AviPro IB H

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AviPro IB H52
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro přípravu suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AviPro IB H52
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9935705 - 1000 x 1 dávka - lahvička - sklo; 9935917 - 2500 x 1 dávka - lahvička - sklo; 9935717 - 1000 x 10 dávka - lahvička - sklo; 9935789 - 2500 x 10 dávka - lahvička - sklo

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/876/94-C
 • Datum autorizace:
 • 14-07-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

AviProIBH52

Lyofilizátpropřípravususpenze.

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

LohmannAnimalHealthGmbH

Heinz-Lohmann-Strasse4

D-27472Cuxhaven

Německo

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

AviProIBH52

Lyofilizátpropřípravususpenze.

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

1dávkaobsahuje:

Léčiválátka:

Virusbronchitidisinfectiosaeavium,živý,kmenMassachusettsH52,nejméně10 3,.0 EID

anejvíce

4,7 EID

*

Hostitelskýsystém:embryonovanákuřecíSPFvejce

*EID

=50%-níinfekčnídávkaproembrya:titrvirupotřebnýkvyvoláníinfekceu50%embryí,

kterábylanaočkovánavirem.

Pomocnélátky:

Dihydráthydrogenfosforečnanusodného,dihydrogenfosforečnandraselný,monohydrátlaktózy,

odstředěnémléko.

4. INDIKACE

Aktivníimunizacezdravýchavnímavýchkuřatprotiinfekčníbronchitidědrůbeže(IB).

Nástupimunity:během3týdnůpovakcinaci(prokázánočelenžníinfekcí).

Trváníimunity:nejméně6týdnů,pokudjevakcínapodánapopředchozíimunizacivakcínouAviPro

IBH120(potvrzenoserologicky).

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatunemocnýchnebooslabenýchptáků.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

MožnostaktivaceinfekceCRD(chronickérespiračníonemocnění)vchovechzamořených

mykoplasmózou.Vtomtopřípaděbymělabýtpoužitaúčinnáodpovídajícíantibiotickáléčba.

ZadvadnypovakcinacisAviProIBH52semohouujednotlivýchzvířatobjevitlehkédýchacíobtíže

aojedinělékýchání.Tytoklinickéobtížerychlevymizí,anižbyzpůsobilypoškozenídýchacího

aparátunebozpomalenírůstu.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedenyvtéto

příbalovéinformaci,oznamteto,prosím,vašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Kurdomácí.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Určenokpoužitíprostředictvímpitnévody.

Podávásejednadávkavakcínynaptáka.

AviProIBH52sloužíkzesíleníprimárníimunitníreakcevyvolanéIBkmenemMassachusettsH120.

PoužitítétovakcínyjedovolenépouzepopředchozímpoužitívakcinačníhoIBkmenuMassachusetts

H120.Musíbýtzajištěnčasovýodstup4–8týdnůodposlednívakcinaceprotiIB.Vakcinacesenesmí

dělatpozdějineždvatýdnypředzačátkemsnášky.

Podánív pitnévodě:

-Stanovtemnožstvívakcinačníchdávekamnožstvípožadovanévody(viz.níže).

-Použijtecelýobsahlékovek,protožeděleníobsahulékovekmůževéstkchybámpřidávkování.

-Ověřtesi,ževeškerázařízenípoužitáprovakcinaci(trubičky,napáječky,atd.)jsoudůkladněočištěna

azbavenazbytkůdetergentů,dezinfekčníchprostředkůatd.

-Zajistěte,žejevodachladná,čistáačerstváabezobsahudetergentů,dezinfekčníchprostředkůatd.

Používejtepouzečistounechlorovanouvoduavodubeziontůkovů.Přídaveksušeného

odstředěnéhomléka(tj.<1%tuku)vmnožství2-4g/lvodyneboodstředěnéhomlékavmnožství20-

40ml/lvodymůžezlepšitkvalituvodyamítpozitivnívlivnastabilituvakcíny.Takovétoúpravy

vodybysemělydělat10minutpředaplikacívakcíny

-Otevřetelékovkusvakcínoupodvodouaobsahkompletněrozřeďte.Lékovkudůkladněvyprázdněte

vypláchnutímlékovkyapryžovéhouzávěruvodou.

-Vodapřítomnávnapájecímsystémusemusípředvakcinacíspotřebovat.Potrubí,kteréjedosud

naplněnévodou,jetřebapředaplikacísuspenzesvakcínouvypustit.

Vakcínujenutnéspotřebovatvprůběhu2hodin.Vzhledemktomu,žesepitnýrežimukuřatmění,

můžesestát,žebudenutnézvířatůmpitnouvodupředvakcinacíodebrat,abysezajistilo,ževšichni

ptácibudouběhemfázevakcinacepít.

Videálnímpřípaděbymělabýtvakcínapodánavmnožstvívody,kteréjeptákyspotřebovánodo2

hodin.Rozpouštějtevakcínuvchladnéačistévoděvpoměru1000dávekvakcínydo1litruvodypro

1000kuřatadenživota,např.10litrůjepotřebapro1000kuřatostáří10dnů.

Vhorkémpočasíaumasnýchplemensemůžedanémnožstvízvýšitaždomaximálně40litrůna

1000ptáků.Připochybnostechsedenpředpodánímvakcínystanovípříjemvody.

Rozpuštěnouvakcínupodejteokamžitěptákům.Ujistětese,žeptácinemajíběhemvakcinacepřístup

knemedikovanévodě.

Prosníženíinfekčníhotlakupřednástupemimunitybysemělodstranittrusavyčistithalymezi

turnusy.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Ověřtesi,ževeškerázařízenípoužitáprovakcinaciapitnávodaneobsahujídetergentynebo

dezinfekčníprostředky.

Použijtecelýobsahotevřenélékovkypřijednévakcinačníproceduře.

Připravísejentakovýobjemvakcíny,kterýbudeaplikovándo2hodin.

Chraňtevakcinačnísuspenzipředpřímýmslunečnímzářenímateplotouna25 C.Chraňtepřed

mrazem.

Zatímcopředávkovánínezpůsobujevýskytnežádoucíchúčinků,nedostatečnádávkavedekvytvoření

nedostatečnéimunity.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Bezochrannýchlhůt.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejteapřepravujtechlazené(2 C–8C).

Chraňtepředmrazem.

Chraňtepředpřímýmslunečnímzářením.

Nepoužívejtetentoveterinárníléčivýpřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaetiketě.

Dobapoužitelnostiponaředěnípodlenávodu:2hodiny.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Nejsoudostupnéinformaceobezpečnostiaúčinnostitétovakcíny,pokudjepodávánazároveňsjiným

veterinárnímléčivýmpřípravkem.Rozhodnutíopoužitítétovakcínypřednebopojakémkolivjiném

veterinárnímléčivémpřípravkumusíbýtprovedenonazákladězváženíjednotlivýchpřípadů.

Studiekompatibilitynejsoukdispozici,aprototentoveterinárníléčivýpřípraveknesmíbýtmísen

sžádnýmidalšímiveterinárnímiléčivýmipřípravky.

Nepoužívatunosnicvesnášce.Vakcinacesenesmíprovádětpozdějineždvatýdnypředzačátkem

snášky.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům:

Jednáseovakcínuobsahujícíživývirus.Jezapotřebízabránitjakékolivkontaminacirozstřikemnebo

rozlitím.Pomanipulacisiumyjteavydesinfikujteruce.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Likvidovatodpadvařením,spálenímneboponořenímdovhodnéhodezinfekčníhoprostředku

schválenéhoktomutoúčelupříslušnýmiúřady.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Červenec2014

15. DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Vakcínajekdispozicivtěchtovelikostechbalení:

1x1000dávek;10x1000dávek;1x2500dávek;10x2500dávek

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Registračníčíslo:97/876/94-C

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujteprosím

příslušného

místníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci.