Neupopeg

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пегфилграстин

Предлага се от:

Dompé Biotec S.p.A.

АТС код:

L03AA13

INN (Международно Name):

pegfilgrastim

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Neutropenia; Cancer

Терапевтични показания:

Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2002-08-22

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
Б. ЛИСТОВКА
32
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUPOPEG 6 MG ИНЖ
ЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО
НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
пегфилграстим (pegfilgrasti
m)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лек
арство е предписано на Вас. Не го
преотстъпвайте на други хора. То може
да им
навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво пред
ставлява Neupopeg и за какво се използва
2.
Преди да изп
олзвате Neupopeg
3.
Как да из
ползвате Neupopeg
4.
Възможни не
желани реакции
5.
Как да съхранявате Neup
opeg
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПР
ЕДСТАВЛЯВА NEUPOPEG И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Neupopeg се у
потребява за намаляване
продължителността на не
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Neupopeg 6 mg ин
жекционен разтвор
2.
КАЧЕ
СТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съд
ържа 6 mg пегфилграстим (
_pegfilgrastim_
) * в
0,6 ml инжекционен разтвор.
Концентрацията е 10 mg/ml на базата само
на протеин**.
*Произведен от клетки на
_Escherichia coli_
чрез рекомбинантна ДНК технология
, последвано от
конюгация с полиетиленгликол (ПЕГ).
**Концентрацията е
20 mg/ml, ако е включена частта от
молекулата на ПЕГ.
Активността на този проду
кт не трябва да се сравнява с
активността на други пегилирани или
непегилирани протеини от същия
терапевтичен клас. За повече
информация, вижте точка 5.1.
Помощни вещества:
Помощни ве
щества, които имат доказано действие
или ефект: сорбитол Е420, натриев ацетат
(вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАР
СТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър,
безцветен инжекционен разтвор.
4.
КЛ
ИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРА
ПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване продълж
ителността на неутро
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-01-2009
Листовка Листовка чешки 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-01-2009
Листовка Листовка датски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-01-2009
Листовка Листовка немски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-01-2009
Листовка Листовка естонски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-01-2009
Листовка Листовка гръцки 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-01-2009
Листовка Листовка английски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-01-2009
Листовка Листовка френски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-01-2009
Листовка Листовка италиански 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-01-2009
Листовка Листовка латвийски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-01-2009
Листовка Листовка литовски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-01-2009
Листовка Листовка унгарски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-01-2009
Листовка Листовка малтийски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-01-2009
Листовка Листовка нидерландски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-01-2009
Листовка Листовка полски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-01-2009
Листовка Листовка португалски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-01-2009
Листовка Листовка румънски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-01-2009
Листовка Листовка словашки 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-01-2009
Листовка Листовка словенски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-01-2009
Листовка Листовка фински 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-01-2009
Листовка Листовка шведски 26-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-01-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите