Rilutek

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Рилузол

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

N07XX02

INN (Международно Name):

riluzole

Терапевтична група:

Други лекарства в нервната система

Терапевтична област:

Амиотрофична латерална склероза

Терапевтични показания:

Rilutek е показан да удължи живота или времето до механична вентилация при пациенти с амиотрофична латерална склероза (ALS). Клиничните изпитвания са показали, че Rilutek разширява оцеляване за пациенти с АЛС. Степен на оцеляване е била определена като пациенти, които са били живи, не интубирован за изкуствена вентилация на белите дробове и трахеостомия-безплатно. Няма доказателства, че Rilutek оказва лечебно въздействие върху двигателните функции, функциите на белите дробове, фасцикуляции, мускулната сила и двигателните симптоми. Rilutek не е доказано, за да бъдат ефективни в по-късните етапи на АЛС. Безопасността и ефективността на Rilutek само е проучен в АЛС. Така че, Rilutek не трябва да се прилага при пациенти с всяка друга форма на моторна болест на неврон.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-06-10

Листовка

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RILUTEK 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Рилузол (Riluzole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява RILUTEK и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете RILUTEK
3.
Как да приемате RILUTEK
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате RILUTEK
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RILUTEK И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RILUTEK
Активното вещество в RILUTEK е рилузол,
което действа на нервната система.
ЗА КА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
RILUTEK 50 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
рилузол
_(riluzole). _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Таблетките са оформени като капсули,
бели, с гравиран надпис “RPR 202” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
RILUTEK е показан за удължаване живота
или времето до механична вентилация
на пациенти с
амиотрофична латерална склероза (АЛС).
Клиничните изпитвания показват, че
RILUTEK удължава преживяемостта при
пациенти с АЛС
(вж. точка 5.1). Преживяемостта беше
дефинирана като живи пациенти, не
интубирани за
механична вентилация и без
трахеотомия.
Няма доказателства RILUTEK да проявява
терапевтичен ефект върху
двигателната функция,
белодробната функция, фасцикулациите,
мускулната сила и моторната
симптоматика. Не беше
доказана ефективност на RILUTEK в късните
стадии на АЛС.
Безопасността и ефикасността на RILUTEK е
изследвана само при АЛС. Ето защо, RILUTEK
не
трябва да се прилага при никоя друга
форма на болест на моторния 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-01-2024
Листовка Листовка чешки 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-01-2024
Листовка Листовка датски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-01-2024
Листовка Листовка немски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-01-2024
Листовка Листовка естонски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-01-2024
Листовка Листовка гръцки 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-01-2024
Листовка Листовка английски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-05-2016
Листовка Листовка френски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-01-2024
Листовка Листовка италиански 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-05-2016
Листовка Листовка латвийски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-05-2016
Листовка Листовка литовски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-01-2024
Листовка Листовка унгарски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-01-2024
Листовка Листовка малтийски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-05-2016
Листовка Листовка нидерландски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-05-2016
Листовка Листовка полски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-01-2024
Листовка Листовка португалски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-05-2016
Листовка Листовка румънски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-01-2024
Листовка Листовка словашки 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-01-2024
Листовка Листовка словенски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-05-2016
Листовка Листовка фински 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-01-2024
Листовка Листовка шведски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-01-2024
Листовка Листовка норвежки 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-01-2024
Листовка Листовка исландски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-01-2024
Листовка Листовка хърватски 26-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-05-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите