Alamycin LA 200 mg/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Oxytetracyklin
Dostupné s:
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
ATC kód:
QJ01AA
INN (Mezinárodní Name):
Oxytetracycline (Oxytetracyclinum dihydricum)
Dávkování:
200mg/ml
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
skot, ovce, prasata
Terapeutické oblasti:
Tetracykliny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9971758 - 1 x 50 ml - lahvička
Registrační číslo:
96/519/94-C
Datum autorizace:
1994-04-13

PI=vnější obal

POUZE PRO ZVÍŘATA

NORBROOK

Alamycin LA inj. ad us. vet.

Oxytetracyclinum

50 ml (100 ml, 250 ml)

Základní charakteristika: Čirá hnědožlutá kapalina.

Složení kvalitativní a kvantitativní (1 ml)

Oxyteracyclinum dihydricum

216 mg

(tj. Oxytetracyclinum

200 mg)

Pomocné látky: Magnesii oxidum, Dimethylacetamidum, Dinatrii edetas dihydricus,

Olaminum, Natrii hydroxymethansulfinas, Aqua pro iniectione

Léková forma: Injekční roztok

Použití: In vitro je oxytetracyklin prokazatelně účinný proti těmto mikroorganismům:

Bordetella bronchiseptica, Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, E. coli,

Haemophilus somnus, Pasteurella multocida, Salmonella dublin, Staphylococcus aureus,

Streptococcus agalactiae, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes a Streptococcus

uberis. Přípravek má prolongovanou účinnost. Po hluboké intramuskulární aplikaci

doporučené dávky účinné hladiny v krvi přetrvávají minimálně 4 dny.

Maximální hladiny v krvi je dosaženo po 4 až 6 hodinách po podání.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Výrobce zodpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd., Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko, BT35 6 JP

Indikace:

Léčba

systémových,

respiratorních

lokálních

infekcí,

způsobených

mikroorganismy citlivými na oxytetracyklin u skotu, ovcí a prasat.

Skot: Aktinobacilóza, neštovice skotu, pododermatitidy, mastitidy, metritidy, pasterelóza

a pneumonie.

Ovce: Pododermatitidy, mastitidy, metritidy, omfaloflebitidy, pneumonie a chlamydiózy.

Prasata: Červenka, MMA syndrom, atrofická rhinitida a omfaloflebitida.

Kontraindikace: Přípravek není doporučován k léčbě koní, psů a koček.

Nepoužívat u zvířat s poškozením jater nebo ledvin.

Zvláštní upozornění: Přípravek neřeďte. Pokud je nutná souběžná léčba s jinými léky,

používejte jiná místa aplikace. Po manipulaci s lékem si umyjte ruce.

V případě kontaktu s kůží nebo očima okamžitě omyjte postižené místo proudem vody,

protože hrozí místní podráždění.

Nežádoucí účinky: Přípravek patří mezi dobře snášená antibiotika.

Vzácně se vyskytují mírné reakce přechodného charakteru.

Upozornění: Alamycin L.A. inj. neřeďte. Podávání tetracyklinů v průběhu vývoje zubů

a kostí, stejně jako v pozdních stádiích březosti, může vést k jejich zabarvení.

Použití přípravku je vázáno na předpis veterinárního lékaře.

Dávkování a způsob podání: Obecná dávka je 20 mg na 1 kg ž. hm.

(tj. 1 ml na 10 kg ž. hm.) při hlubokém intramuskulárním podání. Maximální doporučená

dávka do jednoho místa aplikace: Skot: 20 ml, ovce: 5 ml, prase: 10 ml, sele: 1-denní 0,2 ml,

7-denní 0,3 ml, 14-denní 0,4 ml, 21-denní 0,5 ml, starší 21 dnů 1 ml na 10 kg ž. hm.

Ochranné lhůty: Maso 21 dní, mléko krav 7 dní. Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno

pro lidský konzum.

Zvláštní podmínky pro uchovávání: Skladujte při teplotě 15°-25°C. Chraňte před světlem.

Pokud je lahvička otevřena a její obsah je vystaven účinkům vzduchu, roztok může

ztmavnout. Jeho účinnost zůstává nezměněna. Při skladování přípravku podle výše uvedených

zásad se zachovává jeho plná účinnost po dobu 2 let od data výroby. Uchovávejte mimo

dosah dětí.

Po podání první dávky spotřebujte zbylé množství do 28 dnů.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Registrační číslo přípravku: 96/519/94-C

Č. šarže:

Exspirace:

Datum poslední revize textu: Duben 2019

Souhrn údajů o přípravku

1. Název přípravku

Alamycin LA inj. ad us. vet.

2. Složení kvalitativní a kvantitativní (1 ml)

Oxyteracyclinum dihydricum

216 mg

(tj. Oxytetracyclinum

200 mg)

Pomocné látky:

Magnesii oxidum, Dimethylacetamidum, Dinatrii edetas

dihydricus, Olaminum, Natrii hydroxymethansulfinas, Aqua pro iniectione

3. Léková forma

Injekční roztok

Popis přípravku: Čirá, hnědožlutá kapalina

4. Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamické vlastnosti:

Oxytetracyklin je bakteriostatické antibiotikum, které inhibuje syntézu proteinů

u vnímavých baktérií. Po penetraci se oxytetracyclin ireversibilně váže

na receptory na 30S podjednotkách bakteriálních ribosomů. To účinně zabraňuje

navázání aminokyselin při prodlužování peptidového řetězce a inhibuje syntézu

bakteriálních proteinů.

Farmakokinetické vlastnosti:

Alamycin LA inj. je po aplikaci relativně rychle absorbován. Přípravek je

specificky

formulován

prolongovanému

poskytování

udržování

antibakteriální aktivity. Maximální hladiny v krvi je dosaženo po 4 až 6

hodinách po podání. Účinné hladiny v krvi přetrvávají minimálně 4 dny.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku:

Přípravek je dobře snášen, jen příležitostně se mohou vyskytnout mírné místní

reakce.

5. Klinické údaje

5.1. Cílová zvířata

Skot

Ovce

Prasata

5.2. Indikace

In vitro je oxytetracyklin prokazatelně účinný proti těmto mikroorganismům:

Bordetella

bronchiseptica,

Corynebacterium

pyogenes,

Erysipelothrix

rhusiopathiae, Escherichia coli, Haemophilus somnus, Pasteurella multocida,

Salmonella

dublin,

Staphylococcus

aureus,

Streptococcus

agalactiae,

Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes a Streptococcus uberis.

Léčba

systémových,

respiratorních

lokálních

infekcí,

způsobených

mikroorganismy citlivými na oxytetracyklin u skotu, ovcí a prasat.

Skot: aktinobacilóza, neštovice skotu, pododermatitidy, mastitidy, metritidy,

pasterelóza a pneumonie.

Ovce: pododermatitidy, mastitidy, metritidy, omfaloflebitidy, pneumonie

a chlamydiózy.

Prasata: červenka, MMA syndrom, atrofická rhinitida a omfaloflebitida.

5.3. Kontraindikace

Alamycin LA inj. není doporučován k léčbě koní, psů a koček.

Nepoužívejte u zvířat s poškozením jater nebo ledvin.

5.4. Nežádoucí účinky

Přípravek patří mezi dobře snášená antibiotika.

Vzácně se vyskytují mírné reakce přechodného charakteru.

5.5. Speciální opatření při používání

Po manipulaci s lékem si umyjte ruce. V případě kontaktu s kůží nebo očima

okamžitě omyjte postižené místo proudem vody, protože hrozí místní

podráždění. Pokud je nutná souběžná léčba s jinými léky, používejte jiná místa

aplikace.

5.6. Používání v průběhu gravidity a laktace

Alamycin LA inj. je bezpečný pro použití během laktace. Podávání tetracyklinů

v průběhu vývoje zubů a kostí, stejně jako v pozdních stádiích březosti, může

vést k jejich zabarvení.

5.7. Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky

Nejsou.

5.8. Dávkování a způsob podání

Obecná dávka je 20 mg na 1 kg ž. hm. (tj. 1 ml na 10 kg ž. hm.) při hlubokém

intramuskulárním podání. Maximální doporučená dávka do jednoho místa

aplikace: Skot: 20 ml, ovce: 5 ml, prase: 10 ml, sele: 1-denní 0,2 ml, 7-denní 0,3

ml, 14-denní 0,4 ml, 21-denní 0,5 ml, starší 21 dnů 1 ml na 10 kg ž. hm.

5.9. Předávkování

Neuvádí se.

5.10. Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Přípravek neřeďte.

5.11. Ochranné lhůty

Maso 21 dní.

Mléko krav 7 dní,

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

5.12. Speciální bezpečnostní opatření, která mají dodržovat osoby aplikující

přípravek zvířatům

Po manipulaci s lékem si umyjte ruce. V případě kontaktu s kůží nebo očima

okamžitě omyjte postižené místo proudem vody, protože hrozí místní

podráždění.

6. Farmaceutické údaje

6.1. Inkompatibilita

Není.

6.2. Doba použitelnosti

2 roky, po podání první dávky spotřebujte zbylé množství do 28 dnů.

6.3. Opatření pro uchovávání

Skladujte při teplotě 15-25°C, chraňte před světlem. Uložte mimo dosah dětí.

Pokud je lahvička otevřena a její obsah je vystaven účinkům vzduchu, roztok

může ztmavnout. Jeho účinnost zůstává nezměněna.

6.4. Druh obalu a velikost balení

Alamycin LA inj. je expedován v 50 ml, 100 ml a 250 ml skleněných lékovkách

Typu II.

6.5. Držitel rozhodnutí o registraci

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate,

Monaghan, Irsko.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo

odpadového materiálu

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází

z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. Další informace

7.1. Registrační číslo: 96/519/94-C

7.2. Datum registrace a datum prodloužení registrace

13. 4. 1994, 27. 3. 2000, 27. 2. 2006

7.3. Datum poslední revize textu:

Leden 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace