Versican Plus DHPPi

Основна информация

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Versican Plus DHPPi
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Кучета
 • Терапевтична област:
 • Имуномодулатори за кучета, живи вирусни ваксини
 • Терапевтични показания:
 • Активна имунизация на кучета на възраст от шест седмици. за предотвратяване на смъртността и клинични признаци, причинени от вируса на чума на месоядните, за да се предотврати смъртността и клинични симптоми, предизвикани от кучешка аденовирус тип 1, за предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки аденовирус тип 2, за предотвратяване на клинични признаци, още левкопения и вирусната екскреция, причинени от парвовирус кучета, за предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки, parainfluenza virus.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 7

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/003679
 • Дата Оторизация:
 • 03-07-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/003679
 • Последна актуализация:
 • 11-05-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/296074/2014

EMEA/V/C/003679

Резюме на EPAR за обществено ползване

Versican Plus DHPPi

Ваксина срещу гана по кучетата, кучешки аденовирус, кучешка

парвовироза и кучешки параинфлуенца вирус (жива атенюирана)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Versican Plus DHPPi?

Versican Plus DHPPi е ветеринарна ваксина, която съдържа жив атенюиран (отслабен) вирус на

гана по кучетата, кучешки аденовирус тип 2, кучешки парвовирус тип 2b и кучешки

параинфлуенца вирус тип 2. Versican Plus DHPPi се предлага под формата на лиофилизат

(изсушена чрез замразяване гранула) и разтворител, от които се приготвя суспензия за

инжектиране.

За какво се използва Versican Plus DHPPi?

Versican Plus DHPPi се използва за защита на кучета от:

гана по кучетата — инфекциозна болест, при която кучетата могат да развият удебеляване на

кожата на възглавничките на лапите, както и течащ нос, кашлица, температура, повръщане и

диария, прекомерно слюноотделяне и в някои случаи припадъци;

кучешки аденовирус тип 1, причиняващ остра чернодробна инфекция, която може да доведе

до признаци на жълтеница (пожълтяване на кожата и очите);

кучешки парвовирус — инфекция, която може да засегне тежко кученцата и води до летаргия,

температура, повръщане и кървава диария;

Versican Plus DHPPi

EMA/296074/2014

Страница 2/3

кучешки параинфлуенца вирус и кучешки аденовирус тип 2, които причиняват инфекциозен

трахеобронхит при кучетата.

Ваксината се прилага на кученца на възраст над шест седмици под формата на подкожна

инжекция и се поставя още веднъж три до четири седмици по-късно. За реваксинация срещу гана

по кучетата, кучешки аденовирус (тип 1 и 2) и парвовирус се изисква единична доза Versican Plus

DHPPi на всеки три години. За защита срещу кучешки параинфлуенца вирус е необходима

реваксинация всяка година.

Как действа Versican Plus DHPPi?

Versican Plus DHPPi е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система

(естествените защитни сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. Вирусите

във Versican Plus DHPPi са живи, но атенюирани (отслабени), за да не причиняват болести. При

прилагането на Versican Plus DHPPi имунната система на кучетата разпознава вирусите като

„чужди“ и произвежда антитела срещу тях. В бъдеще, ако животните са изложени на тези

инфекции, имунната им система може да реагира по-бързо. Това помага да ги предпази от гана,

аденовирусна чернодробна инфекция, парвовироза и инфекциозен трахеобронхит.

Как е проучен Versican Plus DHPPi?

Ефективността на Versican Plus DHPPi е изследвана първоначално в практическо проучване при

129 кучета. За да се покаже ефективността на Versican Plus DHPPi, практическото проучване

включва по-разширените комбинирани ваксини Versican Plus DHPPi/L4 и Versican Plus DHPPi/L4R,

които също са показани за защита срещу гана, аденовирус, парвовироза и инфекциозен

трахеобронхит при кучета в допълнение към други заболявания. Кучетата са ваксинирани два

пъти през интервал от три до четири седмици или получават единична бустерна ваксинация

веднъж годишно. Мярката за ефективност е нивата на антитела преди и след ваксинацията.

Впоследствие са проведени лабораторни проучвания, за да се определи продължителността на

защитата срещу гана, кучешки аденовирус (тип 1 и 2) и парвовирус. В тези проучвания кучетата

са ваксинирани два пъти през три седмици и са изложени на вируса на гана по кучетата, кучешки

аденовирус и кучешки парвовирус три години след втората ваксинация. Мерките за ефективност

са клиничните признаци телесна температура и ниво на антителата.

Какви ползи от Versican Plus DHPPi са установени в проучванията?

Практическото проучване показва, че ваксинацията с Versican Plus DHPPi води до нива на

антителата, достатъчни за защита срещу вируса на гана и кучешки аденовирус при всички кучета.

Процентът на кучета със защитни нива на антитела за парвовирус варира от 73 до 100%, а за

параинфлуенца вирус — от 73 до 97%. В някои случаи повлияването при кученца е по-слабо,

отколкото при възрастни кучета, поради антителата, наследени от техните майки — майчините

антитела могат да блокират имунния отговор на ваксинацията.

Лабораторните проучвания показват, че продължителността на защита е три години за гана по

кучетата, кучешки аденовирус и кучешки парвовирус.

Какви са рисковете, свързани с Versican Plus DHPPi?

Най-честата нежелана лекарствена реакция (наблюдавана при повече от 1 на 100 кучета) при

Versican Plus DHPPi е краткотрайно подуване до 5 cm, което може да възникне на мястото на

инжектиране след ваксинацията.

Versican Plus DHPPi

EMA/296074/2014

Страница 3/3

В ситуации, когато се очаква кученцата да наследят много високи нива на антитела от майката,

ваксинационният протокол трябва да бъде съответно планиран.

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или

влиза в контакт с животното?

При случайно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Какви са основанията за одобряване на Versican Plus DHPPi?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключи, че ползите от

Versican Plus DHPPi превишават рисковете за одобрените показания, и препоръча на Versican Plus

DHPPi да се издаде лиценз за употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модула

„Научно обсъждане“ от настоящия EPAR.

Допълнителна информация за Versican Plus DHPPi:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Versican Plus

DHPPi на 4 юли 2014 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери

върху етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: март 2015.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

Versican Plus DHPPi лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за кучета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Bioveta, a.s.,

Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané,

РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Versican Plus DHPPi лиофилизат и разтворител за инжекционна

суспензия за кучета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка доза от 1 ml съдържа:

Активни субстанции:

Лиофилизат (жив атенюиран):

Minimum

Maximum

Canine distemper вирус, щам CDV Bio 11/A

TCID

TCID

Canine adenovirus type 2, щам CAV-2 Bio 13

TCID

TCID

Canine parvovirus type 2b, щам CPV-2b Bio 12/B

TCID

TCID

Canine parainfluenza type 2 вирус, щам CPiV-2 Bio 15

TCID

TCID

Разтворител:

Water for injections (

Aqua ad iniectabilia

1 ml

Тъканна културално инфекциозна

доза 50%.

Лиофилизат:

бяло оцветено, шуплесто съдържимо.

Разтворител: белезникаво оцветен с фин седимент.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на кучета на възраст над 6 седмици:

За предпазване от поява на клинични

признаци

и смъртност, свързани с вируса на гана по

кучетата;

За предпазване от поява на клинични

признаци

и смъртност, свързани с кучешки

аденовирус тип 1;

За предпазване от поява на клинични

признаци

и за намаляване на вирусното

излъчителство, свързани с кучешки аденовирус тип 2;

За предпазване от поява на клинични

признаци,

левкопения и вирусна екскреция,

предизвикани

от кучешки парвовирус;

За предпазване от поява на клинични

признаци

(изтечения от носа и очите) и за

намаляване на вирусното излъчителство, свързани с кучешки параинфлуенца

вирус.

Начало на имунитета:

3 седмици след първата ваксинация за CDV, CAV, CPV, и

3 седмици след приключване на началния курс за CPiV;

Продължителност на имунитета: Най-малко 3 години след началния ваксинационен курс за

вируса на гана по кучетата, кучешки аденовирус тип 1, кучешки аденовирус тип 2 и кучешки

парвовирус. Продължителността на имунитета срещу CAV-2 не е изследвана чрез провокация.

Установено е, че 3 години след ваксинация срещу CAV-2, все още се откриват антитела.

Приема се, че имунологичната протекция срещу CAV-2, асоцииран с респираторна

симптоматика, е с продължителност поне 3 години. Поне една година след началния

ваксинационен

курс срещу кучешки параинфлуенца

вирус.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Често при кучета след подкожно приложение в мястото на инжектиране може да се появи

преходен оток с размер до 5 cm. Отокът може да е болезнен, топъл или зачервен. Този оток ще

изчезне спонтанно или в много голяма степен ще намалее до 14 дни след ваксинацията.

В редки случаи могат да се наблюдават анорексия и понижена

активност.

В редки случаи могат да се наблюдават реакции на свръхчувствителност (включително

гастроинтестинални признаци

като диария и повръщане, анафилаксия, ангиоедем, диспнея,

циркулаторен шок, колапс). При поява на такива реакции незабавно да се приложи

подходящо

лечение. Тези реакции могат да еволюират в по-тежки състояния, които могат да са

животозастрашаващи.

Системни реакции като летаргия, хипертермия и общо безпокойство могат да се появят много

рядко.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по

време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни

реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Подкожно приложение.

Начална ваксинация:

Две дози Versican Plus DHPPi през интервал от 3-4 седмици, след навършване на 6-седмична

възраст.

Leptospira

В случаите, когато е необходима протекция срещу

Leptospira,

кучетата да се ваксинират с две

дози Versican Plus DHPPi, смесени с Versican Plus L4, с 3-4 седмици интервал между тях, след

6-седмична възраст.

Съдържанието на единичен флакон Versican Plus DHPPi трябва да се смеси със съдържанието

на единичен флакон Versican Plus L4 (вместо разтворител). След смесване съдържанието на

флакона изглежда белезникаво или жълтеникаво оцветено, слабо опалесциращо. Смесените

ваксини да се инжектират незабавно чрез подкожно приложение.

Бяс:

Когато е необходима протекция срещу бяс:

Първа доза: Versican Plus DHPPi на възраст 8-9 седмици

Втора доза: Versican Plus DHPPi, смесена с Versiguard Rabies 3-4 седмици по-късно, но не по-

рано от навършване на 12-седмична възраст.

Съдържанието на един флакон Versican Plus DHPPi да се смеси със съдържанието на един

флакон Versiguard Rabies (вместо разтворител). След смесване съдържанието на флакона

изглежда розово-червено или жълтеникаво оцветено, слабо опалесциращо. Смесените ваксини

да се инжектират незабавно чрез подкожно приложение.

Ефикасността на фракцията срещу бяс е доказана при лабораторни изследвания, след прилагане

на възраст над 12 седмици. Въпреки това при полеви изследвания 10% от серонегативните

кучета не са показали сероконверсия (> 0.1 IU/ml) 3–4 седмици след единична начална

ваксинация срещу бяс.

Освен това при някои животни антителата след начална ваксинация може да не достигнат

титър > 0.5 IU/ml. Титърът на антителата намалява по време на 3 годишната продължителност

на имунитета, въпреки това животните са защитени при провокация. При пътуване до зони с

висок риск или извън Европейската общност, ветеринарният лекар може да предпочете да

приложи допълнителна ваксина срещу бяс след 12-седмична възраст, за да е сигурен, че

ваксинираните животни ще имат титър на антителата ≥ 0.5 IU/ml, който се счита за достатъчно

протективен и отговаря на изискванията на тестовете при пътуване (титър на антителата ≥ 0.5

IU/ml).

Въпреки че ефикасността на ваксината срещу бяс е доказана при приложение на възраст над 12

седмици, при необходимост по преценка на ветеринарния лекар кучета на възраст под 8

седмици могат да се ваксинират с Versican Plus DHPPi смесена с Versiguard Rabies, тъй като

безопасността на тази комбинация е доказана при 6-седмични кучета.

Реваксинация:

Единична доза Versican Plus DHPPi да се прилага всеки 3 години. Годишна реваксинация се

изисква за Parainfluenza, ето защо единична доза от съвместимата ваксина Versican Plus Pi може

да се прилага веднъж годишно, съгласно изискванията.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Асептично смесете лиофилизата с разтворителя. Разклатете добре и приложете цялото

съдържание (1 ml) от смесения продукт.

Смесена ваксина: белезникава до жълтеникаво оцветена, слабо опалесцираща.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °C – 8 °C).

Да се пази от замръзване.

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарномедицински

продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикет след Годен до .

Да се използва незабавно следсмесване.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални

предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Добър имунен отговор се получава при здрава имунна система. Имунният отговор при

животните може да бъде компрометиран от различни фактори като непълноценно

хранене,

влошено здраве, генетични фактори, едновременна употреба на продукти и стрес.

Имунологичният отговор към CDV, CAV и CPV компонентите от ваксината може да се забави

поради взаимодействие с майчините антитела. Въпреки това ваксината осигурява протекция

при провокация с вирулентни

причинители

при наличие на майчини антитела срещу CDV,

CAV и CPV в количества равни или по-високи от тези, които се наблюдават в полеви условия.

В случаите, при които майчините антитела са в много по-големи количества от очакваните,

програмата за ваксиниране да се планира съобразно с това.

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални

предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Щамовете на живите атенюирани вирусни ваксини CAV-2, CPiV и CPV-2b могат да се

разпространяват от ваксинираните кучета след ваксинация, разпространението на CPV може да

продължи до 10 дни. Въпреки това, благодарение на ниската патогенност на тези щамове, не е

необходимо ваксинираните кучета да се държат далеч от неваксинираните кучета и котки. Не е

изследван ефекта на вирусния щам CPV-2b при други месоядни (освен кучета и домашни

котки), за които се знае, че са чувствителни на кучешки парвовирус и поради това

ваксинираните кучета трябва да се отделят от тях след ваксинация.

Специални

предпазни мерки за лицата, прилагащи

ветеринарномедицинския продукт

на животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се

предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на втората и третата фаза на бременността. Безопасността на

ветеринарномедицинския продукт в ранната фаза на бременността и по време на лактация не е

доказана.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински

продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински

продукти освен Versiguard Rabies и Versican Plus L4.

Поради тази причина,

прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг

ветеринарномедицински

продукт трябва да се прецени според индивидуалния

случай.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

При прилагане на доза, 10-пъти по-голяма от препоръчаната, не се наблюдават неблагоприятни

реакции, различни от описаните в т. 6. (Неблагоприятни реакции). Въпреки това малка част от

животните, на които е приложена доза, 10 пъти по-голяма от препоръчаната, могат да изпитват

болка в мястото на инжектиране след прилагане на продукта.

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт освен гореописания.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван

ветеринарномедицински

продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински

продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ>

Пластмасова кутия, която съдържа 25 флакона (1 доза) лиофилизат

и 25 флакона (1 ml)

разтворител.

Пластмасова кутия, която съдържа 50 флакона (1 доза) лиофилизат

и 50 флакона (1 ml)

разтворител.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.