ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE 1000MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KYSELINA ASKORBOVÁ (ACIDUM ASCORBICUM)
Dostupné s:
Dr. B.Scheffler GmbH, Bergisch Gladbach
ATC kód:
A11GA01
INN (Mezinárodní Name):
ASCORBIC ACID (ACIDUM ASCORBICUM)
Dávkování:
1000MG
Léková forma:
Šumivá tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20; 10 Obal na tablety
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
KYSELINA ASKORBOVÁ (VITAMIN C)
Přehled produktů:
ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
86/ 215/93-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8595026100121

sp.zn.: sukls212899/2012

a sp.zn.: sukls9339/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE

1 000 mg

Šumivé tablety

acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

dříve, než začnete tento přípravek užívat,

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Additiva Vitamin C Zitrone a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Additiva Vitamin C Zitrone užívat

Jak se Additiva Vitamin C Zitrone užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Additiva Vitamin C Zitrone uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy.

Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, je potřebná pro tvorbu bílkovin kolagenu

a přispívá ke správné funkci kostí a pojivové tkáně. Zvyšuje odolnost proti infekcím.

Přípravek je určen k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organismu.

Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových

a jiných infekcích, zvláště v počáteční fázi onemocnění, dále v těhotenství a v období kojení.

V období zvýšených nároků organismu u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a

duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci je možno užívat přípravek bez porady s

lékařem.

Na doporučení lékaře se přípravek dále užívá při dietě s vysokým obsahem bílkovin a tuků při

zvýšené

hladině

cholesterolu

v krvi,

jaterních

onemocnění

s městnáním

žluči,

při

zdlouhavém hojení ran a zlomenin, u proleženin, u křečových žil a při otravách

nitrosaminy,

anilidy a anilínovými barvami.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

ADDITIVA

VITAMIN C ZITRONE UŽÍVAT

Neužívejte Additiva Vitamin C Zitrone

jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou

nebo na kteroukoli

další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat

nemocní, kteří mají zvýšenou hladinu železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem ke tvorbě

ledvinových kamenů (zejména oxalátových). Přípravek není vhodný pro děti a dospívající.

Upozornění a opatření

Před užitím Additiva Vitamin C Zitrone se poraďte se svým lékářem nebo lékárníkem nebo

zdravotní sestrou.

Při užívání vyšších dávek přípravku mohou být ovlivněny některé laboratorní testy (stanovení

cukru v moči a test na okultní krvácení ve stolici). Pokud máte podstoupit některé z těchto

vyšetření moči či stolice, informujte lékaře, že užíváte přípravek Additiva Vitamin C Zitrone.

Přípravek okyseluje moč a může vést k vysrážení některých močových kamenů.

Přípravek neobsahuje cukr, proto je vhodný i pro diabetiky.

Děti a dospívající

Přípravek ADDITIVA Vitamin C Zitrone není určen pro děti a dospívající (mladší 18 let).

Jsou pro ně k dispozici léčivé přípravky, které obsahují nižší dávky vitaminu C.

Další léčivé přípravky a Additiva Vitamin C Zitrone

Účinky přípravku Additiva Vitamin C Zitrone a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte

, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Tento přípravek mění vstřebávání a vylučování

některých léčiv jako jsou etinylestradiol (hormonální antikoncepce), léky snižující krevní

srážlivost (např. heparin, warfarin), V-penicilin (antibiotikum k léčbě infekcí), železo, vitamin

B12,

flufenazin

(k léčbě

schizofrenie),

deferoxamin,

disulfiram

mexiletin.

Kyselina

acetylsalicylová snižuje vstřebávání kyseliny askorbové.

Těhotenství a kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začntete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení je zvýšená spotřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy

přípravek Additiva Vitamin C Zitrone užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Additiva Vitamin C Zitrone neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků nebo

obsluhu strojů.

Přípravek Additiva Vitamin C Zitrone obsahuje sorbitol a sodík.

Tento přípravek obsahuje 12,9 mmol (nebo 299 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u

pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte

se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna šumivá tableta jednou denně.

Šumivá tableta se rozpustí

v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy a obsah se vypije.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Additiva Vitamin C Zitrone, než jste měl(a)

Při překročení doporučené dávky se mohou objevit zažívací potíže a průjem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Additiva Vitamin C Zitrone

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při dávkách vyšších než jedna tableta

denně (1 g kyseliny askorbové) může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti,

zvracení, celkové slabosti a průjmům. Ojediněle se mohou u alergických osob objevit

ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně tak postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. JAK ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25

C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po

uplynutí doby použitelnosti, uvedené na

krabičce nebo tubě za Použitelné do.

. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek

pokud si všimnete změněného vzhledu tablet.

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky

do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak

naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A

DALŠÍ INFORMACE

Co Additiva Vitamin C Zitrone obsahuje

Léčivou látkou je acidum ascorbicum 1,00 g v jedné šumivé tabletě.

Dalšími pomocnými látkami jsou: bezvodá

kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol,

kukuřičný

škrob,

natrium-cyklamát,

dihydrát

sodné

soli

sacharinu,

citrónové

aroma,

natrium-

riboflavin-fosfát.

Jak Additiva Vitamin C Zitrone vypadá a co obsahuje toto balení

Additiva Vitamin C Zitrone jsou

kulaté, ploché tablety, lehce nažloutlé

s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm v PP tubě s pojistným PE uzávěrem a

vysoušedlem (silikagel).

Velikost balení: 10 a 20 šumivých tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Dr.B. Scheffler Nachf. GmbH

Co. KG, Bergisch Gladbach, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

10.6.2015

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního

ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz

sp.zn.: sukls212899/2012

a sp.zn.: sukls9339/2015

Souhrn údajů o přípravku

1. Název přípravku

Additiva Vitamin C Zitrone

1 000 mg

šumivé tablety

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

1 šumivá tableta obsahuje:

acidum ascorbicum 1000 mg

Pomocné látky se známým účinkem: sorbitol a sodík (299 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková forma

šumivá tableta

Kulaté, ploché tablety, lehce nažloutlé s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm.

4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek je určen k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organizmu. Užívá se zejména při

infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích, zvláště na začátku choroby, v

těhotenství a v období kojení. Užívá se v obdobích zvýšených nároků organizmu u dospělých, starších

osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci. Je indikován

při dietě s vysokým obsahem bílkovin a tuků při hypercholesterolémií, jaterních nemocech s

cholestázou, při zdlouhavém hojení ran a zlomenin, při dekubitech, varikózních syndromech a při

otravách nitrosaminy, anilidy a anilínovými barvami.

4.2. Dávkování a způsob podání

Obvyklé dávkování je 1 g kyseliny askorbové denně. Tableta se rozpustí v polovině sklenice vody

nebo ovocné šťávy.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat nemocní, kteří mají zvýšenou hladinu

železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem k tvorbě ledvinových kamenů (zejména oxalátových).

Přípravek není vhodný pro děti a dospívající

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek neobsahuje cukr, proto je vhodný i pro diabetiky.

Protože kyselina askorbová je silně redukující látkou, při užívání vyšších dávek přípravku mohou být

ovlivněny výsledky některých laboratorních vyšetření jako stanovení glukózy a test na okultní

krvácení ve stolici. Kyselina askorbová okyseluje moč a může vést k vysrážení močových nebo

oxalátových kamenů.

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

fruktózy by tento léčivý přípravek neměli užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová resorpci etinylestradiolu, V-penicilinu a železa.

Souběžné podávání přípravku a kyseliny acetylsalicylové vede ke zvýšenému vylučování kyseliny

askorbové a sníženému vylučování kyseliny acetylsalicylové. Kyselina askorbová snižuje též účinnost

heparinu a antikoagulační efekt warfarinu a snižuje plasmatickou koncentraci flufenazinu. Kyselina

askorbová může ovlivnit absorpci a eliminaci mnoha dalších léčiv jako vitaminu B

, deferoxaminu,

disulfiramu a mexiletinu.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

V období těhotenství a kojení je zvýšená spotřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy

přípravek Additiva Vitamin C Zitrone užívat.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Additiva Vitamin C Zitrone nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při vyšších dávkách (3-5 g kyseliny askorbové

denně) může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení, celkové slabosti a průjmům.

Ojediněle se mohou u alergických osob objevit ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Při překročení doporučené dávky nad 3-5 g se mohou objevit dyspeptické potíže a průjem.

Nadbytečné množství kyseliny askorbové se vyloučí močí.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vitaminy

ATC kód: A11GA01

Bezvodá kyselina askorbová zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, účastní se

metabolizmu tyrosinu, kyseliny listové a železa, metabolizmu bílkovin, tuků a sacharidů. Je potřebná

při syntéze kolagenu, podporuje tvorbu pojiva a vývoj kostí.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina askorbová se po perorálním podání rychle absorbuje. Normální hodnoty plasmatické

koncentrace jsou 10-20 mikrogramů/ml. Reversibilně se oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovou. Tyto

dvě formy jsou důležité v oxido-redukčních reakcích probíhajících v organizmu. Distribuce probíhá do

všech tkání. Přibližně 25% kyseliny askorbové je vázáno na plazmatické bílkoviny. Kyselina

askorbová prochází placentou a vylučuje se do mateřského mléka. Konjugací se metabolizuje na

neaktivní sulfátový metabolit, který se vyloučí močí. Nezměněná kyselina askorbová se vylučuje močí

pouze při vysokých dávkách.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Podle údajů v odborné literatuře je při doporučeném způsobu dávkování a podání přípravek

netoxický a není u něj možno předpokládat riziko kancerogenity, mutagenity, teratogenity a vlivu na

reprodukční funkce. Při užívání kyseliny askorbové jako doplňku výživy doporučila mezinárodní

organizace Food and Nutrition Board of the National Academy of Sciences-National Research Council

pro dospělé denní příjem 50-60 mg.

6. Farmaceutické údaje

6.1. Seznam pomocných látek

Bezvodá kyselina citrónová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát,

dihydrát sodné soli sacharinu, citrónové aroma, natrium-riboflavin-fosfát.

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5. Druh obalu a obsah balení

PP tuba s pojistným PE uzávěrem a vysoušedlem (silikagel), papírová krabička.

Velikost balení: 10 nebo 20 šumivých tablet

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

Dr.B.Scheffler Nachf. GmbH

Co. KG, Bergisch Gladbach, Německo

tel. +49 (0) 2202-105-0

fax +49 (0) 2202-105-150

8. Registrační číslo

86/215/93-C

9. Datum první registrace/ prodloužení registrace

Datum první registrace: 17.3.1993

Datum posledního prodloužení registrace: 10.6.2015

10. Datum revize textu

10.6.2015

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace