DFV Doxivet 200 mg/ml Roztok pro podání v pitné vodě

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Doxycyklin
Dostupné s:
Divasa-Farmavic S.A.
ATC kód:
QJ01AA
INN (Mezinárodní Name):
Doxycycline (Doxycyclini hyclas)
Dávkování:
200mg/ml
Léková forma:
Roztok pro podání v pitné vodě
Terapeutické skupiny:
kur domácí, prasata - prasnice
Terapeutické oblasti:
Tetracykliny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9900656 - 1 x 1 l - láhev
Registrační číslo:
96/073/11-C
Datum autorizace:
2011-09-05

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ETIKETA LÁHVE

DFV DOXIVET 200 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

DIVASA-FARMAVIC S.A.

Ctra. Sant Hipòlit, km 71

08503 Gurb-Vic

Barcelona (Španělsko)

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DFV DOXIVET 200 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího

Doxycyclini hyclas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml roztoku pro podání v pitné vodě obsahuje 230 mg doxycyclini hyclas (ekvivalentní 200 mg

doxycyclinum).

4.

INDIKACE

Prasata: Léčba klinických příznaků spojených s respiračním onemocněním prasat způsobeným

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida a Mycoplasma hyopneumoniae citlivými na

doxycyklin.

Kur domácí: Snížení mortality, morbidity a klinických příznaků a snížení výskytu lézí vyvolaných

pasteurelózou způsobenou Pasteurella multocida nebo snížení morbidity a lézí při respiračních

infekcích způsobených Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), v případech, kdy je v hejnu přítomno

klinické onemocnění.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat s poškozenou funkcí jater.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Tetracykliny mohou - ve velmi vzácných případech - vyvolat fotosenzitivitu a alergické reakce. Pokud

se objeví podezření na nežádoucí účinky, léčbu je nutno přerušit. Pokud se objeví nežádoucí účinky,

které nejsou uvedeny, informujte o tom veterinárního lékaře.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata a kur domácí (brojleři, kuřice, rodičovské chovy)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání prostřednictvím pitné vody.

Doporučená dávka u prasat je:

12,5 mg doxycyklin-hyklátu (0.054 ml přípravku) na 1 kg živé hmotnosti denně během 4 po sobě

následujících dnů. Pokud během této doby nedojde ke zlepšení klinických příznaků, je zapotřebí

diagnózu přehodnotit a léčbu změnit. V případě závažných infekcí lze dobu medikace prodloužit na

maximálně 8 dnů, což určí ošetřující veterinární lékař.

Doporučená dávka u kura domácího je:

10 mg doxycyklin-hyklátu ( 0,043 ml přípravku) na kilogram živé hmotnosti denně během 3-4 po sobě

následujících dnů v případě infekce způsobené P. multocida a

20 mg doxycyklin-hyklátu ( 0,087 ml přípravku) na kilogram živé hmotnosti denně během 3-4 po sobě

následujících dnů v případě infekce způsobené O. rhinotracheale

Na základě dávky, která se má použít, a počtu a hmotnosti léčených zvířat lze vypočítat přesnou denní

dávku přípravku. Pro výpočet koncentrace přípravku v pitné vodě lze použít následující vzorec:

..... ml přípravku/ kg živé

hmotnosti / den

průměrná živá hmotnost (kg)

léčených zvířat

.... ml přípravku na 1 l

pitné vody

průměrná denní spotřeba vody (l) na jedno zvíře předchozí den

Pro zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost. Množství vypité pitné

vody obsahující léčivo závisí na klinickém stavu prasat/kura domácího. Pro dosažení správného

dávkování se musí koncentrace doxycyklinu podle toho upravit. Pokud se používají částečná balení,

doporučuje se používat vhodně kalibrované váhy. Denní množství, které se má přidat do pitné vody je

takové, aby se celá medikace spotřebovala během 24 hodin. Medikovanou pitnou vodu je zapotřebí

obnovit nebo vyměnit každých 24 hodin. Rozpustnost přípravku závisí na pH, přičemž přípravek se

vysráží, pokud se míchá v alkalickém tvrdé vodě. Během období medikace by zvířata neměla mít

přístup k jiným zdrojům vody než k vodě obsahující léčivý přípravek.

Hmotnost lze také využít ke stanovení množství přípravku, které má být přidáno do pitné vody. V

tomto případě je nutno vypočítat korekci hustoty podle následujícího vzorce:

množství, které má být přidáno

do pitné vody (g/l)

množství, které má být přidáno do pitné vody (ml/l) x 1,075

(g/ml)

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata:

- Maso: 4 dny

Kur domácí:

- Maso: 3 dny, po dávce 10 mg/kg živé hmotnosti po dobu 4 dnů.

- Maso: 12 dnů, po dávce 20 mg/kg živé hmotnosti po dobu 4 dnů.

- Vejce: Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Nepoužívejte během 4 týdnů před počátkem snášky.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin po rozpuštění v pitné vodě.

Po 1. otevření spotřebujte do: ...

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Kvůli pravděpodobné variabilitě (čas, zeměpisné faktory) v citlivosti bakterií na doxycyklin, kde

zvláště hodnoty citlivostiA. Pleuropneumoniae a O. rhinotracheale se mohou lišit stát od státu a

dokonce i farma od farmy, se doporučuje provést odběr bakteriologických vzorků a testování citlivosti.

Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů

pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii

na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.

Protože nemusí být dosaženo eradikace cílových patogenů, je zapotřebí medikaci kombinovat s dobrou

zoohygienickou praxí, např. dobrou hygienou, správným větráním a dostatkem prostoru pro zvířata.

Upozornění pro uživatele

Pokud víte, že trpíte přecitlivělostí na třídu tetracyklinových antibiotik, je zapotřebí při nakládání s

tímto přípravkem nebo medikovaným roztokem postupovat obezřetně.

Během přípravy a podávání medikované pitné vody je nutné zabránit styku s kůží a vdechování

prachových částic. Při podávání přípravku používejte nepropustné rukavice (např. gumové nebo

latexové).

V případě vniknutí do očí nebo styku s kůží opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody

a dojde-li k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití si ihned umyjte ruce a potřísněnou

kůži.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky, jako například kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže s dýcháním jsou

vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Při nakládání s přípravkem nekuřte, nejezte ani nepijte. Při nakládání s přípravkem zabraňte přímému

styku s kůží a vniknutí do očí, aby nedošlo k senzitizaci a vzniku kontaktní dermatitidy.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Doxycyklin má nízkou afinitu k tvorbě komplexů s vápníkem a studie prokázaly, že doxycyklin

vzácně ovlivňuje utváření kostry. Po podání terapeutických dávek doxycyklinu nebyly u drůbeže

pozorovány žádné negativní účinky.

Protože nebyly provedeny specifické studie, použití přípravku se během březosti a laktace

nedoporučuje.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nekombinujte s antibiotiky, která jsou baktericidní, např. peniciliny nebo cefalosporiny.

Absorpce doxycyklinu může být snížena za přítomnosti velkého množství vápníku, železa, hořčíku a

hliníku v krmivu. Nepodávejte společně s antacidy, kaolinem a přípravky s obsahem železa.

Doporučuje se, aby interval mezi podáním jiných přípravků s obsahem polyvalentních kationtů a tímto

přípravkem byl 1-2 hodiny, protože tyto přípravky omezují absorpci tetracyklinů.

Doxycyklin zvyšuje účinek antikoagulačních přípravků.

Rozpustnost přípravku závisí na pH, přičemž přípravek se vysráží, pokud se smíchá s alkalickým

roztokem.

Neskladujte pitnou vodu v kovových nádobách.

Předávkování

Předávkování až 1,6-ti násobkem uvedené doporučené dávky nevedlo k žádným klinickým příznakům,

které lze dát do souvislosti s prováděnou léčbou. Drůbež snáší dvojnásobné předávkování (40 mg/kg)

bez jakéhokoliv klinického účinku.

Inkompatibility

Rozpustnost doxycyklinu závisí na pH. V alkalickém roztoku dojde ke srážení. Studie kompatibility

nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími

veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Léková forma

Roztok pro podání v pitné vodě.

Velikost balení

1 litr a 5 litrů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Registrační číslo: 96/073/11-C

EXP {měsíc/rok}

Šarže {číslo}

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DFV DOXIVET 200 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Složení pro 1 ml:

Léčivá látka:

Doxycyclini hyclas

230 mg

Ekvivalentní 200 mg doxycyclinum

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro podání v pitné vodě.

Čirý žluto-hnědý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Prasata a kur domácí (brojleři, kuřice, rodičovské chovy)

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Prasata: Léčba klinických příznaků spojených s respiračním onemocněním prasat způsobeným

Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida a Mycoplasma hyopneumoniae citlivými na

doxycyklin.

Kur domácí: Snížení mortality, morbidity a klinických příznaků a snížení výskytu lézí vyvolaných

pasteurelózou způsobenou Pasteurella multocida nebo snížení morbidity a lézí při respiračních

infekcích způsobených Ornithobacterium rhinotracheale (ORT), v případech, kdy je v hejnu přítomno

klinické onemocnění.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat s poškozenou funkcí jater.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Kvůli pravděpodobné variabilitě (čas, zeměpisné faktory) v citlivosti bakterií na doxycyklin, kde

zvláště hodnoty citlivosti A. pleuropneumoniae a O. rhinotracheale se mohou lišit stát od státu a

dokonce i farma od farmy, se doporučuje provést odběr bakteriologických vzorků a testování citlivosti.

Použití přípravku by mělo být založeno na kultivaci a stanovení citlivosti mikroorganizmů

pocházejících z výskytů případů onemocnění na farmě. Pokud to není možné, je nutné založit terapii

na místních (regionální, na úrovni farmy) epizootologických informacích o citlivosti cílové bakterie.

Protože nemusí být dosaženo eradikace cílových patogenů, je zapotřebí medikaci kombinovat s dobrou

zoohygienickou praxí, např. dobrou hygienou, správným větráním a dostatkem prostoru pro zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pokud víte, že trpíte přecitlivělostí na třídu tetracyklinových antibiotik, je zapotřebí při nakládání s

tímto přípravkem nebo medikovaným roztokem postupovat obezřetně.

Během přípravy a podávání medikované pitné vody je nutné zabránit styku s kůží a vdechování

prachových částic. Při podávání přípravku používejte nepropustné rukavice (např. gumové nebo

latexové).

V případě vniknutí do očí nebo styku s kůží opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody

a dojde-li k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Po použití si ihned umyjte ruce a potřísněnou

kůži.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky, jako například kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže s dýcháním jsou

vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Při nakládání s přípravkem nekuřte, nejezte ani nepijte. Při nakládání s přípravkem zabraňte přímému

styku s kůží a vniknutí do očí, aby nedošlo k senzitizaci a vzniku kontaktní dermatitidy.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Tetracykliny mohou - ve velmi vzácných případech - vyvolat fotosenzitivitu a alergické reakce. Pokud

se objeví podezření na nežádoucí účinky, léčbu je nutno přerušit. Pokud se objeví nežádoucí účinky,

které nejsou uvedeny, informujte o tom veterinárního lékaře.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Doxycyklin má nízkou afinitu k tvorbě komplexů s vápníkem a studie prokázaly, že doxycyklin

vzácně ovlivňuje utváření kostry. Po podání terapeutických dávek doxycyklinu nebyly u drůbeže

pozorovány žádné negativní účinky.

Protože nebyly provedeny specifické studie, použití přípravku se během březosti a laktace

nedoporučuje.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nekombinujte s antibiotiky, která jsou baktericidní, např. peniciliny nebo cefalosporiny.

Absorpce doxycyklinu může být snížena za přítomnosti velkého množství vápníku, železa, hořčíku a

hliníku v krmivu. Nepodávejte společně s antacidy, kaolinem a přípravky s obsahem železa.

Doporučuje se, aby interval mezi podáním jiných přípravků s obsahem polyvalentních kationtů a tímto

přípravkem byl 1-2 hodiny, protože tyto přípravky omezují absorpci tetracyklinů.

Doxycyklin zvyšuje účinek antikoagulačních přípravků.

Rozpustnost přípravku závisí na pH, přičemž přípravek se vysráží, pokud se smíchá s alkalickým

roztokem.

Neskladujte pitnou vodu v kovových nádobách.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání prostřednictvím pitné vody.

Doporučená dávka u prasat je:

12,5 mg doxycyklin-hyklátu (0.054 ml přípravku) na 1 kg živé hmotnosti denně během 4 po sobě

následujících dnů. Pokud během této doby nedojde ke zlepšení klinických příznaků, je zapotřebí

diagnózu přehodnotit a léčbu změnit. V případě závažných infekcí lze dobu medikace prodloužit na

maximálně 8 dnů, což určí ošetřující veterinární lékař.

Doporučená dávka u kura domácího je: 10 mg doxycyklin-hyklátu ( 0,043 ml přípravku) na kilogram

živé hmotnosti denně během 3-4 po sobě následujících dnů v případě infekce způsobené P. multocida a

20 mg doxycyklin-hyklátu ( 0,087 ml přípravku) na kilogram živé hmotnosti denně během 3-4 po sobě

následujících dnů v případě infekce způsobené O. rhinotracheale.

Na základě dávky, která se má použít, a počtu a hmotnosti léčených zvířat lze vypočítat přesnou denní

dávku přípravku. Pro výpočet koncentrace přípravku v pitné vodě lze použít následující vzorec:

..... ml přípravku/ kg

živé

hmotnosti / den

průměrná živá

hmotnost (kg)

léčených zvířat

.... ml přípravku na

pitné vody

průměrná denní spotřeba vody (l) na jedno zvíře předchozí

Pro zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost. Množství vypité pitné

vody obsahující léčivo závisí na klinickém stavu prasat/kura domácího. Pro dosažení správného

dávkování se musí koncentrace doxycyklinu podle toho upravit. Pokud se používají pouze části balení,

doporučuje se používat vhodně kalibrované váhy. Denní množství, které se má přidat do pitné vody je

takové, aby se celá dávka medikované vody spotřebovala během 24 hodin. Medikovanou pitnou vodu

je zapotřebí obnovit nebo vyměnit každých 24 hodin. Rozpustnost přípravku závisí na pH, přičemž

přípravek se vysráží, pokud se míchá v alkalickém tvrdé vodě. Během období medikace by zvířata

neměla mít přístup k jiným zdrojům vody než k vodě obsahující léčivý přípravek.

Hmotnost lze také využít ke stanovení množství přípravku, které má být přidáno do pitné vody. V

tomto případě je nutno vypočítat korekci hustoty podle následujícího vzorce:

množství, které má být přidáno do

pitné vody (g/l)

množství, které má být přidáno do

pitné vody (ml/l) x 1,075 (g/ml)

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování až 1,6-ti násobkem uvedené doporučené dávky nevedlo k žádným klinickým příznakům,

které lze dát do souvislosti s prováděnou léčbou. Drůbež snáší dvojnásobné předávkování (40 mg/kg)

bez jakéhokoliv klinického účinku.

4.11 Ochranné lhůty

Prasata:

- Maso: 4 dny

Kur domácí:

- Maso: 3 dny, po dávce 10 mg/kg živé hmotnosti po dobu 4 dnů.

- Maso: 12 dnů, po dávce 20 mg/kg živé hmotnosti po dobu 4 dnů.

- Vejce: Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Nepoužívejte během 4 týdnů před počátkem snášky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiinfektiva pro systémovou aplikaci, antibakteriální léčiva pro

systémovou aplikaci, tetracykliny, doxycyklin

ATCvet kód: QJ01AA02

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Doxycyklin patří do skupiny tetracyklinových antibiotik. Tato antibiotika mají široké spektrum

účinnosti proti mikroorganizmům, sdílí stejnou základní strukturu polycyklického

naftacenkarboxamidu.

Doxycyklin je primárně bakteriostatický. Působí prostřednictvím inhibice syntézy proteinů bakteriální

buňky. Inhibice syntézy bakteriálních proteinů má za následek narušení všech funkcí nezbytných k

životu bakterie. Zvláště narušuje dělení buněk a tvorbu buněčné stěny.

Doxycyklin je širokospektrální antibiotikum, které je účinné vůči velkému počtu grampozitivních a

gramnegativních aerobních a anaerobních mikroorganismů, mykoplazmat, chlamydií a rickettsií.

V případě Ornithobacterium rhinotracheale výsledky prokazují velký rozptyl od nízké až k vysoké

citlivosti v závislosti na zeměpisné oblasti, odkud izoláty pocházejí.

U patogenů prasat se rezistence vůči doxycyklinu může změnit, zvláště hodnoty citlivosti A.

pleuropneumoniae se mohou lišit stát od státu a dokonce i farma od farmy.

Byly zaznamenány čtyři mechanismy získané rezistence mikroorganismů proti tetracyklinům obecně:

Snížená akumulace tetracyklinů (snížená propustnost bakteriální buněčné stěny a aktivní eflux),

proteinová ochrana bakteriálního ribozomu, enzymatická inaktivace antibiotik a mutace rRNA (brání

tetracyklinu navázat se na ribozom). Rezistence vůči tetracyklinu je obvykle získána prostřednictvím

plazmidů nebo jiných mobilních elementů (např. konjugativních transpozonů). Byla rovněž popsána

zkřížená rezistence mezi tetracykliny. Vzhledem k vyšší rozpustnosti v tucích a větší schopnosti

procházet buněčnými membránami (v porovnání s tetracyklinem) si doxycyklin uchovává určitý

stupeň účinnosti proti mikroorganizmům se získanou rezistencí na tetracykliny.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Doxycyklin je absorbován v žaludku a v první části duodena. V porovnání se staršími tetracykliny je

absorpce doxycyklinu méně ovlivněna přítomnosti bivalentních kationtů v potravě. Biologická

dostupnost u prasat ve výkrmu je přibližně 21 %.

Po perorálním podání prasatům v dávce 12,8 mg/kg se koncentrace v ustáleném stavu pohybují během

medikace v rozmezí od C

0,40 μg/ml časně ráno do C

0,87 μg/ml pozdě odpoledne.

Po podání doxycyklin-hyklátu ve skutečné dávce 21 mg/kg dvakrát týdně kuru domácímu bylo

dosaženo koncentrací v plazmě nad 1 μg/ml během 6 hodin a tato koncentrace přetrvávala 6 hodin po

vysazení medikace. Během 24 hodin až 96 hodin po zahájení léčby koncentrace doxycyklinu v plazmě

překročily 2 μg/ml. Po podání doxycyklin-hyklátu ve skutečné dávce 10 mg/kg dvakrát týdně bylo

dosaženo ustálených koncentrací v plazmě v rozmezí od 0,75 do 0,93 μg/g v rozmezí od 12 do 96

hodin po zahájení medikace.

Protože je doxycyklin vysoce rozpustný v tucích, dobře proniká do tkání. Tkáně dýchacích cest: pro

doxycyklin byly udávány poměry v plazmě 1,3 (zdravé plíce), 1,9 (plíce zasažené pneumonií) a 2,3

(nosní sliznice). Vazba na plazmatické bílkoviny je vysoká (nad 90 %).

Doxycyklin se vzácně metabolizuje. Doxycyklin se primárně vylučuje trusem.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Bezvodý ethanol

Propylenglykol

6.2

Inkompatibility

Rozpustnost doxycyklinu závisí na pH. V alkalickém roztoku dojde ke srážení. Studie kompatibility

nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími

veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin po rozpuštění v pitné vodě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Druh obalu:

HDPE nádoba s pojistnou hliníkovou pertlí a HDPE šroubovacím uzávěrem.

Velikosti balení:

1 litr a 5 litrů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

DIVASA-FARMAVIC S.A.

Ctra. Sant Hipòlit, km 71

08503 Gurb-Vic

Barcelona (Španělsko)

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

96/073/11-C

9.

DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.9.2011

10

DATUM REVIZE TEXTU

Březen 2014

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace