CUNIPRAVAC - RHD Injekční emulze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Rabbit haemorrhagic disease virus vakcíny
Dostupné s:
Laboratorios Hipra S.A.
ATC kód:
QI08AA
INN (Mezinárodní Name):
Rabbit haemorrhagic disease virus vaccine (Virus septicaemiae haemorrhagicae cuniculi inactivatum)
Léková forma:
Injekční emulze
Terapeutické skupiny:
králíci, od stáří 2 měsíců
Terapeutické oblasti:
Inaktivované virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9936019 - 10 x 20 ml - lahvička
Registrační číslo:
97/197/96-C
Datum autorizace:
1996-03-27

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CUNIPRAVAC – RHD, injekční emulze

Inaktivovaná vakcína proti septicaemia haemorrhagica cuniculi.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 AMER (GIRONA) Španělsko

Tel. (972) 430660 - Fax (972) 430661

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CUNIPRAVAC – RHD, injekční emulze

Inaktivovaná vakcína proti septicaemia haemorrhagica cuniculi.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Virus septicaemiae haemorrhagicae cuniculi inactivatum...1PD

Oleum petrolei, Polysorbatum 80, Thiomersalum, Sorbitani oleas.

4.

INDIKACE

Prevence - septicaemia haemorrhagica cuniculi ( moru králíků).

5.

KONTRAINDIKACE

Není popisována.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou popisovány.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Králíci.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecná dávka: 0,5 ml s.c.

Způsob podání: Subkutánně v krajině za lopatku.

Vakcinace je doporučována u užitkových, chovných a k chovu určených králíků od

stáři 2 měsíců s revakcinací po 12 měsících. V endemicky problémových oblastech

se doporučuje vakcinovat v 6 týdnech stáří s revakcinací za 4 týdny. Další

revakcinace za 12 měsíců.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

V případě sporadické anafylaktické reakce u senzibilizovaných zvířat je nutné použít

epinefrin nebo jiné účinné látky.

Vakcinovat zdravá zvířata.

Před použitím krátce uložit do pokojové teploty + 15 až + 25 °C.

Před použitím protřepat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Při teplotě +2 až +8 °C, nesmí zmrznout.

Vakcínu použít ihned po otevření.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození

injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po

injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě

postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když

šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře

znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé

množství, náhodná

injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit

ischemickou nekrózu a dokonce i ztrátu prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče

je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla

injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Balení:

40 dávek (20 ml)

[Version 7.3, 04/2010]

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CUNIPRAVAC – RHD, injekční emulze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Složení 1 dávky (0,5 ml).

Léčivá(é) látka(y):

Virus septicaemiae haemorrhagicae cuniculi inactivatum............................................. 1 PD

Adjuvans:

Oleum petrolei........................................................................................................104.125 mg

Excipiens:

Thiomersalum..............................................................................................................0.05 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční emulze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Králíci, od stáří 2 měsíců.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Králíci: Prevence - septicaemia haemorrhagica cuniculi ( moru králíků).

4.3

Kontraindikace

Nejsou.

4.4

Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě sporadické anafylaktické reakce u senzibilizovaných zvířat je nutné použít

epinefrin nebo jiné účinné látky.

Vakcinovat zdravá zvířata.

Před použitím krátce uložit do pokojové teploty + 15 až + 25 °C.

Před použitím protřepat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním

podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého

prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen

o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství,

náhodná

injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou

nekrózu a dokonce i ztrátu prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a

může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce

podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou popisovány.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Výsledky reprodukčních a fertilitních studií dokazují‚že Cunipravac – RHD, injekční emulze

může být použit v jakémkoliv stádiu březosti nebo laktace králíků. Není však

doporučeno vakcinovat zvířata 2 týdny před porodem a 2 týdny po připuštění z

důvodu eliminace možných stresových faktorů u březích zvířat.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny

před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno

na základě zvážení jenotlivých případů veterinárním lékařem.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Obecná dávka: 0,5 ml s.c.

Způsob podání: Subkutánně v krajině za lopatku.

Vakcinace je doporučována u užitkových, chovných a k chovu určených králíků od stáři 2

měsíců s revakcinací po 12 měsících. V endemicky problémových oblastech se

doporučuje vakcinovat v 6 týdnech stáří s revakcinací za 4 týdny. Další revakcinace za

12 měsíců.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Aplikace dvojnásobné dávky nezpůsobuje klinické projevy onemocnění

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Inaktivovaná vakcína proti septicaemia haemorrhagica

cuniculi.

ATCvet kód: QI08AA01

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Sorbitan oleas

Polysorbatum 80

Thiomersalum

NaCl

Injekce H

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 24 měsíců

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: Vakcínu použít ihned po otevření.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě +2 až +8 °C, nesmí zmrznout.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Hydrolytická třída skla 1, lékovky o obsahu 20 ml (Eur. pharm.).

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 - AMER (Girona) Španělsko

Tel. +34 972 43.06.60 - Fax +34 972 43.06.61

hipra@hipra.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/197/96-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.03.1996/ 11.06.2001/ 30.05.2006/ 3.8.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Srpen 2011

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace