AGOMELATIN ZENTIVA

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AGOMELATIN S KYSELINOU CITRONOVOU (AGOMELATINUM ET ACIDUM CITRICUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
N06AX22
INN (Mezinárodní Name):
AGOMELATINE WITH CITRIC ACID (AGOMELATINE ET ACIDUM CITRICUM)
Dávkování:
25MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98; 84; 28; 14
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
AGOMELATIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
30/ 064/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls46070/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Agomelatin Zentiva 25 mg potahované tablety

agomelatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Agomelatin Zentiva a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Agomelatin Zentiva užívat

3. Jak se přípravek Agomelatin Zentiva užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Agomelatin Zentiva uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je

přípravek Agomelatin Zentiva a k čemu se používá

Přípravek Agomelatin Zentiva obsahuje léčivou látku agomelatin. Přípravek Agomelatin Zentiva patří

do skupiny léků nazývaných antidepresiva a byl Vám předepsán k léčbě deprese.

Přípravek Agomelatin Zentiva se používá u dospělých.

Deprese je nepřetržitá porucha nálady, která zasahuje do každodenního života. Příznaky deprese se u

jednotlivých lidí liší, ale často mezi ně patří hluboký smutek, pocit bezcennosti, ztráta zájmu o

oblíbené činnosti, poruchy spánku, pocit vlastní zpomalenosti, pocity úzkosti, změny tělesné

hmotnosti.

Mezi očekávané výhody přípravku Agomelatin Zentiva patří zmírnění a postupné odstranění příznaků

související s Vaší depresí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Agomelatin Zentiva užívat

Neužívejte přípravek

Agomelatin Zentiva:

jestliže jste alergický(á) na agomelatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže Vaše játra správně nepracují (porucha funkce jater).

jestliže užíváte fluvoxamin (jiný přípravek používaný k léčbě deprese) nebo ciprofloxacin

(antibiotikum).

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Agomelatin Zentiva:

jestliže užíváte léky, o nichž je známo, že ovlivňují játra.

jestliže jste obézní nebo máte nadváhu.

jestliže jste diabetik/diabetička (máte cukrovku).

jestliže máte zvýšené hladiny jaterních enzymů před léčbou. Lékař rozhodne, zda je přípravek

Agomelatin Zentiva pro Vás vhodný.

jestliže máte bipolární poruchu, jestliže jste prodělal(a) nebo se u Vás rozvinou manické

příznaky (období neobvykle vysoké podrážděnosti a rozrušení), poraďte se se svým lékařem

dříve, než začnete užívat tento přípravek nebo dříve, než budete pokračovat v jeho užívání (viz

také "Možné nežádoucí účinky" v bodě 4).

jestliže trpíte demencí. Lékař individuálně zhodnotí, zda je vhodné, abyste přípravek

Agomelatin Zentiva užíval(a).

Během léčby přípravkem Agomelatin Zentiva:

Co dělat, aby se zabránilo možným závažným jaterním problémům

Lékař by měl

před zahájením léčby

zkontrolovat, že Vaše játra správně pracují. Někteří

pacienti mohou mít zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi během léčby přípravkem

Agomelatin Zentiva. Proto další kontrolní testy mají být provedeny v následujících časových

rozmezích:

Před zahájením

léčby nebo při

zvýšení dávky

asi za 3

týdny

asi za 6

týdnů

asi za 12

týdnů,

asi za 24

týdnů

Krevní testy

Na základě vyhodnocení těchto testů lékař rozhodne, zda byste měl(a) dostat nebo pokračovat

v užívání přípravku Agomelatin Zentiva (viz také "Jak se přípravek Agomelatin Zentiva

užívá" v bodě 3).

Buďte pozorný(á)

k projevům nebo příznakům, že Vaše játra nepracují správně

Jestliže pozorujete

některé z těchto projevů a příznaků problémů s játry:

neobvykle tmavé

zbarvení moči, světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části

břicha, neobvyklá

únava (zejména společně s ostatními výše uvedenými příznaky),

vyhledejte okamžitě lékaře, který Vám může poradit, abyste přestal(a) užívat přípravek

Agomelatin Zentiva.

Účinek přípravku Agomelatin Zentiva nebyl prokázán u pacientů ve věku 75 let a starších. Proto tito

pacienti nemají přípravek Agomelatin Zentiva užívat.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení deprese

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se

mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než

tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete takto uvažovat:

jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickým

onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned

svého lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese a požádáte ho,

aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si

budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívající

Přípravek Agomelatin Zentiva není určen k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek

Agomelatin Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Agomelatin Zentiva spolu s určitými léky (viz také "Neužívejte přípravek

Agomelatin Zentiva" v bodě 2):

fluvoxamin (jiný přípravek užívaný k léčbě deprese),

ciprofloxacin (antibiotikum).

Oba léky mohou měnit očekávanou dávku agomelatinu ve Vaší krvi.

Informujte též svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

propranolol (betablokátor používaný k léčbě vysokého tlaku),

enoxacin (antibiotikum),

a pokud

kouříte

více než 15 cigaret denně.

P

říprav

ek Agomelatin Zentiva s alkoholem

Během léčby přípravkem Agomelatin Zentiva není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení

Poraďte se se svým lékařem, jestliže kojíte nebo máte v úmyslu kojit, protože kojení by mělo být

ukončeno, pokud užíváte přípravek Agomelatin Zentiva.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete zažít závratě nebo spavost, které by mohly ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje. Před řízením nebo obsluhou strojů se ujistěte, že jsou Vaše reakce normální.

P

říprav

ek Agomelatin Zentiva

obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“

3. Jak se

přípravek Agomelatin Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Agomelatin Zentiva je jedna tableta (25 mg) před spaním. V některých

případech může Vám lékař předepsat vyšší dávku (50 mg), což jsou dvě tablety užité najednou před

spaním.

Přípravek Agomelatin Zentiva začíná působit na příznaky deprese u většiny depresivních lidí během

dvou týdnů po zahájení léčby. Lékař může pokračovat s podáváním přípravku Agomelatin Zentiva, i

když se budete cítit lépe, aby se zabránilo v navrácení deprese.

Jak přejít z antidepresiva (SSRI/SNRI) na přípravek

Agomelatin Zentiva?

Pokud lékař změní předchozí léčbu antidepresivem ze skupiny SSRI nebo SNRI na přípravek

Agomelatin Zentiva, poučí Vás, jak máte ukončit léčbu předchozím lékem při zahájení léčby

přípravkem Agomelatin Zentiva.

Během několika týdnů můžete zaznamenat příznaky z vysazení související s vysazením předchozího

léku, a to i v případě, že dávka předchozího antidepresiva byla snižována postupně. Mezi příznaky z

vysazení patří: závrať, mravenčení, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, nevolnost,

zvracení a třes. Tyto účinky jsou obvykle lehké až středně těžké a samy vymizí za několik dnů.

Pokud je zahájena léčba přípravkem Agomelatin Zentiva při postupném vysazování dávky

předchozího léku, možné příznaky z vysazení se nemají dávat do souvislosti s nedostatečnou časnou

účinností přípravku Agomelatin Zentiva.

Je zapotřebí, abyste s lékařem probral(a) nejlepší způsob, jak ukončit léčbu předchozím

antidepresivem při zahájení léčby přípravkem Agomelatin Zentiva.

Sle

dování funkce jater (viz také bod 2)

:

Lékař Vám provede laboratorní vyšetření, zda játra správně pracují, před zahájením léčby a potom

pravidelně během léčby, obvykle po 3 týdnech, 6 týdnech, 12 týdnech a 24 týdnech.

Pokud Vám lékař zvýší dávku na 50 mg, bude zapotřebí provést laboratorní testy, a to při změně

dávky, a potom pravidelně během léčby, obvykle za 3 týdny, 6 týdnů, 12 týdnů a 24 týdnů. Poté budou

vyšetření prováděna, pokud to lékař bude pokládat za nutné.

Nesmíte užívat přípravek Agomelatin Zentiva, pokud nemáte v pořádku játra.

Pokud máte problémy s ledvinami, lékař vyhodnotí individuálně, zda je pro Vás bezpečné přípravek

Agomelatin Zentiva užívat.

Způsob podání

Přípravek Agomelatin Zentiva je určen k podávání ústy. Tabletu spolkněte a zapijte vodou. Přípravek

Agomelatin Zentiva může být užíván s jídlem i bez jídla.

Délka léčby

Deprese má být léčena dostatečně dlouhou dobu, nejméně 6 měsíců, aby se zajistilo odeznění

příznaků.

Nepřestávejte užívat svůj lék bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Agomelatin Zentiva

, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Agomelatin Zentiva, než jste měl(a), nebo pokud například přípravek

náhodně užilo dítě, ihned kontaktujte svého lékaře.

Zkušenosti s předávkováním přípravkem Agomelatin Zentiva jsou omezené, ale zaznamenané

příznaky zahrnují bolest v horní části břicha, spavost, únavu, rozrušení, úzkost, napětí, závrať,

cyanózu (zmodrání kůže a sliznic) nebo malátnost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Agomelatin Zentiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze pokračujte další

dávkou v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Agomelatin Zentiva

Neukončujte léčbu přípravkem Agomelatin Zentiva, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem.

Pokud si myslíte, že účinek přípravku Agomelatin Zentiva je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou většinou lehké nebo středně těžké. Většinou se vyskytují během prvních dvou

týdnů léčby a obvykle jsou přechodné.

Mezi nežádoucí účinky patří:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): závrať, ospalost (spavost), potíže

se spaním (nespavost), nevolnost (pocit na zvracení), průjem, zácpa, bolest břicha, bolest v

zádech, únava, úzkost, abnormální sny, zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi, zvracení,

zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): migréna, mravenčení

prstů na rukou a nohou (parestézie), rozmazané vidění, syndrom neklidných nohou (porucha,

která je charakterizována nekontrolovatelným nutkáním pohybovat nohami), ušní šelest

(zvonění v uších), nadměrné pocení (hyperhidróza), ekzém, svědění, kopřivka, rozrušení,

podrážděnost, neklid, agresivní chování, noční můry, mánie/hypománie (viz také "Upozornění

a opatření" v bodě 2), sebevražedné myšlenky nebo chování, zmatenost, snížení tělesné

hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): závažná kožní vyrážka

(erytematózní vyrážka), otok obličeje a angioedém (otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla,

který může způsobit obtíže s dýcháním nebo s polykáním), zánět jater (hepatitida), žluté

zabarvení kůže nebo očního bělma (žloutenka), jaterní selhání (bylo hlášeno několik případů,

které vedly k transplantaci jater nebo k úmrtí), halucinace, neschopnost zůstat v klidu (kvůli

fyzickému a duševnímu neklidu), nemožnost zcela vyprázdnit močový měchýř.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Agomelatin Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento přípravek nevyžaduje

žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Agomelatin Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je agomelatinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum et acidum citricum

44,74 mg, což odpovídá agomelatinum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou: silicifikovaná mikrokrystalická celulóza, mannitol, povidon, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, natrium-stearyl-fumarát, magnesium-stearát, kyselina stearová,

hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý (E 171), mastek, žlutý oxid železitý (E 172).

Jak příp

ravek Agomelatin Zentiva

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Agomelatin Zentiva 25 mg potahované tablety jsou žluté, podlouhlé, bikonvexní

potahované tablety o rozměrech 9 x 4,5 mm.

Přípravek Agomelatin Zentiva 25 mg potahované tablety je dostupný v blistrech. Balení obsahují 14,

28, 84 nebo 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název přípravku

Česká republika

Agomelatin Zentiva

Německo

Agomelatin Zentiva 25 mg Filmtabletten

Francie

Agomelatine Zentiva 25 mg comprimé pelliculé

Portugalsko

Agomelatina Zentiva

Velká Británie

Agomelatine Zentiva 25 mg film coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována.

25. 7. 2018

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls126532/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Agomelatin Zentiva 25 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum et acidum citricum 44,74 mg, což odpovídá

agomelatinum 25 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Žluté, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 9 x 4,5 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba depresivních epizod.

Přípravek Agomelatin Zentiva je indikován k léčbě dospělých.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je 25 mg jednou denně užitá perorálně před spaním.

Po dvou týdnech léčby, pokud nenastane zlepšení příznaků, může být dávka zvýšena na 50 mg jednou

denně, tedy dvě 25mg tablety, užité najednou před spaním.

Rozhodnutí zvýšit dávku musí být učiněno s přihlédnutím k vyššímu riziku zvýšení aminotransferáz.

Jakékoliv zvýšení dávky na 50 mg má být provedeno na základě zhodnocení poměru přínos/riziko pro

pacienta a s pečlivým monitorováním jaterních funkcí.

U všech pacientů mají být provedeny testy jaterních funkcí před zahájením léčby. Léčba nemá být

zahájena, pokud aminotransferázy dosahují 3násobku horního limitu normálního rozmezí (viz body

4.3 a 4.4).

Během léčby mají být aminotransferázy pravidelně monitorovány po přibližně třech týdnech, šesti

týdnech léčby (konec akutní fáze), dvanácti týdnech a dvaceti čtyřech týdnech (konec udržovací fáze)

a poté, pokud je to klinicky indikováno (viz také bod 4.4). Léčba má být zastavena, pokud

aminotransferázy dosáhnou 3násobku horního limitu normálního rozmezí (viz body 4.3 a 4.4).

Při zvýšení dávky mají být znovu provedeny testy jaterních funkcí se stejnou četností, jako při

zahájení léčby.

Délka

léčby

Pacienti trpící depresí mají být léčeni dostatečně dlouhou dobu, nejméně 6 měsíců, aby bylo zajištěno,

že již nemají žádné příznaky.

Převedení léčby ze SSRI/SNRI na agomelatin

Po vysazení antidepresiva ze skupiny SSRI/SNRI mohou pacienti zaznamenat příznaky z vysazení. O

ukončení léčby je třeba se informovat v SmPC aktuálního SSRI/SNRI, aby se těmto příznakům

předešlo. Léčba agomelatinem může být zahájena ihned, jakmile se začne s postupným vysazováním

SSRI/SNRI (viz bod 5.1).

Ukončení léčby

Při ukončení léčby není nutné postupné snižování dávky.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Účinnost a bezpečnost agomelatinu (25 až 50 mg/den) byla stanovena u starších depresivních pacientů

(< 75 let). U pacientů starších ≥75 let nebyl účinek agomelatinu prokázán. Proto pacienti této věkové

skupiny nemají agomelatin užívat (viz body 4.4 a 5.1). Není třeba úprava dávkování v souvislosti s

věkem (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebyly pozorovány významné změny farmakokinetických

parametrů agomelatinu. Existují však pouze omezené údaje o použití agomelatinu u depresivních

pacientů s těžkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin. Proto je nutná opatrnost, je-li přípravek

Agomelatin Zentiva předepisován těmto pacientům.

Porucha funkce jater

Přípravek Agomelatin Zentiva je kontraindikován u pacientů s poruchou funkce jater (viz body 4.3,

4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost agomelatinu u dětí od 2 let v léčbě depresivních epizod nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje (viz bod 4.4).

Neexistuje žádné relevantní použití agomelatinu u dětí od narození do věku 2 let při léčbě

depresivních epizod.

Způsob podání

Perorální podání.

Potahované tablety přípravku Agomelatin Zentiva mohou být užívány nezávisle na jídle.

4.3 Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Porucha funkce jater (tj. cirhóza nebo aktivní jaterní onemocnění) nebo aminotransferázy převyšující

3násobek horního limitu normálního rozmezí (viz body 4.2 a 4.4).

Souběžné podávání silných inhibitorů CYP1A2 (např. fluvoxamin, ciprofloxacin) (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Monitorování jaterních funkcí

Po uvedení na trh byly u pacientů léčených agomelatinem hlášeny případy poškození jater včetně

jaterního selhání (u pacientů s jaterními rizikovými faktory bylo výjimečně hlášeno několik případů s

fatálním následkem nebo transplantací jater), zvýšení hladiny jaterních enzymů na více než 10násobek

horní hranice normálního rozmezí, hepatitidy a žloutenky (viz bod 4.8). K většině případů došlo

během prvních měsíců léčby. Forma jaterního poškození je převážně hepatocelulární se zvýšenou

koncentrací aminotransferáz v séru, které se obvykle vrátí k normálním hodnotám po ukončení léčby

agomelatinem.

Opatrnosti je třeba před zahájením léčby a pečlivé monitorování má být prováděno po celou

dobu léčby u všech pacientů, zvláště u pacientů s rizikovými

faktory poškození jater nebo se

současným užíváním léčivých přípravků spojených s rizikem poškození jater

.

Před zahájením léčby

Léčba přípravkem Agomelatin Zentiva má být předepsána pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika

u pacientů s rizikovými faktory poškození jater např. s:

obezitou / nadváhou / nealkoholovým steatotickým postižením jater,

diabetem,

abúzem alkoholu a/nebo značným příjmem alkoholu

a u pacientů současně užívající léčivé přípravky spojené s rizikem poškození jater.

Vstupní testy jaterních funkcí mají být provedeny u všech pacientů a léčba nesmí být zahájena u

pacientů se vstupními hodnotami ALT a/nebo AST >3násobek horního limitu normálního rozmezí (viz

bod 4.3). Opatrnosti je třeba při podávání přípravku Agomelatin Zentiva pacientům se zvýšenými

aminotransferázami před léčbou (>horní limit normálního rozmezí a ≤ 3násobek horního limitu

normálního rozmezí).

Frekvence jaterních testů

před zahájením léčby,

a poté:

po přibližně 3 týdnech,

po přibližně 6 týdnech (konec akutní fáze),

po přibližně 12 a 24 týdnech (konec udržovací fáze),

a poté, pokud je to klinicky indikováno.

Při zvýšení dávky mají být znovu provedeny testy jaterních funkcí se stejnou četností, jako

při zahájení léčby.

U každého pacienta, u něhož dojde ke zvýšení koncentrací sérových aminotransferáz, mají být testy

jaterních funkcí opakovány do 48 hodin.

Během léčby

Léčba přípravkem Agomelatin Zentiva má být okamžitě ukončena, jestliže:

se u pacienta objeví příznaky nebo známky možného jaterního poškození (např. tmavá moč,

světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha, neustupující

nově vzniklá a nevysvětlitelná únava).

zvýšení koncentrací sérových aminotransferáz převýší 3násobek horního limitu normálního

rozmezí.

Po ukončení léčby přípravkem Agomelatin Zentiva mají být opakovány testy jaterních funkcí do té

doby, dokud se hladiny sérových aminotransferáz nevrátí do normálního rozmezí.

Pediatrická populace

Přípravek Agomelatin Zentiva se nedoporučuje k léčbě deprese u pacientů do 18 let, jelikož

bezpečnost a účinnost agomelatinu v této věkové skupině nebyla stanovena. V klinických studiích u

dětí a dospívajících, léčených jinými antidepresivy, bylo častěji pozorováno suicidální chování

(sebevražedné pokusy a myšlenky na sebevraždu) a hostilní chování (především agresivita, projevy

odporu a hněv) ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem (viz bod 4.2).

Starší pacienti

U pacientů starších ≥75 let nebyl účinek agomelatinu prokázán, proto pacienti této věkové skupiny

nemají agomelatin užívat (viz také body 4.2 a 5.1).

Použití u starších pacientů s demencí

Přípravek Agomelatin Zentiva nemá být užíván k léčbě depresivních epizod u starších pacientů s

demencí vzhledem k tomu, že u těchto pacientů nebyla stanovena bezpečnost a účinnost agomelatinu.

Bipolární porucha / mánie / hypománie

Přípravek Agomelatin Zentiva má být používán s opatrností u pacientů s bipolární poruchou,

manickou nebo hypomanickou epizodou v anamnéze a má být vysazen, pokud se u pacienta rozvinou

manické příznaky (viz bod 4.8).

Sebevražda / myšlenky na sebevraždu

Depresivní porucha je spojena se zvýšeným rizikem myšlenek na sebevraždu, sebepoškozování a

sebevraždy (příhody související se sebevraždou). Toto riziko přetrvává až do nástupu významné

remise depresivní poruchy. Jelikož ke zlepšení nemusí dojít během několika prvních týdnů léčby nebo

déle, pacienti mají být pečlivě sledováni, dokud k takovému zlepšení nedojde. Všeobecná klinická

zkušenost je, že riziko sebevraždy se může zvýšit v časných fázích uzdravování. Pacienti, kteří mají v

anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti, kteří vykazují významný

stupeň sebevražedných představ, mají vyšší riziko myšlenek na sebevraždu nebo pokusů o sebevraždu

a musí být během léčby pečlivě sledováni. Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií

prováděných na dospělých pacientech trpících psychiatrickými poruchami prokázala u antidepresiv

vyšší riziko sebevražedného chování u pacientů do 25 let ve srovnání s placebem.

Pacienti a zvláště ti, kteří mají vysoké riziko, mají být během léčby pečlivě sledováni, a to především

na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) mají být upozorněni na to, že

je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, známky sebevražedného chování nebo myšlenek na

sebevraždu a neobvyklé změny chování, a že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat

lékařskou pomoc.

Kombinace s inhibitory CYP1A2 (viz body 4.3 a 4.5)

Opatrnosti je třeba, pokud je přípravek Agomelatin Zentiva předepsán se středně silnými inhibitory

CYP1A2 (např. propranolol, enoxacin), což může vést ke zvýšení expozice agomelatinu.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možné interakce ovlivňující agomelatin

Agomelatin je metabolizován zejména prostřednictvím cytochromu P450, izoenzymu 1A2 (CYP1A2)

(90 %) a CYP2C9/19 (10 %). Léčiva, která interagují s těmito izoenzymy, mohou snížit nebo zvýšit

biologickou dostupnost agomelatinu.

Fluvoxamin, což je silný inhibitor CYP1A2 a středně silný inhibitor CYP2C9, významně inhibuje

metabolismus agomelatinu, což vede k 60násobnému (rozmezí 12-412) zvýšení expozice agomelatinu.

Proto je současné podávání přípravku Agomelatin Zentiva se silnými inhibitory CYP1A2 (např.

fluvoxamin, ciprofloxacin) kontraindikováno.

Kombinace agomelatinu s estrogeny (středně silnými inhibitory CYP1A2) vede k několikanásobnému

zvýšení expozice agomelatinu. Ačkoli se u 800 pacientů léčených v kombinaci s estrogeny neobjevily

specifické bezpečnostní signály, je potřeba opatrnosti, pokud je předepsán agomelatin s ostatními

středně silnými inhibitory CYP1A2 (např. propranolol, enoxacin), a to až do doby, kdy bude získáno

více zkušeností (viz bod 4.4).

Rifampicin, který je induktorem všech tří cytochromů podílejících se na metabolismu agomelatinu,

může snížit biologickou dostupnost agomelatinu.

Kouření indukuje CYP1A2 a bylo prokázáno, že snižuje biologickou dostupnost agomelatinu, zejména

u těžkých kuřáků (≥ 15 cigaret/den) (viz bod 5.2).

Potenciál agomelatinu ovlivňovat jiné léčivé přípravky

In vivo agomelatin neindukuje izoenzymy cytochromu P450. Agomelatin neinhibuje in vivo CYP1A2

ani ostatní izoenzymy cytochromu P450 in vitro. Proto agomelatin neovlivňuje expozici léčivých

přípravků metabolizovaných prostřednictvím cytochromu P450.

Ostatní léčivé přípravky

V cílové populaci v I. fázi klinického hodnocení nebyly zjištěny důkazy o farmakokinetické nebo

farmakodynamické interakci s léčivými přípravky, které by mohly být předepsány současně

s agomelatinem: benzodiazepiny, lithium, paroxetin, flukonazol a theofylin.

Alkohol

Kombinace přípravku Agomelatin Zentiva a alkoholu se nedoporučuje.

Elektrokonvulzivní terapie (ECT)

Nejsou zkušenosti se současným používáním agomelatinu a ECT. Studie na zvířatech neprokázaly

prokonvulzivní vlastnosti (viz bod 5.3). Z toho důvodu jsou klinické dopady současné léčby ECT

s agomelatinem považovány za nepravděpodobné.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání agomelatinu těhotným ženám jsou omezené (méně než 300 ukončených těhotenství)

nebo nejsou k dispozici. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh

těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Podávání přípravku Agomelatin Zentiva v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se agomelatin/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné

farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování agomelatinu/metabolitů do

mléka (viz bod 5.3). Riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit. Na základě posouzení

prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení

nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Agomelatin Zentiva.

Fertilita

Reprodukční studie na potkanech a králících neprokázaly žádný účinek agomelatinu na fertilitu (viz

bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Agomelatin má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzhledem k tomu, že závratě a somnolence jsou časté nežádoucí účinky, pacienti mají být upozorněni,

aby sledovali svou schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky byly obvykle lehké nebo středně těžké a vyskytovaly se v průběhu prvních dvou

týdnů léčby. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest hlavy, nauzea a závratě.

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle přechodné a obecně nevedly k ukončení léčby.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže byly pozorovány v placebem kontrolovaných nebo aktivně

kontrolovaných klinických studiích.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle následujícího systému: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100

až <1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až <1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10

000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Četnosti nebyly upraveny pro placebo.

Tříd

y

orgánových systémů

Četnost

Preferovaný termín

Psychiatrické poruchy

Časté

Úzkost, abnormální sny*

Méně časté

Sebevražedné myšlenky nebo chování (viz bod 4.4),

agitovanost a související symptomy* (jako

podrážděnost a neklid), agresivita*, noční můry*,

mánie/hypománie*. Tyto symptomy mohou být také

způsobeny základním onemocněním (viz bod 4.4), stav

zmatenosti*

Vzácné

Halucinace*

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Časté

Závrať, somnolence, insomnie

Méně časté

Migréna, parestézie, syndrom neklidných nohou*

Vzácné

Akatizie

Poruchy oka

Méně časté

Rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinitus*

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, průjem, zácpa, bolest břicha, zvracení*

Poruchy jater a žlučových

cest

Časté

Zvýšené hladiny ALT a/nebo AST (v klinických

studiích, vyšší hodnoty než >3násobek horní hranice

normálních hodnot pro ALT a /nebo AST byly

zaznamenány u 1,2 % pacientů léčených agomelatinem

v dávce 25 mg/den a u 2,6 % pacientů léčených

agomelatinem v dávce 50 mg/den versus 0,5 %

pacientů užívajících placebo).

Méně časté

Zvýšení hladiny gamaglutamyltransferázy* (GGT)

(>3násobek horní hranice normálních hodnot)

Vzácné

Hepatitida, zvýšení hladiny alkalické fosfatázy*

(>3násobek horní hranice normálních hodnot), jaterní

selhání*

, žloutenka*

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Méně časté

Hyperhidróza, ekzém, svědění*, kopřivka*

Vzácné

Erytematózní vyrážka, otok obličeje a angioedém*

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

Bolest zad

Méně časté

Myalgie*

Poruchy ledvin a močových

cest

Vzácné

Retence moči

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Časté

Únava

Vyšetření

Časté

Zvýšení tělesné hmotnosti*

Méně časté

Snížení tělesné hmotnosti*

* Frekvence je vypočtena z klinických studií na nežádoucí účinky zjištěných ze spontánního hlášení

U pacientů s jaterními rizikovými faktory bylo výjimečně hlášeno několik případů s fatálním

následkem nebo transplantací jater.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Symptomy

Existují pouze omezené zkušenosti s předávkováním agomelatinem. Zkušenosti ukázaly, že při

předávkování agomelatinem byly hlášeny bolesti epigastria, somnolence, únava, agitovanost, úzkost,

napětí, závrať, cyanóza nebo malátnost.

Jedna osoba, která užila 2 450 mg agomelatinu, se spontánně uzdravila bez kardiovaskulárních a

biologických abnormalit.

Léčba předávkování

Specifické antidotum agomelatinu není známo. Léčba předávkování má spočívat v léčbě klinických

symptomů a v běžném monitorování. Doporučuje se lékařský dohled na specializovaném pracovišti.

5. FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptika, jiná antidepresiva, ATC kód: N06AX22

Mechanismus účinku

Agomelatin je melatoninergní agonista (receptorů MT

a MT

) a antagonista 5-HT

receptorů. Studie

zjišťující vazbu na receptory ukazují, že agomelatin nemá účinek na vychytávání monoaminů a nemá

afinitu vůči α,β adrenergním, histaminergním, cholinergním, dopaminergním a benzodiazepinovým

receptorům.

Agomelatin resynchronizuje cirkadiánní rytmy u zvířecích modelů s narušením cirkadiánní rytmicity.

Agomelatin zvyšuje uvolňování noradrenalinu a dopaminu specificky ve frontální kůře a nemá žádný

vliv na extracelulární hladiny serotoninu.

Farmakodynamické účinky

Agomelatin prokázal antidepresivům podobný účinek na zvířecích modelech deprese (test naučené

bezmocnosti, test beznaděje, chronický mírný stres) i na modelech s desynchronizací cirkadiánního

rytmu a na modelech souvisejících se stresem a úzkostí.

U lidí má agomelatin pozitivní vliv na posun fází; vyvolává předsunutí fáze spánku, pokles tělesné

teploty a uvolňování melatoninu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost agomelatinu u depresivních epizod byla testována v klinickém programu

zahrnujícím 7 900 pacientů léčených agomelatinem.

Bylo provedeno deset placebem kontrolovaných studií ke zhodnocení krátkodobé účinnosti

agomelatinu u depresivních poruch u dospělých, s fixní dávkou a/nebo zvýšením dávky. Na konci

léčby (6 nebo 8 týdnů) byla v šesti z deseti krátkodobých, dvojitě zaslepených placebem

kontrolovaných studií prokázána signifikantní účinnost agomelatinu v dávce 25-50 mg. Primární

cílový parametr byl změna v HAMD-17 skóre oproti vstupním hodnotám. Ve dvou studiích

agomelatin neprokázal rozdíl proti placebu, v těchto dvou studiích prokázal aktivní komparátor

paroxetin a fluoxetin citlivost vůči testu. Agomelatin nebyl přímo porovnán s paroxetinem a

fluoxetinem, protože tyto komparátory byly přidány, aby zajistily zkoušku senzitivity ve studii. V

dalších dvou studiích nebylo možno dospět k žádnému závěru, jelikož aktivní komparátory, paroxetin

a fluoxetin, neprokázaly rozdíl oproti placebu. Nicméně, v těchto studiích nebylo povoleno zvýšit

počáteční dávku agomelatinu, paroxetinu nebo fluoxetinu, i když odpověď nebyla adekvátní.

Účinnost byla také prokázána u pacientů s těžšími depresivními epizodami (vstupní HAM-D ≥ 25) ve

všech pozitivních, placebem kontrolovaných studiích.

Procenta terapeutických odpovědí byla statisticky signifikantně vyšší u agomelatinu v porovnání s

placebem.

Superiorita (2 studie) nebo noninferiorita (4 studie) byly prokázány v šesti ze sedmi studií účinnosti u

heterogenní populace depresivních dospělých pacientů versus SSRI/SNRI (sertralin, escitalopram,

fluoxetin, venlafaxin nebo duloxetin). Antidepresivní účinek byl zhodnocen pomocí HAMD-17 skóre

jako primární nebo sekundární cílový parametr.

Zachování antidepresivní účinnosti bylo prokázáno ve studii prevence relapsu. Pacienti odpovídající

na akutní otevřenou léčbu agomelatinem v dávce 25-50 mg jednou denně během 8/10 týdnů byli

randomizováni k léčbě agomelatinem v dávce 25-50 mg jednou denně nebo placebem po dobu dalších

6 měsíců. Agomelatin v dávce 25-50 mg jednou denně prokázal statisticky signifikantní superioritu ve

srovnání s placebem (p=0,0001) v primárním parametru účinnosti v prevenci relapsu deprese,

hodnoceným na základě doby do relapsu. Výskyt relapsu během šestiměsíčního dvojitě zaslepeného

období následného sledování byl 22 % ve skupině léčené agomelatinem a 47 % u placeba.

Agomelatin nemění bdělost během dne a paměť u zdravých dobrovolníků. U pacientů s depresí léčba

agomelatinem v dávce 25 mg zvýšila podíl spánku pomalých vln bez ovlivnění zastoupení a latence

REM spánku (Rapid Eye Movement). Agomelatin v dávce 25 mg také vyvolal zvýšení rychlosti

nástupu spánku a v minimální míře zvýšení srdeční frekvence. Na základě hodnocení pacientů

agomelatin od prvního týdne léčby významně zkrátil spánkovou latenci, zlepšil kvalitu spánku, a to

bez výskytu ospalosti během dne.

Ve specifické srovnávací studii sexuálních dysfunkcí, kde bylo porovnáváno skóre navození vzrušení

nebo orgasmu pomocí stupnice SEXFX (Sex Effects Scale), byl u pacientů v remisi deprese léčených

agomelatinem zjištěn numerický trend (ne statisticky signifikantní) k nižšímu výskytu sexuálních

dysfunkcí oproti pacientům léčeným venlafaxinem. Souhrnná analýza studií pomocí stupnice ASEX

(Arizona Sexual Experience Scale) prokázala, že agomelatin nezpůsoboval sexuální dysfunkce. U

zdravých dobrovolníků agomelatin zachovával sexuální funkce ve srovnání s paroxetinem.

Agomelatin měl v klinických studiích neutrální účinek na srdeční frekvenci a krevní tlak.

Ve studii navržené ke zhodnocení symptomů z vysazení pomocí seznamu Discontinuation Emergent

Signs and Symptoms (DESS) u pacientů v remisi deprese agomelatin nevyvolal syndrom z vysazení

po náhlém ukončení léčby.

Na základě hodnocení studií na zdravých dobrovolnících pomocí zvláštní vizuální analogové stupnice

nebo podle dotazníku ARCI (Addiction Research Center Inventory 49 check-list) nemá agomelatin

potenciál k tomu, aby byl zneužíván.

Placebem kontrolovaná 8týdenní studie s agomelatinem v dávce 25-50 mg/den u starších depresivních

pacientů (≥65 let, n=222, z toho 151 pacientů léčených agomelatinem) prokázala statisticky

signifikantní rozdíl 2,67 bodů celkového skóre HAM-D, primárního sledovaného ukazatele. Analýza

poměru respondérů byla ve prospěch agomelatinu. Žádné zlepšení nebylo pozorováno u velmi starých

pacientů (≥75 let, n=69, z toho 48 pacientů léčených agomelatinem). Tolerance agomelatinu u starších

pacientů byla srovnatelná s tolerancí u mladších dospělých.

Specifická, kontrolovaná, 3týdenní studie byla provedena u pacientů trpících depresivním

onemocněním, u nichž nedošlo k dostatečnému zlepšení při léčbě paroxetinem (SSRI) nebo

venlafaxinem (SNRI). Pokud byla léčba převedena z těchto antidepresiv na agomelatin, po ukončení

léčby SSRI nebo SNRI se objevují příznaky z vysazení, a to po náhlém ukončení nebo postupném

vysazování předchozí léčby. Tyto příznaky z vysazení mohou být zaměněny s nedostatečnou ranou

účinností agomelatinu.

Procento pacientů s nejméně jedním příznakem z vysazení za jeden týden po ukončení léčby

SSRI/SNRI bylo nižší ve skupině s dlouhým vysazováním (postupné vysazování předchozího

SSRI/SNRI během 2 týdnů) než ve skupině s krátkým vysazováním (postupné vysazování

předchozího SSRI/SNRI během 1 týdne) a ve skupině s náhlou změnou léčby (náhlé vysazení): 56,1

%, 62,6 % a 79,8 %, v daném pořadí.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s referenčním léčivým přípravkem obsahujícím agomelatin u jedné nebo více podskupin pediatrické

populace v léčbě depresivních epizod (informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a biologická dostupnost

Po perorálním podání je agomelatin rychle a dobře (≥ 80 %) absorbován. Absolutní biologická

dostupnost je nízká (< 5 % při terapeutické perorální dávce) a interindividuální variabilita je značná.

Biologická dostupnost je vyšší u žen ve srovnání s muži. Biologická dostupnost se zvyšuje užíváním

perorálních kontraceptiv a snižuje kouřením. Maximálních plazmatických koncentrací je dosaženo za

1 až 2 hodiny.

V terapeutickém dávkovacím rozmezí se systémová expozice agomelatinu zvyšuje proporcionálně s

dávkou. Při vyšších dávkách dochází k saturaci efektu prvního průchodu játry.

Příjem potravy (běžné jídlo nebo jídlo s vysokým obsahem tuku) nemění biologickou dostupnost nebo

rychlost absorpce. Variabilita je zvýšená s hodně tučným jídlem.

Distribuce

Distribuční objem v ustáleném stavu je přibližně 35 litrů a vazba na proteiny krevní plazmy je 95 %

bez ohledu na koncentraci a nemění se s věkem ani u pacientů s poruchou funkce ledvin, ale volná

frakce je dvojnásobná u pacientů s poruchou funkce jater.

Biotransformace

Po perorálním podání je agomelatin rychle metabolizován, především cestou jaterního CYP1A2;

izoenzymy CYP2C9 a CYP2C19 jsou také zahrnuty, ale s nízkým přispěním.

Hlavní metabolity, hydroxylovaný a demetylovaný agomelatin, jsou neúčinné, rychle se konjugují a

vylučují močí.

Eliminace

Eliminace je rychlá, průměrný plazmatický poločas činí 1 až 2 hodiny a clearance je vysoká (přibližně

1100 ml/min) a převážně metabolická.

Exkrece probíhá převážně močí (80 %), a to ve formě metabolitů, zatímco množství nezměněného

agomelatinu v moči je zanedbatelné.

Kinetika se při opakovaném podávání nemění.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebyly pozorovány významné změny farmakokinetických

parametrů agomelatinu (n=8, jediná dávka 25 mg), ale opatrnost je nutná u pacientů s těžkou nebo

středně těžkou poruchou funkce ledvin, protože jsou u těchto pacientů k dispozici pouze omezené

klinické údaje (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Ve specifické studii zahrnující cirhotické pacienty s chronickou lehkou (Child-Pugh typ A) nebo

středně těžkou (Child-Pugh typ B) poruchou funkce jater byla expozice agomelatinu v dávce 25 mg

výrazně zvýšena (70krát u pacientů Child-Pugh typ A a 140krát Child-Pugh typ B) ve srovnání se

srovnatelnými zdravými dobrovolníky (věk, tělesná hmotnost a kouření) bez poruchy funkce jater (viz

body 4.2, 4.3 a 4.4).

Starší pacienti

Ve farmakokinetické studii u starších pacientů (≥65 let) bylo prokázáno, že při dávce 25 mg byly

průměrné hodnoty AUC a průměrné hodnoty C

4krát vyšší a 13krát vyšší u starších pacientů ≥75 let

v porovnání s pacienty mladšími <75 let. Celkový počet pacientů užívajících dávku 50 mg byl příliš

nízký na vyvození jakýchkoliv závěrů. Není třeba žádná úprava dávkování u starších pacientů.

Etnické skupiny

Nejsou k dispozici údaje o vlivu rasy na farmakokinetiku agomelatinu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Po jednorázovém a opakovaném podání vysokých dávek byly pozorovány sedativní účinky u myší,

potkanů a opic.

U hlodavců byla pozorována výrazná indukce CYP2B a středně silná indukce CYP1A a CYP3A od

dávky 125 mg/kg/den, zatímco u opic byla indukce mírná u CYP2B a CYP3A v dávce 375 mg/kg/den.

Ve studiích toxicity po opakovaném podávání nebyla u hlodavců ani u opic pozorována

hepatotoxicita.

Agomelatin prostupuje do placenty a plodů březích potkaních samic.

Reprodukční studie provedené na potkanech a králících neprokázaly žádný účinek agomelatinu na

plodnost, embryofetální vývoj a prenatální a postnatální vývoj.

Řada standardních in vitro a in vivo testů genotoxicity neprokázala mutagenní nebo klastogenní

potenciál agomelatinu.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace