ADE-vit

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ADE-vit Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ADE-vit Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, koně, prasata, ovce, kozy, psi, králíci
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace vitamínů
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937099 - 1 x 50 ml - láhev; 9935629 - 250 x 1 ml - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/084/01-C
 • Datum autorizace:
 • 29-11-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 12-07-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ADE-vit injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ADE-vit injekční roztok

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení – 1 ml:

Léčivé látky :

Retinoli propionas

- 100 000 IU

Ergocalciferolum

- 100 000 IU

Tocoferoli alfa acetas

- 30 mg

Pomocné látky :

Buthylhydroxytoluen (E 321) - 1 mg

Přípravek je čirý až mírně zakalený, žlutě až žlutooranžově zabarvený olejový roztok.

4.

INDIKACE

Hypovitaminóza a avitaminóza A, D

a E; poruchy růstu a látkového metabolismu mláďat domácích

zvířat, zvýšená vnímavost k infekčním chorobám dýchacího a trávicího aparátu; hemeralopie,

xeroftalmie, keratomalacie, epiteliální alterace, akné, hyperkeratotický ekzém; rachitis, osteomalacie,

poruchy vyvolané sníženou hladinou vápníku v organismu, podpora hojení kostních zlomenin a

správného vývoje zubů, osutina selat. Podpůrná léčba sterility bez známé etiologie, profylaxe

embryonální mortality a poruch ve vývoji plodu v prenatálním období, oligospermie, nedostatečné

libido sexualis u samců, myodystrofie jehňat a telat; doplnění vitamínových rezerv v období před

porodem a u novorozených mláďat, zejména v exponovaných zoohygienických a dietetických

podmínkách.

5.

KONTRAINDIKACE

Hypervitaminóza A, alergie na účinné a pomocné látky.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, koně, prasata, ovce, kozy, psi, králíci.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot, kůň 5 – 10 ml přípravku pro toto; tele, prase, hříbě 3 – 7 ml přípravku pro toto; sele, jehně,

kůzle 1 – 3 ml přípravku pro toto; pes 0,1 ml / 5 kg ž. hm.; králík 0,1 ml přípravku pro toto. U těžkých

případů opakovat 2 – 3 x ve 2denních intervalech v polovičních dávkách.

Intramuskulární podání.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před upotřebením nutno obsah lékovky vytemperovat na 20

Přípravek po prvním otevření ihned spotřebujte. Při aplikaci přípravku je třeba důsledně dodržovat

zásady správného způsobu intramuskulární aplikace, zvláště pak zabránit podráždění důležitých cév a

nervů.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8 °C).

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření ihned spotřebujte.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě zasažení pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte zasažené oko velkým množstvím vody po dobu 15 min. a v případě

podráždění vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek se vydává pouze na předpis.