Atripla

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
efavirenz, emtricitabin, tenofovir-disoproxil-fumarát
Dostupné s:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC kód:
J05AR06
INN (Mezinárodní Name):
efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
HIV infekce
Terapeutické indikace:
Atripla je kombinace fixních dávek efavirenzu, emtricitabinu a tenofovir-disoproxyl-fumarátu. Je indikován pro léčbu virem lidské imunodeficience-1 (HIV-1) infekce u dospělých s virovou supresí do stupně RNA HIV-1 < 50 kopií/ml trvající při současné kombinované antiretrovirové terapii více než tři měsíce. Pacienti nesmí mít v anamnéze virologického selhání na předchozí antiretrovirové terapie a musí být známo, že nemají mít útočiště kmeny viru s mutací prokazující významnou rezistenci na kteroukoli ze tří složek obsažených v přípravku Atripla před zahájením jejich prvního antiretrovirového režimu léčby. Prokázání přínosu přípravku Atripla je primárně založeno na 48týdenní data z klinické studie, ve které pacienti se stabilizovanou potlačení na kombinaci antiretrovirové terapie na přípravek Atripla. Žádné údaje jsou v současné době k dispozici z klinických studií s přípravkem Atripla u léčby-naivní, nebo v silně předléčených pacientů. K dispozici nejsou žádné údaje na podporu kombinace přípravku Atripla a jiný
Přehled produktů:
Revision: 36
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000797
Datum autorizace:
2007-12-13
EMEA kód:
EMEA/H/C/000797

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

15-05-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

15-05-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

21-07-2013

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

11-12-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

23-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

23-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

11-12-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Atripla 600 mg/200 mg/245 mg

potahované tablety

efavirenzum/emtricitabinum/tenofovirum disoproxilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Atripla a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atripla užívat

Jak se Atripla užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Atripla uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Atripla a k čemu se používá

Atripla obsahuje tři léčivé látky,

které se používají k léčbě infekce virem lidské imunitní

nedostatečnosti (HIV):

Efavirenz je nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NNRTI)

Emtricitabin je nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI)

Tenofovir je nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy (NtRTI)

Každá z těchto léčivých látek, známých také jako antiretrovirové léky, působí zásahem do činnosti

enzymu (reverzní transkriptázy), který je nezbytný pro množení viru.

Atripla je určena k léčbě infekce virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV)

u dospělých

starších 18 let, kteří byli již předtím léčeni jinými antiretrovirovými léky a měli infekci HIV-1 pod

kontrolou nejméně tři měsíce. Pacienti nesmí mít v anamnéze selháním předchozí léčby HIV.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atripla užívat

Neužívejte přípravek Atripla

jestliže

jste alergický(á)

na efavirenz, emtricitabin, tenofovir, tenofovir-disoproxil nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte závažné onemocnění jater.

jestliže máte srdeční poruchu, jako je abnormální elektrický signál označovaný jako

prodloužení intervalu QT, který pro Vás představuje vyšší riziko závažných problémů

srdečního rytmu (torsade de pointes).

jestliže jakýkoli člen Vaší rodiny (rodiče, prarodiče, bratři nebo sestry) náhle zemřel kvůli

srdeční poruše nebo se narodil se srdeční poruchou.

jestliže Vám lékař řekl, že máte v krvi vysoké nebo nízké hladiny elektrolytů, jako jsou draslík

nebo hořčík.

jestliže v současnosti užíváte

kterýkoli z těchto léčivých přípravků (viz také „Další léčivé

přípravky a přípravek Atripla“):

astemizol nebo terfenadin

(používané k léčbě senné rýmy nebo jiných alergií)

bepridil

(používaný k léčbě srdečních onemocnění)

cisaprid

(používaný k léčbě pálení žáhy)

elbasvir/grazoprevir

(používané v léčbě hepatitidy C)

námelové alkaloidy

(například ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin

a methylergometrin) (používané k léčbě migrény a bolesti hlavy podobné migréně)

midazolam nebo triazolam

(používané pro zlepšení usínání)

pimozid, imipramin, amitriptylin nebo klomipramin

(používaný k léčbě určitých

duševních stavů)

třezalku tečkovanou

Hypericum perforatum

) (rostlinný přípravek používaný na deprese

a úzkost)

vorikonazol

(používaný k léčbě plísňových infekcí)

flekainid, metoprolol

(používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)

některá antibiotika

(makrolidy, fluorochinolony, imidazol)

triazolová antimykotika

některá antimalarika

methadon

(používaný k léčbě závislosti na opiátech)

Jestliže užíváte kterýkoliv z těchto léčivých přípravků, sdělte to okamžitě svému lékaři.

Užívání těchto léčivých přípravků s přípravkem Atripla by mohlo způsobit závažné nebo život

ohrožující nežádoucí účinky nebo zamezit těmto léčivým přípravkům ve správné činnosti.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Atripla se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

I když užíváte tento léčivý přípravek,

stále můžete šířit HIV,

ačkoli riziko je účinnou

antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění

přenosu infekce na další osoby. Tento léčivý přípravek neléčí infekci HIV. I když užíváte

přípravek Atripla, může se u Vás přesto rozvinout infekce nebo jiné onemocnění spojené

s infekcí HIV.

Když užíváte přípravek Atripla, musíte zůstat v péči lékaře.

Informujte svého lékaře:

jestliže užíváte jiné léky,

které obsahují efavirenz, emtricitabin, tenofovir-disoproxil,

tenofovir alafenamid, lamivudin nebo adefovir dipivoxyl. Atripla se nemá užívat

s žádným z těchto léků.

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin

nebo jestliže testy ukázaly potíže

s ledvinami. Atripla se nedoporučuje, máte-li středně závažné až závažné onemocnění

ledvin.

Atripla může poškodit ledviny. Než začnete s léčbou, může lékař navrhnout provedení

krevních testů k vyhodnocení funkce ledvin. Lékař může provést krevní testy také během

léčby, aby sledoval funkci ledvin.

Atripla se obvykle neužívá s jinými léčivými přípravky, které mohou poškodit ledviny

(viz

Další léčivé přípravky a přípravek Atripla

). Je-li to však nevyhnutelné, bude lékař

monitorovat funkci ledvin jednou týdně.

jestliže máte srdeční poruchu, například abnormální elektrický signál označovaný

jako prodloužení intervalu QT.

jestliže máte v anamnéze duševní nemoc,

včetně deprese nebo závislosti na drogách

nebo na alkoholu. Okamžitě sdělte svému lékaři, jestliže se cítíte v depresi, máte

sebevražedné myšlenky nebo podivné nápady (viz bod 4,

Možné nežádoucí účinky

jestliže máte v anamnéze křeče (záchvaty křečí nebo epileptické záchvaty) nebo

jestliže jste byl(a) léčen(a) antikonvulzivy (léky proti křečím), jako je karbamazepin,

fenobarbital a fenytoin. Jestliže užíváte kterýkoli z těchto léčivých přípravků, může Váš

lékař požadovat kontrolu hladiny antikonvulziva v krvi, aby se ujistil, že není ovlivněna

užíváním přípravku Atripla. Lékař Vám může předepsat jiné antikonvulzivum.

jestliže máte v anamnéze onemocnění jater, včetně chronické aktivní hepatitidy.

Pacienti s onemocněním jater včetně chronické hepatitidy B nebo C, kteří jsou léčeni

kombinovanými antiretrovirovými léky, mají vyšší riziko vzniku jaterních problémů,

které mohou být závažné a potenciálně život ohrožující. Váš lékař může provést krevní

testy, aby zkontroloval, jak pracují Vaše játra, nebo Vám může předepsat jiné léky.

Jestliže máte závažné onemocnění jater, neužívejte přípravek Atripla

(viz výše

bod 2,

Neužívejte přípravek Atripla).

Jestliže jste infikován(a) hepatitidou B, lékař pečlivě uváží Vaši nejvhodnější léčbu.

Tenofovir-disoproxil a emtricitabin, dvě z účinných látek přípravku Atripla, prokázaly do

jisté míry působení proti viru hepatitidy B, emtricitabin však není schválen pro léčbu

infekce hepatitidy B. Příznaky hepatitidy se mohou po ukončení léčby přípravkem Atripla

zhoršit. Lékař pak může v pravidelných intervalech provádět krevní testy, aby

zkontroloval, jak pracují Vaše játra (viz bod 3, odst.

Jestliže jste přestal(a) užívat

přípravek Atripla).

Bez ohledu na to, zdali máte v anamnéze jaterní onemocnění, Vám může lékař doporučit

pravidelné krevní testy, pomocí kterých zkontroluje funkci jater.

jste-li starší 65 let.

Nebyl studován dostatečný počet pacientů starších 65 let. Je-li Vám

více než 65 let a lékař Vám předepsal přípravek Atripla, bude Vás lékař pozorně sledovat.

Jakmile začnete užívat přípravek Atripla, dávejte pozor:

na příznaky závratí, obtížného usínání, ospalosti, obtížné koncentrace nebo

abnormálních snů.

Tyto nežádoucí účinky mohou začít první nebo druhý den léčby

a obvykle ustoupí po prvních 2 až 4 týdnech.

na jakékoli příznaky kožní vyrážky.

Vyrážka může být způsobena přípravkem Atripla.

Jestliže zpozorujete jakékoli příznaky závažné vyrážky s puchýři nebo horečkou,

přestaňte užívat přípravek Atripla a okamžitě informujte svého lékaře. Jestliže jste měl(a)

vyrážku při užívání jiného NNRTI, může být u Vás vyšší riziko vyrážky při užívání

přípravku Atripla.

na jakékoli příznaky zánětu nebo infekce.

U některých pacientů s pokročilou infekcí

HIV (AIDS) a s oportunní infekcí v anamnéze se mohou objevit příznaky a symptomy

zánětu z předchozí infekce brzy poté, co byla zahájena léčba HIV. Tyto příznaky jsou

zřejmě způsobeny zlepšením imunitní odpovědi těla, což umožňuje tělu bojovat

s infekcemi, které byly dosud přítomny bez viditelných příznaků. Jestliže si všimnete

jakýchkoli příznaků infekce sdělte to, prosím, okamžitě svému lékaři.

Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě

oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když

imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit

mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné

příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a postupující

směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte

ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu.

na problémy s kostmi

. U některých pacientů, kteří užívají kombinovanou

antiretrovirovou léčbu, se může rozvinout onemocnění kostí nazývané osteonekróza

(odumření kostní tkáně způsobené ztrátou zásobení kosti krví). Mezi mnoho rizikových

faktorů rozvoje této nemoci patří mimo jiné délka kombinované antiretrovirové léčby,

užívání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné snížení imunity a vyšší index

tělesné hmotnosti. Příznakem osteonekrózy je ztuhlost kloubů, bolest a bolestivost

(zejména kyčle, kolena a ramene) a obtížný pohyb. Jestliže zpozorujete kterýkoli z těchto

příznaků, informujte prosím svého lékaře.

Kostní poruchy

(projevující se jako přetrvávající nebo zhoršující se bolest kostí a někdy

vedoucí ke zlomeninám) se mohou také objevit z důvodu poškození buněk ledvinných

kanálků (viz bod 4,

Možné nežádoucí účinky

). Pokud máte bolesti kostí nebo zlomeniny,

informujte o tom svého lékaře.

Tenofovir-disoproxil (složka přípravku Atripla) může také způsobit úbytek kostní hmoty.

Účinky tenofovir-disoproxilu na dlouhodobé zdraví kostí a budoucí riziko zlomenin u

dospělých pacientů jsou celkově nejisté. Informujte svého lékaře, pokud víte, že máte

osteoporózu. Pacienti s osteoporózou mají vyšší riziko zlomenin.

Děti a dospívající

Nedávejte přípravek Atripla dětem a dospívajícím

mladším 18 let. Použití přípravku Atripla

u dětí a dospívajících nebylo dosud studováno.

Další léčivé přípravky a přípravek Atripla

Nesmíte užívat přípravek Atripla s některými léky.

Tyto léky jsou uvedeny v bodu

Neužívejte

přípravek Atripla,

na začátku bodu 2. Mezi ně patří některé běžné léčivé přípravky a některé rostlinné

přípravky (včetně třezalky tečkované), které mohou vyvolat závažné interakce.

Informujte svého lékaře

nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Atripla se nesmí užívat také s žádnými jinými léky, které obsahují efavirenz (pokud to nedoporučí váš

lékař), emtricitabin, tenofovir-disoproxil, tenofovir alafenamid, lamivudin nebo adefovir dipivoxil.

Sdělte svému lékaři,

že užíváte jiné léky, které mohou poškodit Vaše ledviny. Zde je několik

příkladů:

aminoglykosidy, vankomycin (léky proti bakteriálním infekcím)

foskarnet, ganciklovir, cidofovir (léky proti virovým infekcím)

amfotericin B, pentamidin (léky proti plísňovým infekcím)

interleukin 2 (k léčbě rakoviny)

nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs, k léčbě bolestivých stavů kostí nebo svalů)

Atripla může vzájemně reagovat s jinými léčivými přípravky, včetně rostlinných přípravků, jako jsou

výtažky z

Ginkgo biloba

. V důsledku toho se může změnit množství přípravku Atripla nebo jiných

léků v krvi. To může zabránit správnému působení léků nebo to může zhoršit nežádoucí účinky.

V některých případech bude lékař muset upravit dávkování nebo zkontrolovat hladinu léků v krvi.

Je

důležité informovat lékaře nebo lékárníka, že užíváte kterýkoli z těchto léků:

léky obsahující didanosin (proti infekci HIV):

užívání přípravku

Atripla s jinými

antivirovými léčivými přípravky, které obsahují didanosin, může zvýšit hladinu didanosinu

v krvi a může snížit počet buněk CD4. Vzácně byly hlášeny případy zánětu pankreatu

a laktátové acidózy (nadbytek kyseliny mléčné v krvi), které někdy způsobily smrt, když byly

současně užívány léčivé přípravky obsahující tenofovir-disoproxil a didanosin. Váš lékař

pečlivě zváží, zda Vás bude léčit léčivými přípravky obsahujícími tenofovir a didanosin.

jiné léky užívané proti infekci HIV:

následující inhibitory proteáz: darunavir, indinavir,

lopinavir/ritonavir, ritonavir nebo atazanavir posílený (boosted) ritonavirem, nebo sachinavir.

Váš lékař může zvážit podávání alternativního léčivého přípravku nebo změnu dávkování

inhibitorů proteáz. Také svému lékaři řekněte, zda užíváte maravirok.

léky používané k léčbě infekcí způsobených virem hepatitidy C:

elbasvir/grazoprevir,

glekaprevir/pibrentasvir, sofosbuvir/velpatasvir, sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir.

léky používané ke snížení tuků v krvi (také nazývané statiny):

atorvastatin, pravastatin,

simvastatin. Atripla může snížit množství statinů v krvi. Lékař zkontroluje hladinu cholesterolu

a podle potřeby zváží změnu dávkování statinu.

léky používané k léčbě křečí/záchvatů (antikonvulziva):

karbamazepin, fenytoin,

fenobarbital. Atripla může snížit množství antikonvulziva v krvi. Karbamazepin může snížit

množství efavirenzu v krvi, jedné ze složek přípravku Atripla. Lékař může zvážit podávání

jiného antikonvulziva.

léky používané k léčbě bakteriálních infekcí,

včetně tuberkulózy a komplexu

Mycobacterium

avium

souvisejícím s AIDS: klarithromycin, rifabutin, rifampicin. Lékař může zvážit změnu

dávkování nebo podávání alternativního antibiotika. Kromě toho může rozhodnout o další dávce

efavirenzu k léčbě infekce HIV.

léky používané k léčení plísňových infekcí (antimykotika):

itrakonazol nebo posakonazol.

Atripla může snížit množství itrakonazolu nebo posakonazolu v krvi. Lékař může zvážit podání

jiného antimykotika.

léky používané k léčení malárie:

atovachon/proguanil nebo artemether/lumefantrin. Atripla

může snížit množství atovachonu/proguanilu nebo artemetheru/lumefantrinu ve vaší krvi.

hormonální antikoncepce, jako je pilulka na kontrolu početí, injekční antikoncepce

(například Depo-Provera), nebo antikoncepční implantát (například Implanon):

musíte

také používat spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce (viz

Těhotenství a kojení

). Atripla

může způsobit, že nemusí hormonální antikoncepce fungovat správně. K těhotenství došlo u

žen, které užívaly přípravek efavirenz, což je součást přípravku Atripla, a přitom používaly

antikoncepční implantát, i když nebylo prokázáno, že by terapie efavirenzem mohla způsobit

selhání antikoncepce.

sertralin,

léčivý přípravek k léčbě deprese, protože lékař může potřebovat změnit Vaši dávku

sertralinu.

bupropion

, léčivý přípravek k léčbě deprese, nebo který vám pomáhá přestat kouřit, protože

váš lékař může potřebovat upravit dávku bupropionu.

diltiazem nebo podobné léky (nazývané blokátory kalciových kanálů):

když začnete užívat

přípravek Atripla, Váš lékař může potřebovat upravit dávku blokátorů kalciových kanálů.

léky používané pro prevenci rejekce transplantovaných orgánů (rovněž nazývané

imunosupresiva),

jako je cyklosporin, sirolimus nebo takrolimus. Když začnete nebo přestanete

užívat přípravek Atripla, váš lékař vám bude pečlivě monitorovat hladiny imunosupresiva v

plazmě a možná bude muset upravit dávkování.

Warfarin nebo acenokumarol

(léky používaný pro snížení srážení krve). Lékař bude možná

muset upravit dávku warfarinu nebo acenokumarolu.

Výtažky z Ginkgo biloba

(rostlinný přípravek)

Metamizol

, lék k léčbě bolesti a horečky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ženy nesmí otěhotnět během léčby

přípravkem Atripla

a 12 týdnů po ní

. Lékař Vás může požádat

o provedení těhotenského testu, aby se ujistil, že nejste těhotná, dříve než zahájíte léčbu přípravkem

Atripla.

Pokud byste mohla otěhotnět během užívání přípravku Atripla

, musíte používat spolehlivou

formu bariérové antikoncepce (například kondom) s jinými metodami antikoncepce včetně perorální

antikoncepce (pilulky) nebo jiné hormonální antikoncepce (například implantáty, injekce). Efavirenz,

jedna z léčivých látek přípravku Atripla, může zůstávat v krvi určitou dobu po ukončení léčby. Proto

musíte dále pokračovat v dodržování antikoncepčních opatření, popsaných výše, po dobu 12 týdnů po

ukončení užívání přípravku Atripla.

Informujte svého lékaře okamžitě, jestliže jste těhotná nebo zamýšlíte otěhotnět.

Jestliže jste

těhotná, smíte užívat přípravek Atripla, pouze pokud se Vy a Váš lékař rozhodnete, že je to nezbytně

nutné.

U plodů zvířat a u dětí žen léčených efavirenzem během těhotenství byly pozorovány závažné vrozené

defekty.

Než začnete užívat jakýkoli lék, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud jste v průběhu těhotenství užívala přípravek Atripla, může lékař požadovat v zájmu sledování

vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž matky užívaly v průběhu

těhotenství NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV nad rizikem nežádoucích účinků.

Nekojte během léčby přípravkem Atripla.

Mateřským mlékem se může přenést HIV i složky

přípravku Atripla a mohou vážně ublížit Vašemu dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Atripla může způsobit závrať, zhoršenou koncentraci a ospalost.

Pokud zpozorujete tyto účinky,

neřiďte a nepoužívejte jakékoli nástroje nebo stroje.

Přípravek Atripla obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Atripla užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Jedna tableta každý den, užívaná ústy. Atripla se má užívat nalačno (obvykle jednu hodinu před nebo

dvě hodiny po jídle) nejlépe před spaním. Některé nežádoucí účinky (například závrať, ospalost)

mohou být díky tomu méně nepříjemné. Tabletu Atripla spolkněte celou a zapijte vodou.

Atripla se musí užívat každý den.

Jestliže se lékař rozhodne vysadit jednu ze složek přípravku Atripla, můžete dostat efavirenz,

emtricitabin a/nebo tenofovir-disoproxil samostatně nebo s jinými léčivými přípravky k léčbě infekce

HIV.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Atripla, než jste měl(a)

Jestliže si omylem vezmete příliš mnoho tablet přípravku Atripla, existuje riziko, že se dostaví možné

nežádoucí účinky tohoto přípravku (viz část 4,

Možné nežádoucí účinky

). Kontaktujte svého lékaře

nebo nejbližší pohotovost a požádejte je o radu. Lahvičku s tabletami vezměte s sebou, abyste

dokázal(a) snadno popsat, co jste si vzal(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atripla

Je důležité, abyste nevynechal(a) dávku přípravku Atripla.

Jestliže vynecháte dávku přípravku Atripla

(v rozmezí 12 hodin běžného užívání)

, vezměte ji co

nejdříve a potom si vezměte svou další dávku v obvyklém čase.

Jestliže už je téměř čas pro další dávku (méně než 12 hodin)

, vynechanou dávku neužívejte.

Počkejte s další dávkou do jejího pravidelného času. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže vyzvracíte tabletu (do 1 hodiny po užití přípravku Atripla)

, měl(a) byste užít další tabletu.

Nečekejte do doby, kdy si máte vzít další dávku. Nemusíte užívat další tabletu, pokud Vám bylo

špatně více než 1 hodinu po užití přípravku Atripla.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atripla

Nepřestávejte užívat přípravek Atripla bez domluvy s lékařem.

Vysazení přípravku Atripla může

závažným způsobem ovlivnit Vaši reakci na další léčbu. Je-li Atripla vysazena, poraďte se s lékařem

dříve, než opět začnete užívat tablety Atripla. Lékař může zvážit podávání samostatných složek

přípravku Atripla, jestliže máte problémy nebo potřebujete upravit dávkování.

Když Vám dochází zásoba přípravku Atripla,

požádejte o další svého lékaře nebo lékárníka. To je

velmi důležité, protože množství virů se může zvyšovat, i když se lék vysadí jen na krátkou dobu. Pak

se může stát, že se onemocnění bude hůře léčit.

Jestliže máte infekci HIV a zároveň hepatitidu B,

je obzvlášť důležité nepřerušovat léčbu

přípravkem Atripla bez předchozí domluvy s lékařem. Někteří pacienti měli krevní testy nebo

symptomy naznačující, že se jejich hepatitida zhoršila po vysazení emtricitabinu nebo tenofovir-

disoproxilu (dvou ze tří složek přípravku Atripla). Pokud léčbu přípravkem Atripla přerušíte, může

vám lékař doporučit obnovení léčby hepatitidy B. Měl(a) byste požadovat krevní testy pro kontrolu

funkce jater po dobu 4 měsíců po ukončení léčby. U některých pacientů se závažnějším onemocněním

jater nebo cirhózou není přerušení léčby doporučeno, protože by mohlo vést ke zhoršení hepatitidy,

která může být život ohrožující.

Oznamte svému lékaři okamžitě všechny nové nebo nezvyklé příznaky po vysazení léčby, zejména

příznaky, které spojujete s hepatitidou B.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy

v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů

v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Možné závažné nežádoucí účinky: ihned informujte svého lékaře

-

Laktátová acidóza

(nadměrné množství kyseliny mléčné v krvi) je

vzácný

(může postihovat až

1 z 1 000 pacientů), ale závažný nežádoucí účinek, který může ohrožovat život. Následující

nežádoucí účinky mohou být příznaky laktátové acidózy:

hluboké rychlé dýchání

únava

nevolnost (nausea), zvracení a bolest žaludku.

Pokud se domníváte, že máte laktátovou acidózu, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Další možné závažné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky jsou

méně časté

(mohou postihovat 1 ze 100 pacientů):

alergické reakce (hypersenzitivita), které mohou vést k těžké kožní reakci (Stevensův-

Johnsonův syndrom, erythema multiforme, viz bod 2)

otok tváře, rtů, jazyka nebo hrdla

zlostné chování, sebevražedné myšlenky, podivné nápady, paranoia, neschopnost jasně

přemýšlet, náladovost, vidění nebo slyšení věcí, které reálně neexistují (halucinace),

sebevražedné pokusy, změna osobnosti (psychóza), katatonie (stav, při němž je pacient po

určitou dobu strnulý a neschopen komunikovat)

bolest břicha (žaludku) způsobená zánětem slinivky

zapomnětlivost, zmatek, záchvaty (křeče), nesouvislá řeč, tremor (třes)

žlutá pokožka nebo oči, svědění nebo bolest břicha (žaludku) způsobená zánětem jater

poškození ledvinových kanálků

Psychiatrické nežádoucí účinky kromě účinků uvedených výše zahrnují přeludy (falešné představy),

neurózu. Někteří pacienti spáchali sebevraždu. Tyto problémy mají tendenci vyskytovat se častěji u

pacientů s anamnézou duševního onemocnění. Vždy uvědomte svého lékaře, jestliže budete mít tyto

příznaky.

Nežádoucí účinky na játra: Jestliže jste se zároveň nakazil(a) virem hepatitidy B, může u Vás dojít ke

zhoršení hepatitidy po přerušení léčby (viz bod 3).

Následující nežádoucí účinky jsou

vzácné

(mohou postihnout 1 z 1 000 pacientů):

selhání funkce jater, v některých případech končící smrtí nebo transplantací. K většině případů

došlo u pacientů, kteří již prodělali jaterní onemocnění, ale byla hlášena i u pacientů bez

stávajícího jaterního onemocnění

zánět ledvin, nadměrné močení a pocit žízně

bolest zad způsobená ledvinovými potížemi, včetně selhání funkce ledvin. Lékař může provést

krevní testy na kontrolu, zda Vaše ledviny fungují správně

měknutí kostí (s bolestmi kostí a někdy mající za následek fraktury), ke kterému může dojít

následkem poškození buněk ledvinových kanálků

hromadění tuku v játrech

Pokud se domníváte, že máte kterýkoliv z těchto závažných nežádoucích účinků, sdělte to

svému lékaři.

Nejčastější nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky jsou

velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

závrať, bolest hlavy, průjem, pocit na zvracení (nausea), zvracení

vyrážky (včetně červených skvrn nebo skvrnek někdy s puchýři a otokem pokožky), které

mohou být projevem alergické reakce

pocit slabosti

Testy také mohou ukázat:

snížení hladiny fosfátů v krvi

zvýšenou hladinu kreatinkinázy v krvi, která může vést ke svalové bolesti a slabosti

Další možné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky jsou

časté

(mohou postihnout 1 z 10 pacientů)

alergické reakce

narušení koordinace a rovnováhy

obavy nebo deprese

špatný spánek, abnormální sny, obtížná koncentrace, ospalost

bolest, bolest žaludku

problémy s trávením vedoucí k nepříjemným pocitům po jídle, nadýmání, větry (flatulence)

ztráta chuti k jídlu

únava

svědění

změny zbarvení kůže včetně ztmavnutí kůže ve skvrnách, začínající často na rukou a chodidlech

Testy také mohou ukázat:

malý počet bílých krvinek (snížení počtu bílých krvinek může zvýšit náchylnost k infekci)

potíže s játry a slinivkou

zvýšené mastné kyseliny (triacyglyceroly), bilirubin nebo cukr v krvi

Následující nežádoucí účinky jsou

méně časté

(mohou postihnout 1 ze 100 pacientů):

rozpad svalů, bolesti svalů nebo svalová slabost

anemie (nízký počet červených krvinek)

pocit točení nebo závrať (vertigo), pískání, zvonění nebo jiný trvalý zvuk v uších

rozmazané vidění

zimnice

růst prsů u mužů

snížená sexuální touha

rudnutí

sucho v ústech

zvýšená chuť k jídlu

Testy mohou také prokázat:

pokles hladiny draslíku v krvi

zvýšení kreatininu v krvi

bílkoviny v moči

zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Atripla 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje efavirenzum 600 mg, emtricitabinum 200 mg a tenofovirum

disoproxilum 245 mg (ve formě tenofoviri disoproxili fumaras).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Růžová potahovaná tableta ve tvaru tobolky o rozměrech 20 mm x 10,4 mm, na jedné straně je

vytlačeno “123”, na druhé straně je bez potisku.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Atripla je kombinací pevně stanovených dávek efavirenzu, emtricitabinu a tenofovir-

disoproxil-fumarátu. Je indikován k léčbě infekce virem lidské imunodeficience 1 (HIV-1)

u dospělých ve věku od 18 let s virovou supresí do stupně RNA HIV-1 < 50 kopií/ml trvající při

současné kombinované antiretrovirové terapii více než tři měsíce. Pacienti nesmí mít v anamnéze

virologické selhání předchozí antiretrovirové terapie a musí být o nich známo, že se u nich nevyskytly

kmeny viru s mutací prokazující významnou rezistenci na kteroukoli ze tří složek obsažených v

přípravku Atripla před zahájením jejich prvního antiretrovirového režimu léčby (viz body 4.4 a 5.1).

Důkaz přínosu přípravku Atripla je založen zejména na údajích z 48týdenní klinické studie, ve které

pacienti se stabilizovanou virovou supresí přešli z kombinované antiretrovirové terapie na přípravek

Atripla (viz bod 5.1). V současnosti nejsou k dispozici údaje z klinických studií s přípravkem Atripla

u dosud neléčených pacientů, ani u pacientů intenzivně předléčených.

Nejsou k dispozici žádné údaje podporující kombinaci přípravku Atripla a jiných antiretrovirových

látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce.

Dávkování

Dospělí

Doporučená dávka přípravku Atripla je jedna tableta užívaná perorálně jednou denně.

Pokud pacient zmešká dávku přípravku Atripla do 12 hodin od doby, kdy je obvykle užita, měl by užít

přípravek Atripla co nejdříve a pokračovat v normálním dávkovacím schématu. Pokud pacient zmešká

dávku přípravku Atripla o více než 12 hodin a je téměř čas na další dávku, neměl by užít zmeškanou

dávku a měl by pokračovat v obvyklém plánu dávek.

Pokud pacient zvrací během jedné hodiny po užití přípravku Atripla, měla by být užita další tableta.

Pokud pacient zvrací více než jednu hodinu po užití přípravku Atripla, nemusí užívat další dávku.

Doporučuje se, aby se přípravek Atripla užíval nalačno, protože jídlo může zvýšit expozici efavirenzu

a může vést ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků (viz body 4.4 a 4.8). Ke zlepšení snášenlivosti

efavirenzu s ohledem na nežádoucí účinky na nervový systém se doporučuje podávání před spaním

(viz bod 4.8).

Předpokládá se, že expozice tenofoviru (AUC) bude přibližně o 30 % nižší po podání přípravku

Atripla nalačno ve srovnání s užitím jednotlivé složky tenofovir-disoproxilu s jídlem (viz bod 5.2).

Údaje o klinickém významu snížení farmakokinetické expozice nejsou dostupné. U virologicky

suprimovaných pacientů se předpokládá omezený klinický význam tohoto snížení (viz bod 5.1).

Tam, kde je indikováno přerušení léčby jednou složkou přípravku Atripla nebo kde je nezbytná úprava

dávkování, jsou k dispozici samostatné přípravky s efavirenzem, emtricitabinem a tenofovir-

disoproxilem. Prosím podívejte se do Souhrnu údajů o přípravku těchto léčivých přípravků.

Jestliže se léčba přípravkem Atripla vysadí, musí se vzít v úvahu dlouhý poločas efavirenzu (viz

bod 5.2) a dlouhé intracelulární poločasy tenofoviru a emtricitabinu. Kvůli variabilitě těchto parametrů

mezi pacienty a obavám z rozvoje rezistence se má postupovat podle pravidel léčby HIV a je třeba

také vzít v úvahu důvod přerušení léčby.

Úprava dávky:

Jestliže je pacientům vážícím 50 kg nebo více podávána Atripla současně

s rifampicinem, je možné zvážit přidání 200 mg/den (800 mg celkem) efavirenzu (viz bod 4.5).

Speciální populace

Starší pacienti

Při podávání přípravku Atripla starším pacientům je zapotřebí opatrnosti (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

Atripla se nedoporučuje podávat pacientům se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin

(clearance kreatininu (CrCl) < 50 ml/min). Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce

ledvin vyžadují úpravu intervalu dávkování emtricitabinu a tenofovir-disoproxilu, kterého nelze

dosáhnout kombinovanou tabletou (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Farmakokinetika přípravku Atripla nebyla studována u pacientů s poruchou funkce jater. Pacienti

s mírným onemocněním jater (Child-Pugh-Turcotte (CPT), třída A) mohou být léčeni běžně

doporučenou dávkou přípravku Atripla (viz body 4.3, 4.4 a 5.2). U pacientů by se měly pozorně

sledovat nežádoucí účinky, zejména neurologické symptomy související s efavirenzem (viz body 4.3

a 4.4).

Jestliže se přeruší léčba přípravkem Atripla u pacientů infikovaných současně HIV a HBV, mají se

u těchto pacientů pozorně sledovat příznaky exacerbace hepatitidy (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Atripla u dětí do 18 let věku nebyla ještě stanovena (viz bod 5.2).

Způsob podání

Doporučuje se spolknout celou tabletu Atripla a zapít ji vodou, jednou denně.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou

v bodě 6.1.

Pacienti se závažnou poruchou funkce jater (CPT, třída C) (viz bod 5.2).

Současné podávání s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, triazolamem, pimozidem,

bepridilem nebo námelovými alkaloidy (například ergotaminem, dihydroergotaminem, ergonovinem

a methylergonovinem). Kompetice o cytochrom P450 (CYP) 3A4 s efavirenzem by mohla vést

k inhibici metabolismu a případným závažným a/nebo život ohrožujícím nežádoucím účinkům

(například srdeční arytmie, prodloužená sedace nebo respirační deprese) (viz bod 4.5).

Současné podávání s elbasvirem/grazoprevirem vzhledem k předpokládanému významnému poklesu

plazmatických koncentrací elbasviru a grazopreviru. Tento účinek je způsoben indukcí CYP3A4 nebo

P-gp působením efavirenzu a může mít za důsledek snížení terapeutického účinku

elbasviru/grazopreviru (viz bod 4.5).

Současné podávání s vorikonazolem. Efavirenz významně snižuje plazmatickou koncentraci

vorikonazolu, zatímco vorikonazol významně zvyšuje plazmatickou koncentraci efavirenzu. Protože

Atripla je přípravek s fixní kombinací dávek, dávka efavirenzu nemůže být změněna (viz bod 4.5).

Současné podávání s rostlinnými přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (

Hypericum perforatum

kvůli riziku snížených plazmatických koncentrací a snížení klinických účinků efavirenzu (viz bod 4.5).

Podávání pacientům, kteří mají:

v rodinné anamnéze náhlé úmrtí nebo vrozené prodloužení intervalu QTc na

elektrokardiogramu nebo jinou klinickou poruchu, o níž je známo, že prodlužuje interval QTc,

v anamnéze symptomatické srdeční arytmie nebo mají klinicky relevantní bradykardii nebo

městnavé srdeční selhání doprovázené sníženou ejekční frakcí levé komory,

závažné poruchy rovnováhy elektrolytů, např. hypokalemii nebo hypomagnesemii.

Současné podávání s léky, u nichž je známo, že prodlužují interval QTc (proarytmika).

Mezi tyto léky patří:

antiarytmika třídy IA a III,

neuroleptika, antidepresiva,

některá antibiotika včetně některých látek z následujících skupin: makrolidy, fluorochinolony,

imidazolová a triazolová antimykotika,

některá nesedativní antihistaminika (terfenadin, astemizol),

cisaprid,

flekainid,

některá antimalarika,

methadon (viz body 4.4, 4.5 a 5.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Současné podání s jinými léčivými přípravky

Jako fixní kombinace se Atripla nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími

stejné účinné složky, emtricitabin nebo tenofovir-disoproxil. Atripla se nemá podávat současně

s přípravky obsahujícími efavirenz, pokud to není zapotřebí pro úpravu nastavení dávky, např.

s rifampicinem (viz bod 4.2). Vzhledem k podobnosti s emtricitabinem se Atripla nemá podávat

současně s jinými cytidinovými analogy, jako je lamivudin (viz bod 4.5). Atripla se nemá podávat

současně s adefovir dipivoxilem nebo s léčivými přípravky obsahujícími tenofovir alafenamid.

Současné podávání přípravku Atripla a didanosinu se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Současné podávání přípravku Atripla a sofosbuviru/velpatasviru nebo sofosbuviru/velpatasviru/

voxilapreviru se nedoporučuje, protože se očekává, že plazmatická koncentrace velpatasviru

a voxilapreviru po současném podávání s efanvirenzem klesne, což povede ke snížení terapeutického

účinku sofosbuviru/velpatasviru nebo sofosbuviru/velpatasviru/voxilapreviru (viz bod 4.5).

Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku Atripla v kombinaci s jinými

antiretrovirovými léky.

Současné užívání výtažků z

Ginkgo biloba

se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Převedení z léčby inhibitory proteáz

Nyní dostupné údaje naznačují trend, že u pacientů léčených inhibitory proteáz může vést převedení

na přípravek Atripla ke snížení odpovědi na léčbu (viz bod 5.1). Tito pacienti by měli být pečlivě

sledováni kvůli vzestupu virové zátěže, a také kvůli nežádoucím účinkům, jelikož bezpečnostní profil

efavirenzu se liší od bezpečnostního profilu inhibitorů proteáz.

Oportunní infekce

U pacientů užívajících přípravek Atripla nebo kteroukoli jinou antiretrovirovou léčbu se mohou dále

rozvíjet oportunní infekce a jiné komplikace infekce HIV, a proto musí zůstat pod pečlivým klinickým

dozorem lékařů, kteří mají zkušenosti s léčbou pacientů s onemocněními spojenými s HIV.

Přenos HIV

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu

v souladu s národními doporučeními.

Vliv jídla

Podávání přípravku Atripla spolu s jídlem může zvyšovat expozici efavirenzu (viz bod 5.2) a může

vést ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků (viz bod 4.8). Doporučuje se užívat přípravek Atripla

nalačno, nejlépe před spaním.

Onemocnění jater

Farmakokinetika, bezpečnost a účinnost přípravku Atripla nebyly stanoveny u pacientů s významnými

doprovodnými poruchami jater (viz bod 5.2). Atripla je kontraindikována u pacientů se závažnou

poruchou funkce jater (viz bod 4.3) a nedoporučuje se u pacientů se středně závažnou poruchou jater.

Protože efavirenz je metabolizován hlavně systémem CYP, je třeba dbát opatrnosti při podávání

přípravku Atripla pacientům s mírnou poruchou jater. U těchto pacientů musí být pozorně sledován

výskyt nežádoucích účinků efavirenzu, zejména neurologických příznaků. Pravidelně se mají provádět

laboratorní testy k vyhodnocení onemocnění jater (viz bod 4.2).

U pacientů s předchozí dysfunkcí jater včetně chronické aktivní hepatitidy se objevuje během

kombinované antiretrovirové léčby (CART) zvýšená frekvence abnormalit jaterních funkcí a měli by

být monitorováni podle standardní praxe. Jestliže se objeví zhoršení jaterního onemocnění nebo trvalé

zvýšení sérových transamináz na více než pětinásobek horní hranice normálního rozsahu, je třeba

zvážit přínos pokračující léčby přípravkem Atripla proti možným rizikům významné jaterní toxicity.

U takových pacientů se musí zvážit přerušení nebo vysazení léčby (viz bod 4.8).

U pacientů léčených jinými léčivými přípravky spojovanými s jaterní toxicitou se také doporučuje

monitorování jaterních enzymů.

Hepatální příhody

Selhání funkce jater bylo po uvedení přípravku na trh hlášeno u pacientů bez předchozího jaterního

onemocnění či jiných známých rizikových faktorů (viz bod 4.8). Monitorování jaterních enzymů nutno

uvážit u všech pacientů, a to nezávisle na předchozí jaterní dysfunkci nebo jiných rizikových

faktorech.

Pacienti se souběžnou infekcí HIV a hepatitidou B (HBV) nebo C (HCV)

Pacienti s chronickou hepatitidou B nebo C a léčení CART jsou vystaveni zvýšenému riziku

závažných a potencionálně fatálních hepatických nežádoucích účinků.

Pro optimální léčbu infekce HIV u pacientů souběžně nakažených HBV by se měli lékaři řídit

současnými pokyny pro léčbu HIV.

V případě souběžné antivirové terapie pro hepatitidu B nebo C věnujte, prosím, také pozornost

příslušným Souhrnům údajů o přípravku pro tyto léčivé přípravky.

Bezpečnost a účinnost přípravku Atripla nebyla stanovena pro léčbu chronické infekce HBV.

Emtricitabin a tenofovir samostatně i v kombinaci prokázaly ve farmakodynamických studiích

účinnost proti HBV (viz bod 5.1). Omezené klinické zkušenosti naznačují, že emtricitabin a tenofovir-

disoproxil působí proti HBV, když jsou používány v kombinované antiretrovirové léčbě infekce HIV.

Po přerušení léčby přípravkem Atripla může u pacientů infikovaných HIV a současně HBV dojít

k závažné akutní exacerbaci hepatitidy. Pacienti s infekcí HIV a souběžně infikovaní HBV, kteří

přestanou užívat přípravek Atripla, by měli být pečlivě sledováni klinickými i laboratorními

kontrolami nejméně po dobu čtyř měsíců po přerušení léčby přípravkem Atripla. Je-li to vhodné, může

být indikováno obnovení terapie hepatitidy B. U pacientů se závažnějším onemocněním jater nebo

cirhózou není přerušení léčby doporučeno, protože by následná exacerbace hepatitidy mohla vést k

jaterní dekompenzaci.

Prodloužení intervalu QTc

Při použití s efavirenzem bylo pozorováno prodloužení intervalu QTc (viz body 4.5 a 5.1). U pacientů

se zvýšeným rizikem vzniku torsade de pointes nebo užívajících léky se známým rizikem vzniku

torsade de pointes je třeba zvážit alternativní léčiva místo přípravku Atripla.

Psychiatrické symptomy

U pacientů léčených efavirenzem byly popsány nežádoucí psychiatrické účinky. Pacienti

s psychiatrickými poruchami v předchozí anamnéze jsou zřejmě vystaveni většímu riziku závažných

nežádoucích psychiatrických účinků. Zejména těžká deprese byla častější u pacientů s depresí

v anamnéze. Po uvedení přípravku na trh se objevila i hlášení závažné deprese, smrti sebevraždou,

bludů, chování podobného psychóze a katatonie. Pacienti mají být poučeni, aby v případě, že se u nich

objeví symptomy jako těžká deprese, psychóza nebo sebevražedné sklony, okamžitě vyhledali svého

lékaře, který posoudí možnost, zda mohou tyto symptomy souviset s užíváním efavirenzu,

a v kladném případě rozhodne, zda rizika pokračující terapie převáží nad přínosy (viz bod 4.8).

Neurologické symptomy

U pacientů v klinických studiích, užívajících efavirenz 600 mg denně, jsou často hlášenými

nežádoucími účinky kromě jiných neurologické symptomy včetně závrati, insomnie, somnolence,

poruch koncentrace a abnormálního snění. Závrať byla také pozorována v klinických studiích

s emtricitabinem a tenofovir-disoproxilem. V klinických studiích s emtricitabinem byla hlášena bolest

hlavy (viz bod 4.8). Neurologické symptomy spojované s efavirenzem obvykle začínají během

prvního nebo druhého dne léčby a obvykle ustupují po prvních dvou až čtyřech týdnech. Pacienty je

nutno informovat o tom, že pokud se tyto časté symptomy vyskytnou, nejspíše se v dalším průběhu

terapie zmírní, a neznamená to, že následně dojde k rozvoji některého z méně častých psychiatrických

symptomů.

Záchvaty

U pacientů užívajících efavirenz byly pozorovány křeče, obvykle v případě známé anamnézy

záchvatů. Pacienti, kteří užívají souběžně antikonvulzivní léčivé přípravky primárně metabolizované

játry, jako je fenytoin, karbamazepin a fenobarbital, mohou vyžadovat periodické monitorování jejich

plazmatické hladiny. Ve studii lékových interakcí se koncentrace karbamazepinu v plazmě snížily,

když byl karbamazepin podáván společně s efavirenzem (viz bod 4.5). Opatrnosti je třeba u pacientů

se záchvaty v anamnéze.

Poruchy funkce ledvin

Atripla se nedoporučuje pacientům se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin

(clearance kreatininu < 50 ml/min). Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin

vyžadují úpravu dávky emtricitabinu a tenofovir-disoproxilu, které nelze dosáhnout kombinovanou

tabletou (viz body 4.2 a 5.2). Přípravek Atripla by se neměl užívat současně nebo bezprostředně po

užívání nefrotoxických léčivých přípravků. Pokud je současné užívání přípravku Atripla

a nefrotoxických látek (např. aminoglykosidů, amfotericinu B, foskarnetu, gancikloviru, pentamidinu,

vankomycinu, cidofoviru, interleukinu 2) nevyhnutelné, je nutné sledovat funkci ledvin každý týden

(viz bod 4.5).

U pacientů s rizikovým faktorem pro renální dysfunkci užívajících tenofovir-disoproxil byly po

zahájení léčby vysokými dávkami nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAID) nebo kombinací více

NSAID pozorovány případy akutního renálního selhání. Pokud je přípravek Atripla podáván současně

s NSAID, je nutné odpovídajícím způsobem sledovat funkci ledvin.

V klinické praxi bylo při užívání tenofovir-disoproxilu hlášeno renální selhání, renální nedostatečnost,

zvýšený kreatinin, hypofosfatémie a proximální tubulopatie (včetně Fanconiho syndromu) (viz

bod 4.8).

Před začátkem léčby přípravkem Atripla se doporučuje provést výpočet clearance kreatininu u všech

pacientů a rovněž sledovat funkci ledvin (clearance kreatininu a sérových fosfátů) po dvou až čtyřech

týdnech léčby, po třech měsících léčby a každé tři až šest měsíců poté u pacientů bez renálních

rizikových faktorů. U pacientů s renální dysfunkcí v anamnéze nebo u pacientů s rizikem renální

dysfunkce je nutné častější sledování funkce ledvin.

Jsou-li u pacientů užívajících přípravek Atripla sérové fosfáty < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) nebo je-li

clearance kreatininu snížena na < 50 ml/min, měla by se do jednoho týdne znovu vyhodnotit funkce

ledvin, včetně stanovení koncentrace glukózy a draslíku v krvi a koncentrace glukózy v moči (viz

bod 4.8, proximální tubulopatie). Protože Atripla je kombinovaný přípravek a interval dávkování

jednotlivých složek nelze změnit, léčba přípravkem Atripla se musí přerušit u pacientů s potvrzenou

clearance kreatininu < 50 ml/min nebo snížením sérového fosfátu na < 1,0 mg/dl (0,32 mmol/l).

Přerušení léčby přípravkem Atripla by se má také zvážit v případě progresivního poklesu funkce

ledvin, když nebyla identifikována žádná jiná příčina. Tam, kde je indikováno přerušení léčby jednou

ze složek přípravku Atripla nebo kde je nezbytná úprava dávky, jsou k dispozici samostatné přípravky

efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxil.

Působení na kosti

Kostní abnormality, jako je osteomalacie, které se mohou projevit jako přetrvávající nebo zhoršující se

bolest kostí a které mohou občas přispívat ke vzniku zlomenin, mohou souviset s proximální renální

tubulopatií vyvolanou tenofovir-disoproxilem (viz bod 4.8).

Tenofovir-disoproxil může také způsobit snížení kostní hustoty (

bone mineral density

, BMD). Ve

144týdenní kontrolované klinické studii, která srovnávala tenofovir-disoproxil se stavudinem

v kombinaci s lamivudinem a efavirenzem u pacientů bez zkušenosti s antiretrovirovou léčbou, bylo

pozorováno malé snížení BMD kyčle a páteře v obou léčebných skupinách. Snížení kostní denzity

páteře a změny kostních biomarkerů oproti výchozí hodnotě byly po 144 týdnech významně větší

v léčebné skupině s tenofovir-disoproxilem. Snížení kostní denzity kyčle bylo v této skupině

významně vyšší do 96. týdne. Avšak po celých 144 týdnů se v této studii nezvýšilo riziko fraktur ani

se neobjevily známky klinicky relevantních abnormalit kostí.

V jiných studiích (prospektivní a průřezové) bylo nejvýraznější snížení BMD pozorováno u pacientů

léčených tenofovir-disoproxilem v rámci léčebného režimu obsahujícího posílený inhibitor proteázy.

Celkově s ohledem na kostní abnormality spojené s tenofovir-disoproxilem a omezení dlouhodobých

údajů o dopadu tenofovir-disoproxilu na zdraví kostí a riziko zlomenin mají být u pacientů

s osteoporózou, kteří mají vyšší riziko zlomenin, zváženy jiné dostupné terapeutické režimy.

Existuje-li podezření na kostní abnormality nebo byly-li zjištěny kostní abnormality, má by být

zajištěna příslušná konzultace.

Kožní reakce

U jednotlivých složek přípravku Atripla byly hlášeny mírné až středně těžké vyrážky. Vyrážka spojená

se složkou efavirenz obvykle ustoupí s pokračující léčbou. Snášenlivost mohou zlepšit a zhojení

vyrážky urychlit vhodná antihistaminika a/nebo kortikosteroidy. Závažná vyrážka s tvorbou puchýřů,

s vlhkou deskvamací nebo ulcerací byla hlášena u méně než 1 % pacientů léčených efavirenzem.

Incidence erythema multiforme nebo Stevens-Johnsonova syndromu byla přibližně 0,1 %. Léčba

přípravkem Atripla musí být přerušena u pacientů s rozvojem závažné vyrážky spojené s tvorbou

puchýřů, deskvamací, postižením sliznice nebo horečkou. Zkušenosti s efavirenzem u pacientů, kteří

přerušili léčbu jinými antiretrovirovými přípravky skupiny NNRTI, jsou omezené. Atripla se

nedoporučuje u pacientů, kteří měli během léčby NNRTI život ohrožující kožní reakci (např.

Stevens-Johnsonův syndrom).

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů

a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem.

U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti

není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba

sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

Mitochondriální dysfunkce po expozici

in utero

Nukleosidová a nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což

je nejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudinu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci u

HIV negativních dětí, které byly vystaveny

in utero

a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů; ty

se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími

účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktátemie,

hyperlipázemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i neurologické poruchy

s pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, zda jsou

takové neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte,

které bylo

in utero

vystaveno působení analog nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné klinické

nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní

doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV.

Syndrom imunitní reaktivace

Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout

zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky

závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během

několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou

retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii

Pneumocystis jirovecii

Jakékoli příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě potřeby by měla být zahájena příslušná

léčba.

Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba

a autoimunitní hepatitida), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se

mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby.

Osteonekróza

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci

alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny

především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART.

Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost

kloubů nebo pokud mají pohybové potíže.

Pacienti s mutacemi HIV-1

Podávání přípravku Atripla je třeba se vyhnout u pacientů s HIV-1 mutacemi K65R, M184V/I nebo

K103N (viz body 4.1 a 5.1).

Starší pacienti

Přípravek Atripla nebyl hodnocen u lidí starších 65 let. U starších pacientů je větší pravděpodobnost,

že u nich dojde ke snížení funkce jater nebo ledvin, proto je třeba dbát opatrnosti při léčbě starších

pacientů přípravkem Atripla (viz bod 4.2).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Protože přípravek Atripla obsahuje efavirenz, emtricitabin a tenofovir-disoproxil, mohou se

u přípravku Atripla objevit jakékoli interakce, které byly zjištěny u jednotlivých látek jednotlivě.

Studie interakcí s těmito látkami byly provedeny pouze u dospělých.

Jako fixní kombinace se přípravek Atripla nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky

obsahujícími složky – emtricitabin nebo tenofovir-disoproxil. Atripla se nemá podávat současně

s přípravky obsahujícími efavirenz, pokud to není zapotřebí pro úpravu nastavení dávky, např.

s rifampicinem (viz bod 4.2). Kvůli podobnosti s emtricitabinem se přípravek Atripla nemá podávat

současně s jinými analogy cytidinu, jako je lamivudin. Atripla se nemá podávat současně s adefovir

dipivoxilem nebo s léčivými přípravky obsahujícími tenofovir alafenamid.

Efavirenz je

in vivo

induktorem CYP3A4, CYP2B6 a UGT1A1. Sloučeniny, jež jsou substráty těchto

enzymů, mohou mít snížené plazmatické koncentrace při podání spolu s efavirenzem. Efavirenz může

být induktorem CYP2C19 a CYP2C9, přesto lze inhbici také sledovat

in vitro

a výsledný účinek

společného podávání se substráty těchto enzymů není jasný (viz bod 5.2).

Souběžné podávání efavirenzu s metamizolem, což je induktor léky metabolizujících enzymů včetně

CYP2B6 a CYP3A4, může způsobit snížení plazmatické koncentrace efavirenzu s potenciálním

snížením klinické účinnosti. Proto se při společném podávání metamizolu a efavirenzu doporučuje

opatrnost; mají se podle potřeby monitorovat klinická odpověď a/nebo hladiny léků.

Expozici efavirenzu lze zvýšit, pokud se podá spolu s léčivými přípravky (např. ritonavir) nebo

potravinami (například grapefruitový džus), které inhibují aktivitu CYP3A4 nebo CYP2B6.

Sloučeniny nebo rostlinné přípravky (například výtažky z

Ginkgo biloba

a třezalky tečkované), které

indukují tyto enzymy, mohou vést ke snížení plazmatické koncentrace efavirenzu. Současné užívání

třezalky tečkované je kontraindikováno (viz bod 4.3). Současné užívání výtažků z

Ginkgo biloba

nedoporučuje (viz bod 4.4).

Studie

in vitro

a klinické farmakokinetické studie ukázaly, že interakce emtricitabinu a tenofovir-

disoproxilu s jinými léčivými přípravky zprostředkované CYP jsou málo pravděpodobné.

Interakce s testem na kanabinoidy

Efavirenz se neváže na receptory pro kanabinoidy. U subjektů neinfikovaných i infikovaných HIV,

kteří dostali efavirenz, byly u některých testů hlášeny falešně pozitivní výsledky testů na kanabinoidní

látky v moči. V takových případech se doporučuje provést potvrzující vyšetření pomocí přesnější

metody, jako je např. chromatografie / hmotnostní spektrometrie.

Kontraindikace při souběžném užívání

Přípravek Atripla se nesmí podávat současně s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem,

triazolamem, pimozidem, bepridilem nebo námelovými alkaloidy (např. ergotaminem,

dihydroergotaminem, ergometrinem a methylergometrinem), protože inhibice jejich metabolizmu

může vést k závažným, život ohrožujícím příhodám (viz bod 4.3).

Elbasvir/grazoprevir:

Souběžné podávání přípravku Atripla s elbasvirem/grazoprevirem je

kontraindikováno, protože může způsobit oslabení virologické odpovědi na elbasvir/grazoprevir (viz

bod 4.3 a Tabulka 1).

Vorikonazol:

Současné podávání standardních dávek efavirenzu a vorikonazolu je kontraindikováno.

Atripla je přípravek s fixní kombinací dávek, dávku efavirenzu nelze změnit; proto se vorikonazol

a Atripla nesmí podávat současně (viz bod 4.3 a Tabulka 3).

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum):

Společné podávání přípravku Atripla a třezalky nebo

rostlinných přípravků obsahujících třezalku je kontraindikováno. Plazmatické hladiny přípravku

efavirenz mohou být sníženy při současném použití třezalky v důsledku indukce enzymů lékového

metabolismu a/nebo transportních proteinů působením třezalky. Pokud již pacient užívá třezalku,

ukončete toto podávání, zkontrolujte virové hladiny a pokud možno hladiny efavirenzu. Hladiny

efavirenzu se mohou zvyšovat při zastavení podávání třezalky tečkované. Indukční vliv třezalky může

přetrvávat minimálně 2 týdny po ukončení léčby (viz bod 4.3).

Léky prodlužující interval QT:

Přípravek Atripla je kontraindikován při souběžném podávání léků,

u nichž je známo, že prodlužují interval QTc a mohly by vyvolat vznik torsade de pointes, například

antiarytmika tříd IA a III, neuroleptika a antidepresiva, některá antibiotika včetně některých látek

z následujících skupin: makrolidy, fluorochinolony, imidazol a triazolová antimykotika, některá

nesedativní antihistaminika (terfenadin, astemizol), cisaprid, flekainid, některá antimalarika a

methadon (viz bod 4.3).

Nedoporučuje se souběžné užívání

Atazanavir/ritonavir:

Nejsou k dispozici dostatečné údaje pro doporučení dávkování

atazanaviru/ritonaviru v kombinaci s přípravkem Atripla. Proto se společné podávání

atazanaviru/ritonaviru a přípravku Atripla nedoporučuje (viz Tabulka 1).

Didanosin:

Společné podávání přípravku Atripla a didanosinu se nedoporučuje (viz Tabulka 1).

Sofosbuvir/velpatasvir a sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

: Současné podávání přípravku Atripla a

sofosbuviru/velpatasviru nebo sofosbuviru/velpatasviru/voxilapreviru se nedoporučuje (viz bod 4.4 a

tabulka 1).

Léčivé přípravky vylučované ledvinami:

Protože emtricitabin a tenofovir jsou primárně vylučovány

ledvinami, společné podávání přípravku Atripla s léčivými přípravky, které snižují činnost ledvin nebo

jsou kompetitory aktivní tubulární sekrece (např. cidofovir), může zvýšit sérové koncentrace

emtricitabinu, tenofoviru a/nebo společně podávaných léčivých přípravků.

Je třeba se vyhnout užívání přípravku Atripla s užíváním nefrotoxického léčivého přípravku současně

nebo v nedávné době. Mezi ně kromě jiných patří aminoglykosidy, amfotericin B, foskarnet,

ganciklovir, pentamidin, vankomycin, cidofovir nebo interleukin 2 (viz bod 4.4).

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, pondělí 26. listopadu 2018 17:14:20. Reproduction is authorised provided the source is

acknowledged.

EMA/177233/2018

EMEA/H/C/000797

Atripla (efavirenzum / emtricitabinum / tenofovirum

disoproxilum)

Přehled pro přípravek Atripla a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Atripla a k čemu se používá?

Atripla je antivirotikum, které se používá k léčbě dospělých infikovaných virem lidské imunodeficience

typu-1 (HIV-1), což je virus, který vyvolává syndrom získané imunodeficience (AIDS).

Používá se pouze u pacientů, jejichž hladina viru HIV v krvi (virová zátěž) byla při užívání současné

kombinované léčby HIV nižší než 50 kopií/ml, a to po dobu delší než 3 měsíce. Přípravek se nesmí

používat u pacientů, u kterých předchozí kombinované léčby HIV neúčinkovaly nebo přestaly

účinkovat. Léčba přípravkem Atripla rovněž nesmí být zahájena u pacientů s virem HIV, který je

rezistentní na kteroukoli ze tří léčivých látek obsažených v přípravku Atripla.

Přípravek Atripla obsahuje tři léčivé látky: efavirenz (600 mg), emtricitabin (200 mg) a tenofovir-

disoproxil (245 mg).

Jak se přípravek Atripla používá?

Výdej přípravku Atripla je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit lékař, který má zkušenosti

s léčbou infekce HIV.

Doporučená dávka přípravku Atripla je jedna tableta jednou denně. Doporučuje se, aby byl přípravek

Atripla užíván nalačno, nejlépe před spaním. Pacienti by měli léčivý přípravek užívat pravidelně a

neměli by vynechat žádnou dávku.

Více informací o používání přípravku Atripla naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Atripla působí?

Přípravek Atripla obsahuje tři léčivé látky: efavirenz, což je nenukleosidový inhibitor reverzní

transkriptázy (NNRTI), emtricitabin, což je nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy, a tenofovir-

disoproxil, který je „proléčivem“ tenofoviru, což znamená, že se v těle přeměňuje na léčivou látku

tenofovir. Tenofovir je nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy. Nukleosidový a nukleotidový

inhibitor reverzní transkriptázy jsou obecně známé jako NRTI.

Atripla (efavirenzum / emtricitabinum / tenofovirum disoproxilum)

EMA/685208/2018

strana 2/3

Všechny tři léčivé látky blokují činnost reverzní transkriptázy, což je enzym vytvářený virem HIV, jenž

tomuto viru umožňuje nakazit buňky a tvořit další viry. Přípravek Atripla udržuje množství viru HIV

v krvi na nízké úrovni. Infekci HIV ani AIDS neléčí, ale oddaluje poškození imunitního systému a vznik

infekcí a onemocnění souvisejících s AIDS.

V Evropské unii (EU) je efavirenz schválen od roku 1999, emtricitabin od roku 2003 a tenofovir-

disoproxil je schválen od roku 2002.

Jaké přínosy přípravku Atripla byly prokázány v průběhu studií?

Hlavní studie přípravku Atripla zahrnovala 300 pacientů, jejichž infekce virem HIV byla již úspěšně

léčena různými kombinacemi antivirotik. Tato studie porovnávala účinnost přechodu na tablety

přípravku Atripla s pokračující úspěšnou léčbou infekce HIV původní kombinací. Hlavním měřítkem

účinnosti byl poměr pacientů, jejichž virová zátěž byla po 48 týdnech nižší než 200 kopií/ml. Studie

ukázala, že přechod na přípravek Atripla byl stejně účinný jako pokračování v léčbě předchozí

kombinací. Po 48 týdnech mělo 89 % pacientů užívajících přípravek Atripla (181 z 203) a 88 %

pacientů, kteří zůstali na předchozí léčbě (85 z 97), virovou zátěž nižší než 200 kopií/ml.

Další studie, která zkoumala, jak byla kombinovaná tableta absorbována v těle, ukázala, že

kombinovaná tableta se absorbovala stejným způsobem jako samostatně podávané léčivé přípravky,

pokud byly užívány nalačno.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Atripla?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Atripla (které mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

jsou závratě, bolest hlavy, průjem, nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, vyrážka, astenie (slabost),

hypofosfatemie (nízké hladiny fosfátů v krvi) a zvýšené hladiny kreatinkinázy (enzymu, který se

nachází ve svalech). Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Atripla je

uveden v příbalové informaci.

Přípravek Atripla se nesmí používat u pacientů se závažným onemocněním jater a u pacientů, jejichž

rodinní příslušníci vykazovali prodloužený interval QT (změnu elektrické aktivity srdce) nebo náhle

zemřeli. Nesmí se používat ani u pacientů, u kterých se vyskytla arytmie (abnormální srdeční tep), ani

u pacientů s abnormálními hladinami elektrolytů v krvi (např. draslíku nebo hořčíku).

Přípravek Atripla se rovněž nesmí používat u pacientů, kteří užívají kterýkoli z následujících léčivých

přípravků:

léčivé přípravky, které způsobují prodloužení intervalu QT,

některé léčivé přípravky, jejichž štěpení je přípravkem Atripla blokováno nebo urychlováno,

třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek používaný k léčbě deprese),

vorikonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí).

Další informace a úplný seznam omezení jsou uvedeny v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Atripla registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky konstatovala, že přípravek Atripla musí být užíván nalačno, aby

se zabránilo určitým nežádoucím účinkům jedné z jeho složek, léčiva efavirenz. Vzhledem k tomu, že

užívání léčivého přípravku nalačno může vést k tomu, že tenofovir, což je jedna z jeho složek, by mohl

být méně účinný, agentura nemohla přípravek Atripla doporučit pro všeobecné použití u pacientů s HIV

Atripla (efavirenzum / emtricitabinum / tenofovirum disoproxilum)

EMA/685208/2018

strana 3/3

a s vysokou virovou zátěží. Na základě dostupných údajů je přípravek Atripla možné doporučit pouze

jako léčbu „jedna tableta jednou denně“, aby se udržela nízká virová zátěž u pacientů, jejichž virová

zátěž již byla snížena pomocí jiné léčby infekce HIV.

Agentura rozhodla, že přínosy přípravku Atripla převyšují jeho rizika a může tak být registrován

k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného používání přípravku

Atripla?

Společnost, která přípravek Atripla dodává na trh, zajistí, aby všichni lékaři, u kterých se očekává, že

budou léčivý přípravek předepisovat, obdrželi vzdělávací balíček, který obsahuje informace o zvýšeném

riziku onemocnění ledvin v souvislosti s přípravky obsahujícími tenofovir-disoproxil, jakým je i

přípravek Atripla. Vzdělávací balíček obsahuje rovněž doporučení pro monitorování funkce ledvin u

pacientů, kteří tento léčivý přípravek užívají.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Atripla, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Atripla průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Atripla jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Atripla

Přípravek Atripla obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 13. prosince 2007.

Další informace k přípravku Atripla jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/Atripla

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace