Stribild

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

элвитегравир, кобицистат, emtricitabine, Tenofovir дизопроксил фумарат

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

J05AR09

INN (Международно Name):

elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, tenofovir disoproxil

Терапевтична група:

Antivirals for treatment of HIV infections, combinations, Antivirals for systemic use

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Третиране на човешкия имунодефицитен вирус (HIV 1) 1 инфекция при възрастни възраст 18 години и над които антиретровирусно лечение-наивен или са заразени с HIV 1 без известни мутации, свързани с резистентност към някоя от трите антиретровирусните агенти в Stribild.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-05-24

Листовка

                50
Б. ЛИСТОВКА
51
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
STRIBILD 150 MG/150 MG/200 MG/245 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
елвитегравир/кобицистат/емтрицитабин/тенофовир
дизопроксил
(elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Stribild и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Stribild
3.
Как да приемате Stribild
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Stribild
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА STRIBILD И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
STRIBILD СЪДЪРЖА ЧЕТИРИ 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Stribild 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
елвитегравир (elvitegravir), 150 mg кобицистат
(cobicistat), 200 mg емтрицитабин (emtricitabine) и 245
mg тенофовир дизопроксил (tenofovir
disoproxil) (съответстващи на 300 mg тенофовир
дизопроксил фумарат или 136 mg
тенофовир).
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка съдържа 10,4 mg лактоза
(под формата на монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Зелена филмирана таблетка с форма на
капсула с размери 20 mm x 10 mm, с вдлъбнато
релефно
означение „GSI“ от едната страна и
цифрата „1“, оградена с квадратче, от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Stribild е показан за лечение на инфекция
с човешки имунодефицитен вирус тип 1
(HIV-1) при
възрастни на и над 18 години,
нелекувани с антиретровирусна
терапия или инфектирани с
HIV-1 без известни мутации, свързани с
резистентност към някое от трите
антиретровирусни
средства в състава на Stribild (вж. точки
4.2, 4.4 и 5.1).
Stribild, също така, е показан за 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-02-2023
Листовка Листовка чешки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-02-2023
Листовка Листовка датски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-02-2023
Листовка Листовка немски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-02-2023
Листовка Листовка естонски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-02-2023
Листовка Листовка гръцки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-02-2023
Листовка Листовка английски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-11-2017
Листовка Листовка френски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-02-2023
Листовка Листовка италиански 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-11-2017
Листовка Листовка латвийски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-11-2017
Листовка Листовка литовски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-02-2023
Листовка Листовка унгарски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-02-2023
Листовка Листовка малтийски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-11-2017
Листовка Листовка нидерландски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-11-2017
Листовка Листовка полски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-02-2023
Листовка Листовка португалски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-11-2017
Листовка Листовка румънски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-02-2023
Листовка Листовка словашки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-02-2023
Листовка Листовка словенски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-11-2017
Листовка Листовка фински 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-02-2023
Листовка Листовка шведски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-02-2023
Листовка Листовка норвежки 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-02-2023
Листовка Листовка исландски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-02-2023
Листовка Листовка хърватски 02-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-11-2017

Преглед на историята на документите