Rebif

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Rebif
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Rebif
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Иммуностимуляторы,
 • Терапевтична област:
 • Множествена склероза
 • Терапевтични показания:
 • Ребиф се предписват за лечение:пациентите с един демиелинизирующих събитие при активното воспалительном процес, ако алтернативни диагнози са били изключени, и ако те са пълни с решимост да бъдат с висок риск от развитие на клинично определен множествена склероза;при пациенти с рецидивирующим множествена склероза. В клинични проучвания, тя се характеризира с два или повече изостряне през последните две години. Ефективността не е доказана при пациенти с втори-белег от множествена склероза, без постоянна активност на рецидив .
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 37

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000136
 • Дата Оторизация:
 • 03-05-1998
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000136
 • Последна актуализация:
 • 04-05-2020

Доклад обществена оценка

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/547141/2019

EMEA/H/C/000136

Rebif (interferon beta-1a)

Общ преглед на Rebif и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Rebif и за какво се използва?

Rebif е лекарство, което се използва за лечение на пациенти с пристъпно-ремитентна

множествена склероза (МС). МС е заболяване, при което възпалението уврежда защитната

обвивка на нервите (демиелинизация), както и самите нерви. Пристъпно-ремитентната МС е вид

МС, при която пациентът има пристъпи (релапси) между периоди без симптоми. Ефективността на

Rebif не е показана при пациенти с вторична прогресираща МС (форма на МС, която се развива

след пристъпно-ремитентната МС), която не се обостря на пристъпи.

Rebif може да се използва също при пациенти, претърпели само един демиелинизиращ пристъп,

придружен от възпаление. Прилага се, ако се счита, че за пациента има висок риск от развитие на

МС. Преди употребата на Rebif лекарите трябва да изключат други възможни причини за

симптомите.

Rebif съдържа активното вещество интерферон бета-1а (interferon beta-1a).

Как се използва Rebif?

Rebif се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато от лекар, който

има опит в лечението на МС.

Rebif се предлага под формата на инжекционен разтвор в предварително напълнени спринцовки,

предварително напълнени писалки и патрони за употреба с електронно устройство за

инжектиране.

Препоръчителната доза Rebif е 44 микрограма три пъти седмично под формата на подкожна

инжекция. 22-микрограмовата доза се препоръчва при пациенти, които не могат да понасят по-

високата доза.

Когато лечението с Rebif се прилага за пръв път, дозата трябва да се увеличава бавно, като се

започне с 8,8 микрограма три пъти седмично през първите три седмици, за да се избегнат нежелани

реакции.

Пациентите могат сами да инжектират Rebif, ако са подходящо обучени. Лекарят може да

посъветва пациента да приема болкоуспокоително за сваляне на температурата преди всяка

инжекция и в продължение на 24 часа след инжекцията за намаляване на подобните на настинка

Rebif (interferon beta-1a)

EMA/547141/2019

Страница 2/3

симптоми, които могат да се получат като нежелана реакция от лечението. Състоянието на всички

пациенти трябва де се оценява най-малко на всеки две години.

За повече информация относно употребата на Rebif вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Rebif?

Активното вещество в Rebif е протеинът интереферон бета-1а от групата на интерфероните, който

може да бъде естествено синтезиран от организма, за да му помогне да се бори срещу вируси и

други атаки. При МС се нарушават функциите на имунната система (естествените защитни

механизми на организма) и тя атакува части от централната нервна система (мозъка, гръбначния

стълб и оптичния нерв [нервът, който изпраща сигнали от окото към мозъка]), като причинява

възпаление, увреждащо нервите и техните обвивки. Все още не е напълно изяснен точният

механизъм, по който Rebif действа при МС, но е доказано, че активното вещество интереферон

бета-1а успокоява имунната система и предотвратява релапсите на МС.

Какви ползи от Rebif са установени в проучванията?

Rebif е проучен при 560 пациенти с пристъпно-ремитентна МС. Заболяването на пациентите се е

характеризирало с най-малко два релапса през последните две години. Пациентите са получавали

Rebif (22 или 44 микрограма) или плацебо (сляпо лечение) в продължение на две години. След

това проучването е удължено до четири години. Rebif е по-ефективен от плацебо за намаляване на

броя на релапсите при пристъпно-ремитентна МС. Релапсите намаляват с около 30 % за период от

две години при приема на Rebif в доза както от 22, така и от 44 микрограма в сравнение с плацебо

и с 22 % (Rebif 22 микрограма) и 29 % (Rebif 44 микрограма) за период от четири години.

Rebif е проучен също при пациенти с вторична прогресираща МС. Ефектът на Rebif върху

напредването на инвалидността не е значим, но броят на релапсите намалява с около 30 %.

Наблюдава се известен ефект върху напредването на инвалидността, но само при пациентите,

които са имали релапси през последните две години преди началото на проучването.

Освен това Rebif (44 микрограма, прилагани веднъж или три пъти седмично) е сравнен с плацебо

при 515 пациенти, които са имали само един пристъп на демиелинизация. Вероятността от

развиване на МС за период от 24 месеца е 62,5 % при пациентите, получаващи Rebif три пъти

седмично и 75,5 % при пациентите, получаващи Rebif веднъж седмично в сравнение с 85,5 % за

пациентите, на които е приложено плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Rebif?

Най-честите нежелани реакции при Rebif (които може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти) са

грипоподобни симптоми, неутропения, лимфопения и левкопения (малък брой бели кръвни

клетки), тромбоцитопения (малък брой тромбоцити), анемия (малък брой червени кръвни клетки),

главоболие, възпаление и други реакции на мястото на инжектиране и повишени трансаминази

(чернодробни ензими).

Rebif не трябва да се прилага при пациенти, страдащи от тежка форма на депресия или мисли за

самоубийство.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Rebif вижте листовката.

Rebif (interferon beta-1a)

EMA/547141/2019

Страница 3/3

Защо Rebif е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Rebif са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Rebif?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Rebif, които следва да

се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Rebif непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Rebif, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Rebif:

Rebif получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 4 май 1998 г.

Допълнителна информация за Rebif можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/rebif

Дата на последно актуализиране на текста 11-2019.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Rebif 22 микрограма инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

интерферон бета-1а (interferon beta-1a)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Rebif и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Rebif

Как да използвате Rebif

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Rebif

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Rebif и за какво се използва

Rebif принадлежи към клас от лекарствени продукти, известни като интерферони. Това са

естествени вещества, които пренасят информация между клетките. Интерфероните се

произвеждат от човешкото тяло и изпълняват важна роля в имунната система. Чрез механизми,

които все още не са напълно изяснени, интерфероните спомагат за ограничаване на

увреждането на централната нервна система при множествена склероза.

Rebif е високо пречистен разтворим белтък, който е сходен с естествения интерферон бета,

произвеждан от човешкото тяло.

Rebif се използва за лечение на множествена склероза. Rebif намалява честотата и тежестта на

пристъпите и забавя процеса на инвалидизация.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Rebif

Не използвайте Rebif

ако сте алергични към естествен или рекомбинантен интерферон бета или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6),

ако в момента страдате от тежка депресия.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Rebif.

Rebif трябва да се употребява само под наблюдението на Вашия лекар.

Преди започване на лечение с Rebif прочетете внимателно и следвайте съветите,

изложени в точка “Как да използвате Rebif”, за да намалите риска от развиване на

некроза на мястото на инжектиране (разкъсване на кожата и разрушаване на тъканите),

която е наблюдавана при пациенти, лекувани с Rebif. Ако се появят обезпокоителни

реакции на мястото на приложение, свържете се с Вашия лекар.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Rebif, ако имате алергия

(свръхчувствителност) към други лекарства.

По време на лечението, в малките кръвоносни съдове може да се появят кръвни съсиреци.

Тези кръвни съсиреци биха могли да засегнат бъбреците. Това може да се случи от

няколко седмици до няколко години след започването на лечение с Rebif. Вашият лекар

може да поиска да проверява кръвното налягане, кръвта (броя на тромбоцитите) и

функцията на бъбреците Ви.

Уведомете Вашия лекар, в случай че имате заболяване на:

костния мозък,

бъбреците,

черния дроб,

сърцето,

щитовидната жлеза,

или ако сте имали депресия,

или ако сте имали епилептични припадъци,

за да може той/тя да проследява внимателно лечението Ви и всякакво влошаване на описаните

състояния.

Други лекарства и Rebif

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е

възможно да използвате други лекарства.

Трябва да уведомите Вашия лекар, особено ако използвате антиепилептици или

антидепресанти.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте

се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не се очакват вредни ефекти върху новороденото/кърмачето на естествено хранене. Rebif може

да се прилага в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Последствията от самото заболяване или от неговото лечение могат да окажат въздействие

върху Вашата способност за шофиране или работа с машини. В случай че това се отнася за Вас,

трябва да го обсъдите с Вашия лекар.

Rebif съдържа бензилов алкохол

Rebif съдържа 2,5 mg бензилов алкохол на доза. Той не трябва да се дава на недоносени бебета

или новородени. Той може да причини токсични и алергични реакции при бебета и деца до

3-годишна възраст.

3.

Как да използвате Rebif

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар.

Дозa

Обичайната доза е 44 микрограма (12 милиона IU), прилагани три пъти седмично. Вашият

лекар Ви е предписал по-ниска доза от 22 микрограма (6 милиона IU), прилагани три пъти

седмично. Тази по-ниска доза се препоръчва за пациенти, които не могат да понесат по-висока

доза.

Rebif трябва да се прилага три пъти седмично и ако е възможно:

в едни и същи три дни всяка седмица (през интервал от най-малко 48 часа, напр.

понеделник, сряда, петък),

по едно и също време на деня (за предпочитане вечер).

Употреба при деца и юноши (на възраст 2 до 17 години)

Не са провеждани официални клинични проучвания при деца или юноши. Въпреки това,

налични са някои клинични данни, предполагащи, че профилът на безопасността при деца и

юноши, получаващи Rebif 22 микрограма или Rebif 44 микрограма три пъти седмично, е сходен

с този, наблюдаван при възрастни.

Употреба при деца (под 2-годишна възраст)

Rebif не се препоръчва за употреба при деца под 2-годишна възраст.

Начин на приложение

Rebif е предназначен за подкожно (под кожата) приложение.

Първата(ите) инжекция(и) трябва да бъде(ат) поставена(и) под наблюдение на медицински

специалист с необходимата квалификация. След подходящо обучение Вие, член на Вашето

семейство, приятел или лице, което се грижи за Вас, може да използва спринцовките Rebif за

прилагане на лекарството в домашни условия. Можете да я поставяте също така и с помощта на

подходящо автоинжекционно устройство.

За приложение на Rebif, моля прочетете внимателно следните инструкции:

Това лекарство е предназначено за еднократна употреба.

Използвайте само бистър до опалесциращ разтвор без частици или видими признаци на

влошаване на качеството.

Как да инжектирате Rebif

Изберете място за инжектиране. Вашият лекар ще Ви

посъветва относно възможните места за поставяне на

инжекцията (подходящите места включват горната част

на бедрата и долната част на корема). Хванете

спринцовката като молив или стреличка. Препоръчва се

да следите и да сменяте местата на поставяне на

инжекцията, за да избегнете често инжектиране върху

една и съща област, с цел да се намали рискът от некрози

на мястото на инжектиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не инжектирайте в области, където

напипвате бучки, твърди участъци или изпитвате болка;

обсъдете това с Вашия лекар или с медицински

специалист.

Измийте добре ръцете си със сапун и вода.

Извадете спринцовката с Rebif от опаковката, като отлепите пластмасовата обвивка.

Преди инжектиране използвайте тампонче, напоено със спирт, за да почистите кожата на

мястото на инжектиране. Изчакайте мястото да изсъхне. Ако по кожата Ви остане малко

спирт, може да получите усещане за щипaне.

Внимателно притиснете кожата на мястото на

инжектиране (за да я повдигнете леко).

Поставете китката си върху кожата близо до мястото на

инжектиране, вкарайте иглата под прав ъгъл в кожата с

бързо, отсечено движение.

Инжектирайте лекарството, като натискате буталото

бавно и постепенно (натискайте буталото до изпразване

на цялото съдържание от спринцовката).

Задръжте тампона върху инжектираното място.

Изтеглете иглата от кожната повърхност.

Внимателно масажирайте инжектираното място със сух памучен тампон или марля.

Изхвърлете всички употребени части: щом като приключите с инжектирането, незабавно

изхвърлете спринцовката в подходящ за целта контейнер за отпадъци.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Rebif

В случай на предозиране незабавно се свържете с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да използвате Rebif

Ако сте пропуснали да приложите доза, продължете инжектирането от следващия ден по

схемата на инжектиране. Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Rebif

Действието на Rebif може да не бъде забелязано веднага. Затова не трябва да спирате

употребата на Rebif, а да продължите редовното прилагане, за да се постигне желаният

резултат. В случай че не сте сигурни относно ползите на лечението, моля консултирайте се с

Вашия лекар.

Не спирайте лечението, без предварително да се свържете с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Незабавно уведомете Вашия лекар и спрете да използвате Rebif, ако получите някоя от

следните сериозни нежелани реакции:

Сериозни алергични реакции (реакции на свръхчувствителност). Ако веднага след

приложението на Rebif получите внезапен задух, който може да се появи заедно с

подуване на лицето, устните, езика или гърлото, уртикария, сърбеж по цялото тяло и

усещане за слабост или безсилие, се свържете незабавно с Вашия лекар или потърсете

спешна медицинска помощ. Тези реакции са редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души).

Незабавно информирайте Вашия лекар, ако получите някой от следните симптоми,

възможни при проблем с черния дроб: жълтеница (пожълтяване на кожата или на бялото

на очите), широко разпространен сърбеж, загуба на апетит, придружена от гадене и

повръщане, и лесно посиняване при натъртване. Тежките чернодробни проблеми могат

да бъдат свързани с допълнителни признаци, напр. затруднена концентрация, сънливост и

обърканост.

Депресията е честа (може да засегне до 1 на 10 души) при лекуваните пациенти с

множествена склероза. Ако чувствате потиснатост или се появят мисли за

самоубийство, незабавно съобщете на Вашия лекар.

Обсъдете с Вашия лекар, ако при Вас се проявят някои от следните нежелани реакции:

Грипоподобни симптоми, като главоболие, повишена температура, втрисане,мускулни и

ставни болки, лесна уморяемост и гадене, са много чести (могат да засегнат повече от 1

на 10 души).

Тези симптоми обикновено са леки и са по-чести в началото на лечението, като намаляват

при продължителна употреба.

За да помогне да се намалят тези симптоми, Вашият лекар може да Ви посъветва преди

дозата Rebif да приемете понижаващо температурата болкоуспокояващо средство и след

това - 24 часа след всяка инжекция.

Реакции на мястото на приложение, включващи зачервяване, подуване, промяна на

цвета, възпаление, болка и увреждане на кожата, са много чести.

Появата на реакции на мястото на приложение обикновено намалява с времето.

Разрушаване на тъканите (некроза), абсцес и подутина на мястото на приложение са

нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души).

Вижте препоръките в частта „Предупреждения и предпазни мерки“, за да сведете до

минимум риска от реакции на мястото на приложение.

Мястото на приложение може да се инфектира (нечесто); кожата може да се подуе, да

стане чувствителна и твърда, и цялата зона да бъде много болезнена. Ако получите някой

от тези симптоми, свържете се с Вашия лекар за съвет.

Може да има промяна в определени лабораторни изследвания. Тези промени в повечето

случаи не се забелязват от пациента (безсимптомни), обикновено са обратими и леки, и

най-често не изискват специфично лечение.

Може да се понижи броят на червените кръвни клетки, на белите кръвни клетки или на

тромбоцитите, или поотделно (много често) или на всички наведнъж (рядко).

Възможните симптоми в резултат на тези промени могат да включват уморяемост,

намалена способност за борба с инфекциите, посиняване при натъртване или кървене с

неясен произход. Чернодробните изследвания могат да бъдат нарушени (много често).

Има съобщения и за възпаление на черния дроб (нечесто). Ако получите симптоми,

предполагащи нарушение на черния дроб, като загуба на апетит, придружена от други

симптоми, като гадене, повръщане, жълтеница, свържете се незабавно с Вашия лекар

(вижте по-горе „Незабавно уведомете Вашия лекар.“).

Нарушената функция на щитовидната жлеза е нечеста. Функцията на щитовидната

жлеза може да бъде или прекалено повишена, или твърде понижена. Тези промени в

активността на щитовидната жлеза почти винаги не се усещат от пациента като

симптоми, но е възможно Вашият лекар да препоръча изследване, ако е необходимо.

Псевдорецидив на множествена склероза (с неизвестна честота): Има вероятност в

началото на Вашето лечение с Rebif да получите симптоми, които наподобяват тези при

рецидив на множествена склероза. Например може да усещате голямо напрежение или

голяма слабост в мускулите, което да Ви пречи да се движите, както искате. В някои

случаи тези симптоми са свързани с повишена температура или грипоподобни симптоми,

описани по-горе. Ако забележите някоя от тези нежелани реакции, уведомете Вашия

лекар.

Други възможни нежелани реакции включват:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

Главоболие

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Безсъние (затруднен сън)

Диария, гадене, повръщане

Сърбеж, обрив (кожни обриви)

Мускулни и ставни болки

Уморяемост, повишена температура, втрисане

Косопад

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Уртикария

Епилептични припадъци

Възпаление на черния дроб (хепатит)

Затруднено дишане

Кръвни съсиреци, например дълбока венозна тромбоза

Нарушения на ретината (задната част на окото), като възпаление или кръвни тромби с

последващи нарушения в зрението (смущения в зрението, загуба на зрение)

Засилено потене

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

Опит за самоубийство

Сериозни кожни реакции - някои с увреждане на лигавиците

Кръвни съсиреци в малките кръвоносни съдове, които могат да засегнат бъбреците Ви

(тромботична тромбоцитопенична пурпура или хемолитично-уремичен синдром).

Симптомите могат да включват по-честа поява на синини, кървене, треска, прекомерна

слабост, главоболие, замаяност или световъртеж. Възможно е Вашият лекар да установи

промени в кръвта и функцията на бъбреците Ви.

Лекарственоиндуциран лупус еритематодес: нежелана лекарствена реакция при

продължителна употреба на Rebif. Симптомите могат да включват мускулна болка,

ставна болка и подуване, и обрив. Възможно е да имате и други признаци, като повишена

температура, загуба на тегло и умора. Обикновено симптомите отзвучават една или две

седмици след спиране на лечението.

Проблеми с бъбреците, включително образуване на белези (цикатрикси) в бъбрека, които

могат да намалят Вашата бъбречна функция.

Ако получите някои или всички от следните симптоми:

мътна урина

умора

подуване, особено на глезените и клепачите, и наддаване на тегло.

Уведомете Вашия лекар, тъй като това може да са признаци на възможен проблем с

бъбреците.

Има съобщения за следните нежелани реакции при интерферон бета (с неизвестна честота):

Замайване

Нервност

Загуба на апетит

Разширяване на кръвоносните съдове и сърцебиене

Нередовна менструация и/или промени в менструацията

Белодробна артериална хипертония – заболяване, характеризиращо се с тежко стесняване

на кръвоносните съдове в белите дробове, водещо до високо кръвно налягане в

кръвоносните съдове, които пренасят кръв от сърцето до белите дробове. Белодробна

артериална хипертония е наблюдавана в моменти по време на лечение, включително

няколко години след началото на лечението с Rebif.

Възпаление на подкожната мастна тъкан (паникулит), което може да причини усещане за

втвърдяване на кожата и е възможно да се развият болезнени червени бучки или петна.

Не трябва да прекъсвате или да променяте лечението без препоръка от Вашия лекар.

Деца и юноши

Нежеланите реакции при деца и юноши са сходни с тези, наблюдавани при възрастни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Rebif

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета след “Годен

до:”.

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Да не се замразява. (За да се избегне случайно замразяване, не съхранявайте продукта близо до

замразяващата камера).

При домашно лечение можете да съхранявате Rebif извън хладилник при температура до 25°C,

еднократно за не повече от 14 дни. След това Rebif трябва да се постави отново в хладилник и

да се използва преди изтичане на срока на годност.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване на качеството,

например ако разтворът вече не е бистър или ако съдържа частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Rebif

Активното вещество е интерферон бета-1а. Всяка спринцовка съдържа 22 микрограма,

което съответства на 6 милиона международни единици (IU) интерферон бета-1a.

Другите съставки са манитол, полоксамер 188, L-метионин, бензилов алкохол, натриев

ацетат, оцетна киселина, натриев хидроксид и вода за инжекции.

Как изглежда Rebif и какво съдържа опаковката

Rebif се предлага като инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, с

прикрепена игла за самостоятелно приложение. Разтворът Rebif е бистър до опалесциращ.

Предварително напълнената спринцовка е готова за употреба и съдържа 0,5 ml разтвор.

Rebif 22 се предлага в опаковки по 1, 3, 12 и 36 предварително напълнени спринцовки. Не

всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Нидерландия

Производител

Merck Serono S.p.A.

Via delle Magnolie 15

I-70026 Modugno (Bari)

Италия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за потребителя

Rebif 44 микрограма инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

интерферон бета-1а (interferon beta-1a)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Rebif и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Rebif

Как да използвате Rebif

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Rebif

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Rebif и за какво се използва

Rebif принадлежи към клас от лекарствени продукти, известни като интерферони. Това са

естествени вещества, които пренасят информация между клетките. Интерфероните се

произвеждат от човешкото тяло и изпълняват важна роля в имунната система. Чрез механизми,

които все още не са напълно изяснени, интерфероните спомагат за ограничаване на

увреждането на централната нервна система при множествена склероза.

Rebif е високо пречистен разтворим белтък, който е сходен с естествения интерферон бета,

произвеждан от човешкото тяло.

Rebif се използва за лечение на множествена склероза. Rebif намалява честотата и тежестта на

пристъпите и забавя процеса на инвалидизация. Разрешен е и за употреба при пациенти, които

са имали единично клинично събитие, което е възможно да бъде първи признак на множествена

склероза.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Rebif

Не използвайте Rebif

ако сте алергични към естествен или рекомбинантен интерферон бета или към някоя от

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6),

ако в момента страдате от тежка депресия.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Rebif.

Rebif трябва да се употребява само под наблюдението на Вашия лекар.

Преди започване на лечение с Rebif прочетете внимателно и следвайте съветите,

изложени в точка “Как да използвате Rebif”, за да намалите риска от развиване на

некроза на мястото на инжектиране (разкъсване на кожата и разрушаване на тъканите),