Perjeta

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Perjeta
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Perjeta
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Правец, моноклонални антитела
 • Терапевтична област:
 • Неоплазми на гърдата
 • Терапевтични показания:
 • Метастатический рак на млечната жлеза:Perjeta е показан за приложение в комбинация с трастузумабом и доцетакселом при възрастни пациенти с HER2-положителни метастазирал или локално-често нерезектабельным рак на гърдата, които не са получили предишните анти-HER2 терапия или химиотерапия, за метастатичен болест. Неоадъювантного лечение на рак на млечната жлеза Perjeta е показан за приложение в комбинация с трастузумабом и химиотерапия за неоадъювантного лечение на възрастни пациенти с HER2-положителни, локално, възпалителни, или ранен етап на рак на гърдата с висок риск от рецидив.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 17

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002547
 • Дата Оторизация:
 • 04-03-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002547
 • Последна актуализация:
 • 11-05-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/377646/2018

EMEA/H/C/002547

Perjeta (pertuzumab)

Общ преглед на Perjeta и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Perjeta и за какво се използва?

Perjeta е противораково лекарство за лечение на възрастни с „HER2-позитивен“ рак на гърдата

(при който по повърхността на раковите клетки има специфичен протеин, наречен „HER2“).

Perjeta се използва в следните случаи:

лечение на метастатичен рак на гърдата (ракът се е разпространил в други части на

организма), който все още не е лекуван с химиотерапевтични лекарства или лекарства,

предназначени да лекуват протеина HER2, или при рак на гърдата, който е рецидивирал

локално след лечението и не може да бъде отстранен по хирургичен път. В такива случаи

Perjeta се използва в комбинация с трастузумаб и доцетаксел (други лекарства за рак);

лечение на локално авансирал или възпалителен рак или ранен стадий на рак на гърдата с

висок риск от рецидив в комбинация с трастузумаб и химиотерапия, преди пациентът да се

подложи на хирургична операция;

лечение на рак на гърдата в ранен стадий с висок риск от рецидив в комбинация с

трастузумаб и химиотерапия, след като пациентът се е подложил на хирургична операция.

Perjeta съдържа активното вещество пертузумаб (pertuzumab).

Как се използва Perjeta?

Perjeta се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато под

наблюдението на лекар, който има опит в използването на лекарства за рак, и в болнична

обстановка, където има налично оборудване за реанимация.

Perjeta се прилага под формата на инфузия (вливане) във вена. Препоръчителната първа доза е

840 mg, прилагана в продължение на един час. Това е последвано от доза от 420 mg на всеки три

седмици, като всяка доза се прилага в продължение на половин до един час. Лечението с Perjeta

трябва да се прекъсне временно или за постоянно, ако пациентът получи определени нежелани

лекарствени реакции.

За повече информация относно употребата на Perjeta вижте листовката или се свържете с лекар

или фармацевт.

Perjeta (pertuzumab)

EMA/377646/2018

Страница 2/3

Как действа Perjeta?

Активното вещество в Perjeta, пертузумаб, е моноклонално антитяло – вид протеин, предназначен

да се свързва с HER2, протеин, който се открива в HER2-позитивни ракови клетки. Като се

свързва с HER2, пертузумаб спира процеса, при който HER2 произвежда сигнали, водещи до

растеж на туморните клетки. Също така той активира клетките на имунната система (естествената

защита на организма), които след това убиват раковите клетки.

Какви ползи от Perjeta са установени в проучванията?

Perjeta е проучен в едно основно проучване, обхващащо 808 възрастни с нелекуван преди това

HER2-позитивен метастазирал рак на гърдата. Ефектите на Perjeta са сравнени с плацебо (сляпо

лечение), когато се прилага заедно с други лекарства за рак (трастузумаб и доцетаксел).

Пациентите са лекувани до влошаване на заболяването или докато е възможно овладяване на

нежеланите лекарствени реакции. Основната мярка за ефективност е преживяемостта без

прогресиране на заболяването (колко време живеят пациентите до влошаване на заболяването).

Пациентите, лекувани с Perjeta, живеят без влошаване на заболяването 18,5 месеца в сравнение

с 12,4 месеца за пациентите, получаващи плацебо.

Perjeta е проучен също в две основни проучвания при общо 642 пациенти с по-ранни стадии на

рак на гърдата, на които им предстои операция. В тези проучвания Perjeta се използва в

комбинация с трастузумаб или химиотерапия или и с двете. Проучванията разглеждат колко

пациенти се повлияват от лечението (т.е. пациенти, при които няма ракови клетки в гърдата след

операцията). В първото проучване 46% от пациентите, лекувани с Perjeta в комбинация с

трастузумаб и доцетаксел, се повлияват от лечението в сравнение с 29% от пациентите, които

приемат само трастузумаб и доцетаксел. Повлияването от лечението във второто проучване

варира от 57 до 66%, в което Perjeta се прилага с трастузумаб и лекарства за химиотерапия.

Четвърто текущо проучване сравнява Perjeta с плацебо (и двете прилагани заедно с трастузумаб

и химиотерапия) при 4 805 жени с рак на гърдата в ранен стадий, които са се подложили на

хирургична операция за отстраняване на рака. Perjeta показва полза за пациентите, при които

има висок риск от рецидив: след 4 години заболяването не се разпространява при 90% от

пациентите с позитивиране на лимфните възли, лекувани с Perjeta, в сравнение с 87% от

приемащите плацебо. При пациентите с хормон-рецепторно негативен рак тази стойност е 91% от

лекуваните с Perjeta и 89% от приемащите плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Perjeta?

Най-честите нежелани реакции (засягащи повече от 3 на 10 души) при Perjeta, когато се прилага

в комбинация с трастузумаб и химиотерапия, са неутропения (ниски нива на неутрофилите, вид

бели кръвни клетки, които играят важна роля за борба с инфекциите), диария, гадене (позиви за

повръщане), повръщане, косопад и умора. Най-честата тежка нежелана реакция (засягаща

повече от 1 на 10 души) е неутропения със или без повишена температура.

За пълния списък на всички нежелани реакции и ограничения, съобщени при Perjeta, вижте

листовката.

Perjeta (pertuzumab)

EMA/377646/2018

Страница 3/3

Защо Perjeta е разрешен за употреба в ЕС?

HER2-позитивният рак на гърдата е агресивна форма на заболяването, която се среща при около

един на пет случаи. Европейската агенция по лекарствата счита, че Perjeta показва полза при

пациенти с метастатичен рак, като удължава времето, през което те живеят без влошаване на

заболяването, както и продължителността на живота им. Счита се, че лекарството ще осигури

допълнителна полза при добавяне към други лекарства за HER2-позитивен рак, по-специално

трастузумаб. Показано е също, че когато се използва в комбинация с трастузумаб и

химиотерапия, Perjeta подобрява резултатите за пациенти с по-ранни стадии на рак на гърдата.

Въпреки съобщените нежелани реакции при Perjeta Агенцията счита, че цялостният профил на

безопасност е приемлив.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Perjeta?

Фирмата, която предлага Perjeta, ще проведе проучване, за да оцени ефектите от съвместното

използване на Perjeta и трастузумаб с вид лекарства за рак, наречени таксани, при нелекувани

преди това пациенти с HER2-позитивен метастатичен или локално авансирал рак на гърдата.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Perjeta, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени и в кратката характеристика на

продукта, и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Perjeta непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Perjeta, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Perjeta:

Perjeta получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 4 Март 2013 г.

Пълният текст на EPAR за Perjeta може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на текста: 06-2018.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Perjeta 420 mg концентрат за инфузионен разтвор

пертузумаб (рertuzumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да ви се приложи това лекарство, тъй като

тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра.

Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Perjeta

и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи Perjeta

Как да Ви се приложи Perjeta

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Perjeta

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Perjeta и за какво се използва

Perjeta съдържа активното вещество пертузумаб и се използва за лечение на възрастни

пациенти с рак на гърдата, когато:

е установено, че ракът на гърдата е „HER2-положителна” форма – Вашият лекар ще Ви

изследва за това.

ракът се е разпространил в други части на тялото, като белите дробове или черния дроб

(метастазирал), и преди това не е бил лекуван с противоракови лекарства (химиотерапия)

или с дуги лекарства, които са предназначени да се свързват с HER2, или е рецидивирал в

гърдата след предшестващо лечение.

ракът не се е разпространил в други части на тялото и лечението трябва да започне преди

операцията (лечение преди операцията се нарича неоадювантна терапия).

ракът не се е разпространил в други части на тялото и лечението ще се прилага след

операция (лечението след операция се нарича адювантна терапия).

Заедно с Perjeta Вие ще получавате също трастузумаб и лекарства, наречени химиотерапия.

Информацията относно тези лекарства е описана в отделни листовки. Попитайте Вашия лекар

или медицинска сестра за информация относно тези лекарства.

Как действа Perjeta

Perjeta е вид лекарство, наречено „моноклонално антитяло”, което се прикрепя към специфични

мишени в организма Ви и върху раковите клетки.

Perjeta разпознава и се прикрепя към мишена, наречена „рецептор на човешкия епидермален

растежен фактор тип 2” или HER2. HER2 се открива в големи количества на повърхността на

някои ракови клетки, където той стимулира техния растеж. Когато Perjeta се прикрепи към

HER2 на раковите клетки, той може да забави или спре растежа на раковите клетки, или да ги

убие.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи Perjeta

Не трябва да Ви се прилага Perjeta:

Ако сте алергични към пертузумаб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Ако не сте сигурни, говорете с Вашия

лекар или медицинска сестра преди да Ви

се приложи

Perjeta.

Предупреждения и предпазни мерки

Лечението с Perjeta може да засегне сърцето. Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра,

преди да Ви

се приложи Perjeta:

ако някога сте имали сърдечни проблеми (като напр. сърдечна недостатъчност, лечение за

сериозно нарушение на сърдечния ритъм, неконтролирано високо кръвно налягане,

скорошен сърдечен инфаркт), сърдечната Ви функция ще бъде проверявана преди и по

време на лечение с Perjeta и Вашият

лекар ще направи изследвания, за да провери дали

сърцето Ви

работи добре.

ако някога сте имали сърдечни проблеми по време на предшестващо лечение с

трастузумаб.

ако някога сте се лекували с химиотерапевтично лекарство от класа, наречен

антрациклини, напр. доксорубицин или епирубицин – тези лекарства може да увредят

сърдечния мускул и да увеличат риска от сърдечни проблеми с Perjeta.

Ако нещо от горните се отнася до Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или

медицинска сестра преди да Ви

се приложи Perjeta. Вижте

точка 4 „Сериозни нежелани

реакции” за повече подробности относно признаците на сърдечни проблеми, за които трябва да

внимавате.

Реакции към инфузията

Може да се появят реакции към инфузията, алергични или анафилактични (по-тежки

алергични) реакции. Вашият лекар или медицинска сестра ще проверяват за нежелани реакции

по време на инфузията и в продължение на 30 до 60 минути след това. Ако получите някоя

сериозна реакция, Вашият

лекар може да спре лечение с Perjeta. Има много редки случаи на

смърт при пациенти

вследствие на анафилактична реакция по време на инфузия на Perjeta.

Вижте точка 4 „Сериозни нежелани реакции” за повече подробности относно реакциите към

инфузията, за които трябва да внимавате по време на инфузията и след това.

Фебрилна неутропения (нисък брой на белите кръвни клетки с повишена температура)

Когато Perjeta се прилага с други видове противораково лечение (трастузумаб и химиотерапия),

броят на белите кръвни клетки може да се понижи и може да се развие треска (повишена

температура). Ако имате възпаление на храносмилателния тракт (напр. възпаление на устата

или диария), вероятността да получите тази нежелана реакция може да е по-голяма.

Диария

Лечението с Perjeta може да предизвика тежка диария. Диарията е състояние, при което

организмът Ви произвежда по-воднисти изпражнения от нормалното. Ако получите тежка

диария, докато приемате противораковото си лекарство, Вашият лекар може да започне

лечение против диария и да спре лечението Ви с Perjeta, докато диарията бъде овладяна.

Употреба при деца и юноши

Perjeta не трябва да се прилага при пациенти на възраст под 18 години, защото няма

информация относно действието му при тази възрастова група.

Други лекарства и Perjeta

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Бременност и кърмене

Преди започване на лечението трябва да кажете на Вашия лекар или медицинска сестра, ако сте

бременна или кърмите, или ако смятате, че може да сте бременна или планирате бременност. Те

ще Ви

уведомят за ползите и рисковете за Вас и Вашето бебе от прилагането на Perjeta, докато

сте бременна.

Кажете на Вашия

лекар веднага,

ако забременеете по време на лечение с

Perjeta или през

6-те месеца след спиране на лечението.

Попитайте Вашия

лекар, дали може да кърмите по време на или след лечението с Perjeta.

Perjeta може да увреди нероденото Ви

бебе. Вие трябва да използвате ефективна контрацепция

по време на лечение с Perjeta и в продължение на 6 месеца след спиране на лечението. Говорете

с Вашия

лекар за най-добрата контрацепция за Вас.

Шофиране и работа с машини

Малко е вероятно Perjeta да повлияе способността Ви за шофиране или работа с машини. Ако

получите някакви реакции към инфузията, алергични или анафилактични реакции, изчакайте да

преминат преди да шофирате или работите с машини.

3.

Как да Ви се приложи Perjeta

Приложение на това лекарство

Perjeta ще Ви

се прилага от лекар или медицинска сестра в болница или клиника.

Той се прилага капково във вена (интравенозна инфузия) веднъж на три седмици.

Количеството на лекарство, което Ви

се прилага, и продължителността на инфузията са

различни за първата и последващите дози.

Броят на инфузиите, които ще Ви

бъдат приложени, зависи от това как се повлиявате от

лечението и дали получавате лечение преди или след операцията (неоадювантна или

адювантна терапия) или за заболяване, което се е разпространило.

Perjeta с

е прилага с други видове лечение на рака (трастузумаб и химиотерапия).

За първата инфузия:

ще Ви

се приложат 840 mg Perjeta в продължение на 60 минути. Вашият лекар или

медицинска сестра ще проверяват за нежелани реакции по време на инфузията и в

продължение на 60 минути след това

ще Ви

се приложат също трастузумаб и химиотерапия.

За всички последващи инфузии

, ако сте понесли добре първата инфузия:

ще Ви

бъдат приложени 420 mg Perjeta в продължение на 30 до 60 минути. Вашият

лекар или медицинска сестра ще проверяват за нежелани реакции по време на

инфузията и в продължение на 60 минути след това

ще Ви бъдат приложени също трастузумаб и химиотерапия.

За допълнителна информация относно прилагането на трастузумаб и химиотерапия (която

може също да предизвика нежелани реакции), моля направете справка с листовките на тези

продукти. Ако имате въпроси за тези лекарства, моля попитайте Вашия

лекар или медицинска

сестра.

Ако сте пропуснали да получите Perjeta

Ако забравите или пропуснете определената дата за получаване на Perjeta, уговорете си друга

дата възможно най-скоро. Ако са минали 6 седмици или повече от последното Ви

посещение

ще Ви

се приложи по-висока доза 840 mg Perjeta.

Ако сте спрели приложението на Perjeta

Не спирайте приложението на това лекарство, без да говорите първо с Вашия лекар. Важно е да

Ви се приложат всички инфузии, които са препоръчани.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции

Кажете на лекар или медицинска сестра веднага, ако забележите някои от следните

нежелани реакции:

Много сериозна или упорита диария (7 или повече изхождания на ден).

Намаление на броя или нисък брой бели кръвни клетки (доказва се с изследване на

кръвта), със или без повишена температура, което може да повиши риска от инфекция.

Реакции към инфузията със симптоми, които могат да бъдат леки или по-тежки и може да

включват гадене, висока температура, студени тръпки, чувство на умора, главоболие,

загуба на апетит, болки в ставите и мускулите, и горещи вълни.

Алергични и анафилактични (по-тежки алергични) реакции със симптоми, които могат да

включват подуване на лицето и гърлото със затруднено дишане. Има много редки случаи

на смърт при пациенти

вследствие на анафилактична реакция по време на инфузия на

Perjeta.

Сърдечни проблеми (сърдечна недостатъчност) със симптоми, които може да включват

кашлица, недостиг на въздух и подуване (задръжка на течности) на краката или ръцете.

Синдром на туморен разпад (състояние, което може да настъпи, когато раковите клетки

умират бързо, предизвиквайки промени в нивата на минерали и метаболити в кръвта, което

се установява чрез кръвно изследване). Симптомите може да включват проблеми с

бъбреците (слабост, недостиг на въздух, умора и объркване), проблеми със сърцето

(мъждене на сърцето с ускорена или забавена сърдечна честота), гърчове, повръщане или

диария и изтръпване на устата, дланите или стъпалата.

Кажете на лекар или медицинска сестра веднага, ако забележите някои от горните нежелани

реакции.

Другите нежелани реакции включват:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Диария

осопад

Гадене или умора

Обрив

Възпаление на стомашно-чревния тракт (напр. възпаление на устата)

Намаление на броя на червените кръвни клетки – доказано при изследване на кръвта

Болка в ставите или мускулите, мускулна слабост

Запек

Намален апетит

Загуба или промяна на вкуса

Повишена температура

Подути глезени или други части на тялото поради задръжка на твърде много вода в

организма

Невъзможност за заспиване

Горещи вълни

Слабост, изтръпване, мравучкане или боцкане, засягащи предимно стъпалата и краката

Кървене от носа

Кашлица

Киселини

Суха, сърбяща кожа или акнеподобен обрив

Проблеми с ноктите

Възпалено гърло, зачервен, възпален нос или хрема, грипоподобни симптоми и треска

Отделяне на по-голямо количество сълзи

Висока температура, свързана с опасно ниски нива на един вид бели кръвни клетки

(неутрофили)

Болка в тялото, ръцете, краката и корема

Задух

Замайване

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

Чувство на скованост, боцкане или изтръпване в стъпалата или ръцете; остра

пробождаща, пулсираща болка, смразяваща или пареща болка; усещане на болка от нещо,

което не би трябвало да е болезнено, като например лек допир; намален усет за промени

на топлина или студ; загуба на равновесие или координация

Възпаление на нокътното ложе, където се срещат нокътя и кожата

Състояние, при което лявата камера на сърцето е функционално увредена със или без

симптоми

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души):

Белодробни симптоми като суха кашлица или недостиг на въздух (възможни признаци на

интерстициална белодробна болест, състояние, свързано с увреждане на тъканите около

белодробните алвеоли)

Течност около белите дробове, причиняваща затруднено дишане

Ако получите някои от горните симптоми след спиране на лечението с Perjeta, трябва да се

посъветвате незабавно с Вашия лекар и да го/я уведомите, че преди това сте лекувани с Perjeta.

Някои от нежеланите реакции, които получавате, може да се дължат на рака на гърдата. Ако Ви

се прилага Perjeta едновременно с трастузумаб и химиотерапия, някои нежелани реакции може

да се дължат също и на тези лекарства.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Perjeta

Perjeta ще се съхранява от медицинските специалисти в болницата или клиниката.

Подробностите за съхранението са както следва:

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху външната

картонена опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C).

Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство, ако забележите частици в течността или промяна на цвета

(моля вижте точка 6).

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Perjeta

Активното вещество е пертузумаб. Всеки флакон съдържа общо 420 mg пертузумаб в

концентрация 30 mg/ml.

Другите съставки са ледена оцетна киселина, L-хистидин, захароза, полисорбат 20 и вода

за инжекции.

Как изглежда Perjeta и какво съдържа опаковката

Perjeta е концентрат за инфузионен разтвор. Той е бистра до слабо перлена (опалесцентна),

безцветна до бледо жълта течност. Доставя се в стъклен флакон, съдържащ 14 ml концентрат.

Всяка опаковка съдържа един флакон.

Притежател на разрешението за употреба

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Германия

Производител

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0)1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

ПРИЛОЖЕНИЕ

IV

НАУЧНИ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА

РАЗРЕШЕНИЕТО(ЯТА) ЗА УПОТРЕБА

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за пертузумаб, научните заключения на

CHMP са, както следва:

Наличните данни за реакции, свързани с инфузията (РСИ), и

анафилаксия/свръхчувствителност с летален изход при пациенти, лекувани с Perjeta в

клинични изпитвания, данни от публикуваната литература и съответни данни от глобалната

база данни за безопасност на Рош показват, че няма случаи на потвърдени РСИ или

анафилаксия/свръхчувствителност с летален изход в основните клинични изпитвания при

пациенти, лекувани с пертузумаб. В

глобалната база данни за безопасност на ПРУ са

установени общо 15 съобщения за случаи, включващи ПТ по MedDRA, потенциално

показателни за РСИ или свръхчувствителност/анафилаксия, свързани с летален изход.

Прегледът на медицинските записи за тези 15 съобщения показва, че при 8/15 случая

съобщеното събитие не е показателно за РСИ/свръхчувствителност/анафилаксия. При

останалите 7 случая съобщените събития наистина са показателни за

РСИ/свръхчувствителност/анафилаксия, а при 3/7 от тях не може да се изключи причинно-

следствена връзка между приложението на пертузумаб и леталното събитие.

В заключение, приложението на пертузумаб може да причини реакции, свързани с

инфузията (РСИ), и реакции на свръхчувствителност/анафилаксия, които могат да бъдат

свързани с летален изход, и продуктовата информация трябва да се актуализира, за да отрази

този резултат.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания за промяната на условията на разрешението(ята) за употреба

Въз основа на научните заключения за пертузумаб CHMP счита, че съотношението

полза/риск за лекарствения(ите) продукт(и), съдържащ(и) пертузумаб, е непроменено с

предложените промени в продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешението(ята) за употреба.