AviPro IB H52

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Viru aviární infekční bronchitidy, virus vakcíny
Dostupné s:
Lohmann Animal Health GmbH
ATC kód:
QI01AD
INN (Mezinárodní Name):
Avian infectious bronchitis virus vaccine (Virus bronchitidis infectiosae avium (Massachussets H 52))
Léková forma:
Lyofilizát pro přípravu suspenze
Terapeutické skupiny:
kur domácí
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
9935705 - 1000 x 1 dávka - lahvička - sklo; 9935917 - 2500 x 1 dávka - lahvička - sklo; 9935717 - 1000 x 10 dávka - lahvička - sklo; 9935789 - 2500 x 10 dávka - lahvička - sklo
Registrační číslo:
97/876/94-C
Datum autorizace:
1994-07-14

PŘÍBALOVÁINFORMACE

AviProIBH52

Lyofilizátpropřípravususpenze.

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

LohmannAnimalHealthGmbH

Heinz-Lohmann-Strasse4

D-27472Cuxhaven

Německo

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

AviProIBH52

Lyofilizátpropřípravususpenze.

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

1dávkaobsahuje:

Léčiválátka:

Virusbronchitidisinfectiosaeavium,živý,kmenMassachusettsH52,nejméně10 3,.0 EID

anejvíce

4,7 EID

*

Hostitelskýsystém:embryonovanákuřecíSPFvejce

*EID

=50%-níinfekčnídávkaproembrya:titrvirupotřebnýkvyvoláníinfekceu50%embryí,

kterábylanaočkovánavirem.

Pomocnélátky:

Dihydráthydrogenfosforečnanusodného,dihydrogenfosforečnandraselný,monohydrátlaktózy,

odstředěnémléko.

4. INDIKACE

Aktivníimunizacezdravýchavnímavýchkuřatprotiinfekčníbronchitidědrůbeže(IB).

Nástupimunity:během3týdnůpovakcinaci(prokázánočelenžníinfekcí).

Trváníimunity:nejméně6týdnů,pokudjevakcínapodánapopředchozíimunizacivakcínouAviPro

IBH120(potvrzenoserologicky).

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatunemocnýchnebooslabenýchptáků.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

MožnostaktivaceinfekceCRD(chronickérespiračníonemocnění)vchovechzamořených

mykoplasmózou.Vtomtopřípaděbymělabýtpoužitaúčinnáodpovídajícíantibiotickáléčba.

ZadvadnypovakcinacisAviProIBH52semohouujednotlivýchzvířatobjevitlehkédýchacíobtíže

aojedinělékýchání.Tytoklinickéobtížerychlevymizí,anižbyzpůsobilypoškozenídýchacího

aparátunebozpomalenírůstu.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedenyvtéto

příbalovéinformaci,oznamteto,prosím,vašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Kurdomácí.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Určenokpoužitíprostředictvímpitnévody.

Podávásejednadávkavakcínynaptáka.

AviProIBH52sloužíkzesíleníprimárníimunitníreakcevyvolanéIBkmenemMassachusettsH120.

PoužitítétovakcínyjedovolenépouzepopředchozímpoužitívakcinačníhoIBkmenuMassachusetts

H120.Musíbýtzajištěnčasovýodstup4–8týdnůodposlednívakcinaceprotiIB.Vakcinacesenesmí

dělatpozdějineždvatýdnypředzačátkemsnášky.

Podánív pitnévodě:

-Stanovtemnožstvívakcinačníchdávekamnožstvípožadovanévody(viz.níže).

-Použijtecelýobsahlékovek,protožeděleníobsahulékovekmůževéstkchybámpřidávkování.

-Ověřtesi,ževeškerázařízenípoužitáprovakcinaci(trubičky,napáječky,atd.)jsoudůkladněočištěna

azbavenazbytkůdetergentů,dezinfekčníchprostředkůatd.

-Zajistěte,žejevodachladná,čistáačerstváabezobsahudetergentů,dezinfekčníchprostředkůatd.

Používejtepouzečistounechlorovanouvoduavodubeziontůkovů.Přídaveksušeného

odstředěnéhomléka(tj.<1%tuku)vmnožství2-4g/lvodyneboodstředěnéhomlékavmnožství20-

40ml/lvodymůžezlepšitkvalituvodyamítpozitivnívlivnastabilituvakcíny.Takovétoúpravy

vodybysemělydělat10minutpředaplikacívakcíny

-Otevřetelékovkusvakcínoupodvodouaobsahkompletněrozřeďte.Lékovkudůkladněvyprázdněte

vypláchnutímlékovkyapryžovéhouzávěruvodou.

-Vodapřítomnávnapájecímsystémusemusípředvakcinacíspotřebovat.Potrubí,kteréjedosud

naplněnévodou,jetřebapředaplikacísuspenzesvakcínouvypustit.

Vakcínujenutnéspotřebovatvprůběhu2hodin.Vzhledemktomu,žesepitnýrežimukuřatmění,

můžesestát,žebudenutnézvířatůmpitnouvodupředvakcinacíodebrat,abysezajistilo,ževšichni

ptácibudouběhemfázevakcinacepít.

Videálnímpřípaděbymělabýtvakcínapodánavmnožstvívody,kteréjeptákyspotřebovánodo2

hodin.Rozpouštějtevakcínuvchladnéačistévoděvpoměru1000dávekvakcínydo1litruvodypro

1000kuřatadenživota,např.10litrůjepotřebapro1000kuřatostáří10dnů.

Vhorkémpočasíaumasnýchplemensemůžedanémnožstvízvýšitaždomaximálně40litrůna

1000ptáků.Připochybnostechsedenpředpodánímvakcínystanovípříjemvody.

Rozpuštěnouvakcínupodejteokamžitěptákům.Ujistětese,žeptácinemajíběhemvakcinacepřístup

knemedikovanévodě.

Prosníženíinfekčníhotlakupřednástupemimunitybysemělodstranittrusavyčistithalymezi

turnusy.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Ověřtesi,ževeškerázařízenípoužitáprovakcinaciapitnávodaneobsahujídetergentynebo

dezinfekčníprostředky.

Použijtecelýobsahotevřenélékovkypřijednévakcinačníproceduře.

Připravísejentakovýobjemvakcíny,kterýbudeaplikovándo2hodin.

Chraňtevakcinačnísuspenzipředpřímýmslunečnímzářenímateplotouna25 C.Chraňtepřed

mrazem.

Zatímcopředávkovánínezpůsobujevýskytnežádoucíchúčinků,nedostatečnádávkavedekvytvoření

nedostatečnéimunity.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Bezochrannýchlhůt.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejteapřepravujtechlazené(2 C–8C).

Chraňtepředmrazem.

Chraňtepředpřímýmslunečnímzářením.

Nepoužívejtetentoveterinárníléčivýpřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaetiketě.

Dobapoužitelnostiponaředěnípodlenávodu:2hodiny.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Nejsoudostupnéinformaceobezpečnostiaúčinnostitétovakcíny,pokudjepodávánazároveňsjiným

veterinárnímléčivýmpřípravkem.Rozhodnutíopoužitítétovakcínypřednebopojakémkolivjiném

veterinárnímléčivémpřípravkumusíbýtprovedenonazákladězváženíjednotlivýchpřípadů.

Studiekompatibilitynejsoukdispozici,aprototentoveterinárníléčivýpřípraveknesmíbýtmísen

sžádnýmidalšímiveterinárnímiléčivýmipřípravky.

Nepoužívatunosnicvesnášce.Vakcinacesenesmíprovádětpozdějineždvatýdnypředzačátkem

snášky.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům:

Jednáseovakcínuobsahujícíživývirus.Jezapotřebízabránitjakékolivkontaminacirozstřikemnebo

rozlitím.Pomanipulacisiumyjteavydesinfikujteruce.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Likvidovatodpadvařením,spálenímneboponořenímdovhodnéhodezinfekčníhoprostředku

schválenéhoktomutoúčelupříslušnýmiúřady.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Červenec2014

15. DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Vakcínajekdispozicivtěchtovelikostechbalení:

1x1000dávek;10x1000dávek;1x2500dávek;10x2500dávek

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Registračníčíslo:97/876/94-C

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujteprosím

příslušného

místníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci.

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

AviProIBH52

Lyofilizátpropřípravususpenze.

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

1dávkaobsahuje:

Léčiválátka:

Virusbronchitidisinfectiosaeavium,živý,kmenMassachusettsH52,nejméně10 3,.0 EID

50 anevíce

než10 4,7 EID

*

Hostitelskýsystém:embryonovanákuřecíSPFvejce

*EID

=50%-níinfekčnídávkaproembrya:titrvirupotřebnýkvyvoláníinfekceu50%embryí,

kterábylanaočkovánavirem.

Pomocnélátky:

Úplnýseznampomocnýchlátekviz.bod6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Lyofilizátpropřípravususpenze.

Vzhled:bílobéžovábarva

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Cílovédruhyzvířat

Kurdomácí.

4.2 Indikacesupřesněnímprocílovýdruhzvířat

Aktivníimunizacezdravýchavnímavýchkuřatprotiinfekčníbronchitidědrůbeže(IB).

Nástupimunity:během3týdnůpovakcinaci(potvrzenočelenžníinfekcí).

Trváníimunity:nejméně6týdnů,pokudjevakcínapodánapopředchozíimunizacikmenemIB

H120(potvrzenoserologicky).

4.3 Kontraindikace

Nepoužívatunemocnýchnebooslabenýchptáků.

4.4 Zvláštníupozorněníprokaždýcílovýdruh

Nejsou.

4.5 Zvláštníopatřenípropoužití

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Chraňtevakcinačnísuspenzipředpřímýmslunečnímzářením,mrazemateplotami

nad25°C.

Ujistětese,ženapájecívodaanapájecísystémneobsahujedetergentyadesinfekční

látky.

Použijtecelýobsahotevřenélékovkypřijednévakcinačníproceduře.

Uživatelsimusípřipravittakovémnožstvívakcíny,kterémůžeaplikovatběhem2

hodin.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům

Jednáseovakcínuobsahujícíživývirus.Jezapotřebísevyhnoutjakékolivkontaminacirozstřikem

neborozlitím.

Poaplikacisidůkladněumyjteavydezinfikujteruce.

4.6 Nežádoucíúčinky(frekvenceazávažnost)

MožnostaktivaceinfekceCRD(chronickérespiračníonemocnění)vchovechzamořených

mykoplasmózou.Vtomtopřípaděbymělabýtpoužitaúčinnáodpovídajícíantibiotickáléčba.

ZadvadnypovakcinacisAviProIBH52semohouujednotlivýchzvířatobjevitlehkédýchací

obtížeaojedinělékýchání.Tytopříznakyvymizíbezpoškozenírespiratorníhoaparátučizpomalení

růstu.

4.7 Použitívprůběhubřezosti,laktacenebosnášky

Nepoužívatunosnicvesnášce.Vakcinacesenesmíprovádětpozdějineždvatýdnypředzačátkem

snášky.

4.8 Interakcesdalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce

Nejsoudostupnéinformaceobezpečnostiaúčinnostitétovakcíny,pokudjepodávánazároveňs

jinýmveterinárnímléčivýmpřípravkem.Rozhodnutíopoužitítétovakcínypřednebopojakémkoliv

jinémveterinárnímléčivémpřípravkumusíbýtprovedenonazákladězváženíjednotlivýchpřípadů.

4.9 Podávanémnožstvíazpůsobpodání

Určenokpoužitíprostřednictvímpitnévodyporozředění.

Podávásejednadávkavakcínynaptáka.

AviProIBH52sloužíkzesíleníprimárníimunitníreakcevyvolanéIBkmenemMassachusettsH120.

PoužitítétovakcínyjedovolenépouzepopředchozímpoužitívakcinačníhoIBkmenuMassachusetts

H120.Musíbýtzajištěnčasovýodstup4–8týdnůodposlednívakcinaceprotiIB.Vakcinacese

nesmídělatpozdějineždvatýdnypředzačátkemsnášky.

Podánív pitnévodě:

Stanovtemnožstvívakcinačníchdávekamnožstvípožadovanévody(viz.níže).

Použijtecelýobsahlékovek,protožeděleníobsahulékovekmůževéstkchybámpři

dávkování.

-Ověřtesi,ževeškerázařízenípoužitáprovakcinaci(trubičky,napáječky,atd.)jsoudůkladně

očištěnaazbavenazbytkůdetergentů,dezinfekčníchprostředkůatd.

-Zajistěte,žejevodachladná,čistáačerstváabezobsahudetergentů,dezinfekčníchprostředků

atd.Používejtepouzečistounechlorovanouvoduavodubeziontůkovů.Přídaveksušeného

odstředěnéhomléka(tj.<1%tuku)vmnožství2-4g/lvodyneboodstředěnéhomléka

vmnožství20-40ml/lvodymůžezlepšitkvalituvodyamítpozitivnívlivnastabilituvakcíny.

Takovétoúpravyvodybysemělydělat10minutpředaplikacívakcíny.

-Otevřetelékovkusvakcínoupodvodouaobsahkompletněrozřeďte.Lékovkudůkladně

vyprázdnětevypláchnutímlékovkyapryžovéhouzávěruvodou.

-Vodapřítomnávnapájecímsystémusemusípředvakcinacíspotřebovat.Potrubí,kteréje

dosudnaplněnévodou,jetřebapředaplikacísuspenzesvakcínouvypustit.

Vakcínujenutnéspotřebovatvprůběhu2hodin.Vzhledemktomu,žesepitnýrežimukuřat

mění,můžesestát,žebudenutnézvířatůmpitnouvodupředvakcinacíodebrat,abyse

zajistilo,ževšichniptácibudouběhemfázevakcinacepít.

Videálnímpřípaděbymělabýtvakcínapodánavmnožstvívody,kteréjeptákyspotřebováno

do2hodin.Rozpouštějtevakcínuvchladnéačistévoděvpoměru1000dávekvakcínydo1

litruvodypro1000kuřatadenživota,např.10litrůjepotřebapro1000kuřatostáří10dnů.

Vhorkémpočasíaumasnýchplemensemůžedanémnožstvízvýšitaždomaximálně40litrů

na1000ptáků.Připochybnostechsedenpředpodánímvakcínystanovípříjemvody.

Rozpuštěnouvakcínupodejteokamžitěptákům.Ujistětese,žeptácinemajíběhemvakcinace

přístupknemedikovanévodě.

Prosníženíinfekčníhotlakupřednástupemimunitybysemělodstranittrusavyčistithaly

meziturnusy.

4.10Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota),pokudjetonutné

Předávkováníjeneškodné.

4.11Ochrannélhůty

Bezochrannýchlhůt.

5. IMUNOLOGICKÉVLASTNOSTI

Farmakoterapeutickáskupina:živávirovávakcínaprodrůbež

ATCvetkód:QI01AD07

AviProIBH52sloužíkzesíleníprimárníimunitníreakcevyvolanéIBkmenemMassachusettsH120.

PoužitítétovakcínyjedovolenépouzepopředchozímpoužitívakcinačníhoIBkmenuMassachusetts

H120.Musíbýtzajištěnčasovýodstup4–8týdnůodposlednívakcinaceprotiIB.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocnýchlátek

Dihydráthydrogenfosforečnanusodného

Dihydrogenfosforečnandraselný

Monohydrátlaktózy

Odstředěnémléko

6.2 Inkompatibility

Studiekompatibilitynejsoukdispozici,aprototentoveterinárníléčivýpřípraveknesmíbýtmísen

sžádnýmidalšímiveterinárnímiléčivýmipřípravky.

6.3 Dobapoužitelnosti

Dobapoužitelnostiveterinárníholéčivéhopřípravkuvneporušenémobalu:1rok.

Dobapoužitelnostiporozpuštěnípodlenávodu:2hodiny.

6.4 Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejteapřepravujtechlazené(2 C–8C).

Chraňtepředmrazem.

Chraňtepředpřímýmslunečnímzářením.

6.5 Druhasloženívnitřníhoobalu

LahvičkyzesklatypuI(Ph.Eur.)spertlovacímuzávěremzchlorbutylelastomeru.

Lahvičkyjsouzabezpečenyhliníkovoupertlí,kterásepředotevřenímstrhne.

Vakcínajekdispozicivtěchtovelikostechbalení:

1x1000dávek

10x1000dávek

1x2500dávek

10x2500dávek

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštníopatřeníprozneškodňovánínepoužitéhoveterinárníholéčivéhopřípravkunebo

odpadu,kterýpocházíztohotopřípravku

Likvidovatodpadvařením,spálenímneboponořenímdovhodnéhodezinfekčníhoprostředku

schválenéhoktomutoúčelupříslušnýmiúřady.

7. DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

LohmannAnimalHealthGmbH

Heinz-Lohmann-Strasse4

D-27472Cuxhaven

Německo

8. REGISTRAČNÍČÍSLO

97/876/94-C

9. DATUMREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

14.07.1994;15.10.1999;25.08.2004;09.09.2010;29.07.2014

10.DATUMREVIZETEXTU

Červenec2014

DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace