Vitekta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

елвитегравир

Предлага се от:

Gilead Sciences International Ltd

АТС код:

J05AX11

INN (Международно Name):

elvitegravir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Vitekta прилага с ritonavir подсилена протеазен инхибитор и с други антиретровирусните агенти, е показан за лечение на човека-имунна недостатъчност вирус-1 (HIV-1) инфекции при възрастни, които са заразени с ХИВ-1 без известни мутации свързани с резистентност към elvitegravir.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-11-13

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VITEKTA 85 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Елвитегравир (Elvitegravir)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представляв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vitekta 85 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 85 mg
елвитегравир (elvitegravir).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 6,2 mg лактоза
(под формата
на монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Зелена филмирана таблетка с
петоъгълна форма, с размери 8,9 mm x 8,7 mm, с
вдлъбнато
релефно означение “GSI” от едната
страна и “85” от другата страна на
таблетката.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vitekta, приложен едновременно с
потенциран с ритонавир протеазен
инхибитор и с други
антиретровирусни средства, е показан
за лечение на инфекция с човешкия
вирус на имун
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-05-2017
Листовка Листовка чешки 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-05-2017
Листовка Листовка датски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-05-2017
Листовка Листовка немски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-05-2017
Листовка Листовка естонски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-05-2017
Листовка Листовка гръцки 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-05-2017
Листовка Листовка английски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-05-2017
Листовка Листовка френски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-05-2017
Листовка Листовка италиански 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-05-2017
Листовка Листовка латвийски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-05-2017
Листовка Листовка литовски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-05-2017
Листовка Листовка унгарски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-05-2017
Листовка Листовка малтийски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-05-2017
Листовка Листовка нидерландски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-05-2017
Листовка Листовка полски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-05-2017
Листовка Листовка португалски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-05-2017
Листовка Листовка румънски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-05-2017
Листовка Листовка словашки 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-05-2017
Листовка Листовка словенски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-05-2017
Листовка Листовка фински 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-05-2017
Листовка Листовка шведски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-05-2017
Листовка Листовка норвежки 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-05-2017
Листовка Листовка исландски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-05-2017
Листовка Листовка хърватски 29-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-05-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите