Relistor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

метилналтрексон бромид

Предлага се от:

Bausch Health Ireland Limited

АТС код:

A06AH01

INN (Международно Name):

methylnaltrexone bromide

Терапевтична група:

Периферните опиоидните рецептори

Терапевтична област:

Opioid-Related Disorders; Constipation

Терапевтични показания:

Лечение на опиоид-индуцирана констипация при пациенти с напреднало заболяване, които получават палиативни грижи, когато отговорът към обичайната лаксативна терапия не е достатъчен.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-07-01

Листовка

                70
Б. ЛИСТОВКА
71
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RELISTOR 12 MG/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Метилналтрексон бромид (Methylnaltrexone bromide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Relistor и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Relistor
3.
Как да използвате Relistor
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Relistor
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RELISTOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Relistor съдържа активно вещество,
наречено метилналтрексон б
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Relistor 12 mg /0,6 ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон от 0,6 ml съдържа 12 mg
метилналтрексон бромид (methylnaltrexone
bromide).
Един ml от разтвора съдържа 20 mg
метилналтрексон бромид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър разтвор, безцветен до бледо
жълт, практически без видими частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Relistor e показан за лечение на
опиоид-индуциран запек, когато
отговорът към терапията с
лаксативи не е достатъчен, при
възрастни пациенти на и над 18-годишна
възраст.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Опиоид-индуциран запек при възрастни
пациенти с хронична болка (с
изключение на пациенти _
_с напреднало заболяване, получаващи
палиативни грижи) _
Препоръчителната доза
метилналтрексон бромид е 12 mg (0,6 ml
разтвор) подкожно, според
необходимостта, прилаган като поне 4
дози седмично до веднъж дневно (7 дози
седмично).
При тези пациенти терапията с
обичайните лаксативи трябва да се
спре, когато се започва
лечение с Relistor (вж. точка 5.1).
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-12-2023
Листовка Листовка чешки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-12-2023
Листовка Листовка датски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-12-2023
Листовка Листовка немски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-12-2023
Листовка Листовка естонски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-12-2023
Листовка Листовка гръцки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-12-2023
Листовка Листовка английски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-02-2017
Листовка Листовка френски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-12-2023
Листовка Листовка италиански 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-02-2017
Листовка Листовка латвийски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-02-2017
Листовка Листовка литовски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-12-2023
Листовка Листовка унгарски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-12-2023
Листовка Листовка малтийски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-02-2017
Листовка Листовка нидерландски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-02-2017
Листовка Листовка полски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-12-2023
Листовка Листовка португалски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-02-2017
Листовка Листовка румънски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-12-2023
Листовка Листовка словашки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-12-2023
Листовка Листовка словенски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-02-2017
Листовка Листовка фински 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-12-2023
Листовка Листовка шведски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-12-2023
Листовка Листовка норвежки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-12-2023
Листовка Листовка исландски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-12-2023
Листовка Листовка хърватски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-02-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите