba inhibitory ACE neprodleně

přerušena a v případě potřeby se má začít léčba náhradní.

Je známo, že expozice ACE inhibitorům ve druhém a třetím trimestru má u člověka fetotoxické

účinky (snížení funkce ledvin, oligohydramnion, zpomalení osifikace lebky) a způsobuje

neonatální toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz také bod 5.3). Dojde-li od

druhého trimestru těhotenství k expozici inhibitoru ACE, doporučuje se provést ultrazvukové

vyšetření funkce ledvin a lebky.

Děti matek, které v těhotenství užívaly ACE inhibitory, musí být pečlivě sledovány na výskyt

hypotenze (viz rovněž body 4.3 a 4.4).

Kojení

Protože

nejsou

dostupné

informace

podávání lisinoprilu

během

kojení,

Diroton

není

doporučen a je třeba nasadit alternativní léčbu se známým bezpečnostním profilem během

kojení, zvláště u novorozenců a dětí předčasně narozených.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při řízení nebo obsluze strojů musí být bráno v úvahu, že se příležitostně může vyskytnout

závrať nebo únava.

4.8

Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly sledovány a hlášeny během léčby lisinoprilem a jinými ACE

inhibitory s následující frekvencí:

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné

(≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Frekvence/

Třídy

orgánových

systémů

Časté

(≥1/100 až

<1/

Méně časté

(≥1/1000 až <

1/100)

Vzácné

(≥1/10000 až

<1/1000)

Velmi vzácné

(<1/10000)

Není známo

Poruchy krve

lymfatického

systému

útlum kostní dřeně,

anémie,

trombocytopenie,

leukopenie,

neutropenie,

agranulocytóza (viz

bod 4.4),

hemolytická

anémie,

lymfadenopatie

Poruchy

imunitního

systému

autoimunitní

onemocnění

anafylaktická/

anafylaktoidní

reakce

Endokrinní

poruchy

syndrom

nepřiměřené

sekrece

antidiuretického

hormonu

(SIADH)

Poruchy

metabolismu

a výživy

hypoglykemie

12/18

Psychiatrické

poruchy

změny nálady,

poruchy spánku,

halucinace

zmatenost

depresivní

symptomy

Poruchy

nervového

systému

závrať,

bolest hlavy

parestézie,

vertigo,

změny chuti

parosmie

(poruchy čichu)

synkopa

Srdeční

poruchy

infarkt myokardu

pravděpodobně

sekundárně

vlivem výrazné

hypotenze u

vysoce

rizikových

pacientů (viz bod

4.4),

palpitace,

tachykardie

Cévní

poruchy

ortostatické

účinky

(včetně

hypotenze)

cerebrovaskulární

příhoda

pravděpodobně

sekundárně při

nadměrné

hypotenzi u

vysoce rizikových

pacientů (viz bod

4.4),

Raynaudův

fenomén

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

kašel

rhinitida

bronchospasmus,

sinusitida, alergická

alveolitida/

eosinofilní

pneumonie

Gastrointesti-

nální poruchy

průjem,

zvracení

nauzea,

bolest břicha,

poruchy trávení

sucho v ústech

pankreatitida,

intestinální

angioedém

Poruchy jater

a žlučových

cest

hepatitida

(hepatocelulární

nebo cholestatická),

jaterní selhání (viz

bod 4.4)

Poruchy kůže

a podkožní

tkáně

vyrážka,

svědění

kopřivka,

alopecie,

psoriáza,

hypersenzitivita

/angioneurotic-

ký edém

obličeje,

končetin, rtů,

jazyka, glottis

a/nebo laryngu

(viz bod 4.4)

pocení,

pemfigus,

toxická epidermální

nekrolýza,

Stevens-Johnsonův

syndrom,

erythema

multiforme,

kožní

pseudolymfom

Poruchy

ledvin a

močových

cest

renální

dysfunkce

uremie,

akutní renální

selhání

oligurie/anurie

Poruchy

reprodukční-

ho systému a

prsu

impotence

gynekomastie

Celkové

poruchy a

reakce

v místě

aplikace

únava,

astenie

13/18

Vyšetření

zvýšená hladina

urey v krvi,

zvýšená hladina

sérového

kreatininu,

zvýšení jaterních

enzymů,

hyperkalemie

snížení

hemoglobinu,

snížení

hematokritu,

zvýšení

sérového

bilirubinu,

hyponatremie

Byl zaznamenán komplex symptomů, který může zahrnovat jeden nebo více následujících: horečka,

vaskulitida, myalgie, artralgie/artritida, pozitivní antinukleární protilátky (ANA), zvýšená sedimentace

červených krvinek, eosinofilie a leukocytóza, vyrážka, fotosenzitivita nebo jiné dermatologické projevy.

Pediatrická populace

Bezpečnostní údaje z klinických studií naznačují, že lisinopril je u hypertenzních dětských

pacientů obecně dobře tolerovaný a že bezpečnostní profil v této věkové skupině je srovnatelný

s bezpečnostním profilem dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Symptomy

Dostupné údaje o předávkování u lidí jsou omezené. Příznaky spojované s předávkováním ACE

inhibitorů mohou zahrnovat hypotenzi, oběhový šok, elektrolytovou nerovnováhu, renální

selhání, hyperventilaci, tachykardii, palpitace, bradykardii, závratě, úzkost a kašel.

Léčba

Doporučenou léčbou je intravenózní infúze fyziologického roztoku. Pokud se objeví hypotenze,

pacient musí být uložen do protišokové polohy. Jsou-li k dispozici, je možné podat infuzi

angiotenzinu II a/nebo katecholaminy intravenózně. Pokud k předávkování došlo před krátkým

časem, je vhodná eliminace přípravku Diroton (např. vyvoláním zvracení, výplachem žaludku,

užitím absorbentů a sulfátu sodného). Lisinopril je možné z celkové cirkulace odstranit

hemodialýzou

(viz

4.4).

Pacemakerová

léčba

indikována

terapii

rezistentní

bradykardie. Pravidelně musí být sledovány vitální funkce a koncentrace sérových elektrolytů

a kreatininu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Far

makodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém, ACE inhibitory

samotné

ATC kód: C09AA03

14/18

Mechanismus účinku

Lisinopril je inhibitor peptidyl dipeptidázy. Inhibuje angiotenzin konvertující enzym (ACE),

který katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na vasokonstrikční peptid angiotenzin II. Angiotenzin

také

stimuluje

sekreci

aldosteronu

kůrou

nadledvin.

Inhibice

způsobí

pokles

koncentrace angiotenzinu II a tím pokles vasopresorní aktivity a snížení sekrece aldosteronu.

Snížená koncentrace aldosteronu může způsobit zvýšení sérové koncentrace draslíku.

Farmakodynamické účinky

Zatímco mechanismus, kterým lisinopril snižuje krevní tlak supresí systému renin-angiotenzin-

aldosteron je považován za primární, lisinopril působí antihypertenzivně dokonce i u pacientů

s hypertenzí s nízkou hladinou reninu. ACE je identický s kinázou II, enzymem degradujícím

bradykinin. Zda zvýšené hladiny bradykininu, silného vasodilatačního peptidu, hrají roli v

terapeutickém účinku lisinoprilu, není dosud objasněno.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinek lisinoprilu na mortalitu a morbiditu u pacientů se srdečním selháním byl studován

srovnáním vysokých (32,5 mg nebo 35 mg jednou denně) a nízkých (2,5 mg nebo 5 mg jednou

denně) dávek. Ve studii se 3 164 pacienty, se střední hodnotou přežití pacientů 46 měsíců,

vysoké dávky lisinoprilu ve srovnání s nízkými dávkami způsobily snížení rizika o 12 % při

kombinovaném hodnocení jakékoli mortality a hospitalizace z jakékoli příčiny (p=0,002) a 8

% snížení rizika jakékoli mortality a hospitalizace z kardiovaskulárních důvodů (p=0,036).

Byla vysledována redukce mortality z jakékoli příčiny (8 %, p=0,128) a z kardiovaskulárního

důvodu (10 %, p=0,073). V konečné analýze byl u pacientů léčených vysokou dávkou počet

hospitalizací pro srdeční selhání snížen o 24 % (p=0,002). Symptomatický přínos byl podobný

u pacientů léčených vysokými i nízkými dávkami lisinoprilu.

Výsledky studie prokázaly, že souhrnný profil nežádoucích účinků u pacientů léčených

vysokými

nízkými

dávkami

lisinoprilu

podobný

druhem

počtem.

Předvídatelné

nežádoucí účinky ACE inhibitorů, jako je hypotenze nebo alterace renální funkce, byly

zvládnutelné a zřídka vedly k přerušení léčby. Kašel se vyskytoval méně často u pacientů

léčených vysokými dávkami lisinoprilu.

V GISSI-3 studii byl použit 2x2 faktoriálový plán pro srovnání účinku lisinoprilu a glycerol-

trinitrátu podávaných samostatně nebo v kombinaci po dobu 6 týdnů s kontrolní skupinou u 19

394 pacientů podrobených léčbě během 24 hodin po akutním infarktu myokardu. Lisinopril

statisticky významně snížil riziko mortality o 11 % oproti kontrole (2p=0,03). Snížení rizika u

glycerol-trinitrátu nebylo významné, ale jeho kombinace s lisinoprilem snížila významně riziko

mortality o 17 % ve srovnání s kontrolní skupinou (2p=0,02). V podskupině pacientů starších

70 let a žen, předdefinovaných jako pacienti s vysokým rizikem mortality, byl významný

benefit pozorován při posuzování kombinovaného ovlivnění mortality a srdečních funkcí.

Výsledek ukázal pro všechny pacienty, i z velmi rizikové podskupiny, významný přínos u

pacientů léčených lisinoprilem po dobu 6 měsíců i léčených kombinací lisinoprilu s glycerol-

trinitrátem po dobu 6 týdnů. To dokazuje preventivní působení lisinoprilu. Jak se dá očekávat

při každé vasodilatační léčbě, s léčbou lisinoprilem byl spojený zvýšený výskyt hypotenze a

renálních dysfunkcí, ale nebyl v souvislosti s proporcionálním nárůstem mortality.

Ve dvojitě slepé randomizované multicentrické studii srovnávající lisinopril s blokátorem

kalciových kanálů u 335 hypertenzních pacientů s diabetem 2. typu s počáteční nefropatií

charakterizovanou mikroalbuminurií, lisinopril užívaný v dávce 10 - 20 mg jednou denně po

dobu 12 měsíců snížil systolický/diastolický krevní tlak o 13/10 mmHg a poměr exkrece

albuminu do moči o 40 %. Při srovnání s blokátorem kalciových kanálů, který způsobí stejný

pokles krevního tlaku, u pacientů léčených lisinoprilem se ukázala významně větší redukce

poměru exkrece albuminu do moči, prokazující, že ACE inhibiční účinek lisinoprilu redukuje

mikroalbuminurii přímým mechanismem na renální tkáň spolu s hypotenzivním účinkem.

15/18

Léčba

lisinoprilem

neovlivňuje

kontrolu

glykemie,

bylo

prokázáno

nesignifikantně

významným účinkem na hladiny glykovaného hemoglobinu (HbA1c).

Látky působící na systém renin

-angiotenzin (RAS)

dvou

velkých

randomizovaných,

kontrolovaných

studiích

(ONTARGET

(ONgoing

Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-

D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace

inhibitoru ACE s blokátorem receptorů pro angiotenzin II.

Studie

ONTARGET

byla

vedena

pacientů

anamnézou

kardiovaskulárního

nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetem mellitem 2. typu se známkami

poškození cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetem

mellitem 2. typu a diabetickou nefropatií.

těchto

studiích

nebyl

prokázán

žádný

významně

příznivý

účinek

renální

a/nebo

kardiovaskulární ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené

riziko hyperkalemie, akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti

farmakodynamických vlastností jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE

a blokátory receptorů pro angiotenzin II.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II proto nesmí pacienti s diabetickou

nefropatií užívat současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal

Disease Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní

terapii inhibitorem ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetem

mellitem 2. typu a chronickým onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo

obojím. Studie byla předčasně ukončena z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací.

Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda byly numericky častější ve skupině s

aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí účinky a sledované závažné

nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly častěji hlášeny ve

skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

Pediatrická populace

V klinické studii zahrnující 115 dětských pacientů ve věku 6-16 let s hypertenzí dostávali

pacienti s hmotností pod 50 kg 0,635mg; 2,5 mg nebo 20 mg lisinoprilu denně a pacienti

s hmotností 50 kg a více dostávali 1,25 mg, 5 mg nebo 40 mg lisinoprilu jednou denně. Na

konci druhého týdne snižoval lisinopril podávaný jednou denně tlak krve v závislosti na dávce

s konzistentní antihypertenzní účinností při dávkách vyšších než 1,25 mg.

Účinek byl potvrzený ve fázi vysazení, kde diastolický tlak vzrostl asi o 9 mmHg více u

pacientů randomizovaných do placebové skupiny než u pacientů, kteří byly randomizováni

k pokračování se střední nebo vysokou dávkou lisinoprilu. Na dávce závislý antihypertenzní

účinek byl konzistentní v několika demografických podskupinách: věk, stupnice Tanner

(Tanner fáze), pohlaví a rasa.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Lisinopril je perorálně aktivní ACE inhibitor neobsahující sulfhydrylovou skupinu.

Absorpce

Po perorálním podání lisinoprilu je maxima sérové koncentrace dosaženo přibližně za 7 hodin,

ačkoli u pacientů s akutním infarktem myokardu je patrné malé zpoždění. Průměrný rozsah

absorpce lisinoprilu při dávkách 5 - 80 mg je přibližně 25 % s individuální variabilitou 6 – 60

%. Absolutní biologická dostupnost je u pacientů se srdečním selháním snížena přibližně o 16

%. Vstřebávání lisinoprilu není ovlivněno přítomností potravy v zažívacím traktu.

16/18

Distribuce

Lisinopril

pravděpodobně

neváže

jiné

plasmatické

bílkoviny

než

cirkulující

angiotenzin konvertující enzym. Studie na potkanech prokázaly, že lisinopril slabě prochází

hematoencefalickou bariérou.

Eliminace

Lisinopril není v organismu metabolizován a v nezměněném stavu je zcela vyloučen do moči.

Po opakovaném podání lisinoprilu byl účinný poločas akumulace stanoven na 12,6 hodin.

Clearance lisinoprilu u zdravých osob je přibližně 50 ml/min. Během poklesu sérové hladiny

byla zaznamenána prolongovaná terminální fáze, která však nevedla k akumulaci léčivé látky.

Tato terminální fáze pravděpodobně odráží saturovatelnost vazby na ACE a není úměrná

podané dávce.

Porucha funkce jater

Porucha funkce jater u pacientů s cirhózou způsobí pokles absorpce lisinoprilu (asi o 30 %), ale

zvýšení expozice (přibližně 50 %) ve srovnání se zdravými osobami a to v důsledku snížené

clearance.

Porucha funkce ledvin

Porucha funkce ledvin snižuje eliminaci lisinoprilu, který je vylučován ledvinami, ale toto

snížení je klinicky významné pouze tehdy, když je glomerulární filtrace méně než 30 ml/min.

Při mírné až střední poruše funkce ledvin (clearance kreatininu 30 - 80 ml/min) byla střední

AUC zvýšena pouze o 13 %, zatímco 4 - 5ti násobné zvýšení AUC bylo pozorováno až u těžké

poruchy funkce ledvin (clearance kreatininu 5 – 30 ml/min).

Lisinopril může být odstraněn dialýzou. Během 4 hodin hemodialýzy klesly plasmatické

koncentrace lisinoprilu průměrně o 60 % s clearance dialýzy mezi 40 a 55 ml/min.

Srdeční selhání

U pacientů se srdečním selháním je ve srovnání se zdravými osobami větší expozice lisinoprilu

(zvýšení AUC na průměrně 125 %), ale díky záchytu lisinoprilu v moči, je absorpce redukovaná

o přibližně 16 %.

Pediatrická populace

Farmakokinetický profil byl studován u 29 pediatrických pacientů s hypertenzí ve věku mezi 6

a 16 lety s GFR nad 30 ml/min/1,73 m

. Po dávkách 0,1 až 0,2 mg/kg bylo maximálních

koncentrací lisinoprilu v plasmě v ustáleném stavu dosaženo během 6 hodin a rozsah absorpce

na základě záchytu v moči byl kolem 28%.

Tyto hodnoty jsou obdobné těm, které byly již dříve získány u dospělých.

Hodnoty AUC a C

u dětí byly v této studii konzistentní s hodnotami získanými u dospělých.

Starší pacienti

U starších pacientů jsou ve srovnání s mladšími osobami vyšší hladiny lisinoprilu v krvi a vyšší

hodnoty plochy pod křivkou koncentrací v čase (zvýšeny přibližně o 60 %).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické

údaje

založené

konvenčních

studiích

obecné

farmakologie,

toxicity

opakovaném podávání, genotoxicity a karcinogenního potenciálu neprokazují žádné zvláštní

riziko pro člověka. Inhibitory ACE jako skupina měly nežádoucí účinky na pozdní fetální vývoj

s důsledkem smrti plodu a vrozených poruch, zejména na lebce. Byla hlášena fetotoxicita,

retardace intrauterinního růstu a průchodný ductus arteriosus. Tyto vývojové anomálie jsou

17/18

předpokládaným důsledkem částečně přímého působení ACE inhibitorů na fetální systém

renin-angiotenzin a částečně ischemie vyplývající z mateřské hypotenze, sníženého fetálně-

placentárního průtoku krve a z nedostatečného přísunu kyslíku a živin k plodu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Magnesium-stearát,

mastek,

mannitol,

kukuřičný

škrob,

dihydrát

hydrogenfosforečnanu

vápenatého.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5

Druh obalu a obsah

balení

PVC/ PVDC/ Al blistry s 28 tabletami přípravku Diroton 5 mg a 20 mg tablety.

PVC/ PVDC/ Al blistry s 28 nebo 100 tabletami přípravku Diroton 10 mg tablety.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21,

H-1103 Budapešť,

Maďarsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

DIROTON 5 mg tablety: 58/864/99-C

DIROTON 10 mg tablety: 58/865/99-C

DIROTON 20 mg tablety: 58/866/99-C

9.

DATUM REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. 12. 1999

18/18

Datum posledního prodloužení registrace: 14. 3. 2012

10.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

7. 11. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace