Portrazza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

necitumumab

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

L01

INN (Международно Name):

necitumumab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Карцином, недребноклетъчен белодроб

Терапевтични показания:

Portrazza в комбинация с Гемцитабин и цисплатин химиотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен Епидермален растежен фактор рецептор (EGFR) изразява плоскоклетъчен недребноклетъчен рак на белия дроб които не са получава предварителна химиотерапия за това условие.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-02-15

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PORTRAZZA 800 MG КОНЦЕНТРАТ ДА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
нецитумумаб (necitumumab)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте,
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Portrazza и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Portrazza
3.
Как да приемете Portrazza
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Portrazza
6.
Съдържание на опаковк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Portrazza 800 mg концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон от 50 ml съдържа 800 mg
нецитумумаб (necitumumab).
Всеки ml от концентрата за инфузионен
разтвор съдържа 16 mg нецитумумаб.
Концентратът трябва да се разреди
преди употреба (вж. точка 6.6).
Нецитумумаб е човешко IgG1 моноклонално
антитяло, получено в миши (NS0) клетки
чрез
рекомбинантна ДНК технология.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон от 50 ml съдържа
приблизително 76 mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Прозрачна до слабо опалесцираща,
безцветна до бледожълта течност с pH 6.0.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-07-2021
Листовка Листовка чешки 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-07-2021
Листовка Листовка датски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-07-2021
Листовка Листовка немски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-07-2021
Листовка Листовка естонски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-07-2021
Листовка Листовка гръцки 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-07-2021
Листовка Листовка английски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-07-2021
Листовка Листовка френски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-07-2021
Листовка Листовка италиански 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-07-2021
Листовка Листовка латвийски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-07-2021
Листовка Листовка литовски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-07-2021
Листовка Листовка унгарски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-07-2021
Листовка Листовка малтийски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-07-2021
Листовка Листовка нидерландски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-07-2021
Листовка Листовка полски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-07-2021
Листовка Листовка португалски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-07-2021
Листовка Листовка румънски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-07-2021
Листовка Листовка словашки 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-07-2021
Листовка Листовка словенски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-07-2021
Листовка Листовка фински 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-07-2021
Листовка Листовка шведски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-07-2021
Листовка Листовка норвежки 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-07-2021
Листовка Листовка исландски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-07-2021
Листовка Листовка хърватски 27-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-07-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите