Unituxin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Dinutuximab

Предлага се от:

United Therapeutics Europe Ltd

АТС код:

L01FX

INN (Международно Name):

dinutuximab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

невробластом

Терапевтични показания:

Unituxin е показан за лечение на високо рискови невробластом при пациенти на възраст 12 месеца, за да 17years, които преди това са получили индукционна химиотерапия и постигне поне частичен отговор, последван от myeloablative терапия и автоложна трансплантация (ASCT). Той се прилага в комбинация с гранулоцит-макрофаг колония-стимулиращ фактор (GM-CSF), интерлевкин-2 (IL-2) и изотретиноин.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-08-14

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
27
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
UNITUXIN 3,5 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
динутуксимаб
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
В отделни случаи младите пациенти,
приемащи това лекарство, може сами да
четат листовката, но
обикновено я четат
родителите/настойниците. Въпреки това
навсякъде в листовката ще се използва
обръщението „Вие“.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате допълнителни въпроси,
попитайте Вашия лекар или медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, които не са описани
в тази лист
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се изисква
да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на нежелани реакции
вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Unituxin 3,5 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml концентрат съдържа 3,5 mg
динутуксимаб (dinutuximab).
Всеки флакон съдържа 17,5 mg
динутуксимаб в 5 mL.
Динутуксимаб е химерно човешко/мише
моноклонално антитяло, получено в
миша миеломна
клетъчна линия (Sp2/0) чрез
рекомбинантна ДНК технология.
Помощно вещество с известно действие:
Всеки 5 ml флакон съдържа 17,2 mg натрий. За
пълния списък на помощните вещества
вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат).
Бистра, безцветна течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Unituxin е показан за лечение на на
високорисков невробластом при
пациенти на възраст от 12 месеца
до 17 години, след
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-04-2017
Листовка Листовка чешки 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-04-2017
Листовка Листовка датски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-04-2017
Листовка Листовка немски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-04-2017
Листовка Листовка естонски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-04-2017
Листовка Листовка гръцки 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-04-2017
Листовка Листовка английски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-04-2017
Листовка Листовка френски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-04-2017
Листовка Листовка италиански 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-04-2017
Листовка Листовка латвийски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-04-2017
Листовка Листовка литовски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-04-2017
Листовка Листовка унгарски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-04-2017
Листовка Листовка малтийски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-04-2017
Листовка Листовка нидерландски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-04-2017
Листовка Листовка полски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-04-2017
Листовка Листовка португалски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-04-2017
Листовка Листовка румънски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-04-2017
Листовка Листовка словашки 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-04-2017
Листовка Листовка словенски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-04-2017
Листовка Листовка фински 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-04-2017
Листовка Листовка шведски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-04-2017
Листовка Листовка норвежки 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-04-2017
Листовка Листовка исландски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-04-2017
Листовка Листовка хърватски 28-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-04-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите