Neparvis

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Neparvis
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Neparvis
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин
 • Терапевтична област:
 • Сърдечна недостатъчност
 • Терапевтични показания:
 • Neparvis е показан при възрастни пациенти за лечение на симптоматична хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 8

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004343
 • Дата Оторизация:
 • 26-05-2016
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004343
 • Последна актуализация:
 • 11-05-2020

Доклад обществена оценка

EMA/262203/2016

EMEA/H/C/004343

Резюме на EPAR за обществено ползване

Neparvis

sacubitril / valsartan

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Neparvis. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Neparvis.

За практическа информация относно употребата на Neparvis, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Neparvis и за какво се използва?

Neparvis е лекарство за сърце, което съдържа активните вещества сакубитрил (sacubitril) и

валсартан (valsartan). Използва се при възрастни с хронична сърдечна недостатъчност, които

имат симптоми на заболяването. Сърдечната недостатъчност представлява невъзможност на

сърцето да изпомпва достатъчно кръв в организма.

Това лекарство е същото като Entresto, което вече е разрешено за употреба в Европейския съюз

(ЕС). Фирмата производител на Entresto е дала съгласие научните ѝ данни да се използват за

Neparvis („информирано съгласие“).

Как се използва Neparvis?

Neparvis се предлага под формата на таблетки (24 mg сакубитрил/26 mg валсартан, 49 mg

сакубитрил/51 mg валсартан и 97 mg сакубитрил/103 mg валсартан). Neparvis се отпуска по

лекарско предписание.

Таблетките Neparvis се приемат два пъти дневно. Препоръчителната начална доза е една таблетка

Neparvis 49 mg/51 mg два пъти дневно и дозата се удвоява след 2-4 седмици на 97 mg/103 mg

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

два пъти дневно. При определени пациенти лекарят може да избере по-ниски дози. За повече

информация вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Neparvis?

Двете активни вещества в Neparvis, сакубитрил и валсартан, действат по различни начини.

Сакубитрил блокира разграждането на натриуретичните пептиди, които се произвеждат в

организма. Натриуретичните пептиди карат натрия и водата да преминат в урината и по този

начин намаляват натоварването на сърцето. Натриуретичните пептиди също така намаляват

кръвното налягане и предпазват сърцето от развитие на фиброза (цикатрисиална тъкан), каквато

възниква при сърдечна недостатъчност.

Валсартан представлява „ангиотензин-II рецепторен антагонист“, което означава, че блокира

действието на хормон в организма, наречен ангиотензин II. Ефектите на ангиотензин II могат да

бъдат неблагоприятни при пациенти със сърдечна недостатъчност. Като блокира рецепторите, към

които нормално се свързва ангиотензин II, валсартан предотвратява неблагоприятните ефекти на

хормона върху сърцето и също така намалява кръвното налягане, като кара кръвоносните съдове

да се разширят.

Какви ползи от Neparvis са установени в проучванията?

Neparvis е демонстрирал, че е ефективен за лечение на сърдечна недостатъчност в едно основно

проучване. В основното проучване Neparvis е сравнен с еналаприл, друго лекарство, използвано

при сърдечна недостатъчност. Пациентите в проучването са имали хронична сърдечна

недостатъчност с изразена симптоматика и намалена фракция на изтласкване (пропорцията на

кръвта, излизаща от сърцето). В групата, лекувана с Neparvis, 21,8 % (914 от 4187) от

пациентите умират в резултат на сърдечни и циркулаторни заболявания или са хоспитализирани

по повод сърдечна недостатъчност в сравнение с 26,5 % (1117 от 4212) от пациентите, лекувани

с еналаприл. Като цяло пациентите са проследявани за около 27 месеца, по време на които са

приемали лекарството средно за около 24 месеца. Поради наличието на убедителни

доказателства, че Neparvis е по-ефективен от еналаприл, проучването е преустановено по-рано.

Какви са рисковете, свързани с Neparvis?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Neparvis (които е възможно да засегнат повече

от 1 на 10 души) са високи нива на серумния калий, ниско кръвно налягане и влошаване на

бъбречната функция. Потенциално тежка нежелана реакция, ангиоедем (бързо подуване на

дълбоките подкожни тъкани и тъканите около гърлото, което предизвиква затруднено дишане),

може да настъпи рядко (засягайки по-малко от 1 на 100 души). За пълния списък на всички

нежелани лекарствени реакции, съобщени при Neparvis, вижте листовката.

Neparvis не трябва да се приема с лекарства, наречени АСЕ инхибитори (които се използват за

лечение на сърдечна недостатъчност и високо кръвно налягане). Не трябва да се приема от

пациенти, получавали ангиоедем, пациенти с тежко чернодробно заболяване или бременни жени.

За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Neparvis е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Neparvis са по-големи от рисковете, и препоръча Neparvis да бъде разрешен за

употреба в ЕС. В основното проучване се установява, че Neparvis намалява смъртността от

Neparvis

EMA/262203/2016

Страница 2/3

сърдечни и циркулаторни заболявания или хоспитализациите по повод на сърдечна

недостатъчност.

Тежките нежелани лекарствени реакции на Neparvis в основното проучване са подобни на тези на

еналаприл, който е разрешен за употреба при сърдечна недостатъчност. Валсартан, едно от

активните вещества на лекарството, е широко използван за лечение на високо кръвно налягане;

нежеланите му реакции са добре известни.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Neparvis?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Neparvis се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Neparvis, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Neparvis:

Пълният текст на EPAR за Neparvis може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с Neparvis прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Neparvis

EMA/262203/2016

Страница 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Neparvis 24 mg/26 mg филмирани таблетки

Neparvis 49 mg/51 mg филмирани таблетки

Neparvis 97 mg/103 mg филмирани таблетки

сакубитрил/валсартан (sacubitril/valsartan)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Neparvis и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Neparvis

Как да приемате Neparvis

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Neparvis

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Neparvis и за какво се използва

Neparvis е лекарство, известно като ангиотензин рецепторен неприлизинов инхибитор. Разпада

се на две активни вещества сакубитрил и валсартан.

Neparvis се използва за лечение на определен вид хронична сърдечна недостатъчност при

възрастни.

Този вид сърдечна недостатъчност възниква, когато сърцето е слабо и не може да изпомпва

достатъчно кръв към белите дробове и другите части на тялото. Най-честите симптоми на

сърдечна недостатъчност са задух, умора, отпадналост и отоци на глезените.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Neparvis

Не приемайте Neparvis:

ако сте алергични към сакубитрил, валсартан или към някое от останалите съставки на

това лекарство (изброени в точка 6). Ако мислите, че може да сте алергични към някоя

съставка на това лекарство, говорете с Вашия лекар, преди да приемете Neparvis;

ако приемате друг вид лекарство, наречено инхибитор на ангиотензин конвертиращия

ензим (ACE инхибитор) (например еналаприл, лизиноприл или рамиприл). ACE

инхибиторите се използват за лечение на високо кръвно налягане или сърдечна

недостатъчност. Ако приемате ACE инхибитор, изчакайте 36 часа, след като сте приели

последната доза, преди да започнете да приемате Neparvis (вижте „Други лекарства и

Neparvis“);

ако Вие или член на Вашето семейство някога сте имали реакция, наречена ангиоедем

(оток на лицето, устните, езика и/или гърлото, затруднено дишане), докато сте приемали

ACE инхибитор или ангиотензин рецепторен блокер (АРБ) (като валсартан, телмисартан

или ирбесартан);

ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за

понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен (вижте „Други лекарства и

Neparvis“);

ако имате тежко чернодробно заболяване;

ако сте бременна след 3-ия месец (по-добре е също така да избягвате това лекарство и

при ранна бременност, вижте „Бременност и кърмене“).

Ако нещо от написаното по-горе се отнася за Вас, не приемайте Neparvis и говорете с

Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Neparvis:

ако провеждате лечение с ангиотензин рецепторен блокер (АРБ) или алискирен (вижте

„Не приемайте Neparvis“);

ако някога сте имали ангиоедем (оток на лицето, устните, езика и/или гърлото,

затруднено дишане) (вижте „Не приемайте Neparvis“ и точка 4 „Възможни нежелани

реакции“);

ако имате ниско кръвно налягане или ако приемате други лекарства за понижаване на

кръвното налягане (например диуретик), или ако имате повръщане или диария, особено

ако сте на възраст 65 години или повече, или ако имате бъбречно заболяване и ниско

кръвно налягане;

ако имате тежко бъбречно заболяване;

ако страдате от дехидратация;

ако бъбречната Ви артерия е стеснена;

ако имате чернодробно заболяване.

Вашият лекар може редовно да проверява нивото на калия в кръвта Ви по време на лечението с

Neparvis.

Ако нещо от написаното по-горе се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра, преди да приемете Neparvis.

Деца и юноши

Това лекарство не бива да се прилага при деца (на възраст под 18 години). Причината за това е,

че не е проучвано в тази възрастова група.

Други лекарства и Neparvis

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемате други лекарства. Може да е необходимо да промените

дозата, да предприемете други предпазни мерки или дори да спрете приема на едното

лекарство. Това е особено важно за следните лекарства:

ACE инхибитори. Не приемайте Neparvis с ACE инхибитори. Ако приемате ACE

инхибитор, изчакайте 36 часа след приема на последната доза на ACE инхибитора, преди

да започнете да приемате Neparvis (вижте „Не приемайте Neparvis“). Ако спрете приема

на Neparvis, изчакайте 36 часа след приема на последната доза Neparvis, преди да

започнете приема на ACE инхибитор;

други лекарства, които се използват за лечение на сърдечна недостатъчност или

понижаване на кръвното налягане, като например ангиотензин рецепторен блокер или

алискирен (вижте „Не приемайте Neparvis“);

някои лекарства, наречени статини, които се използват за понижаване на нивото на

високия холестерол (например аторвастатин);

силденафил, лекарство, което се използва за лечение на еректилна дисфункция или

белодробна хипертония;

лекарства, които повишават нивото на калия в кръвта. Това включва калиеви добавки,

заместители на солта, съдържащи калий, калий-съхраняващи лекарства и хепарин;

болкоуспокояващи, наречени нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) или

селективни инхибитори на циклооксигеназа-2 (Cox-2 инхибитори). Ако приемате някое

от лекарствата, изброени по-горе, Вашият лекар може да поиска да провери бъбречната

Ви функция при започване или коригиране на лечението (вижте „Предупреждения и

предпазни мерки“);

литий, лекарство, което се използва за лечение на някои видове психични заболявания;

фуроземид, лекарство, което принадлежи към група лекарства, известни като диуретици,

които се използват да повишат количеството на отделената урина;

нитроглицерин, лекарство, което се използва за лечение на стенокардия;

някои видове антибиотици (групата на рифамицините), циклоспорин (използва се за

предотвратяване на отхвърляне на трансплантирани органи) или противовирусни

средства, като ритонавир (използва се за лечение на ХИВ/СПИН);

метформин, лекарство, което се използва за лечение на диабет.

Ако нещо от написаното по-горе се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар или

фармацевт преди да приемете Neparvis.

Бременност и кърмене

Бременност

Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да

забременеете). Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на това лекарство,

преди да забременеете или възможно най-скоро, след като разберете, че сте бременна и ще Ви

посъветва да приемате друго лекарство вместо Neparvis. Това лекарство не се препоръчва при

ранна бременност и не трябва да се приема след 3-ия месец на бременността, тъй като може да

предизвика сериозно увреждане на плода, ако се приема след третия месец на бременността.

Кърмене

Neparvis не се препоръчва при майки кърмачки. Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или

ако смятате да започнете да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Преди да шофирате, използвате инструменти или работите с машини, или извършвате други

дейности, които изискват концентрация, уверете се, че сте наясно, как Ви влияе Neparvis. Ако

се чувствате замаяни или много уморени по време на приема на това лекарство, не шофирайте,

не карайте колело и не използвайте инструменти или машини.

3.

Как да приемате Neparvis

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайно ще започнете с прием на 24 mg/26 mg или 49 mg/51 mg два пъти дневно (една

таблетка сутрин и една таблетка вечер). Вашият лекар ще реши каква точно ще е Вашата

начална доза въз основа на лекарствата, които сте приемали преди това. След това Вашият

лекар ще коригира дозата Ви в зависимост от това как се повлиявате от лечението, докато не се

установи най-добрата за Вас доза.

Обичайната препоръчителна прицелна доза е 97 mg/103 mg два пъти дневно (една таблетка

сутрин и една таблетка вечер).

Пациентите, приемащи Neparvis, могат да получат ниско кръвно налягане (замаяност,

световъртеж), високо ниво на калия в кръвта (което ще бъде установено при кръвните

изследвания, назначени от Вашия лекар) или намалена бъбречна функция. Ако това се случи, е

възможно Вашият лекар да намали дозата на другите лекарства, които приемате, временно да

намали дозата на Neparvis или изцяло да спре лечението с Neparvis.

Гълтайте таблетките с чаша вода. Можете да приемате Neparvis със или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза Neparvis

Ако случайно сте приели прекалено много таблетки Neparvis или ако някой друг е приел

Вашите таблетки, се свържете незабавно с Вашия лекар. Ако имате силна замаяност и/или

прималяване, информирайте Вашия лекар колкото е възможно по-бързо и легнете.

Ако сте пропуснали да приемете Neparvis

Препоръчително е да приемате Вашето лекарство по едно и също време всеки ден. Ако сте

пропуснали да приемете една доза, просто трябва да приемете следващата в обичайното време.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Neparvis

Спирането на лечението с Neparvis може да влоши Вашето състояние. Не спирайте приема на

лекарството, докато Вашият лекар не Ви каже да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни.

Спрете приема на Neparvis и потърсете незабавно медицинска помощ, ако забележите

някой от следните симптоми: оток на лицето, устните, езика и/или гърлото, които могат

да предизвикат затруднено дишане или преглъщане. Това може да са признаци на

ангиоедем (нечеста нежелана реакция, която може да засегне до 1 на 100 души).

Други възможни нежелани реакции:

Ако някоя от описаните по-долу нежелани реакции стане сериозна, информирайте Вашия лекар

или фармацевт.

Много чести

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

ниско кръвно налягане (замаяност, световъртеж);

високо ниво на калий в кръвта (установено при кръвно изследване);

намалена бъбречна функция (бъбречно увреждане).

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души):

кашлица;

замаяност;

диария;

понижен брой на червените кръвни клетки (установен при изследване на кръвта);

умора;

(остра) бъбречна недостатъчност (тежка степен на бъбречно увреждане);

ниско ниво на калия в кръвта (установено при кръвно изследване);

главоболие;

прималяване;

слабост;

гадене;

ниско кръвно налягане (замаяност, световъртеж) при преминаване от седнало или легнало

в изправено положение;

гастрит (коремна болка, гадене);

световъртеж;

ниско ниво на кръвната захар (установено при изследване на кръвта).

Нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 души):

алергична реакция с обрив и сърбеж;

замаяност при преминаване от седнало в изправено положение.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Neparvis

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след „Годен до:/ЕХР“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Това лекарство не изисква специални температурни условия на съхранение.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не използвайте опаковка Neparvis, която е повредена или показва признаци на фалшификация.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Neparvis

Активните вещества са сакубитрил и валсартан.

Всяка 24 mg/26 mg филмирана таблетка съдържа 24,3 mg сакубитрил и 25,7 mg

валсартан (като комплексна натриева сол на сакубитрил-валсартан).

Всяка 49 mg/51 mg филмирана таблетка съдържа 48,6 mg сакубитрил и 51,4 mg

валсартан (като комплексна натриева сол на сакубитрил-валсартан).

Всяка 97 mg/103 mg филмирана таблетка съдържа 97,2 mg сакубитрил и 102,8 mg

валсартан (като комплексна натриева сол на сакубитрил-валсартан).

Другите съставки в ядрото на таблетката са микрокристална целулоза, нискозаместена

хидроксипропил целулоза, кросповидон, магнезиев стеарат, талк и колоиден безводен

силициев диоксид.

Обвивката на таблетките от 24 mg/26 mg и 97 mg/103 mg съдържа хипромелоза, титанов

диоксид (E171), макрогол 4000, талк, червен железен оксид (E172) и черен железен оксид

(E172).

Обвивката на таблетката от 49 mg/51 mg съдържа хипромелоза, титанов диоксид (E171),

макрогол 4000, талк, червен железен оксид (E172) и жълт железен оксид (E172).

Как изглежда Neparvis и какво съдържа опаковката

Neparvis 24 mg/26 mg филмирани таблетки са бледовиолетови, овални таблетки, с вдлъбнато

релефно означение “NVR” от едната страна и “LZ” от другата страна. Приблизителни размери

на таблетката 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 49 mg/51 mg филмирани таблетки са бледожълти, овални таблетки, с вдлъбнато

релефно означение “NVR” от едната страна и “L1” от другата страна. Приблизителни размери

на таблетката 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 97 mg/103 mg филмирани таблетки са светлорозови, овални таблетки, с вдлъбнато

релефно означение “NVR” от едната страна и “L11” от другата страна. Приблизителни размери

на таблетката 15,1 mm x 6,0 mm.

Таблетките се предлагат в PVC/PVDC/алуминиеви блистери по 14, 20, 28 или 56 таблетки и в

групови опаковки по 196 таблетки (7 опаковки по 28 таблетки). Таблетките 49 mg/51 mg и

97 mg/103 mg се предлагат също и в групови опаковки по 168 таблетки (3 опаковки по

56 таблетки).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Ирландия

Производител

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.

Tel: +34 91 375 62 30

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Servier Portugal - Especialidades Farmacêuticas,

Lda.

Tel: +351 21 312 2000

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.