Zontivity

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Zontivity
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Zontivity
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Агенти антитромботическое,
 • Терапевтична област:
 • Инфаркт на миокарда
 • Терапевтични показания:
 • Zontivityis е показано за намаляване на атеротромботических събития при възрастни пациенти с анамнеза за инфаркт на миокарда (им)въведени заедно с ацетилсалицилова киселина (АСК) и, при необходимост, клопидогрель; или - симптом на заболявания на периферните артерии(зпа), въведени заедно с ацетилсалицилова киселина (ASK) или, при необходимост, клопидогрель.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 2

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Отменено
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002814
 • Дата Оторизация:
 • 18-01-2015
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002814
 • Последна актуализация:
 • 30-03-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/462973/2016

EMEA/H/C/002814

Резюме на EPAR за обществено ползванe

Zontivity

vorapaxar

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Zontivity. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Zontivity.

За практическа информация относно употребата на Zontivity пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Zontivity и за какво се използва?

Zontivity е лекарство, което се използва за намаляване появата на атеротромботични събития

(проблеми, причинени от кръвни съсиреци и втвърдяване на артериите), например инфаркти или

инсулти при възрастни пациенти, които са прекарали инфаркт на миокарда или имат периферно

артериално заболяване (проблеми с кръвотока в артериите) със симптоми. Прилага се в

комбинация с аспирин (ацетилсалицилова киселина), а при необходимост и с трети лекарствен

продукт, клопидогрел, които също помагат да се предотвратят атеротромботични събития.

Zontivity съдържа активното вещество ворапаксар (vorapaxar).

Как се използва Zontivity?

Zontivity се предлага под формата на таблетки (2 mg) и се отпуска по лекарско предписание.

Препоръчителната доза е една таблетка веднъж дневно.

При пациенти, които са прекарали инфаркт, лечението със Zontivity трябва да започне 2 седмици

след инфаркта и за предпочитане да продължи в рамките на една година от събитието. Данните

за употребата на Zontivity в продължение на повече от 2 години са ограничени. Поради това след

2-годишно лечение лекуващият лекар трябва да извърши нова оценка на ползите и рисковете от

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Zontivity

EMA/462973/2016

Страница 2/3

Zontivity при отделните пациенти. Лекарственият продукт се прилага в комбинация с аспирин и,

когато е целесъобразно, с клопидогрел.

При пациенти с периферно артериално заболяване лечението със Zontivity може да бъде

започнато по всяко време. Прилага се в комбинация или с аспирин или, когато е целесъобразно, с

клопидогрел.

Как действа Zontivity?

Инфарктите и някои видове мозъчни инсулти са резултат от кръвни съсиреци в артериите.

Активното вещество в Zontivity, ворапаксар, е инхибитор на агрегацията на тромбоцитите. Това

означава, че помага да се предотврати образуването на кръвни съсиреци. Кръвта се съсирва

вследствие на компоненти в кръвта, наречени тромбоцити, които се слепват заедно. Ворапаксар

блокира PAR-1 рецепторите (известни като „тромбинови рецептори“) на повърхността на

тромбоцитите. Тромбинът е едно от веществата, участващи в процеса на съсирване на кръвта, и

когато се свързва с PAR-1 рецептора, той прави тромбоцитите „лепкави“, което допринася за

образуването на кръвен съсирек. Като блокира протеаза-активирания рецептор 1 (PAR-1

рецептора), ворапаксар не позволява на тромбоцитите да стават „лепкави“, намалявайки риска от

образуване на кръвни съсиреци, и помага за предотвратяването на инсулт или инфаркт.

Какви ползи от Zontivity са установени в проучванията?

Zontivity е сравнен с плацебо (сляпо лечение) в едно основно проучване, обхващащо над 26 000

възрастни, които са прекарали инфаркт или друго атеротромботично събитие, или имат

периферно артериално заболяване. Почти всички пациенти приемат също аспирин и/или друго

лекарство за предотвратяване на атеротромботични събития и са лекувани в продължение на

най-малко една година. Основната мярка за ефективност се базира на броя на пациентите,

преживели „събитие“, например инфаркт или инсулт, или умиращи от сърдечно-съдово

заболяване (проблеми, засягащи сърцето и кръвоносните съдове).

Zontivity е по-ефективен от плацебо за намаляване на появата на атеротромботични събития.

Като цяло при 9,5% от пациентите (1 259 от 13 225 пациенти), приемащи Zontivity, настъпва

атеротромботично събитие в сравнение с 10,7% (1 417 от 13 224 пациенти) от пациентите,

приемащи плацебо. Ползите от Zontivity са най-очевидни в групата от 16 897 пациенти, които са

прекарали инфаркт, но не са имали анамнеза за инсулт или преходна исхемична атака (т.нар.

„микроинсулт“). В тази група при 8,5% от пациентите (719 от 8 458 пациенти), лекувани със

Zontivity, настъпва атеротромботично събитие в сравнение с 10,3% от пациентите (867 от 8 439

пациенти) на плацебо.

Сред пациентите с периферно артериално заболяване при 10,9% (177 от 1 622 пациенти),

приемащи Zontivity, настъпва атеротромботично събитие в сравнение с 12,5% (206 от 1 651

пациенти) от пациентите, приемащи плацебо.

Какви са рисковете, свързани със Zontivity?

Най-честата нежелана лекарствена реакция при Zontivity (която е възможно да засегне не повече

от 1 на 10 души) е кървене, най-вече кървене от носа. За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции вижте листовката.

Zontivity не трябва да се прилага при пациенти, които са прекарали инсулт или микроинсулт.

Също така не трябва да се прилага при пациенти с прекаран интракраниален кръвоизлив

(кръвоизлив в мозъка) или такива с активно кървене, нито при пациенти с тежко увредена

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Zontivity

EMA/462973/2016

Страница 3/3

чернодробна функция. Zontivity не трябва да се използва заедно с прасугрел или тикагрелор,

други две лекарства, които помагат да се предотврати слепването на тромбоцитите. За пълния

списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Zontivity е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Zontivity са по-големи от рисковете, и препоръча Zontivity да бъде разрешен за

употреба в ЕС. Доказана е ползата на лекарството за намаляване на броя на атеротромботичните

събития при пациенти, които са прекарали инфаркт на миокарда. При пациенти с периферно

артериално заболяване данните показват полза при тези, които приемат Zontivity, въпреки че

броят на съобщените в хода на основното проучване атеротромботични събития не е достатъчно

голям, за да позволи убедителни резултати. Тъй като пациентите с периферно артериално

заболяване все пак са сериозно застрашени от атеротромботичните събития и вариантите за

лечение с цел предотвратяване на такива събития са малко, CHMP счита, че за това състояние

ползите от Zontivity са по-големи от рисковете.

Относно профила на безопасност на Zontivity СНМР има опасения за риска от кървене при

пациентите, приемащи Zontivity в допълнение към стандартна терапия, по-специално за риска от

сериозно кървене, което е по-често при пациенти с анамнеза за инсулт. Поради това СНМР счита,

че е целесъобразно употребата да се ограничи до пациенти, които не са прекарали инсулт.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Zontivity?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Zontivity, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Zontivity:

На 19 януари 2015 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Zontivity, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Zontivity може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението със Zontivity прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2016.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за пациента

Zontivity 2 mg филмирани таблетки

ворапаксар

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Zontivity и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zontivity

Как да приемате Zontivity

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Zontivity

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Zontivity и за какво се използва

Какво представлява Zontivity

Zontivity съдържа активно вещество наречено ворапаксар, което принадлежи към група

лекарства наречени „антитромбоцитни лекарства“.

Тромбоцитите са кръвни клетки, които подпомагат нормалното кръвосъсирване. Zontivity

пречи на тромбоцитите да се слепват помежду си. По този начин се намалява възможността за

образуване на кръвни съсиреци и запушване на артериите, като например артериите

снабдяващи сърцето с кръв.

За какво се използва Zontivity

Zontivity се използва при възрастни пациенти, които са претърпели инфаркт или имат

заболяване, известно като „периферна артериална болест“ (известно също като лошо

кръвообращение в краката).

Zontivity се използва за да се намали вероятността:

за повторен инфаркт или инсулт

за смърт в резултат на инфаркт

от необходимост за спешна операция за възстановяване на проходимостта на запушени

артерии, снабдяващи сърцето с кръв.

Вашият лекар ще Ви даде инструкции относно ацетилсалицилова киселина или клопидогрел

(други антитромбоцитни средства), които може да се наложи да приемате със Zontivity.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zontivity

Не приемайте Zontivity:

ако някога сте претърпяли инсулт или „микроинсулт“ (наричан още „преходна исхемична

атака“ или ПИА)

ако сте имали кръвоизлив в мозъка

ако в момента страдате от необичаен кръвоизлив, като кръвоизлив в мозъка, стомаха или

червата

ако сте алергични към ворапаксаров сулфат или към някоя от останалите съставки на

това лекарство (изброени в точка 6)

ако имате тежко чернодробно заболяване

Не приемайте Zontivity, ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас. Ако не сте сигурни,

говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Zontivity.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете Zontivity, ако:

сте имали проблеми, свързани с кръвоизливи в миналото

наскоро сте претърпели тежка травма или хирургична операция

планирате да се подложите на хирургична операция, включително стоматологична

операция

ако някога сте страдали от язва на стомаха или малки образувания по лигавицата на

червата („полипи на дебелото черво“)

наскоро сте имали кръвоизливи в стомаха или червата

имате активна пептична язвена болест

имате проблеми с черния дроб или бъбреците

имате телесно тегло по-малко от 60 kg

сте на възраст над 75 години

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас или ако не сте сигурни, говорете с Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете Zontivity.

Уведомете всички Ваши лекари и стоматолози, че приемате Zontivity. Те трябва да разговарят с

лекаря, които Ви е предписал Zontivity, преди да се подложите на хирургична операция или

инвазивна процедура. Вашият лекар може да Ви посъветва да спрете приема на Zontivity преди

операция.

Ако получите инсулт, микроинсулт или кръвоизлив в мозъка, докато приемате Zontivity,

Вашият лекар трябва да спре лечението Ви със Zontivity. Следвайте указанията на Вашия лекар

относно прекратяването на Zontivity.

Обикновено употребата на антитромбоцитни лекарства, старческата възраст или ниското

телесно тегло увеличават риска от кръвоизливи. Вашият лекар ще реши дали това лекарство е

подходящо за Вас.

Деца и юноши

Zontivity не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години. Това е така, защото не е

известно дали Zontivity е безопасен и действа при деца и юноши.

Други лекарства и Zontivity

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Zontivity може да повлияе начина на действие на

другите лекарства, както и другите лекарства може да повлияят начина на действие на

Zontivity. Не приемайте Zontivity ако в момента се лекувате с прасугрел или тикагрелор (други

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

антитромбоцитни средства). Ако Вашият лекар Ви е предписал прасугрел или тикагрелор, Вие

трябва да спрете приема на Zontivity и да говорите с Вашия лекар.

Особено важно е да уведомите Вашият лекар, ако приемате:

итраконазол, кетоконазол, позаконазол (използвани за лечение на гъбични инфекции)

ритонавир, нелфинавир, индинавир, саквинавир (използвани за лечение на ХИВ-СПИН)

боцепревир, телапревир (използвани за лечение на хепатит C вирусни инфекции)

карбамазепин, фенитоин (лекарства срещу припадъци)

кларитромиц, телитромицин (използвани за лечение на инфекции)

рифампин (използван за лечение на туберкулоза и на някои други инфекции)

нефазодон (използван за лечение на депресия)

антиациди и пантопразол (използван за лечение на стомашно разстройство)

дигоксин (използван за лечение на сърдечна недостатъчност)

варфарин, други перорални антикоагуланти, хепарин или нискомолекулен хепарин

(лекарства за разреждане на кръвта)

Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни дали Вашето лекарство е изброено в

списъка по-горе.

Научете какви лекарства приемате. Пазете списък с тях, за да го показвате на Вашия лекар или

фармацевт, когато получавате ново лекарство.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте

се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди употребата на това лекарство.

Не е известно дали Zontivity ще навреди на плода. Вие и Вашият лекар ще решите дали да

приемате Zontivity.

Уведомете Вашия лекар, ако кърмите. Това се налага, тъй като не е известно дали Zontivity

преминава в кърмата. Вие и Вашия лекар ще решите дали да приемате Zontivity или да кърмите.

Не бива да съчетавате и двете.

Шофиране и работа с машини

Няма вероятност Zontivity да повлияе на способността Ви за шофиране и работа с машини.

Zontivity и лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, говорете с Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете Zontivity.

3.

Как да приемате Zontivity

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една таблетка през устата всеки ден, приемана със или без храна.

Може да отнеме най-малко 7 дни докато Zontivity започне да действа. Вашият лекар ще

определи дали трябва да приемате Zontivity повече от 24 месеца.

Вашият лекар ще определи дали трябва да приемате също аспирин, клопидогрел или и двете,

докато приемате Zontivity.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако сте приели повече от необходимата доза Zontivity

Ако сте приели повече от необходимата доза Zontivity, говорете с Вашия лекар или отидете

незабавно в болницата. Вземете със себе си опаковката на лекарството. Може да сте с повишен

риск от кръвоизливи.

Ако сте пропуснали да приемете Zontivity

Ако сте пропуснали да приемете доза, вземете я веднага щом се сетите. Обаче, ако това се

случи в рамките на 12 часа преди приема на следващата доза, пропуснете неприетата

доза.

Не вземайте двойна доза (две дози едновременно), за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Zontivity

Не спирайте приема на Zontivity без преди това да сте говорили с лекаря, който Ви го е

предписал.

Приемайте Zontivity редовно и толкова дълго, колкото Вашият лекар Ви го предписва.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако получите някои от следните симптоми на инсулт,

които са нечести:

внезапно схващане или слабост в ръка, крак или лицето, особено, ако е само от едната

страна на тялото

внезапно объркване, затруднения в говора или в разбирането на други хора

внезапно затруднение в ходенето или загуба на равновесие и координация

внезапно усещане за замайване или внезапно остро главоболие без известна причина

Тежкото кървене се случва нечесто, но може да бъде животозастрашаващо. Обадете се

незабавно на Вашия лекар, ако Ви се появят някои от следните признаци или симптоми на

кръвоизлив, докато приемате Zontivity:

тежък или невъзможен за овладяване кръвоизлив

неочакван или продължителен кръвоизлив

розова, червена или кафява урина

повръщане на кръв или повърнато, което прилича на утайка от кафе

червени или черни изпражнения (подобни на катран)

кашлене на кръв или кръвни съсиреци

Други възможни нежелани реакции

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

кървене от носа

образуване на синини

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души

намален брой червени кръвни клетки (анемия)

кървене от венците

кръвоизлив в окото

по-силно от нормалното кървене при порязвания и рани

двойно виждане

възпаление на стомаха

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Zontivity

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след „Годен до:“ и „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Zontivity.

Активното вещество е ворапаксаров сулфат. Всяка таблетка съдържа 2,08 mg ворапаксар

(като ворапаксаров сулфат).

Другите съставки са:

Ядро на таблетката: лактоза монохидрат; микрокристална целулоза (Е460);

кроскармелоза натрий (Е468), повидон (Е1201), магнезиев стеарат (Е572).

Филмово покритие: лактоза монохидрат; хипромелоза (E464); титанов диоксид(E171);

триацетин (E1518); жълт железен оксид (E172).

Как изглежда Zontivity и какво съдържа опаковката

Таблетките са жълти на цвят, с овална форма филмирани таблетки с размери 8,48 mm x

4,76 mm, с надпис „351“ от едната страна и логото на MSD от другата страна.

Видове опаковки

Опаковки по 7, 28, 30, и 100 таблетки в алуминиеви блистери.

Опаковки по 10 и 50 таблетки в алуминиеви еднодозови блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Производител

Merck Sharp & Dohme Ltd

S-P Labo NV

Hertford Road, Hoddesdon

Industriepark 30

Hertfordshire

B-2220 Heist-op-den-Berg

EN11 9BU

Белгия

Обединено кралство

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +361 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com.

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Дата на последно преразглеждане на листовката{MM/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба